Etikett: centerpartiet

Förskolornas öppettider och ombyggnation Vegaskolans kök

Av , , Bli först att kommentera 9

I april 2011, före att pendeltågstrafiken kom igång mellan Vännäs och Umeå, lämnade Centerpartiet in en motion om ”Samhällsanpassningar av öppettider för brett nyttjande av pendeltågstrafiken”. Fem år senare får fullmäktige äntligen ta ställning till förslaget från Barn- och utbildningsnämnden att bifalla motionen. Det blev också fullmäktiges beslut. En oacceptabelt lång handläggningstid men ”den som väntar på något gott väntar aldrig för länge”.

Nu tidigareläggs ett öppnande på försök av två förskolor, en i Vännäs och en i Vännäsby, för att bättre anpassa öppethållandet till tågtidtabellen. Hoppas detta beslut bidrar till att fler väljer ett kollektivt och hållbart resande.

En annan motion som är värd att nämna är Liberalernas motion från november 2013. Den handlar om ”barnomsorg på obekväm arbetstid. Där har också Barn- och utbildningsnämnden, efter en oacceptabelt lång handläggningstid, föreslagit fullmäktige att bifalla motionen. Det blev också fullmäktiges beslut. Jag tycker det är bra att nu öppnas möjligheten för den förälder eller de föräldrar som så önskar att få en barnomsorg på obekväm arbetstid.

Om- och tillbyggnad av Vegaskolans kök och matsal var ett ärende som skapade debatt.

När det gäller Vegaskolans kök och matsal så var min ingång i debatten att godkänna investeringen men  ifrågasätta hur ärendet har hanterats från det att fullmäktige tog beslutet om en investeringsram på 9 mkr.

Samhällsbyggnadsförvaltningens ursprungsäskande var 7 mkr sedan återkom man med en begäran om utökning med 2 mkr till 9 mkr. Beloppet avsåg renoveringen och utbytet av köksinventarierna samt för en utökning av lokalytan för matsalen. Allt utifrån Barn- och utbildningsnämnden prognoser om ett framtida elevantal på ca 525 elever. Därefter har det framkommit att våra medarbetare i Vegaskolans kök har arbetsmiljöproblem på grund av ”sjuka hus”. Den del av fastigheten som inrymmer köket måste rivas och en nyproduktion måste upphandlas i samband med att köksinventarierna ska bytas ut till en total kostnad på 22 mkr.

Det är då det börjar gå snett utifrån fullmäktiges tidigare beslut. Jag hävdar att när man konstaterade att nu blir ombyggnationen mer omfattande än vad som tidigare var sagt borde den politiska ledningen, på uppmaning av samhällsbyggnadsförvaltningen, lyft ärendet på nytt igen. Informerat kommunstyrelsen om att nu råder nya omständigheter som kommer att innebära en större fördyring av projektet. Kommunstyrelsen skulle därefter skickat ärendet vidare till fullmäktige för att få fullmäktiges beslut och mandat om hur man går vidare och med ett nytt beslut om investeringsbeloppets storlek. Det är oacceptabelt att som nu när upphandlingen är gjord och vi står inför ett beslut om att anta anbudet kommer omständigheterna fram till vad som är orsaken till den kraftiga fördyringen..

Med anledning av det som nu och tidigare har hänt är det dags att sätta ned foten. Därför yrkade jag på att det nu krävs en bättre politisk ledning och styrning så att fullmäktige säkerställs trovärdigare och säkrare beslutsunderlag vid framtida investeringar och upphandlingar.

Ett yrkande som kommunstyrelsens ordförande lovade ta med sig. Ett svar och löfte som också är tydliggjort i fullmäktiges protokoll.

En besked i protokollet som jag tycker är viktigt för återskapa medborgarnas förtroende för fullmäktiges beslut samt en markering för att visa på vikten av att kommunens verksamheter respekterar av fullmäktige fattade beslut.

Vännäs kommer att ställa djurskyddskrav

Av , , 4 kommentarer 15

Centerpartiet i Vännäs lämnade den 24 februari 2014 in en motion där vi föreslog att Vännäs kommun ska ta fram en kostpolicy med tydliga miljö-, kvalitets- och djurskyddskrav.

I dag har vi nått vårt mål då en enig kommunstyrelse har beslutat att anta en kostpolicy där ett av målen är

att vid upphandlingar ska krav ställas enligt Upphandlingsmyndighetens kriterier samt med specifika krav som följer svensk djurskyddslagstiftning.  

Dessa specifika krav kan t.ex. vara att ”Griskött ska komma från grisar där inte svanskupering förekommer”, ”Antibiotika ska endast användas efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat” eller att ”Kyckling ska komma från djur vars näbb inte förändrats vid uppfödningen, t.ex. genom trimning.

Jag tycker det känns mycket bra att våra gäster inom både skolan och äldreomsorgen vet att speciella krav som följer svensk djurskyddslagstiftning har ställts i samband med upphandling av animaliska livsmedel, oförädlade eller förädlade.

Jag tycker också det viktigt att vi till producenter av animaliska livsmedel kan säga att vi kommer att använda oss av möjligheten att ställa specifika krav vid upphandlingar.

Enligt upphandlingsregelverket är det inte tillåtet att särbehandla eller missgynna leverantörer på grund av vilket i land leverantören är verksam. Det är därför inte möjligt att ställa ett generellt krav på att svensk lagstiftning har följts eller att djurhållningen gjorts på samma sätt som svensk lagstiftning kräver. Däremot kan man ställa specifika krav på djurskydd som är knutna till kontraktsföremålet. Dessa kan i vissa fall motsvara svenska djurskyddsregler, ibland vara lägre, och ibland vara högre. Min och Centerpartiets uppfattning är att i Vännäs ska givetvis de specifika kraven motsvara eller ibland vara högre.

 

Litet lyft för Vännäs men ändå positivt

Av , , 2 kommentarer 12

Vännäs klättrar 20 platser i företagsrankingen vilket är positivt men fortfarande finns det många förbättringsområden. För mig är plats 216 inte en acceptabel placering. Om man tittar på enskilda områden så är det kommunens konkurrens med förtag, tillgång till kompetens och skolans attityder till företagande som bekymrar mig mest.

Trodde att vi hade kommit längre när det gäller näringslivets syn på konkurrensen från kommunen men tydligen inte. Vill vi klättra i kommande rakningar så behöver vi nog fundera över kommunens agerande inom detta område. En öppning för mer av valfrihet skulle nog ha en positiv inverkan på rankingen.

Mycket allvarligt är det att skolans attityder till företagande och att tillgången till kompetens upplevs så lågt. Något har hänt som ansvariga för barn och utbildning på alla nivåer måste analysera och åtgärda. Skolan har ju den viktiga uppgiften att lägga kunskapsgrunden och kompetensen till framtidens medarbetare både för näringslivet som offentlig sektor.  Men inte bara som medarbetare utan också att utveckla entreprenörskapet och viljan att bli framtidens företagare.

Noterar också att vi har en negativ utveckling när det gäller området Tele- och It-nät. Inte förvånande med tanke på den varierande täckningsgraden i mobilnätet. Det gäller i huvudsak områden utanför tätorterna men där finns ju också ett näringsliv som har behov av ett fungerande mobilnät.

Dålig mobiltäckning är ett område som kommunen har små möjligheter att påverka. Jag har lyft problemet i Umeåregionrådet. Länsstyrelsen och operatörerna känner till problemet. Region Västerbotten har också inbjudit berörda operatörer till ett samrådsmöte i Lycksele där problemen redovisades väldigt tydligt från både länets politiker, näringslivet och övriga organisationer som där fanns på plats.

Vad det gäller It så är skillnaderna stora i kvalitén inom kommun vilket kan förklara placeringen på det området. Enligt Post- och Telestyrelsens bredbandskarta är tillgången i tätorten 92 procent vad gäller bredband om 100 Mbit/s jämfört med 41 procent på landsbygden.

På det området kommer det att bli förbättringar. Nationellt tog Alliansregeringen med Centerpartiet som pådrivare ett beslut om en omfattande bredbandssatsning i landet. Kommunfullmäktige har beslutat om en bredbandsstrategi för perioden 2016-2020 inom de områden som saknar höghastighetsbredband. Intresset är undersökt hos berörda hushåll. Medfinansiering sökt hos Jordbruks- och Tillväxtverket och i kommunens budget  finns pengar avsatta för perioden 2016-2018. Så inom det området är jag förhoppningsfull om att rankingen på sikt kommer att lyfta.

Bredbandsstrategin i Vännäs väckte debatt

Av , , 4 kommentarer 18

På måndagens kommunfullmäktige diskuterades och beslutades om bredbandsstrategin 2015-2020. Frågan väckte en livlig debatt där ambitionsnivån skiljde partierna åt.

Den ena skiljelinjen var om 95 % eller 100 % av de i bredbandsstrategin föreslagna 13 objekten ska genomföras under perioden. Den andra skiljelinjen var hur stort belopp som skulle avsättas i investeringsbudgeten under perioden 2016-2018.

Centerpartiets yrkande var att 100 % av objekten skulle genomföras och att den årliga avsättningen i investeringsbudgeten ska vara 3 mkr. Vår uppfattning är att den nivån är ett minimum för att snabbt komma igång med en utbyggnad av de objekt som inte kan eller får finansieras av bl.a. Jordbruksverket nationella medel.

Ett yrkande som stöddes av kristdemokraterna och folkpartiet.

Tyvärr saknades den ambitionsnivån hos majoritetspartierna, socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet argumenterade envist för 95 % och att 100 % ska nås i en långsiktig plan utan bortre tidsgräns. Lika envist vidhöll de att avsatta medel i investeringsbudgeten ska vara 2 mkr/år.

Vi ser satsningen på bredband som en fråga som är så viktig att vi inte kan inleda arbetet med genomförandet med signalen att det bara är ett par av de föreslagna projekten som ska prioriteras. Vi vill att det från första stund ska vara tydligt att alla projekten ska genomföras.

Idag är tillgången till bredband med hastigheten 100 Mbit/s väldigt ojämnt fördelat över kommunen. 92 % av boende i tätorten har tillgång till bredband med denna kvalitet medan endast två av fem av de boende på landsbygden har samma service.

Ett väl fungerande bredbandsnät med hög hastighet lägger en grund för tillväxt inom kommunen dels genom att det skapar förutsättningar för företagande, såväl befintligt som nyskapande likväl som för ett attraktivt boende.

Vi tror att det är en förutsättning för att uppnå visionen om att Vännäs ska vara en kommun som människor vill besöka, flytta till och verka i.

 

 

 

 

Positivt konjunkturläge i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 8

Region Västerbottens förbundsfullmäktige i Lycksele är nu avslutat. En av informationspunkterna var ”Konjunkturläget i Västerbotten”. Läget är att konjunkturläget har förbättras.

Bakom detta ligger hushållens konsumtion och ett ökat byggande. Exporten blir allt starkare där skogs- och sågverksindustrin samt gruvnäringen bidrar mest. Turism och tjänstenäringarna ökar också.

Arbetsmarknadsläget beskrivs positivt förutom att varslen har ökat något. Min egen reflektion är dock, vad händer inom tjänsteföretagen nu med försämrade RUT- och ROT-avdrag?

Redovisningen pekar också på att det råder hög investeringsnivå i Västerbotten där byggandet av bostäder och lokaler ökar men där investeringar i infrastruktur tyvärr minskar.

Befolkningen ökar totalt sett i länet. När det gäller födelsenettot är det bara Umeå och Vännäs av länets samtliga kommuner som bidrar med ett positivt födelseöverskott.

När det gäller bostadsmarknaden så är framtidsbedömningen till 2019 att kustkommunerna Skellefteå, Robertsfors, Umeå och Nordmaling är i balans medan Vännäs tillsammans med övriga kommuner i länet har bostadsbrist.

 

Byggbom i Vännäs

Av , , 2 kommentarer 14

I dagens VK ägnas stor plats åt den planerade ”byggbommen” i Vännäs. Jag tycker det är bra att det äntligen börjar produceras bostäder i vår kommun. Sist det hände var 2006, alltså snart 10 år sedan. Här finns anledning till självkritik hos den politiska ledningen i kommunen.

Centerpartiet har under den gångna mandatperioden, i många sammanhang, lyft problemet med bristen på bostäder. Vi har under dessa år kunnat konstatera att många som velat flytta till vår kommun har fått vända vid kommungränsen då bostäder saknats. Inflyttning till kommunen och omflyttning inom kommunen har stannat av. Antalet människor och skattebetalare i vår kommun hade kunnat vara betydligt fler om produktionen av bostäder hade skett löpande utifrån efterfrågan.

Jag erkänner min besvikelse över att privata fastighetsbolag och fastighetsägare inte har velat sätta spaden i jorden i Vännäs. Jag hade önskat att man från den politiska ledningen tidigare hade insett att än så länge är det i första hand kommunens eget fastighetsbolag, Vännäs fastigheter AB, som måste bygga.

Centerpartiet har varit pådrivande och bl.a. motionerat till fullmäktige om att ett bostadsförsörjningsprogram ska tas fram vilket nu är gjort och antaget av fullmäktige. Det tycker vi är bra. Nu har fullmäktige fastställt den långsiktiga bostadsproduktionen som omfattar ca 250 lägenheter under en 5 års period. Nu hoppas jag bara att detta fångar de privata byggbolagens intresse till den grad att man upptäcker Vännäs och tillsammans med Vännäs fastigheter AB förverkligar fullmäktiges mål.

Centerpartiet har vidare motionerat om påbyggnad av befintliga hyreshus. Frågan har utretts av Fastighetsavdelningen och återredovisats till poltiken. Tyvärr så har man inte funnit någon fastighet där det är byggtekniskt och ekonomiskt möjligt. Vi driver frågan vidare till fastighetsbolaget.

Centerpartiet har också initialt väckt frågan om kooperativa hyresrätter. På vårt initiativ riktade vi en inbjudan till medborgarna att komma till ett öppet möte och där få information från Nordmalings kommun och PEAB om deras planer i Nordmaling och därmed skapa intresse för den bostadsformen även i Vännäs. Många besökare kom och många medborgare har i efterhand  hört av sig till mig och uttryckt intresse för denna lösning.

Kooperativa hyresrätter har efter det mötet allt mer kommit upp i de politiska diskussionerna och vi kan nu konstatera att det finns en politisk enighet om att vi ska jobba vidare med den bostadsformen vilket vi gillar.

Oavsett partitillhörighet måste vi gemensamt jobba för att få igång en bostadsproduktion i Vännäs och med kommunens bostadsförsörjningprogram, bygget på Statsrådet, nytt spännande bostadsområde i Vännäsby och planerna på kooperativa bostadsrätter hoppas jag nu att det börjar lossna.

 

 

Dialog om förbättrad mobiltäckning

Av , , 2 kommentarer 14

Åkte igår till Lycksele för ett dialogmöte om mobiltäckningen i länet och vad som är på gång från operatörernas sida för att förbättra funktionaliteten som är bedrövlig på många håll, inte minst i inlandet. Jag hade också en förhoppning om att Post- och Telestyrelsen (PTS) skulle komma med något positivt. Åkte hem besviken utifrån vad som kom fram under dagen.

Uppdraget att regionalt träffas för en dialog kommer ursprungligen från Alliansregeringen som gav uppdraget till Post- Telestyrelsen vilket är den myndighet som bl.a. hanterar och bevakar den mobila infrastrukturen och operatörerna. Initiativet och upplägget från Region Västerbotten. Länsstyrelsen och Region8 var bra men budskapet från PTS och operatörerna mindre bra.

Problemet med dålig mobiltäckning beskrivs många gånger som ett problem för inlandet och fjällvärlden. Verkligheten är att dålig mobiltäckning är ett problem i hela länet, även i kustkommunerna, men givetvis störst i inlandet och fjällvärlden. Oavsett var problem finns är mobiltäckningen och dess funktionalitet en viktig infrastruktur i samhället som ska lösas på nationell nivå. Inte minst nu när Telia monterar ned den fasta telefonin i snabb takt.

Telenor och Net4Mobility gav lite förhoppningar om en förbättring vad gäller täckningsgraden med deras utbyggnad med 120 master i länet varav 46 nu är i drift. Däremot kommer inte Telias utbyggnad att minska antalet vita fläckar utan dem graderar bara upp bef. master från 2G till 4G. I klartext innebär det att ”dålig täckning idag är lika med dålig täckning i framtiden”.

PTS arbetar nu med att ta fram en rapport om mobiltäckningen som ska presenteras regeringen i oktober 2015. De som gjorde mig mest irriterade var att i det arbetet finns tankar om att operatörernas master ska kompletteras med samhällsmaster där kommunerna bygger och hyr ut till operatörerna. Allt i samförstånd med operatörerna.

Ett inspel som jag inte delar och mitt inlägg i den dialogen var att uppbyggnaden av dessa måste vara en nationell angelägenhet och tillhör inte det kommunala uppdraget. Ett argument som PTS förde fram var att kommunen skulle vara vinnare genom ökad tillväxt i kommunen som en förbättrad mobiltäckning medför. Dessutom får ju kommunerna hyresintäkter av operatörerna.

Turismen och övrig tillväxt i norra Sverige gagnar väl hela landet. Därför anser jag att infrastrukturen vad gäller samhällsmaster ska finansieras av staten. Staten har ju faktiskt inkasserat en ansenlig summa miljarder vid utförsäljningen av frekvensband.

Viktigt är nu att regioner, kommuner, föreningar, näringslivet, alla via sina  organisationer, ställer det kravet mot PTS och staten.

Möte med civilministern Ardalan Shekarabi

Av , , 2 kommentarer 12

Har i em deltagit i ett möte på FH i Umeå med civilministern Ardalan Shekarabi. Mötet har föregåtts av en inbjudan från regeringen ställd till länets kommuner landstinget och Region Västerbotten med önskemål om att en representant från majoriteten och en från oppositionen skulle delta . Ett bra initiativ för att få info om vilka skilda förutsättningar som länets kommuner har och hur utmaningarna kan variera beroende på vilken del av länet man företräder.

Några utmaningar sammanföll dock. Det är bl.a. bristen på bostäder, framtida kompetensförsörjning, integrationsfrågorna, vuxenutbildning. En fråga som ministern fick ett tydligt besked om var att kommunsammanslagningar inte är lösningen utan det som efterlystes var regelförändringar som underlättar samverkan och samarbete kommuner emellan.

Ministern uppskattade den uppriktighet och tydlighet som kom fram vad gällde utmaningar och möjligheter inom länet. Hoppas nu att info leder till att regeringens politik hjälper oss i arbetet med länets utmaningar och där regeringen blir en medspelare och inte en motspelare i det arbetet.

 

Sverige saknar försörjningsberedskap

Av , , 3 kommentarer 18

Kvällen har jag tillbringat i Umeå för att lyssna på Sven Lindgren från civilförsvarsförbundet. Mötet var initierat av LRF och handlade om den obefintliga försörjningsberedskapen som Sverige befinner sig i. Vi lever i ett mycket sårbart samhälle där självförsörjningsgranden understiger 50 %.

Regering och riksdag saknar målsättning i kristider för jordbruksförsörjningen då landet saknar en livsmedels- och beredskapsstrategi. Beredskapslager saknas att jämföra med Finland, som tillsammans med civilsamhället, har mat och drivmedel för 1 1/2 år. Utöver detta saknas också en energiförsörjningsstrategi om energiförsörjningen hotas.

Riksdag och regering har de yttersta ansvaret men även regioner och kommuner har ett ansvar. Saknade företrädare från Umeåregionens kommuner, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i dessa för länet och landet angelägna frågor. Kanske har företrädare för dessa organisationer samma uppfattning som 65 % av landets tillfrågade att övriga samhället ska fixa det.

I slutändan handlar det också om den enskilda människans ansvar för en ökad självförsörjningsgrad genom att så långt som möjligt handla den mat som producerats av svenska bönder.

Mjölklyftet, en krona mer till svenska mjölkbönder i kris

Av , , 1 kommentar 11

Vill med denna blogg vidarebefordra den uppmaning som Centerpartiet och Eskil Erlandsson skickar för att stötta den svenska mjölknäringen som just nu befinner sig i en djup kris. Med detta skapas förutsättningar för mjölkböndernas överlevnad, förhindrar en minskad självförsörjningsgrad och bibehåller det öppna landskapet.

Citat:

Det ryska beslutet om importstopp av mjölk har försatt svenska mjölkbönder i kris.

Centerpartiet lanserar nu därför Mjölklöftet.

Centerpartiets förslag för en bättre mjölkproduktion:  

1. Mjölklöftet. Handlarna höjer priset på mjölk med en krona som oavkortat går till bonden.

2. Stoppa höjningen av arbetsgivaravgifter för unga, införandet av handelsgödselskatt och kilometerskatt.

3. Ursprungsmärk mejeriprodukter.

4. Tillsätt en regelförenklingskommission som förutsättningslöst tittar på vilka regler som kan förenklas utan att äventyra den svenska djurvälfärden.

– Vi uppmanar alla handlare att ingå Mjölklöftet, där man höjer priset på mjölk med en krona som går oavkortat till mjölkbonden, säger Eskil Erlandsson, riksdagsledamot för Centerpartiet.

Svensk mjölknäring är i kris, inte minst efter Rysslands importstopp av mjölk från EU. Ledande branschföreträdare menar att det är så allvarligt att det handlar om svenska mjölkbönders överlevnad.

Centerpartiet lanserar nu därför Mjölklöftet. Det går ut på att handlaren höjer priset på mjölk i butiken med en krona per paket – som går oavkortat till mjölkbonden.

– Vi är övertygade om att väldigt många svenskar är beredda att betala en krona extra för mjölken, om de vet att den kronan säkerställer att den lokala mjölkbonden kan fortsätta leverera mjölk i många år till. Då bidrar man också till en bättre djurhållning och mer närproducerad mat, säger Eskil Erlandsson.

Liknande koncept finns redan i Åre. Resultatet talar för sig själv. Efter att Ica Åre höjde priset på mjölk med en krona rusade försäljningen i höjden.

– Handlarna har allt att vinna på Mjölklöftet. De gör en god insats genom att de gynnar den lokala mjölkbonden och ser till att den ansträngda mjölknäringen får ett mycket välbehövligt lyft. Dessutom verkar ju Mjölklöftet innebära att försäljningen ökar, säger Eskil Erlandsson.

Centerpartiet kommer nu på bred front via lokala företrädare över hela landet uppmana ortens handlare att ingå Mjölklöftet med mjölkbönderna. Förhoppningen är att Mjölklöftet ska sprida sig och bidra till att dämpa krisen i den svenska mjölknäringen.

Mjölklöftet bör kombineras med ytterligare åtgärder. Exempelvis är det viktigt att regeringen inte ytterligare belastar mjölkbönderna genom att höja arbetsgivaravgifterna för unga, införa handelsgödselskatt och kilometerskatt. Centerpartiet föreslår även en regelförenklingskommission och ursprungsmärkning av mejeriprodukter.

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier