Landstingets sparar på äldre

Av , , 1 kommentar 25

Landstinget ska spara och på geriatriken ser man ingen annan lösning än att man måste lägga ner dagrehabiliteringen för äldre.

Beslutet innebär att den rehabilitering som geriatriken har kunnat erbjuda för att man på ett bättre, tryggare och snabbare sätt ska kunna återvända till eget boende inte längre kommer att finns kvar. En slutsats som pensionärsorganisationerna också har framfört.

Beslutet kan inte vara rätt med tanke på att vårdtiderna på slutenvården har förkortats och då borde rimligtvis behovet av rehabilitering öka. Nu är tydligen landstingets tanke att vårdcentralerna ska överta ansvaret från geriatriken. Jag tror att följden blir att kvaliteten i rehabiliteringen kommer att försämras. Den åsikten kommer också fram när läkare och vårdpersonal uttalar sig i frågan.

Dessutom tror jag att en ytterligare konsekvens blir att kommunerna får betala notan genom en överflyttning av arbetsuppgifter på särskilda boenden, hemsjukvården och hemtjänsten. Till det kommer mer av mänskligt lidande för de som drabbas och då framförallt äldre personer.

Det är inte första gången som landstingets majoritet av socialdemokrater och miljöpartister fattar beslut som innebär en överflyttning av ansvaret och kostnaderna på kommunerna. Tidigare har beslut fattats om neddragning av vårdplatser i slutenvården och på geriatriken vilket har förlängt vårdbehovet för äldre i hemkommunen och därmed ökat vårdbelastningen för kommunerna.

Jag förutsätter att när utvärderingen, under hösten 2014, av bl.a kostnaderna gällande övertagande av hemsjukvården konsekvenserna av detta beslut också läggs in i vågskålen.

Denna ”julklapp” från landstinget uppskattas verkligen inte av varken drabbade eller kommunerna.

Kommunerna, sätt press på bankerna

Av , , Bli först att kommentera 17

I en artikel i VK den 16/12 påpekar artikelförfattarna problemet med att storbankerna, förutom Handelsbanken inte tillhandahåller kontanter.

Jag delar den uppfattningen då jag förstått att detta skapar stora problem i hanteringen av dagskassorna för handeln, restauranger, gatukök, turistföretag, frisörer m.fl.

För föreningslivet som ofta hanterar kontanter i samband med föreningsarrangemang är det också ett stort problem.  Då handlar det om allt från idrottsföreningar till fiskevårdsföreningar. Inte så roligt att som kassör tvingas förvara föreningens pengar i skrivbordslådan.

Konsumenterna i gemen är också en grupp som drabbas. Alla har inte eller vill inte betala med kort utan föredrar kontantbetalning. Bankomaten är för vissa inget alternativ. Vilken lösning finns för dem om inte bankerna kan tillhandahålla kontanter?

Här kan kommunerna samlat påverka utvecklingen i samband med offentlig upphandling av banktjänster.  Artikelförfattarna menar citat ”att Sveriges kommuner ska ställa krav på att banker som vill teckna avtal med kommunen att tillhandahålla kontanter till invånarna och företagen i kommunen”.

Bankerna – av alla institutioner – kan inte bara gradvis upphöra med kontanthanteringen utan reaktioner. Det kan inte bara fortsätta driva en utveckling som utarmar kommuner när handel och föreningsliv slås ut och som drabbar många konsumenter avslutar artikelförfattarna.

Kommunerna har hitintills inte reagerat på det som händer med storbankernas kontanthantering. Nu är det hög tid att reagera på ett handlingskraftigt sätt. Här kan också näringslivet agera i sina kontakter med banken.

Jag tycker man kan ställa samma krav från näringslivets sida och vara tydlig med att man kan tänka sig att byta bank om inte banken återupptar kontanthanteringen

Utebliven kontanthantering riskerar att negativt påverka handelns och lokalsamhällets utveckling vilket leder till en sämre service och lokal tillväxt

 

81 vägar tappar bidraget

Av , , 2 kommentarer 34

Centerpartiets uppfattning är att bidraget för enskilda utfartsvägar inte ska dras in.      Vi anser att beslutet försvårar förutsättningarna att leva och bo på landsbygden. Dessutom är det en rättvisefråga. Kommunens krav på medborgarna är i många frågor olika i jämförelse mellan tätort och landsbygd och förstärks då ytterligare med denna typ av beslut.

Sparförslaget har passerat både kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen.     I arbetsutskottet yrkade moderaterna på en indragning och i kommunstyrelsen kom samma yrkande från socialdemokraterna. Vårt yrkande i kommunstyrelsen om att bidraget ska vara kvar stöddes endast av kristdemokraterna.

I Vännäs kommun drabbas nu ett 80-tal utfartsvägar, totalt ca 30 km vägsträcka, av beslutet. Hur många medborgare som berörs vet jag inte men det handlar inte bara om en fastighet per väg. Vi anser att boende efter vägar som inte erhåller statsbidrag från Trafikverket till sommar- och vinterunderhåll har rätt till ett ekonomiskt bidrag från kommunen. Om bidraget uteblir drabbas de boende fullt ut för samtliga kostnader för att hålla vägen farbar sommar som vinter.

Dessa vägar är en viktig del i den infrastruktur som kommunens alla vägar utgör. Vägar som ska vara farbara för den samhällsservice medborgarna har rätt att få. Det handlar om posten, hemtjänsten, hemsjukvården, räddningstjänst mm. Dessutom är många av dessa vägar en tillgång för sommarstugeägare och det rörliga friluftslivet för att nå skog och vatten.

Inget bra beslut om man ser till landsbygden som en tillväxtfaktor i kommunen.

Tidigare har också sparförslaget om att dra in vintervägunderhållet för enskilda statsbidragsberättigade vägar diskuterats. En avisering till vägföreningarnas kontaktpersoner gick också ut innan kommunstyrelsens beslut var fattat vilket skapade stor irritation hos berörda medborgare. Tack vare rektioner från berörda och politiska påtryckningar innan kommunstyrelsen valde socialdemokraterna att inte lyfta frågan utan föreslog istället en utökning av budgetramen för Samhällsbyggnadsförvaltningen och då fick bidraget vara kvar. Bidraget för vintervägsunderhållet är räddat för 2014 men vad händer 2015 och framåt? Men däremellan är det ju ett val!

Vem ska betala notan?

Av , , 2 kommentarer 23

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Vård- och omsorgsnämnden tog igår ett beslut om att avbryta alla tankar på en extern upphandling av personliga assistans. Ett dåligt underbyggt beslut av s+v där de ekonomiska konsekvenserna för nämndens övriga verksamheter saknas.

Nämndens ordförande, Sonja Eriksson, hänvisar i sin blogg om allt för stora konsekvenser för brukare och personal. Vilka konsekvenser? Om s+v menar konsekvenser i kvaliteten för brukarna så vill både jag och säkert många medborgare också veta hur den undersökningen har gått till? Av dagens alla 16 personer sóm beviljats personlig assistans är det 9 som redan valt annan utförare än kommunen. Resten, 7 personer, har valt kommunen eller inte gjort något val alls. En majoritet har valt utförare utanför kommunen. Hur ska man tolka det?

Konsekvenser för personal, vem har redovisat den? Är det facken? I så fall kommer känslan av att beslutet är fattat bl.a. för att inte riskera att hamna i onåd hos dem. Det luktar mera medarbetareföreträdare än medborgareföreträdare från s+v sida. En stilla undran blir då ”Vem företräder s+v egenteligen, personal eller brukare”?

Beslutet innebär också att en besparing på 7-800 tkr uteblir. Vem ska betala den notan? Blir det ytterligare besparingar inom äldreomsorgen, handikappomsorgen eller är det de personer som drabbats av psykisk ohälsa som får betala priset? Kanske får någon annan verksamhet än vård- och omsorg ta besparingen? Kanske får skolan, fastighetsunderhållet, vinterväghållningen eller ungdoms- och fritidsverksamheten ett utökat sparbeting?

Om nu s+v bedömning skulle vara att man, utan denna besparing på 7-800 tkr, klarar Vård- och omsorgsnämndens budget så  är min uppfattning att man hellre borde ha lagt det på personalens arbetsmiljö. Minimerat antalet delade turer, sett över schemat för varannanhelgtjänstgöring, erbjudit kompetenshöjande insatser mm.

För Centerpartiet har den typen av insatser högre prioriterat än vem som är utförare av personliga assistans. Detta under förutsättning att externa utförare inte innebär en försämrad kvalitet och hitintills har det inte kommit till min kännedom att så skulle vara fallet.

Delade turer, hindrar god arbetsmiljö

Av , , Bli först att kommentera 13

VännäsCentern har nu lämnat in en motion om att vi vill minimera schemaläggningen av delade turer. Det är den vägen man får gå då man inte får majoritetens och några av de övriga partiernas stöd för frågan i varken kommunstyrelsen eller i fullmäktige. Ett förslag vi lyfte då ärendet ”Personalstrategi 2020” behandlades.

För oss är en god arbetsmiljö ett prioriterat område och då anser vi att bl.a. delade turer inom t.ex. äldre- och handikappomsorgen är en schemaläggning som hindrar kommunen som arbetsgivare att uppnå det målet.

