Villy Hansen

Det är inte alltid som det verkar vara.

Konflikt i Vindelns kommun

Av , , Bli först att kommentera 0

”Djup konflikt skakar Vindelnpolitiken” skriver Västerbottens Kuriren 2021-01-29. När man inte utan ansträngningar kan vara överens råder det konflikt. Så kan definitionen vara. Att inte vara överens och att driva situationen till en tvist är vanligt, relativt lätt gjort men naturligtvis inte alltid nödvändigt. Forskning om konflikter, medling och förhandling har ägt rum vid Harvard University sedan i sjuttiotalet tillsammans med flera andra universitet i projektet Harvard Negotiation Projekt.

En kollision mellan parter som befinner sig i konflikt innehåller många ingredienser. Det kan handla om en intressen, tolkningar, beteenden eller värden. Värdekonflikter är de allra svåraste att lösa och beteendekonflikter innehåller som det låter beteenden som inte accepteras. Intressekonflikter och tolkningskonflikter kan sägas vara mera tacksamma för att lösas. Skulle en konflikt ha varat länge blir den svårare att lösa för att ibland inte säga omöjlig. Friedrich Glasl har etablerat en modell för konflikteskalering och konfliktökning i nio steg. Hur konfliktparterna reagerar kan härledas till denna modell.

Konflikter kan ofta lösas genom medling och naturligtvis även av parterna själva. En medlare är en person som på ett objektivt och oberoende sätt söker ena parterna. Grunden för medling bygger på att möjligen till lösningen finns inom parterna själva. Men medling är ett hantverk som kräver både utbildning och erfarenhet, vilket inte alltid i verkligenheten är fallet.

Min egen utbildning från medling och förhandling vid Rättsvetenskapliga enheten på Luleå Tekniska universitet bygger helt på erfarenheter och forskning från Harvard University. Dessutom har ja erfarenhet av både medling och för handling från många skilda slag av konflikter och förhandlingssituationer. Noterbart är att medling och förhandling hänger samman på ett tydligt sätt ibland har medling kallats för assisterande för handling. I dag är jag verksam i Medlingsinstitut Norr och arbetar som medlare med olika typer av konflikter.

Denna konflikt i Vindelns kommun som säkerligen inte båda parter skulle hålla med om utgör en konflikt har huvudingrediensen i beteendekonflikt, vilket komplicerar konflikten något. Dessutom handlar det inte endast om två parter utan om flera parter i förhållande till en part. För att en konflikt skall kunna bli löslig krävs att samtliga parter är medvetna om och accepterar att det faktiskt råder en konflikt. Det räcker då med att huvudparten från den ena sidan inte skulle acceptera att det råder konflikt för att sätta stopp i ansträngningarna att komma överens. Beteendekonflikter kan handla om att en person uppträder på att sätt som en eller flera andra inte anser vara rätt att man bör uppträda på. Antingen bryter någon mot en regel eller så bryter någon mot något folk i allmänhet inte vill acceptera.

Flera intressanta frågor kan ställas. Men måste man råka i konflikter som inte är lösligs? Varför råkar vissa människor oftare i konflikt än andra? Varför råkar vissa människor sällan eller aldrig i konflikt? Vi kan lära oss mycket av dessa frågeställningar och gärna, tyvärr studera dem som råkar i konflikt. Hur beter de sig och vad säger de? Att komma överens handlar även mycket om att undvika vissa beteenden men också om att vara tolerant, vidsynt och ibland vara försonlig.

Bli först att kommentera

Varför vaccinera sig?

Av , , Bli först att kommentera 5

Du som tvekar att vaccinera dig, i synnerhet du som arbetar inom särskilda boenden för äldre eller den övriga vården. Fundera inte endast på vad det betyder för dig utan även för andra. Covid19 skyr inte kultur eller andra värderingar. Den gamle, sköra eller sjuke vill inte öka risken att bli smittad genom att möta dem som inte är vaccinerade. Trots att vaccinet inte skyddar till hundra procent på verkar det smittans utbredning och minskar risken avsevärt att bli smittat. Alla skall få ha sin rätt att inte vaccinera sig men du kan få räkna med att i så fall inte få arbeta med vilka uppgifter du vill. Även du själv bör fundera över din egen risk mot att inte vaccinera dig och de möjliga biverkningar du anser att det kan ge. Du behöver även ställa riskerna av sjukdomen mot dina värderingar. Eller, frågar jag mig, skall det vara ett tvång på att vaccinera sig?

I vart fall vill jag som är plus sjuttio eller sannolikt inte de gamla eller sjuke inte heller möta dig som inte vaccinerat dig. När du vill komma fram till vad som är rätt eller fel handlar det inte endast om ditt eget perspektiv. Vilka konsekvenser har mitt handlande måste du fråga dig? Är det fel att inte bidra till att smittan stoppas i samhället? Är det rätt att inte ta hänsyn till negativa konsekvenser av att du inte är vaccinerad?

Bli först att kommentera

Dags att skörda frukterna

Av , , Bli först att kommentera 0

Trenden eller i vart fall tendensen ”att bo på landsbygden” gör sig gällande. Den borde även gynna förutsättningar att göra Vindelns kommun attraktivare. Därvidlag kan Vindelns kommun skörda frukter genom att underlätta för människor att bo kvar eller gärna flytta hit. Vi har en fantastisk natur, goda pendlingsmöjligheter, relativt god service av olika slag med mera som kan utvecklas. För att citera dagens VK ” ””Coronaflyttarna”” behöver inte enbart bero på de ekonomiska fördelarna utan kan också grunda sig i ett medvetet livsstilsval. ””Work-life-balance”” är ett koncept som blivit allt mer förekommande på sociala medier.”, Linnea Hylén. När nu Coronapandemin med vaccineringen sannolikt har klingat av i slutet av detta år kvarstår sannolikt en del förutsättningar som kan underlätta att bo i Vindelns kommun såsom, upplevda fördelar med att vissa dagar arbeta från hemmet, arbetsgivarnas uppvaknande av fördelarna, miljöfördelar med flera. Allt detta betyder både att man kan bo i Vindeln och arbeta i orterna omkring, däribland Umeå och tvärt om.

I kommunens dokument Näringslivsstrategi Vägen till Umeåregionens bästa näringslivsklimat 2019 – 2022 citeras ”Närheten till den växande staden Umeå är direkt avgörande för de allra flesta.” Med detta i tankarna kan man gärna förstå att de nya trenderna ger Vindelns kommun större möjligheter att växa en del. Vi blir aldrig stora men kan bli något större. Men det är inte endast dem som bor i regionen som bör kunna uppleva Vindelns kommun som ett attraktivt ställe att bo på utan även dem som bor på helt annat håll. Dags att skörda. Vad kan göras?

Bli först att kommentera

Etik och moral på sin spets.

Av , , Bli först att kommentera 3

Etikfrågorna och moralfrågorna om ”rätt och fel” är svåra men det är alltid aktuellt att fundera kring dem. Moral är det som människor faktiskt gör, utifrån olika etiska regler. Etik är hur vi tänker om vad som är rätt och fel, gott och ont, och varför det är rätt eller fel, gott eller ont, det vill säga resonemanget om hur vi tänker och känner angående moralen. Etik är därför ett filosofiskt ämne. Normativ etik kräver ett resonemang även utifrån sitt eget perspektiv. Att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan handla om dygd (att göra det goda som anses vara det rätta) eller och lojalitet mot samhället och dess medborgare, något som liknar ett samhällskontrakt.

Det som är rätt är inte alltid det som är juridiskt rätt eller fel. Vad folk i allmänhet tycker är rätt är oftast samhällets dominerande norm. Ett aktuellt exempel är generaldirektören för MSB Dan Eliasson med flera som brutit moralreglerna om den frivilliga disciplinen att undvika resor som inte är ”nödvändiga”. Dessutom är han högste befälhavaren för vår krismyndighet och som sådan bör han vara närvarande i denna exceptionella kris och inte resa utomlands. Dock bröt han inte mot någon lag eller förordning utan gjorde som han själv ansåg vara en nödvändig handling nämligen att resa utomlands för att träffa sin dotter. Han gjorde ytterligare ett misstag som var att påstå att resan var nödvändig. I stället skulle han sannolikt tjänat några smärre poäng på att erkänna fel och missbedömning. Men när miljoner människor har fått försaka sin längtan att träffa barn och barnbarn och andra vänner och närstående anser många att han borde ha visat ett gott exempel. Frågor man kan då ställa sig är om etik och moral är så viktiga frågor. Visst är det så. Vi känner väl igen att resonemang och synpunkter om gott och ont rätt och fel förekommer ofta. Människor har en viss benägenhet att vara allt för snabba i sitt bedömande om detta. Därför kan ett filosofiskt orienterat resonemang vara till gagn. Hur skulle vi må och leva om det endast är rättsetiker om bestämde normerna. Hur skall vi då handla? Professor emeritus i praktisk filosofi Torbjörn Tännsjö, säger ”det som har de bästa argumenten för sig kan man välja”. Därför finns det inte alltid ett enda rätt eller ett enda fel. Några exempel på filosofiska frågeställningar. Är det fel att inte vaccinera sig? Skall landets högsta ledare få göra samma misstag som folk i allmänhet? Vilka skall prioriteras i vaccinationskön? Och många fler frågor kan ställas varje dag.

Bli först att kommentera

Vindelns obalans

Av , , Bli först att kommentera 0

Även om Vindelns kommun skulle lyckas spara sig till budgetbalans är det kanske inte det vi vill ha. Det skulle sannolikt ändå på sikt bli för låga intäkter för att ge de nyttigheter som medborgare vill ha och som sannolikt finns i kommuner som är något större med högre intäkter. Jag vill rekommendera att läsa artikeln ”Hårda besparingsförslag – ändå går det inte runt” i dagens VK (2021-01-02) som en orientering. Artikeln redovisar i allmänna ordalag vad som gjorts.

Vindelns kommun befinner sig i ”branschen för småkommuner” som är ett problemområde. Vi har helt enkelt för små intäkter av olika slag. Ett hårt sparande kan bland annat resultera i att nödvändiga investeringar skjuts upp och underhåll får vänta. Vi behöver bli flera innevånare i kommunen och för den skull bli ännu mera attraktiva. Men det finns även strukturella utmaningar på nationell nivå som handlar om rättvisa för medborgare i var de bor. Äldrevården, skolan etcetera skall inte ha lägre nivåer eller kvaliteter beroende på i vilken kommun man väljer att bo i. Visserligen kan vissa skillnader uppstå på grund av rent ideologiskt politiska beslut. Oavsett detta så bygger de politiska besluten på den gemensamma uppgiften att driva kommunen framåt till gagn för medborgarna och mindre på vilka ideologier partierna har. Vi plussade på med två för över tre år sedan när vi flyttade hit från Umeå.

Bli först att kommentera

En positiv berättelse

Av , , Bli först att kommentera 0

Detta är en positiv historia. Året 2020 blev bra år av flera olika skäl trots att många kallat det för ett sk–år. Det blev naturligtvis ett sorgligt år för dem som led, blev rädda och blev smittade men detta onda och försåtliga virus. Det onda är ännu inte över ännu men det går att se möjligheten till ljusning under andra delen av detta år. Jag gick in i året efter en hjärtoperation och med grav hjärtsvikt med cirka 20 – 25% kapacitet i hjärtats pumpförmåga. Genom disciplinerad och vetenskapligt grundat träning och mat blev denna kapacitet till cirka 58 procent i slutat på året. Men snart kom en smäll i början på året när pandemin var ett faktum i mars. Jag blev skakad och jag tyckte att de hjärtdiagnoser jag råkat ut för borde ha räckt. Men med strikt regler och försiktighet gick detta att tills vidare övervinna. I går åkte jag skidor en timme och styrketränade ytterligare en timme. Att uppnå detta trodde jag från början skulle ta ett par år.

Året lärde jag mig att saker och ting inte är självklara och sedan att ingenting alls är självklart. Allt kan hända. Men tack vare min fru Lillians hjälpinsatser i flera månader efter operationen då jag inte fick lyfta mer än fem kilo fick jag en bra start. Tack för det. För den som råkar ut för menliga hjärtdiagnoser finns det hjälp och bot om man följer vetenskapliga råd. Redan några dagar efter operationen i november 2019 började jag studera vilka möjligheter som fanns till rehabilitering. Tidigt förstod jag att det skulle komma att kosta på om man inte ville dö i förtid. För mig var valet enkelt om hur jag skulle gå till väga.

Men även pandemin har lärt mig mycket hur märkligt och makabert det än kan låta. En del ting som var viktiga innan blev oviktiga när pandemihelvetet blev ett faktum. Det var som att livet med de små enkla tingen fick en större betydelse. När pandemin är över inom detta år kan jag gå vidare och uppskatta det som jag tidigare uppfattade som självklart, kanske för trivialt och kanske inte ens såg. På så sätt blev det gånga året positivt och lärorikt för mig.

Bli först att kommentera