Etikett: alliansregeringen

Vallöften omprövas

Av , , 1 kommentar 42

Idag har förtroendet för politiken i Vännäs fått sig en rejäl knäck. Socialdemokraterna har beslutat att inte infria sitt vallöfte från 2010 om att öppna en mobil förskoleavdelning i Tväråbäck. Därmed har de som tvivlat på den ärliga viljan fått rätt.

Anledningen enl. majoritetspartiet är att antalet barn inte uppfyller önskat antal för att öppna en förskoleavdelning trots att ett enigt Kommunfullmäktige har tagit beslut om denna satsning. Detta är en framtidssatsning och att då får man acceptera att det tar en tid innan barnantalet är på önskad nivå.

Centerpartiet anser fortfarande att en etablering i Tväråbäck är motiverad utifrån att vi långsiktigt vill skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling genom att fler flyttar till vår kommun. En viktig del i det arbetet är att kunna erbjuda en service i form av barnomsorg och skola i närheten av boendeplatsen. Detta är också den första frågan som ställs av föräldrar som har planer på att bosätta sig utanför våra två tätorter.

Denna uppfattning delades av samtliga partier så sent som hösten 2010. Om detta bara var ett löfte för att vinna röster inför valet återstår att se. Socialdemokraternas beslut idag kan uppfattas så. Återstår att se vad övriga partier hade för syfte med löftet.

Det är viktigt för våra företag och kommunala arbetsplatser att det vid rekrytering av nya medarbetare finns förutsättningar att kunna bo så nära sin arbetsplats som möjligt. Närheten mellan boende, barnomsorg/skola och arbetsplats kommer att vara avgörande för var man i framtiden väljer att bosätta sig. Detta med tanke på stigande resekostnader. I norra delen av Vännäs kommun finns fyra större arbetsplatser, två privata och två kommunala.
 
Centerpartiets ställningstagande grundar sig också på att kommunen i olika sammanhang uttryckt en vilja att utveckla hela kommunen. Detta genom beslut tagna om bibehållna byskolor, ny förskoleavdelning, aktivt delta i framtagandet av LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Skrivelser till Trafikverket om av- och påstigningsplats i Tväråbäck samt matartrafik för kollektivt resande.
 
Dessa ambitioner tappar nu trovärdighet med att man nu inte är beredd att göra satsningar som är beslutade och därmed skickas signaler som inte ökar kommunens attraktionskraft vad gäller landbygdsboende i stadsnära läge. Därmed missar kommunen en av möjligheterna att dra nytta av den tillväxt som sker i Umeå vilket jag beklagar.

 

Ingvar Kamprad, offentligas bäste vän

Av , , Bli först att kommentera 14

Med den rubriken vill tidningen Dagens Samhälle och dess chefredaktör Mats Edman http://matsedmandagenssamhalle.blogspot.com/ få oss att förstå och inse vikten av näringslivets betydelse för offentlig sektor. Han skriver ”utan företag, företagare och deras anställda kan offentliga sektorn packa ihop” slut citat.

Han skriver också att ”som en del av näringslivet är numera också välfärdsentreprenörerna inom vård, skola och omsorg. Enligt statistiken är det faktiskt bara där som nya svenska storföretag uppstått inom modern tid”
 
Med denna tänkvärda artikel bör nog var och en av oss som är förtroendevald ta oss en funderare på hur vi agerar när ärenden som behandlar entreprenörskap och företagande finns på dagordningen. Vill vi uppmuntra eller kväva kreativa människor som drivs av ett entreprenörskap och en vilja att utveckla en verksamhet oavsett det handlar om företag inom den tillverkande industrin eller välfärdssektorn.
 
Alla bidrar till välfärdens finansiering, både via sina bolag och via de anställdas skatter.

Vi blir fler i Vännäs

Av , , 2 kommentarer 17

Vännäs ökade innevånareantalet 2010 med 57 personer. Ett glädjande resultat som visar att Vännäs behåller sin attraktionskraft mycket beroende på vår närhet till Umeå. När Umeå växer ”skvätter” det över på Vännäs men det är inte hela sanningen.

Vår vision att Vännäs skall vara ”Välkomnande, Livfullt och Nytänkande” har förhoppningsvis uppmärksammats av många utanför vår kommun och skapat en nyfikenhet. Många har nog noterat att det händer en hel del i vår kommun och därmed valt Vännäs som bostadsort. 
 
Det kan vara arbetet med pendeltrafiken mellan Umeå och Vännäs. Vårt rika föreningsliv med drygt 100 föreningar där kommunen nu har gjort satsningar inom områdena ungdomar och föreningsliv. Tagit ett grepp om arbetslösheten bland våra ungdomar med eller utan funktionshinder. Satsat på att ge en bra service för inflyttare oavsett om man kommer från Umeå eller Somalia. Nyproduktion av industrilokaler där allt är uyhyrt.
 
Ja, listan kan göras lång och det jag också tror har bidragit till den positiva utvecklingen är att gjorda satsningar bygger på ett politiskt samförstånd över partigränserna bortsett från konstgräsplan där ett parti inte ställde upp. Samförstånd och resultatpolitik är signaler till omvärlden som människor uppskattar och har säkert bidragit. Motsatsen ser vi i en annan av Umeås kranskommuner.
 
En ökad inflyttning leder naturligtvis till ökade behov av bostäder och fler platser i skolan och förskolan. Behoven av förskoleplatser är på gång att lösas med att en ny treavdelningsförskola byggs på lägret 2011 samt att en förskoleavdelning öppnas i Tväråbäck inför skolstarten kommande höst.
 
Arbetet med att tillskapa fler bostadsområden har kommunen i år påbörjat mellan Älvdala och Rick-Muller, planerad inflyttning 2014. Då utbudet av lediga lägenheter nästan inte finns idag, varken hos Vännäsbostäder eller hos det privata fastighetsägarna, måste en nyproduktion till. Där hoppas jag att de privata fastighetsägarna tolkar den ökade inflyttningen och de satsningar som görs ifrån kommunen så att i Vännäs finns en tillväxt, utveckling och framtidstro som lockar till investeringar t.ex. i bostäder.
 
Om inte, så måste kommunen via Vännäsbostäder ta på sig rollen att bygga. Det förutsätter dock att vissa enheter måste säljas ut för att frigöra kapital till nyproduktion. Kommunens totala låneskuld är alltför stor idag. Revisionen har uppmärksammat partierna om detta och partierna bör lyssna och agera utifrån deras rekommendation.

Otidsenlig taxesättning drabbar företag och föreningar i Vännäs

Av , , 1 kommentar 20

Vännäs kommuns taxesättning för tillsyn av verksamhet enligt miljöbalken är otidsenlig och orättvis. Vännäs kommun har haft och har fortfarande i huvudsak konstruerade schablonmässiga belopp dels som ersättning vid miljötillsyn och dels utformade som en årsavgift. Det har lett till att företag eller föreningar fått en faktura på årsavgiften utan motprestation från kommunen.

Drabbade uppfattar dagens debiteringsrutiner mera som en extra skatt än en ersättning för utförda tjänster. Centerpartiet har uppmärksammat detta i en motion ställd till Kommunfullmäktige i november 2009.

I privat verksamhet fastställs oftast debiteringar utifrån en kostnad per timme. Den täcker den faktiska arbetstiden samt administrations- och resekostnader. Centerpartiet tycker att den modellen också bör gälla i offentlig sektor och föreslår därför att en utredning genomförs i syfte att införa ett sådant debiteringssystem.

Motionen har inte beretts i avvaktan på resultatet av diskussionerna mellan Bjurholm, Vindeln och Vännäs om en gemensam Miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Nu vet vi resultatet av dessa diskussioner. Det blir inget av det tänkta samarbetet och då skall motionen beredas och återrapporteras till Kommunfullmäktige med förslag till beslut.
 
Under beredningstiden och tills återrapportering till Kommunfullmäktige sker, förmodligen mot slutet av 2011, tycker vi att 2010 års taxor skall gälla. Motiveringen är att om den schablonmässiga taxesättningen är fel eller om en årsavgift tas ut utan att något besök görs så får företag och föreningar, med den höjning Kommunstyrelsen beslutade i måndags, betala ännu mera 2011 för någonting som man inte får eller som är fel i den schablonmässiga taxan.
 
Av den anledningen reserverade Centerpartiet oss i Plan- och Miljönämnden samt i Kommunstyrelsen till förmån för vårt förslag i motionen. Tyvärr delade inte övriga partier vår syn på orättvisan utan biföll höjningen av schablontaxorna.
 
Nu hoppas vi att fler partier, efter beredningen av vår motion, insett det felaktiga i taxesättningen och är beredda att ta till sig vårt förslag.
 
Centerpartiets förslag är också ett led i arbetet att skapa ett bättre företags- och föreningsklimat i kommunen.
 

Satsning på vägunderhållet märks i Vännäs och länet

Av , , 1 kommentar 28

Regeringen har ägnat mandatperioden åt att sanera de 100 miljardershål som vänsterkartellen skapade i infrastrukturbudgetarna genom åren i regeringsställning och

som bestått av:
– eftersatt drift och underhåll på både järnvägar och vägar
– stora och dyra lån  
– brutna investeringslöften till kommuner och regioner
 

Regeringen har sanerat genom:  

– närtidssatsningar 2009-2011 för att tidigarelägga angelägna projekt som tidigare utlovats men inte finansierats                                                                                                                                                     – ökat underhållsanslag +38% på järnväg, +28% på väg
– ökade investeringsanslag +100 % på järnväg, +40% på väg

Nu ser vi i både länet och i Vännäs kommun resultatet av den förda politiken som drivits framgångrikt inom regeringen av Näringsdepartementet med ÅsaTorstensson (c) i spetsen. I länet satsar i sommar regeringen och Trafikverket 330 mkr i infrastrukturåtgärder.www.folkbladet.nu/.  Av dessa pengar går 150 mkr till bärighetsåtgärder, 150 mkr till beläggningsarbeten och 30 mkr till det enskilda vägnätet. Trafikverket har under flera årtionden aldrig haft så mycket pengar för upphandling av vägsatsningar. Dessutom har regeringen lyckats nå en lösning på Umeås förbifartsproblematik i ett paket med staten, kommunen och näringslivet som medfinansiärer. En fråga som Umeå kommun flitigt uppvaktat tidigare Socialdemokratiska regeringar utan att nå något resultat.                                                                                                                                        För Vännäs del ser vi följande upprustningar och beläggningsarbeten:    Ö:aJärnvägsgatan/Pengsjövägen                                                                                                     E12:an från 92:an till Gullbäck                                                                Genomfart Tväråbäck                                                                                 Hjoggsjövägen till Gräsmyrsvägen                                                                Vännäs till Pengsjö                                                                                       Flertal objekt efter våra 11 mil enskilda vägar                                                Dessa åtgärder är mycket viktiga för både oss bilister och transportnäringen men framförallt för tillväxten i vår region. Utan ett fungerande finmaskigt transportnät fungerar inte logistiken på ett kostnads- och miljömässigt effektivt sätt för våra basnäringar som jord och skog men även för turistnäringen. Låt den sittande alliansregeringen fortsätta arbetet på den inslagna vägen genom att ge den och Centerpartiet förnyat förtroende för nästa mandatperiod

JOBBSKATTEAVDRAGET OCH SKATTEUNDERLAGET

Av , , 1 kommentar 18

I den allmänna debatten förekommer påståenden, inte minst från den rödgröna oppositionen, att jobbskatteavdraget försämrar skatteunderlaget för kommunerna. Dessa påståenden har ingen verklighetsförankring utan är bara ett sätt att vilseleda och förtala Alliansregeringen. Jobbskatteavdraget finansieras fullt ut ifrån statsbudgeten. Det bekräftas också av SKL på en direkt fråga.

För Vännäs del har skatteintäkterna ökat med 2,4 mkr under 2009 jämfört med 2008. Enligt SKL beräkningar ökar skatteprognosen för 2010 med 4,5 mkr och 10,6 mkr under 2011 jämfört med åren innan.

Jobbskatteavdraget har däremot bidraget till att öka köpkraften motsvarande ytterligare en månadslön för en medelinkomsttagare. Den inkomstförstärkningen har, tillsammans med ROT-och RUT avdraget, gjort det möjligt att hålla uppe sysselsättningen inom bygg- och tjänstesektorn i landet och kommunen trots lågkonjunkturen. Handeln har också genom jobbskatteavdraget lyckats hålla uppe omsättningen och därmed kunnat överbrygga lågkonjunkturen utan att behöva vidta några drastiska åtgärder.
 
Alliansregeringen har under 2009 tillfört stora belopp till kommunerna genom höjda statsbidrag. För Vännäs del visar årsredovisningen 2009 på ett överskott på 4,3 mkr.
 
Det som har möjliggjort ett överskott är
 
  • i första hand att generella statsbidrag och utjämning har ökat med 17,9 mkr
  • sänkta arbetsgivareavgifter och försäkringsavgifter har minskat personalomkostnaderna med ca 4,4 mkr.
 
Totalt har regeringen tillfört ca 22,3 mkr motsvarande en skattehöjning på 1,70 kronor.
 
Var och en kan säkert själv räkna ut vilka oacceptabla konsekvenser som blivit följden inom barn, skola och omsorg om inte Alliansregeringen tagit ansvar för kommunernas ekonomi under 2009. Alliansregeringen fortsätter också att ta ansvar genom att tillskjuta kommunerna medel även under 2010. För Vännäs del innebär det ökade statsbidrag med ca 9,0 mkr.
 
Jag har stor tilltro till att Vännäs kommun, på ett bra sätt, kommer att klara sin ekonomi i framtiden men det kräver en Alliansregering som känner ansvar och stöttar kommunerna under sämre tider och samtidigt för en politik som företräder arbetslinjen och genom hög sysselsättning och ett bra företagsklimat skapar tillväxt i landet.
 
Det är först då som den gemensamma "kakan" kan växa. Därmed skapas förutsättningar för att våra trygghetssystem skall kunna garantera den trygghet som varje människa behöver känna då ohälsa eller av andra orsaker den inte längre klarar att delta i arbetslivet. Detta är också viktigt för kommunmedborgarna i Vännäs.

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier