Etikett: integration

Min vardag

Min vardag är att arbeta som informatör och generalist i socialförsäkringen. Det innebär att jag och mina kollegor skall ha kunskap om hela Socialförsäkringen på en generell nivå. Vår kunskap skall omfatta följande ärendeslag

         Adoptionsbidrag  
         Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 
         Arbetshjälpmedel 
         Arbetsskador 
         Assistansersättning 
         Barnbidrag 
         Bilstöd 
         Bostadsbidrag 
         Bostadstillägg 
         Etableringsersättning 
         EU-familjeförmåner 
         Försäkringstillhörighet och internationell lagstiftning 
         Förvaltningsrätt och sekretess 
         Föräldraförsäkring 
         Handikappersättning 
         Högkostnadsskydd mot sjuklönekostnader 
         Kontroll och kvalitet 
         Närståendepenning 
         Omprövning och överklagande 
         Partnersamverkan 
         Processteam
         SGI
         Sjuk- och aktivitetsersättning samt samordning
         Sjukpenning och samordning 
         Sjuklönegaranti 
         Smittbärarersättning 
         Statliga fordringar
         Särskilt högriskskydd
         Tandvård 
         Totalförsvarspliktiga
         Underhållsbidrag, indrivning internationellt 
         Underhållsstöd 
         Utbetalningar
         Vård, internationellt
         Vårdbidrag 
         Återkrav 
 
Men i verkligheten innebär det att vi skall ha mycket goda kunskaper om de allra flesta ärendeslagen för att kunna hjälpa just dig. Kunderna som besöker oss på serviceenheterna runt om i Sverige har rätt att få den servicen. Vår största uppgift är att hjälpa dig förstå Socialförsäkringen, vilka rättigheter och skyldigheter som följer med nyttjandet av försäkringen, förstå och tolka beslut, hjälpa dig och andra människor att nyttja försäkringen där dom har möjlighet till det och att lotsa dem vidare till andra myndigheter eller välfärdssystem där Socialförsäkringen tar slut. Ett roligt och givande arbete som jag utför med stolthet. Varje dag jag lyckas hjälpa någon gör mig extra varm i hjärtat och lycklig.   
 
Som anställd, medmänniska och Centerpolitiker vill jag jobba för att bibehålla det goda i Socialförsäkringen men det krävs också en förnyelse. En förnyelse för att behålla och utveckla välfärden. Socialförsäkringen måste bli enklare att förstå och innehålla mindre inlåsningseffekter för att vi skall få ett större mångfald i samhället och en bättre intigration. Vi måste också skapa förutsättningar för att öka anställningsbarheten hos alla genom minskade skatter och sociala avgifter för små små företag och sociala företag som anställer dom som annars inte har så lätt att få arbete.  

Rasist eller?

Är politiker som lyfter frågor som rör invandrare & integration rasister?
Eller är det vårt tillkortakommande med en lyckad integration som skapar rasismen och rasismepitetet?
Om de självpåtagna ”sanningssägarna” i SD får leda debatten genom att ställa frågor utan att de möts av motstånd och diskussion så blir det tyvärr också bara SD som hörs. Och enligt min uppfattning är deras åsikter i mångt och mycket onyanserat och  rasistiskt.
Demokratins baksida är att SD blivit en politisk maktfaktor men mitt hopp står till de kloka med hjärtat på ”rätt ställe” som törs agera och ta taktpinnen.  
De nya reglerna för etablering av vissa nyanlända invandrare som träder i kraft 1 december 2010 är en bra insatts för att kunna komma in i samhället. Jag välkomnar att etableringsplanen ska består av olika aktiviteter och att den ska innehålla minst svenska för invandrare, samhällsorientering och aktiviteter för att underlätta och påskynda möjligheten att påbörja ett arbetsliv i SverigeHär har vi ett bra exempel på en lösning då det viktigaste av allt för de människor som kommer till Sverige är att de får en plats i samhället. Delaktighet är en bra början.  
 
Det finns en del att göra kring de nyanländas avsaknad av ID-handlingar och för mig vore det en självklarhet att nyanlända får Id-handlingar med ett personnummer dag ett i Sverige, även för asylsökanden. Att leva papperslöst är ovisst coh extremt komplicerat.
 
Det viktiga är att veta att man är välkommen får möjlighet att vara delaktig och att man får insikt i både sina rättigheter och skyldigheter som medborgare i Sverige.  
Bli först att kommentera
Etiketter: