Etikett: Umevägen

Åtgärda rasrisken o behåll Umevägen

Av , , 5 kommentarer 12

En del av Umevägen förbi kyrkogården har varit avstängd en längre tid, vilket ställer till problem för alla som under årtionden har kört denna sträcka. Det får också konsekvenser för våra utryckningsfordon när det gäller utryckningstider samtidigt som en längre omväg påverkar miljön negativt.

Nu säger Trafikverket att aktuell sträcka aldrig kommer att öppnas igen. Inte ens för gång- och cykeltrafik då Trafikverket hävdar att säkerheten inte är hög nog. Ett påstående som bör noggrant analyseras av utomstående kompetens.

Trafikverkets presenterade under 2012 ett förslag på lösning som innebär att Umevägen får en ny sträckning norr och väster om (innanför) kyrkogården.  Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-18 att ge planmässiga förutsättningar för arbetet.

I augusti 2012 begärde Centerpartiet i en skrivelse till kommunstyrelsen att ärendet skulle prövas på nytt igen av kommunfullmäktige. I bred politisk enighet beslutade kommunstyrelsen att skyndsamt få presenterat ett bättre beslutsunderlag i ärendet. Fortfarande saknar vi dessa underlag.

Trafikverket ska vid åtgärder av befintlig infrastruktur presentera åtgärdsförslag utifrån den så kallade fyrstegsprincipen. Det innebär att alla andra alternativ till åtgärder ska undersökas, kalkyleras och presenteras. Ny dragning av vägen ska föreslås först då alla andra åtgärder är utredda och förkastade på grund av byggnadstekniska och/eller ekonomiska orsaker.

I kontakterna mellan kommunen och Trafikverket har det hela tiden från Trafikverkets sida argumenterats utifrån att endast ny dragning gäller utan att man har kunnat presentera fullständiga och trovärdiga alternativ till lösningar.

Centerpartiets ståndpunkt i frågan är och förblir att vi i första hand ska åtgärda rasrisken och därmed kunna behålla Umevägen med nuvarande sträckning. Så länge inte Trafikverket kan redovisa genomarbetade och trovärdiga utredningar som alternativ till ny dragning så vidhåller vi vår ståndpunkt tills vi blir överbevisade om annat.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier