Etikett: landsbygdsutveckling

Strandskyddet luckras upp

Av , , Bli först att kommentera 18

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) är ursprungligen ett förslag från Centerpartiet som sedermera blev ett förslag från regeringen. Varför Centerpartiet ser frågan angelägen ar att vi tycker att det är viktigt att strandskyddet anpassas och tillämpas utifrån lokala och regionala förutsättningar.

Tanken var att göra det möjligt för kommuner med långa obebyggda stränder att utnyttja sina strandnära lägen till att locka både turister och nya invånare.

Det har nu visat sig att landets länsstyrelser inte har hanterat möjligheten till landsbygdsutveckling på det sätt regeringen hade tänkt sig. Bland annat kan tillämpningen skilja sig åt i områden med liknande förutsättningar.

Centerpartiets uppfattning är att beslut kring strandskyddet flyttas från länsstyrelserna till kommunerna. Vi tror det skulle underlätta för glesbygdskommuner att erbjuda attraktiva bostadsområden i sjöläge.

Regeringen föreslår nu lagändring som innebär att länsstyrelserna i det enskilda fallet får upphäva strandskyddet vid en liten sjö eller ett litet vattendrag om området enbart har liten betydelse för strandskyddets syften dvs. att långsiktigt bevara friluftslivet och naturmiljön. Återstår och se om den lagändringen är tillräcklig för att skapa landskapsutveckling. Ytterst handlar det nog om viljan hos länsstyrelsens handläggare när det gäller att se och förstå syftet med lagen.

Regeringen har också tillfört totalt 69 miljoner kronor för 2012-2014 i syfte att underlätta för attraktivt boende och utveckling på landsbygden, bl.a. genom inrättandet av ett stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Detta för att stimulera landsbygdskommuner att använda de nya reglerna som gäller för strandskyddet. Fokus ligger på att en kommun innan påbörjandet av en översiktsplaneprocess ska kunna ta fram lämpliga planeringsunderlag för att klarlägga om det finns områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Vännäs kommun har inlett arbetet med översiktsplaneprocessen. Beslut ska tas av fullmäktige under 2015. Jag förutsätter att kommunen i detta arbete tar chansen att söka pengar ur dessa medel som stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

 

Länsstyrelserna och strandskyddet

Av , , 2 kommentarer 21

Strandskyddet omfattar i dag så gott som varje bäck, dike och sjö i hela landet. Det innebär stora problem för många landsbygdskommuner som behöver skapa boendemiljöer i vackra naturområden för att locka till sig nya invånare.

Ska Sverige ha en levande landsbygd måste dagens onyanserade strandskyddsregler ändras på flera punkter. Problemet har varit känt under lång tid. 2009 beslutade därför riksdagen om lättnader i regelverket för att skapa landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) och därmed underlätta byggnationer i strandnära lägen. Så blev det dock inte.

Därför gav regeringen i fjol Boverket och Naturvårdsverket i uppdrag att presentera nya förslag till regeländringar för att främja landsbygdens utveckling. Men när en översyn nu har presenterats konstatera Sveriges kommuner och landsting (SKL) att myndigheterna inte har följt sitt uppdrag.

Ska det bli en utveckling på landsbygden måste det genomföras lagändringar som gör regelverket tydligt och nyanserat. Det hävdar SKL som nu har skickat ett yttrande till regeringen där förbundet framhåller att strandskyddsreglerna behöver ändras på minst tre punkter.

– Undantag för vattendrag och sjöar med lågt skyddsvärde måste regleras i lag. Det är inte rimligt att strandskyddet omfattar samtliga vattendrag och sjöar i hela landet.

– Kravet att nya hus i glest befolkade kommuner ska byggas intill redan befintliga byggnader måste tas bort. På många håll i landet finns det inga hus att bygga intill.

– Kommunerna måste få större inflytande över dispenser. De har bäst kännedom om vilka strandnära lägen som behöver skyddas och vilka lägen som är viktiga att bygga i för att främja landsbygdens utveckling.

Det är viktigt att Sverige har ett strandskydd som säkrar allmänhetens tillgång till strandområden och som värnar biologisk mångfald. Med ett fungerande regelverk kan detta harmonisera med landsbygdens utveckling menar SKL.

Jag delar SKLs synpunkter och hoppas att regeringen tar till sig dessa och föreslår lagändringar som tvingar länsstyrelserna att verkställa intentionerna i regeringens beslut om landsbygdsutveckling i strandnära läge.

Det är inte acceptabelt att ”regeringens förlängda arm” länsstyrelserna gör egna tolkningar och fattar egna motvilliga beslut som går stick i stäv med uppdragsgivarens (regeringens) intentioner. Följden blir att man försvårar för kommuner och regioner att tillåta byggnationer som bidrar till ökad tillväxt.

Försiktighetsprincipen ska givetvis råda där exploateringstrycket är stort t.ex. i kustnära miljöer och skärgårdar i anslutning till starka tillväxtområden. För stora delar av landet och speciellt i norra Sverige gäller inte detta och i det perspektivet anser jag att länsstyrelsernas agerande är helt oacceptabelt.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier