Petter Nilsson(SD)

Etikett: Miljöpartiet

Sjuklövern är tydlig i Regionen!

Av , , 3 kommentarer 23

När ska M sluta följa S i Regionen?
Alliansen har löpande följt majoriteten i Region Västerbotten.

Några egna idéer eller reella budgetalternativ har uteblivit. Under mandatperioden har man till och med valt att kopiera majoritetens budgetramar.
Man har alltså signalerat att man delar majoritetens prioriteringar.

I styrelsen har alliansen – under ledning av M arbetat för ytterligare administration, och i stort verkat för att genomföra Socialdemokraternas ständiga bortprioriterande av sjukvård.

Socialdemokratiska majoriteten lägger 50 miljoner mindre på sjukvård än SD.
Alliansen banar vägen för dessa ytterligare besparingar på sjukvård genom att föreslå ytterligare 50 miljoner kronor i besparingar – d v s 50 miljoner mindre än majoriteten.

Därtill budgeterade endast Sverigedemokraterna för en begränsad hemtagning av omställningsplanen redan 2020.
Det innebär att samtliga övriga partier inte vågat prioritera bort verksamheter för att kunna prioritera sjukvård. Istället har dumsnåla besparingar inom ramen för hälso- och sjukvård fått vara praxis, när politiker inte vågat prioritera inom regionens verksamhet.

Samtidigt utlovar majoriteten likväl som alliansen satsningar inom sjukvårdsområdet, införandet av kliniker likväl som riktade personalsatsningar. Men eftersom de ekonomiska ramarna är för fattigt tilltagna resulterar det i att övrig sjukvårdsverksamhet får finansiera dessa signal-satsningar.

Hur löser vi det uppkomna läget?
Vi har löpande vart öppna för att samverka med alla som är intresserade av att sörja för mer medel till sjukvård. Men Moderaterna har i ord och handling vart tydliga med att man inte har en reell vilja att vara del av ett regionalt maktskifte.

Det är beklagligt. Samtidigt är det inte för sent att byta riktning i frågan.
Av den anledningen lämnade jag in en interpellation, ställd till regionrådet Niklas Sandström (m), huruvida han och alliansen är redo att släppa Peter Olofsson(s) hand och faktiskt bedriva en egen konstruktiv politik.

Döm om min förvåning när jag ser att inget svar inkommit inför Regionfullmäktige idag 21 september.
Därefter ser jag att interpellationen inte anses får ställas på grunden att den inte anses vara förenlig med kommunallag/arbetsordning.

Kommunallagen 5 kap 59 § 1st:
Interpellationer får ställas av ledamöterna och riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Och fullmäktigearbetsordningen i Region Västerbotten är tydlig att samtliga regionråd får interpelleras.

Votering begärdes, och endast Sverigedemokrater ansåg att interpellationen fick ställas, i linje med kommunallag och arbetsordning.

Mest fascinerande är samsynen hos övriga partier att interpellationen inte fick ställas.

Antidemokratins antidemokrati!

Av , , 8 kommentarer 23

Jag tror de flesta sett hur Socialdemokraterna, miljöpartiet, centerpartiet, liberalerna och Vänsterpartiet – samt enskilda ledamöter från andra partier – ofta använt sig av epitet för att klä meningsmotståndare man inte mäktar föra en saklig debatt med.

Det är något som en vanlig dödlig erfarit alltsedan man valde att engagera sig i Sverigedemokraterna en gång i tiden. Därtill diverse andra besynnerligheter såsom bombhot inför möten etc. Det här förekommer förstås inte längre. Tvärtom välkomnas vi exempelvis när vi står på marknader, och upplever också att det finns ett relativt stort intresse för oss som parti.

Jag noterar att den liberale skribenten Adam Cwejman skriver i ämnet i GP, där han främst kritiserar Socialdemokraternas användande av invektiv, och hur det riskerar begränsa en god debatt.

Men här i Västerbotten är det heller ingen ovanligt förekommande taktik. Inte heller för liberalerna i regionen – vilka för den delen syns kopiera Sverigedemokratiska förslag.

Sverigedemokraterna har presenterat allsköns lösningar på de bekymmer vi ser i Regionen. Ordentliga satsningar där de behövs, inte minst inom sjukvård.
Debatten är förstås svår för de övriga att ta i ljuset av deras prioriteringar, och deras höga svansföring i sjukvårdsfrågor – trots att pengarna i deras budget inte räcker till.

Vi har gott om välutbildade medlemmar i Sverigedemokraterna. Medlemmar som har en etablerat god ställning inom kommuner, inom näringslivet likväl som inom universitet och högskola.
Vi har medlemmar med familj, vänner och en trygg tillvaro – varav många är kvinnor. Vi har också medlemmar som arbetar på golvet, för övrigt min bakgrund, där fackföreningar oftast har en tydlig S/V/SKP-svans – och Sverigedemokrater (trots vanligtvis stort stöd bland arbetarna) ofta inte tillåts inneha förtroendeuppdrag.

Det är ytterst svårt för dessa medlemmar att våga ställa upp. Att våga kandidera.

Jag vill mena att användandet av epitet inte bara är ett bekymmer för en öppen och konstruktiv debatt kring känsliga frågor. Ytterst är det också en fråga att säkerställa att tillräckligt många törs kandidera.
Vidare kan jag önska att även liberalerna förstår bekymren med deras ageranden. Att istället för att diskutera sakfrågor lägga fokus på invektiv, att verka mot den representativa demokratin.

 

Tokförslaget: Förbjud nya bensinbilar 2025!

Av , , 15 kommentarer 33

Därefter avser MP förbjuda försäljning av fossila bränslen 2030.

Jag har nu suttit under lördagsmorgonen och filat på ett seriöst inlägg med källor till statistik och en rad tekniska analyser, men kom på mig själv.
Tror knappast miljöpartiet själva ens tror på förslaget.

Det är ren populism, och ett försök att komma i ropet ännu en gång, och profilera sig för de fåtalet väljare som inte ser igenom partiets populism eller hyckleri. Det är vidare en åtgärd som främst kommer drabba de som har en svag ekonomi.

Sverigedemokraterna har en alltigenom mer genomarbetad plan för miljöarbetet än MP, som tyvärr är rent destruktiva med sina nyckfulla förslag.

Precis som jag påtalat tidigare så handlar ett seriöst miljöarbete om sund hushållning. I regionen budgeterar Sverigedemokraterna bland annat för stora reinvesteringar på fastigheter för att få ned driftkostnader, likväl som miljöavtryck och för den delen uttag ur kraftnätet.
Det är också viktigt att vi inte plötsligt står där med lokaler som kostar skjortan att rusta upp – så att vi tvingas avyttra dem eller behöva gå in med häftiga resurser för att riva och bygga upp nya byggnader.

Sen hade det varit intressant att få höra vad miljöpartiet avser göra kring kraftnätet – det vill säga infrastrukturen i regionen.
Eller för den delen på riksnivå hur man avser att lösa Sveriges ökande kapacitetsbehov utan att behöva importera fossilproducerad el…

Man får ha i åtanke att LKAB säger att deras arbete med fossilfritt stål kommer kräva ca 10% av Sveriges nuvarande elproduktion. Rimligen bör Sveriges 7,1 miljoner bilar kräva detsamma – och behovet lär inte vara mindre vintertid.

Den ”hemliga” Cementarapporten

Av , , 7 kommentarer 24

Det här kommer behöva bli ett långt inlägg. Jag har ju som bekant följt Cementahaveriet relativt länge, och det senaste dygnet så har ytterligare information framkommit som föranleder… pjta, jag känner helt enkelt för att skriva av mig. Ibland blir man bra less helt enkelt.

Ni känner till Socialdemokraterna. Det partiet som av någon anledning hotar om att SD skulle vilja mörka sanningen genom media och myndigheter. Det sägs att man känner andra genom sig själv.

SvD började skriva om SGU:s opublicerade rapport om Cementa, därefter publicerade SGU rapporten.
Regeringskansliet bad SGU att inte publicera deras rapport om Cementa. Myndigheten löd order. Rapporten var synnerligen aktuell, och väl i linje med jag med många fler också oroade oss för. Några korta citat ur sammanfattningen på sidan 11.

“Det kommer att bli omöjligt att ställa om brytningen för cementproduktion från Slite till någon annan täkt i Sverige på kort sikt. Det i sin tur kommer att innebära stora konsekvenser för infrastrukturutbyggnad, bostadsbyggande, och för vindkraftsutbyggnad i Sverige. Det kommer i så fall också att innebära stora varsel för bygg- och anläggningsindustrin i landet.” /…/

”I Sverige finns idag ingen alternativ försörjare av cement. Potentialen för att importera från andra EUländer är begränsad eftersom kapaciteten för ökad produktion där är begränsad. Den eventuella kapacitetshöjning som är känd finns utanför EU. Det kommer att bli mycket svårt att ställa om till importerad cement på kort sikt. En sådan import skulle med stor sannolikhet även medföra sämre kontroll på cementen och därmed en försvåring när det gäller att uppfylla svensk byggstandard. Det medför också en uppenbar risk att omställningen till koldioxidneutral cementproduktion uteblir, att kostnaderna ökar mer än marginellt och att råvaran produceras mindre ansvarsfullt och med mindre andel grön energi än i Sverige.”

Regeringskansliets mörkande av Cementa-rapporten, likväl som myndighetens lyhördhet för regeringskansliets önskemål är förstås något som signalerar att de förstod vilket haveri detta var, att de förstod vilka omfattande problem haveriet medför.
Baylan (S) säger till SvD att det inte alls rörde sig om någon mörkning. Och vad annat ska han säga? Rapporten gick ju att begära ut för den som kände till att den existerade trots departementets och myndighetens agerande… 

Åse Westberg på SGU säger till Aftonbladet att det rört sig om en möjlighet för departmentet att läsa in sig på rapporten innan man svarar på frågor. Notera att rapporten är på tolv sidor.

I fallet Cementa, för er som inte följt ämnet, så hade man under flera år hanterat tillståndsprövningen – plötsligt dyker en ny faktor upp (grundvattenmodelleringar). Visst bör man ifrågasätta varför detta dyker upp som en blixt från klar himmel?

Det kan låta lovvärt att kräva så många rapporter från företag som möjligt, prisvärdigt att göra så många områden som möjligt till natura2000-områden – men administrativa krav riskerar kostar något fruktansvärt för hela Sverige likväl som för miljön.

De gör det synnerligen riskfyllt för företag även att etablera gruvnäring. Vissa företag producerar rapporter uppemot 8000 sidor för kostnader uppemot 50 miljoner kronor. Kostnader som läggs på administration i stället för exempelvis utveckling mot mer miljövänliga processer, lönesatsningar för att säkra kompetens, eller andra bolagsnyttigheter. Detta exempel drabbar särskilt Norrland.
8 000 sidor kanske inte låter särskilt långt förresten – men håll i minne att rapporten SGU presterade om Cementa som sagt var på tolv sidor. Den tog tydligen väldigt lång tid att läsa.

Att låta som att man har en miljövänlig profil är inte detsamma som att bedriva en miljömässigt hållbar politik. Man kan inte bara köra på godhetssignalerande beslut om mer krav på företag om man vill säkerställa att Sverige ska funka. Samtidigt kan inte processen från myndigheters håll präglas av nyckfullhet.

Miljöaktivist’n kör diesel…

Av , , 7 kommentarer 28

Ni har säkert också nåtts av nyheten att ledaren för miljöaktivistgruppen ”Extinction Rebellion” har ertappats med den grova försyndelsen att köra dieselbil. Detta något hon rättfärdigar med den för miljöaktivistiska rörelsen märkliga ursäkten att hon behöver köra hennes barn till fritidsaktiviteter.

Exinction Rebellion är en högst besynnerlig grupp som i likhet med många andra miljömuppar värnar om kortsiktiga godhetssignalerande miljösatsningar, såsom platspåse-, bränsle- och diverseskatt, vilket förstås gör rätten att släppa ut mer till en klassfråga – vilket de i sin tur också ser som ett problem. Typ?

Långsiktiga åtgärder som att säkerställa att tillräckliga reinvesteringar sker på lokaler – för att minska driftkostnader, miljöavtryck, och uttag ur elnätet är lite för långsamt för denna aktivistiska rörelse. Eller för den delen användandet av flergångsverktyg/instrument. Ni vet, miljösatsningar som SD presenterar i Region Västerbotten.

I övrigt för de fram sitt budskap genom diverse ej våldsamma demonstrationer, exempelvis teaterföreställningar, statiska föreställningar, eller endast stå utanför Umeå kommunfullmäktige och ta bilder av ledamöter.
Ska väl också säga att Stefan Löfven och Greta Thunberg närvarade under Extinction rebellions första aktioner i Sverige 2018.

SD störst i Sentio!

Av , , 6 kommentarer 26

I ny Sentiomätning är SD största partiet!
Liberalerna över fyraprocentspärren, och med det visar mätningen att SD, M, KD samt L har 53 procent av väljarstödet sammantaget.

S cementhaveri omöjliggör Norrbotniabanalöfte!

Av , , 17 kommentarer 26

Har tidigare skrivit om Socialdemokraternas cementhaveri. Det är något som givetvis riskerar kosta Sverige och oss medborgare synnerligen dyrt.

Ställde även ett par frågor i det inlägget som fortfarande står obesvarade. Nåväl, något annat hade väl varit överraskande.

Sverigedemokraterna kallade näringsministern till näringsutskottet för att svara på frågor om Cementa. Detta gjordes i juli.
Det behövs en klar åtgärdsplan efter att Mark- och miljööverdomstolen avvisat Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i Slite.

Samtidigt som klara bekymmer uppdagades i juli månad basunerade Socialdemokraterna ut det sedvanliga valfläsket. Norrbotniabanearbetet ska ”påskyndas”, säger man.

Men även Norrbotniabanan kräver cement.

Väljarna bör rimligtvis se igenom detta, och även ifrågasätta Socialdemokraternas frånvaro av trovärdiga strategier.

SD näst störst i Novus!

Av , , 3 kommentarer 28

Sverigedemokraterna nu andra största parti, även i Novus.

S och MP:s haveri avseende Cementa

Av , , 11 kommentarer 30

Cement är en viktig resurs när man bygger. Ni vet sådär man behöver göra – inte minst när ett bostadsbehov stiger på grund av en ökande befolkning.
Det är förstås något som också kostar på vårt miljöavrtryck, likväl som många andra områden som följer av en större befolkning.

För att producera cement, behövs bolag som kan producera detta.

Cementa är ett anrikt cementbolag som vart aktivt på Gotland sedan 1884. Företaget fick namnet Cementa 1922.
De har vart i drift i hundra år utan några större bekymmer. Men plötsligt fann sig bolaget i svåra förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Men hur kommer det sig riktigt?

Regeringen utsåg fyra nya natura 2000-områden. Cementa var tydliga i sin kritik av detta, och skrev bland annat:

Cementa bestrider inte klassificeringen av dessa utökningar utan snarare lämpligheten att peka ut naturtypen rikkärr just vid denna lokal då annan samhällsviktig verksamhet försvåras avsevärt/riskerar att upphöra, i närtid och på sikt.

Jag vet själv inte hur man resonerar här. Nu är jag ju ingen konspirationsteoretiker, men… Ifall man från MP:s sida valde att försöka driva cementverksamheten i sank genom att utse dessa natura2000-områden och försvåra cementas drift, så finns det följdfrågor.

För det första: Är MP såpass populistiska att de bedömer det rimligare att täkter utomlands påverkar klimatavtrycket mindre – inklusive de utökade transporterna?
För det andra: Finns det någon över huvud taget som tror S är ett parti för arbetare idag?

Mer medel till vård och vårdpersonal!

Av , , Bli först att kommentera 20

Snart beslutas ny budget i Region Västerbotten. För att Regionens verksamheter ska kunna nå en skälig kostnadseffektivitet, för att trygga vår roll som attraktiv arbetsgivare – inte minst under pandemi – så måste vården prioriteras!

Övriga partier har vart tydliga med att de avsett prioritera kultur, regional utveckling, administration och överflödig förtroendemannaorganisation. Detta har man gjort genom principiellt likalydande budgetalternativ. Budgetalternativ där allt prioriteras (vilket i realiteten innebär att inget prioriterats).

Jag bedömer det vara populism att inte göra prioriteringar som politiker. Det gör det enkelt för en. Man blir inte kritiserad för de besparingar man gör.
Regionen behöver dock prioritera vård och vårdpersonal. Det kräver att man som politiker kliver lite utanför sin bekvämlighetsbubbla.

Det är min förhoppning att övriga partier också prioriterar vård och vårdpersonal, och inte som vanligt håller tunt – efter de lovat runt.

Jag skriver det här inlägget i en förhoppning snarast om att påverka övriga partier, inte minst oppositionen. Förstår att det måste kännas risigt att prioritera fel – och dessutom kommunicera tvärtemot prioriteringarna. Men ännu finns det tid att göra om – och göra rätt.