Petter Nilsson(SD)

Etikett: S

S ljuger om samkönad vigsel!

Av , , 2 kommentarer 21

Noterar att Socialdemokraterna – i sedvanlig ordning – försöker bedriva kyrkoval på ohederliga grunder.
Har inte själv fått något påhopp kring vår syn på samkönad vigsel, men ser att det återkommande kommer upp på nationell nivå.

Har ingen invändning mot att präster väljer att viga samkönade, men vill ändå lyfta den kritiska detaljen att detta inte är en fråga där svenska kyrkan har rådighet.

Vidare förs ett resonemang i frågan ytterligare här. Låt oss säga att Socialdemokraterna skulle lyckas avgränsa rätten i kyrkoordningen, så spelar det ingen roll eftersom detta också går emot nationell lagstiftning, och för den delen ryms inom ramen för tanke- och religionsfrihet.

Detta är alltså inte en fråga för kyrkomötet. Det hela vilar dessutom på vad den enskilda vigselförrättaren tycker är ok.

Idag så ska alltså Svenska kyrkan viga samkönade par, men enskilda präster kan neka. Jag har ytterst svårt att tro att samkönade par – i likhet med socialdemokraternas vilja – vill viga sig för att provocera vissa präster. Hellre vill man nog gärna ha en präst som inte har eventuella betänkligheter, eller behöva undra ifall inte den där förrättaren man hade – egentligen hade betänkligheter. Man vill rimligen ha ett så vackert bröllop som möjligt, där man vet att alla inblandade gjorde så bra de kunde för en fin tillställning.

Som personlig reflektion ska jag också säga att jag har ett par nära vänner som gifte sig. Hon synnerligen konservativ, och han inte alls särskilt religiös alls. Spelade Imperial March som bröllopsmarch, och hade ett överlämnande av bruden. Väjningsrätten är inte enbart ett ”bekymmer” för samkönade vigslar.

Det tog en stund innan de hittade rätt vigselförrättare. 🙂

Oavsett. Socialdemokraterna ljuger och kampanjar medvetet för en fråga där kyrkan inte har rådighet. Att man vidare angriper mänskliga rättigheter är oroande – men talande för dessa mörka krafter.

Islamvurmande präst: Sälj en kyrka till Islamiska föreningen i Västerbotten!

Av , , 10 kommentarer 33

Ahmad Muhanna i Islamiska föreningen i Västerbotten vill köpa en kyrka och göra den till en moské. Studentprästen Christofer Sjödin tycker det vore fint, och tycker att väljarna ska rösta för att hjälpa muslimerna få en moské i Umeå.

”det skulle kunna handla om att vi har övertaliga lokaler” föreslår han. Detta rapporterar Sveriges Radio.

Islamiska föreningen i Västerbotten har som bekant tidigare gjort sig kända för att bjuda in kontroversiella föreläsare. Föreläsare som är kända i radikala kretsar.

”– När det åkte många unga människor till Syrien för att ansluta sig till olika jihadistiska grupper så lyfte han[om inbjudna föreläsaren Abu Muadh, som bjudits in av islamiska föreningen efter önskemål från medlemmar] fram det fina med att göra den här typen av jihad och bli martyr, säger Magnus Sandelin.”

I Regionen har Sverigedemokraterna vart enda parti som sagt klart nej till att ge islamiska föreningen i Västerbotten folkhälsobidrag. Något som har diskuterats friskt för ett par år sedan.

Jag brukar ofta återkomma till problemet med 68-vänsterns prägel på svenska kyrkan. Problemet med att teologi, lära och folkkyrka kommit i skymundan för kyrkans iver att driva vänster-politik.

Det är absolut min mening, men det är något som oftast dyker upp i marginalen i beslutsprotokoll.

Jag tyckte spontant att det var märkligt att en präst kan uttala en önskan om hur dennes arbetsgivare avser arbetar med fastighetsförvaltning. Att prästen dessutom väljer att tycka att det vore fantastiskt särskilt om kyrkor skulle kunna användas till moské. Så jag tänkte mig undersöka huruvida berörd kandiderar för Socialdemokraterna eller annan 68-vänsterförvaltande nomineringsgrupp.

Avbröts emellertid i min googling. Fann istället en rap där han ”snackar ner mansrollen”. Det rimmar förstås rätt illa med råd från föreläsare som Islamiska föreningen i Västerbotten valt att bjuda in – ni minns, den föreningen han önskar ska köpa kyrka. Råd som att inte skaka hand med kvinnor. Råd som att mannen är förmyndare av kvinnan. Råd som att homosexualitet skulle vara ett virus.

Jag är emellertid inte värst upprörd över berörd prästs agerande. Han är emellertid ett talande symptom på en kyrka i grunden präglad av 68-vänstern. En prägel som Socialdemokraterna har förvaltat – och en prägel som följt det omfattande medlemstappet vi sett sedan 70-talet.

Denna Socialdemokratiskt förvaltade prägel som lett till att fokus skiftat från diakoni, teologi och folkkyrka – för att ersättas med islamvurm, besynnerlig klimatpolitik och ett påtagligt medlemstapp.

Avseende vad kyrkan har råd med och inte beror ju ytterst på hur man avser att prioritera medel inom verksamheten. Man bör också erinra att vänsterpropaganda också kostar. Asylaktivism, klimatvurmande, härbärge åt eu-migranter m m kostar också pengar. Pengar som kyrkopolitikerna råder över.
Om prioriteringarna inte räcker till, eller om man på grund av ekonomiska skäl måste sälja av byggnader så ska rimligen inte islamiska föreningen i Västerbotten premieras över andra presumtiva köpare.

En del av mig undrar på riktigt om liknande provocerande utspel inte har för avsikt att peta bort konservativa medlemmar – och för den delen röster från Svenska kyrkan.

Den ”hemliga” Cementarapporten

Av , , 7 kommentarer 24

Det här kommer behöva bli ett långt inlägg. Jag har ju som bekant följt Cementahaveriet relativt länge, och det senaste dygnet så har ytterligare information framkommit som föranleder… pjta, jag känner helt enkelt för att skriva av mig. Ibland blir man bra less helt enkelt.

Ni känner till Socialdemokraterna. Det partiet som av någon anledning hotar om att SD skulle vilja mörka sanningen genom media och myndigheter. Det sägs att man känner andra genom sig själv.

SvD började skriva om SGU:s opublicerade rapport om Cementa, därefter publicerade SGU rapporten.
Regeringskansliet bad SGU att inte publicera deras rapport om Cementa. Myndigheten löd order. Rapporten var synnerligen aktuell, och väl i linje med jag med många fler också oroade oss för. Några korta citat ur sammanfattningen på sidan 11.

“Det kommer att bli omöjligt att ställa om brytningen för cementproduktion från Slite till någon annan täkt i Sverige på kort sikt. Det i sin tur kommer att innebära stora konsekvenser för infrastrukturutbyggnad, bostadsbyggande, och för vindkraftsutbyggnad i Sverige. Det kommer i så fall också att innebära stora varsel för bygg- och anläggningsindustrin i landet.” /…/

”I Sverige finns idag ingen alternativ försörjare av cement. Potentialen för att importera från andra EUländer är begränsad eftersom kapaciteten för ökad produktion där är begränsad. Den eventuella kapacitetshöjning som är känd finns utanför EU. Det kommer att bli mycket svårt att ställa om till importerad cement på kort sikt. En sådan import skulle med stor sannolikhet även medföra sämre kontroll på cementen och därmed en försvåring när det gäller att uppfylla svensk byggstandard. Det medför också en uppenbar risk att omställningen till koldioxidneutral cementproduktion uteblir, att kostnaderna ökar mer än marginellt och att råvaran produceras mindre ansvarsfullt och med mindre andel grön energi än i Sverige.”

Regeringskansliets mörkande av Cementa-rapporten, likväl som myndighetens lyhördhet för regeringskansliets önskemål är förstås något som signalerar att de förstod vilket haveri detta var, att de förstod vilka omfattande problem haveriet medför.
Baylan (S) säger till SvD att det inte alls rörde sig om någon mörkning. Och vad annat ska han säga? Rapporten gick ju att begära ut för den som kände till att den existerade trots departementets och myndighetens agerande… 

Åse Westberg på SGU säger till Aftonbladet att det rört sig om en möjlighet för departmentet att läsa in sig på rapporten innan man svarar på frågor. Notera att rapporten är på tolv sidor.

I fallet Cementa, för er som inte följt ämnet, så hade man under flera år hanterat tillståndsprövningen – plötsligt dyker en ny faktor upp (grundvattenmodelleringar). Visst bör man ifrågasätta varför detta dyker upp som en blixt från klar himmel?

Det kan låta lovvärt att kräva så många rapporter från företag som möjligt, prisvärdigt att göra så många områden som möjligt till natura2000-områden – men administrativa krav riskerar kostar något fruktansvärt för hela Sverige likväl som för miljön.

De gör det synnerligen riskfyllt för företag även att etablera gruvnäring. Vissa företag producerar rapporter uppemot 8000 sidor för kostnader uppemot 50 miljoner kronor. Kostnader som läggs på administration i stället för exempelvis utveckling mot mer miljövänliga processer, lönesatsningar för att säkra kompetens, eller andra bolagsnyttigheter. Detta exempel drabbar särskilt Norrland.
8 000 sidor kanske inte låter särskilt långt förresten – men håll i minne att rapporten SGU presterade om Cementa som sagt var på tolv sidor. Den tog tydligen väldigt lång tid att läsa.

Att låta som att man har en miljövänlig profil är inte detsamma som att bedriva en miljömässigt hållbar politik. Man kan inte bara köra på godhetssignalerande beslut om mer krav på företag om man vill säkerställa att Sverige ska funka. Samtidigt kan inte processen från myndigheters håll präglas av nyckfullhet.

C, S, 68-vänstern och Svenska Kyrkan

Av , , 9 kommentarer 25

Annie Lööf (C) gick ut i Kyrkans tidning och tydliggjorde bland annat att hon är glad över ökad politisering och ”också att Svenska kyrkan i det mångkulturella samhälle vi lever i nu har en öppen dörr för samverkan och samarbete med andra religioner för att skapa tolerans och öppenhet”, säger Lööf till Kyrkans Tidning.
Även Socialdemokrater – till synes utan klar insyn i Svenska kyrkans befinliga vänsterlutning – skriver i liknande ordalag, även lokalt. Socialdemokraterna bär vidare ett stort ansvar för den vänsterliberala utveckling Svenska Kyrkan har haft.

Svenska Kyrkan har häftigt och i grunden präglats av 68-vänstern. Detta är utgångsläget för Svenska kyrkan, och detta är en stor anledning till ett omfattande medlemstappet Svenska kyrkan erfarit.

Detta har lyfts upp främst av idehistorikern Johan Sundeen i sin bok ”68-kyrkanSvensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989”. Men tycker detta inlägget av Annika Borg(Teologie doktor och präst) är väldigt kärnfullt kring just Svenska Kyrkans nuvarande ideologiska utgångsläge.

Annika Borg lyfter problemet följande genom Timbro:

Antje Jackelén deklarerade redan innan hon tillträdde som ärkebiskop att kyrkan ska bli mer aktivistisk. Som ärkebiskop återkommer hon ofta i krönikor och andra texter till att teologin och tron ska vara politiska. I en av dessa krönikor i Kyrkans tidning sammanfattar hon: ”Vi är politiska – inte därför att partier kallar utan därför att Jesus Kristus kallar”.
/…/
I krönikan i Kyrkans tidning för Antje Jackelén ett resonemang om att de som kritiserar kyrkans allt starkare politisering själva kan ha en politisk uppfattning och därför politiserar kyrkan utifrån. Resonemanget är ett uttryck för en vänsterpolitisk utgångspunkt, nämligen den att allt är politik. Med ett sådant synsätt blir teologi också politik. Men det är inte ur evangeliet denna tanke härstammar, utan ur 68-rörelsens idéströmningar.

Jag har själv skrivit en hel del kring Svenska kyrkans politisering och arbete med exempelvis asylaktivism. Återigen ska kyrkan inte pyssla med politik, men knappast är det kristna ideologiska ideal som gör att man lägger fokus på att utmana den av riksdagen redan generöst förda invandringspolitiken – istället för att fokusera på att hjälpa betydligt fler av de många som behöver hjälp på plats i närområdet.

I realiteten har Svenska kyrkan tyvärr exkluderat många medlemmar med en annorlunda syn än den dominerande vänsterorienterade.
Alla ska känna sig välkomna i kyrkan!

Kön spelar ingen roll, så länge det är en kvinna?

Av , , 7 kommentarer 15

I tomrummet efter Stefan Löfven avsäger sig nu under sossarnas kongress så hamnar S i ett knepigt läge.
Klart det är vettigt för dem. Löfven har ju fått bära ansiktet för en ordentligt dålig utveckling.
Även om kanske inte alla väljare luras av att en ny företrädare får bära ansiktet för en ”ny” socialdemokratisk inriktning, så kanske sossarna lyckas lura någon stackars väljare.

Debatten i SVT:s aktuellt igår, alternativt SVT-artikeln här problematiserar detta med titeln ”På tiden med en kvinnlig statsminister eller fel att fokusera på kön?”.

Det är förstås något av en skendebatt, men samtidigt så känner jag nog inte att man blev särskilt upplyst av Jonna Simas insats i debatten. Naturligtvis kräver statsministerposten kompetens, och precis som alla ledande roller så måste fokus vara på detta.

Ska man därefter recensera Sveriges feministiska regering, eller för den delen enskilda S-ministrars insatser för feminismen, så är det uppenbart att de knappast agerat för att göra något åt de verkliga problemen.

S och MP:s haveri avseende Cementa

Av , , 11 kommentarer 30

Cement är en viktig resurs när man bygger. Ni vet sådär man behöver göra – inte minst när ett bostadsbehov stiger på grund av en ökande befolkning.
Det är förstås något som också kostar på vårt miljöavrtryck, likväl som många andra områden som följer av en större befolkning.

För att producera cement, behövs bolag som kan producera detta.

Cementa är ett anrikt cementbolag som vart aktivt på Gotland sedan 1884. Företaget fick namnet Cementa 1922.
De har vart i drift i hundra år utan några större bekymmer. Men plötsligt fann sig bolaget i svåra förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Men hur kommer det sig riktigt?

Regeringen utsåg fyra nya natura 2000-områden. Cementa var tydliga i sin kritik av detta, och skrev bland annat:

Cementa bestrider inte klassificeringen av dessa utökningar utan snarare lämpligheten att peka ut naturtypen rikkärr just vid denna lokal då annan samhällsviktig verksamhet försvåras avsevärt/riskerar att upphöra, i närtid och på sikt.

Jag vet själv inte hur man resonerar här. Nu är jag ju ingen konspirationsteoretiker, men… Ifall man från MP:s sida valde att försöka driva cementverksamheten i sank genom att utse dessa natura2000-områden och försvåra cementas drift, så finns det följdfrågor.

För det första: Är MP såpass populistiska att de bedömer det rimligare att täkter utomlands påverkar klimatavtrycket mindre – inklusive de utökade transporterna?
För det andra: Finns det någon över huvud taget som tror S är ett parti för arbetare idag?

”Ni var inte redo att ta emot män från länder som präglas av våld”

Av , , 3 kommentarer 27

Det är klart bekymmersamt att tillhöra partier som försöker belacka SD. Kanske mest bekymmersamt för Socialdemokratin. Av den gamla sjuklövern tillhör de ett av partierna som längst försökt att trivialisera SD:s problembeskrivning.

Det är genom problembeskrivningarna man hittar lösningar, genom politiska förslag.
Fler och fler vittnar om att SD:s problembeskrivning är riktig.

Jag tror att många fortfarande har svårt att förstå vidden av laglösheten i vissa områden. Det finns platser där det inte är helt ovanligt att vakna av explosioner. Men det är svårt för medelklassen att begripa, eftersom de bor någon annanstans. Som du framhåller i boken – det finns en tydlig klassdimension i hur man talar om detta.

– Ja, men det är bara en tidsfråga innan det når medelklassen på allvar, på grund av blotta mängden människor som begår de här brotten och de områden som de erövrar. Jag talar om ”erövring” här, för det är den typen av begrepp som är påkallade. Om du har en kraftmätning mellan gäng och stat, som gängen upplever att de går segrande ur när de tar över zon efter zon – då är det bara en tidsfråga innan de expanderar in i medelklassområden. Frågan är vad staten kan sätta emot då.

Citatet från Ayaan Hirsi Ali ur ”Ni var inte redo att ta emot män från länder som präglas av våld”, i SvD.

Och visst är det riktigt och viktigt att lyfta problemen. I takt med att resultatet av mångkulturellt integrationsfokus blir tydligt blir problemen mer och mer uppenbara för människor, så fungerar en ohederlig retorik sämre och sämre. Särskilt i tider där internet gör det lättare att komma åt information.

Socialdemokraterna är inte trovärdiga.

Medias debattåtergivning

Av , , 3 kommentarer 25

Nu är jag själv förvisso ingen skönhet, och har väl inga sådana ambitioner – men – ibland kan man konstatera att bilder ibland inte blir fantastiskt smickrande. Noterar dock att min motdebattör knappast behandlades annorlunda av VK.

 

Återgivningen av själva debatten lämnade mycket att önska, då debatten präglades av betydligt fler facetter än texten ger sken av.
Biblioteksplanen som övriga partier röstat på har en ofullständig mening, vi yrkar att fylla den ofullständiga meningen. Detta borde rimligtvis gjorts av majoriteten.

Avseende diskussionen om kultur, integration och assimilation

Integration innebär att kulturer i växelverkan bör arbeta tillsammans, och att detta är gynnsamt för kulturerna som harmoniseras. Sverigedemokraterna har vart tydliga med att alla kulturella inslag inte är önskvärda, att de inte berikar Västerbottnisk kultur. Exempelvis tvångsgifte, hedersvåld, oskuldskontroller, klankultur (listan går att göras lång) berikar inte Västerbottnisk kultur.

Integrationsprojekt och mångkultur måste ersättas av assimilation. Det vill säga att man inkluderas i samhället genom att bli en del av sitt nya hemland(Sverige).

jfr ”– Det finns en rad olika kulturer som inte alls är önskvärda i Sverige, säger han.”

Hoppas att berörd journalist också tar sig tiden att återge problembeskrivningen ordentligt för läsarna, för att också tydliggöra argumenten som bygger upp teserna.

Debatten i sig går att se i efterhand här(startar vid debatten kring biblioteksplanen)!

Arbeta hela livet? Få lägre pension än nyanlända migranter!

Av , , 8 kommentarer 29

”För en stor del av dagens 65 åringar så kommer 40-års arbete inte att löna sig.
inte ens med det nya pensionstillägget så kommer de få mer pension än t ex invandrare som inte jobbat en enda dag i Sverige.”

Såpass mycket pengar går till dem som aldrig arbetat i Sverige att de som arbetat 40 år i Sverige får lägre pension.
Det är förstås fruktansvärt.

Samtidigt förutsätter jag att sjuklövern-politiker och etablissemanget tycker det är fullt rimligt. De förstår inte att vanligt folk faktiskt drabbas på grund av deras agenda. När 40 års förvärvsarbete för en som 65-åring inte ger mer pengar i fickan än för dem som migranter kommer nyanlänt till Sverige så har vi ett allvarligt bekymmer.

Man måste komma ihåg att pensionsmedel, alltså medel som våra pensionärer bidragit till och finansierat, för att trygga deras framtid – genom allmän pensionsavgift, arbetsgivaravgift(egenavgift för företagare), statlig pensionsavgift – är något som beskattas en andra vända också.

8 kommentarer
Etiketter: , , , ,