Vi vet att det finns flera orsaker till att arbetsmiljön inte är tillfresställande. Förutom delade turer finns det i schemaläggningen varannan helgtjänstgöring mm som också upplevs som ett hinder. Detta får bli nästa steg i ett arbetet för en god arbetsmiljö.

Sammantaget är det viktigt att kommunen vidtar åtgärder som skapar en god arbetsmiljö då det för med sig färre sjukskrivningar, mindre personalomsättning och underlättar framtida personalrekrytering.

Med andra ord ska Vännäs kommun, i framtiden, kunna erbjuda arbetsuppgifter och arbetsplatser som medarbetarna trivs med och som lockar till sig nya medarbetare.

 

Landsbygden omfattas inte av kvalitetsförbättringar

Av , , Bli först att kommentera 13

Vid dagens kommunstyrelse gällde ett av dagens ärenden vilka sex områden som ska prioriteras för att nå en höjd kvalitet under perioden 2015-2017. Detta handlar om politiska prioriteringar inom kommunstyrelsens verksamhet utifrån vad de politiska partierna ser som förbättringsområden. Samma uppdrag har också alla nämnder.

Centerpartiets föreslog följande prioriteringar

2015 (3 områden):

1. fastighetsunderhållet inkl. energieffektivisering

2. översiktsplanen med inriktningen uthållig kommun

3. personalstrategi inkl. arbetsmiljö och jämställdhet

2016 (2 områden):

4. medborgarinflytande

5. landsbygdsutveckling som tillväxtfaktor

2017 (1 område):

6. ungdom och fritid utifrån goda uppväxtvillkor för barn och unga

Enighet rådde i stort sett om samtliga områden utom ett, landsbygdsutveckling som en tillväxtfaktor. Med tanke på vilka politiska beslut som ett flertal av partierna har tagit under detta år (stängning av samtliga byskolor, indragning av bidraget till enskilda utfartsvägar) tycker vi att det borde finnas ett intresse och ett behov av att höja kvaliteten inom området landsbygdsutveckling. Detta för att visa på vilket sätt socialdemokraterna med flera vill utveckla landsbygden och bevara dess attraktivitet då dessa delar av grundservicen inte längre finns kvar.

Tyvärr fick vårt förslag inte gehör hos majoriteten av kommunstyrelsens ledamöter utan i omröstningen förlorade vårt förslag. Centerpartiet reserverade sig mot majoritetens beslut.

Landsbygdsfrågorna har under 2013 mött många motgångar i det politiska beslutsrummen vilket är trist då dessa beslut inte underlättar förutsättningarna att bo och leva på landsbygden i Vännäs kommun.

Studieförbunden, en värdefull lokal resurs

Av , , Bli först att kommentera 10

I går fredag var den årliga träffen med kommunledningen och studieförbunden. Otroligt nöjd med vad där kom fram. Fem studieförbund som alla bedriver en fantastisk verksamhet för att skapa mötesplatser som bidrar till att alla kan bidra till den egna och lokalsamhällets utveckling oavsett förutsättningar.

Det handlar om studiecirklar/aktiviteter som skapas där ungdomar finns som ungdomsgårdar, skolan, föreningslivet, religiösa samfund. Med andra ord att bidra till bra uppväxtvillkor för barn och unga. Det handlar om att på olika sätt aktivera äldre människor genom studiecirklar, besök på äldreboenden mm. Det handlar om att underlätta integrationen för ensam kommande flyktingbarn och övriga invandrare. Det handlar också om att hjälpa människor som står långt från arbetsmarknaden på grund av funktionshinder av olika slag att få en meningsfull tillvaro t.ex. i ett socialt företag. Alla kan bidra bara det skapas förutsättningar för det.

Detta är bara ett axblock av det utbud som studieförbunden samlat kan erbjuda. Studieförbunden har med andra ord ett batteri av aktiviteter som skapar förutsättningar för alla att bidra till lokalsamhällets utveckling. Där kommunens resurser inte räcker till kan studieförbunden vara en fantastisk resurs. Det handlar bara om dialog och samverkan. Studieförbunden kan göra skillnad i samhället för alla människor.

Vännäs kommun måste därför, i ännu större utsträckning än tidigare, ta till vara studieförbundens lokala resurser genom ett ökat samarbete och se deras utbud som en viktig resurs för lokalsamhällets utveckling. Studieförbunden har sträckt ut handen och jag hoppas att kommunen tar den. Ser fram emot ett fördjupat samarbete det kommande året.

Då är det viktigt att kommunen inte försämrar det ekonomiska stödet till studieförbunden. Det hotet är nu eliminerat 2014 med den utökade ramen för barn- och utbildningsnämnden som fullmäktige beslutade om vid sitt senaste sammanträde.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier