Bruka skogen

Av , , Bli först att kommentera 14

I Sverige har ca 15% av naturen ett formellt skydd som nationalpark, naturreservat, natura 2000 och biotopskyddsområden. Till det kommer lågproduktiva områden, så kallade impediment. Även frivilliga avsättningar, hänsynsytor och strandskydd mm. Beroende på hur man räknar så kan man komma över 50% skyddad natur. I Sverige så räknar myndigheterna på ett annat sätt än man gör i andra länder och därför blir vår andel skyddad natur lägre i jämförelse.

Den tidigare dåliga naturhänsynen i skogen har förbättrats genom åren och nu ökar andelen gammal skog. Mera kan göras när det gäller kantzoner sparade träd mm. Men det är viktigt att komma ihåg att i en gammal skog sker inget nettoupptag av koldioxid utan många gånger är nedbrytningen och avgången av koldioxid större än nettoupptaget. Det är därför det är så viktigt att bruka skogarna. För bindningen av koldioxid, för produktion av virke, för jobb och exportinkomster.

Laglighetsprövning

Av , , 2 kommentarer 16

Vid måndagens kommunfullmäktigesammanträde behandlades frågan om rivning av ett hyreshus vid vackra Volgsjön, Strandvägen 8 A-C. Fullmäktige beslutade att rivningen kan genomföras.

På grund av att man öppet ifrågasatte fullmäktiges behandling av ärendet och Maria Kristofferssons agerande så bör ärendet prövas rättsligt. Vid ärendets behandling i fullmäktige i December deltog inte Maria Kristoffersson i beslutet utan anmälde jäv. Varför anmäldes inget jäv denna gång?

I morse skickade jag in en begäran om laglighetsprövning till Förvaltningsrätten. Det är viktigt för framtiden att veta vad som gäller. Rätten bör pröva:

  1. Om VIBO:s styrelses beslut om rivning i Oktober var lagenligt.
  2. Om Maria Kristoffersson var jävig vid måndagens sammanträde.

Att riva hus

Av , , 8 kommentarer 12

Igår hade vi kommunfullmäktigesammanträde i Vilhelmina. Satt hemma och använde Teams. Det gick bra.

Det var ett märkligt sammanträde där en fråga diskuterades flitigt. Att riva eller inte riva ett hus på Trissen. Vi har tidigare haft långa intensiva debatter när rivningar av hus tagits upp av det kommunala bostadsbolaget VIBO. För drygt 10 år sedan debatterades en eventuell rivning av hus på Åsgatan och ett hus på Larco. Då beslutade KFM att rivning skulle genomföras, med rivningarna har inte utförts.

Nu har tydligen styrelsen i VIBO beslutat att riva Strandvägen 8 och börjat att evakuera hyresgäster, innan beslut i KFM. Mycket märkligt! Styrelsen i VIBO har ju att rätta sig efter KFM. Ledamöter från Centern ifrågasatte till och med om KFM skulle besluta i frågan. Det är ju bristande respekt för demokratin. KFM har ett bredare ansvar än styrelsen i VIBO. Det märkligaste var dock att ordföranden i VIBO, Maria Kristoffersson, satt med i gårdagens möte, var inte jävig, deltog i beslutet men yttrade inte ett enda ord till styrelsens försvar.

En annan märklig sak var att Socialdemokraterna var väldigt splittrade och att 4 ledamöter avstod från att rösta. Jag och Moderaterna röstade nej till rivning och för en ytterligare utredning av de ekonomiska konsekvenserna. Vi förlorade omröstningen med 10 röster mot 13 och 4 nedlagda röster. Fortsättning förjer om ärendet kommer att prövas rättsligt.

Bra med biobränslen

Av , , 6 kommentarer 12

EU håller på att utforma ett regelverk för vad som är miljömässigt hållbart och vad som inte är det. Så kallad Taxonomi. Där är förslaget för närvarande att biobränslen inte klassas som gröna när det gäller kommande investeringar. Det är ju helt barockt! Biobränslen från våra växande skogar är viktiga för Sveriges energiförsörjning och viktiga för en omställning till ett hållbart samhälle.

 

Dopad ekonomi

Av , , 4 kommentarer 13

Enligt SKR så kommer 9 av 10 kommuner i Sverige gå med överskott förra året, 2020. Mycket beror på att riksdagen tagit beslut som överkompenserar för Vovid-19 krisen. De höga statsbidragen kommer inte att bestå för evigt.

I Vilhelmina har vi vänt ett prognosticerat underskott på -38 miljoner till ett underskott på ca 20 miljoner enligt senaste redovisad prognos. Besparingar har genomförts med förändringen beror även på ökade statsbidrag. Före jul beslutades om extra pengar till gymnasiet på drygt 6 miljoner, vilket vi Moderater för positiva till. Men vi yrkade på att när man medvetet ökar underskotten så måste man spara in den ökningen på andra utgiftsområden. Det höll inte majoriteten med om.

Om Vilhelmina skall komma ur den svåra ekonomiska situationen med stora underskott så måste vi besluta om smärtsamma besparingar. De partier som är huvudansvariga för underskotten har svårt med detta. Men vi Moderater kämpar på för en ekonomi som har överskott och där vi kan se framåt samt satsa på en positiv utveckling i hela kommunen.

Sveaskog

Av , , 3 kommentarer 18

Sveaskog ägs av staten och är Sveriges största skogsägare. Man bedriver ett miljöanpassat skogsbruk och förser industrin med sågtimmer. massaved och flis. På så vis bidrar man till jobb och råvaror som skapar välstånd i Sverige.

Moderaterna vill att Sveaskog avyttrar 20 % av marken för att stärka privatskogsbruket och ge ökad möjlighet till att försörja sig på landsbygden. Ett utmärkt förslag.

Miljöpartiet vill i princip lägga ner Sveaskog, förbjuda ett rationellt skogsbruk och göra reservat av stora arealer. På så sätt minskar försörjningsmöjligheterna för många och Sverige blir fattigare med lägre exportinkomster. Huvudlöst!

Mycke snö nu

Av , , 1 kommentar 12

Det är mycket snö nu på många ställen i landet. Kommer att tänka på de klimatalarmister som påstod att det inte skulle finnas snö i Alperna och stora delar av Sverige skulle vara snöfritt på 2020 talet. Undrar var de fick sin information ifrån?

Förra helgen tittade jag på TV. Det var slalomtävlingar i Alperna och längdtävlingar i Falun. Och snö fanns det. Tänk hur fel de hade.