Liberalernas budgetförslag prioriterar lärare, socialarbetare och undersköterskor i Umeå

Av , , 1 kommentar 2

Utifrån dagens budgetfullmäktige, här kommer en debattartikel vi hade publicerade innan helgen i VK:

Liberalerna i Umeå kommun har nyligen presenterat sitt budgetförslag för 2024. Det är en budget som värnar den enskilda individen och har fokus på skola, socialtjänst och kultur. Ett särskilt fokus har varit att satsa på de frågor som kan härledas till vikten av att stoppa unga från att dras in i kriminalitet, det utvecklingsprogram som går under benämningen ”Umeå växer tryggt och säkert”.

På skolområdet lägger vi fram ett förslag som innebär betydligt större satsningar på skolan jämfört med den styrande majoriteten. En viktig del av detta är bland annat ett lönelyft för Umeås lärare och rektorer. Umeås lärare och rektorer har ovanligt låga löner sett till övriga kommuner runt om i landet. Vi måste förvalta det faktum att det finns en lärarhögskola i Umeå.

Inte så sällan hörs synpunkter från avgångselever att de trivs i Umeå men inte kan tänka sig att stanna på grund av det dåliga löneläget. För att inte riskera lärarflykt vill vi se en riktad satsning på ett lönelyft för kommunens lärare och rektorer. En annan mycket viktig fråga inom skolan är att möta upp de elever som av olika anledningar har det svårt. Det bör satsas mer på ungdomar som inte kommer in på gymnasiet på grund av dåliga betyg och ungdomar som av olika anledningar inte vill gå i skolan.

En särskilt viktig grupp är elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där införandet av fler resursskolor och särskilda undervisningsgrupper går alldeles för långsamt. På området sociala frågor och omsorg vill vi se en utfasning av de delade turerna som visat sig ge en dålig arbetsmiljö för de anställda, vi liberaler ser gärna att dessa fasas ut redan nästa år.

Med en gängkriminalitet som kryper allt längre ner i åldrarna, måste det förebyggande arbetet också stärkas. Vi föreslår därför att en samlokalisering av Socialtjänsten och Polisen behöver ske inom ramen för SIG — social insatsgrupp. Dessutom vill vi utöka socialtjänstens öppenvård så att fler barn och vuxna i utsatta situationer kan få det stöd de behöver. Strukturerad familjebehandling i hemmiljö ska öka, vilket i sin tur kan minska behovet av kostsamma placeringar i familjehem eller institutioner.

Vi föreslår också att medlen från satsningen ”Umeå växer tryggt och säkert” flyttas från Tekniska nämnden till mer relevanta nämnder för att ytterligare förstärka det förebyggande arbetet.

När det kommer till potentiella effektiviseringar ser vi gärna en genomlysning av nuvarande nämnd- och förvaltningslösningar för att undvika framtida besparingar inom nämndernas budget och verksamheter. Målet är att undersöka möjligheten att slå ihop vissa nämnder och förvaltningar för att uppnå större effektivitet.

Vi vill också se över kommunens kostnader för kommunikation, minska anslagen till kommunstyrelsen för oförutsedda utgifter och flytta kvinnohistoriska museet till Västerbottens museum. Dessa centrala besparingar riskerar inte Umeåbornas välfärd.

Det är ingen tvekan om att vi befinner oss i ett tufft ekonomiskt läge. Men just nu är det viktigare än någonsin att vara modig och göra de hårda prioriteringarna. Vårt fokus är att se till att resurserna hamnar där de gör störst nytta – hos våra lärare, socialarbetare och undersköterskor.

Låt oss tillsammans satsa på en tryggare och starkare framtid för Umeå.

Hanna Lundin Jernberg (L), gruppledare

Anders Norqvist (L)

Alf Molin (L)

Wilma Hvirfvel (L)

Liberalernas fullmäktigegrupp

Liberalernas budget 2025 för Umeå kommun – satsning på välfärdsnämnderna!

Av , , Bli först att kommentera 1

Liberalerna i Umeå kommun presenterade förra veckan sitt budgetförslag för 2025. Imorgon är det kommunfullmäktige där partierna ska bestämma vilken budget som ska antas för 2025.

Liberalernas budget värnar den enskilda individen och har fokus på skola, socialtjänst och kultur. Det råder ingen tvekan om att det är ett tufft ekonomiskt läge just nu, inte bara för Umeå utan för alla kommuner i landet. Liberalerna vill därför i vårt budgetförslag, först och främst för att möjliggöra satsningar och undvika besparingarna i verksamheterna i de olika nämnderna, att kommunen på central nivå utreder möjligheten till att effektivisera på brett plan över alla nämnder och förvaltningar. Administrativa arbetsuppgifter måste effektiviseras.

Jag sin gruppledare för Liberalerna Umeå menar att man på allvar nu måste se till att både resurser hamnar längst ned, närmast Umeåborna. Att skära i och skala bort insatser längst ned i linjen där behoven är som störst är förödande för kommunens verksamheter, våra anställda och de kommunmedborgare vi finns till för. Vi befinner oss i en lågkonjunktur och då måste vi politiker vara modiga och prioritera hårdare. 

 

Satsningar

– Liberalerna satsar mer än de styrande på skola och omsorg. Detta görs bland annat med ett lärar- och rektorslönelyft. Umeås lärare och rektorer har ovanligt låga löner sett till övriga kommuner runt om i landet. För att inte riskera lärarflykt vill vi se en riktad satsning på ett lönelyft för kommunens lärare och rektorer. 

På området sociala frågor och omsorg vill vi se en utfasning av de delade turerna som visat sig ge en dålig arbetsmiljö för de anställda, vi liberaler ser gärna att dessa fasas ut redan nästa år. 

Den rödgröna majoriteten har haft alldeles för låga ambitioner på det sociala området. Liberalerna gör större prioriteringar på det här området, och fortsätter ställa krav på majoriteten att bland annat följa upp omhändertagna barns skolresultat. 

– Med en gängkriminalitet som kryper allt längre ner i åldrarna är det oerhört viktigt att kommunen säkrar det förebyggande arbetet. Vi vill därför se att samlokaliseringen av kommunens socialtjänst och Polisen blir en permanent verksamhet. 

– En annan hörnsten i det förebyggande arbetet är öppenvården. Satsa på att bygga ut socialtjänstens öppenvård så att fler barn, föräldrar och andra vuxna får stöd i utsatta livssituationer. Strukturerad familjebehandling i hemmiljö ska öka för att minska placeringar av unga i familjehem eller institutionsvård.

Utöver dessa viktiga satsningar vill vi flytta medel för satsningen “Umeå växer tryggt och säkert” från Tekniska nämnden till andra mer relevanta nämnder så att dessa nämnder får ytterligare resurser att växla upp detta viktiga och förebyggande arbete.

Administrativa effektiviseringar

För att på sikt undvika besparingar på nämndernas budget och verksamheter bör nuvarande nämnd- och förvaltningslösningar genomgå en total genomlysning för att se om det går att slå ihop vissa nämnder och förvaltningar.

Vi vill också se över kommunens kostnader för kommunikation, minska anslagen till kommunstyrelsen för oförutsedda avgifter och flytta kvinnohistoriska museet till Västerbottens museum. Det här är besparingar på central nivå som inte riskerar Umeåbornas välfärd. 

 

Inför euro i Sverige!

Av , , 3 kommentarer 2

 

Sverige behöver en stabilare valuta som tar Sverige bort från avbytarbänken i EU. Liberalerna vill därför att Sverige inför euron som valuta senast 2029. Det är vi ensamma om. Att byta den svajiga kronan mot en stabil euro stärker vår konkurrenskraft och ger oss inflytande över frågor som påverkar jobb och välfärd här i Sverige och i Västerbotten. Mer om detta skriver jag tillsammans med andra företrädare för Liberalerna i länet i en debattartikel som publicerats i VK. Bifogar artikeln som helhet nedan.

Vad tycker du, håller du med Liberalerna om att euron bör införas som valuta i Sverige?

 

För snart 25 år sedan såg euron dagens ljus och Liberalerna ville att Sverige skulle vara med redan från start. Vi såg redan då vad andra partier sakta börjar förstå – att euron är en självklar del av Europasamarbetet. Så länge Sverige inte har euron är vi inte EU-medlemmar fullt ut. Vi förlorar inflytande och investeringar, men framför allt konkurrenskraft och välstånd.

Istället för att vänta på nästa kris – som vi gjorde med Nato – borde vi införa euron så fort som möjligt, och uppgradera EU-medlemskapet från basic till premium. Ska vi komma tillrätta med hushållens ekonomiska utmaningar måste vi gå till botten med ett av våra största problem – Sveriges svajiga krona. Vi importerar andra länders inflation när kronan kontinuerligt tappar i värde. Var och en av oss svenskar, särskilt barnfamiljer, blir fattigare.

Den svenska kronan gör oss helt enkelt sårbara och det märks, i synnerhet i tuffa tider. Livsmedelspriserna har ökat med över 20 procent på två år, till stor del som en följd av prisökningar på importerad mat. För en tvåbarnsfamilj kan det innebära ökade utgifter med i genomsnitt 2500 kronor per månad. Det är förödande för de som redan har svårt att få ekonomin att gå ihop.

Näringslivet och konkurrenskraften tar skada av vår skvalpvaluta och företag väljer bort att investera i Sverige. Den svajiga kronan skapar osäkerhet och gör att investerare hellre söker sig till stabila valutor som dollar eller euro. Studier uppskattar att länder som byter till euron ökar sin handel med andra euroländer med mellan fem och tio procent. Det kan förklaras av rivna handelshinder och minskad valutarisk.

För regioner som Västerbotten är detta särskilt relevant. Västerbotten, med sina många exportföretag inom bland annat skogsindustri och gruvdrift, skulle dra stor nytta av en stabil valuta. En stabil valuta skulle eliminera den valutarisk vi har idag, göra produkterna mer konkurrenskraftiga och underlätta långsiktiga investeringar i regionen.

Med euron skulle företag i Västerbotten kunna öka sin export och attrahera fler utländska investeringar, vilket i sin tur skapar fler arbetstillfällen och en stärkt regional ekonomi. Genom att vara med i eurozonen kan vi i Västerbotten dra nytta av ökad stabilitet och tillväxt, vilket i sin tur förbättrar levnadsstandarden och hela regionens framtidsutsikter förbättras.

Ett valutabyte är mer än bara en ekonomisk reform. Det skulle fullborda Europasamarbetet eftersom Sverige skulle få inflytande över penningpolitiken, och kunna vara med och forma EU i en avgörande tid av kris och krig. Idag har vår riksbankschef ingen plats när ECB:s ledning träffas och vår finansminister får vänta utanför när eurogruppen diskuterar viktiga ekonomiska frågor. Vill vi vara med och forma framtidens EU är ett byte till euron avgörande.

Sverige behöver euron för att stärka vår konkurrenskraft. Med samma valuta som våra viktigaste handelspartners i Europa kan Sveriges och i sin tur Västerbottens företag ta större plats på den inre marknaden och fortsätta vara ledande i den gröna omställningen. För Västerbotten betyder det fler investeringar och jobb, och en starkare lokal ekonomi som kan blomstra i samverkan med övriga Europa.

Sverige har ett val. Antingen fortsätter vi stå utanför europeiskt ekonomiskt samarbete i tron om att ensam är stark eller så väljer vi att stå stadigt med hela Europa bakom oss. Liberalerna är Sveriges mest Europavänliga parti och den 9 juni går vi till val för ett starkare Europa, starkare Sverige och starkare Västerbotten.

 

Hanna Lundin Jernberg (L)

gruppledare Liberalerna Umeå

 

Maria Lundqvist Brömster (L)

gruppledare Liberalerna Nordmaling

 

Nicke Grahn (L)

gruppledare Liberalerna Dorotea

 

Hans-Peter Carlson (L)

gruppledare Liberalerna Storuman

Arkiv
Senaste kommentarerna
Kategorier
RSS Nytt från vk.se