Etikett: Vänsterpartiet Vännäs

”Vårda det vi redan har” i Vännäs

Av , , 2 kommentarer 16

Vännäs kommun borde införa en portalparagraf, ”Vårda det vi redan har” som en vägledande uppmaning för politiken i sina kommande prioriteringar och beslut. Det är en långsiktigt hållbar politik.

Det som händer i vår kommun är att  underhållet av vårt fastighetsbestånd, våra vägar, gator och gång/cykelvägar har eftersatts. Vi har idag stora problem i våra verksamhetslokaler där människor mår dåligt och på vissa ställen livsfarliga gång- och cykelvägar. Allt beroende av ett mångårigt bristande underhåll.

”Det upplevelsenära och välkomnande Vännäs” handlar också om attraktivitet. Att vara attraktiv är bl.a. att kunna uppvisa underhållna fastigheter med lokaler som erbjuder en god arbetsmiljö, inbjudande och säkra vägar, gator, gång- och cykelvägar samt en vård, skola och omsorg med hög kvalitet.

Då vi nu ska börja diskutera investeringsbudgeten är det dags att vi  för det närmaste åren, 2015-2018, prioriterar och ”Vårdar det vi redan har”. Detta innebär att vi sätter investeringar av befintliga kapitaltillgångar före nyinvesteringar i t.ex. verksamhetslokaler. Nyinvesteringar som genererar höga kapitalkostnader där dessa riskerar att bli en ”gökunge” i kommunens resultaträkning.

Tidigare har en fullmäktige fattat beslut för 2013-15 på nybyggnationer som Vegaskolan, folk- och skolbiblioteket och ny förskola. Investeringar på i storleksordningen 135 mkr och som genererar kapitalkostnader på ca 7 mkr/år.

Konsekvensen av alla nybyggnationer blir att vi får kapitalkostnader som ”tickar” under femtio år oavsett konjunktur och ekonomiskt utrymme. Om inte det ekonomiska utrymmet årligen ökar i minst samma takt måste en omfördelning av pengar ske från vård, skola, omsorg till banker och kreditgivare.

En utveckling som inte gör Vännäs attraktivare eller ger utrymme för kvalitetshöjningar inom vård, skola och omsorg om inte skattehöjningar ska rädda dessa verksamheter från besparingar?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÖNRÖD SAMSYN I VÄNNÄS BRA FÖR TILLVÄXTEN OCH MILJÖN

Av , , Bli först att kommentera 28

Vid måndagens kommunstyrelse föreslog Centerpartiet en utökad ram för Barn- och utbildningsnämden med 2,0 mkr. Förslaget antogs av S och V. Till detta kom S och V med förslaget om att omfördela och avsätta 1,0 mkr till kollektivtrafiklösningar inom kommunen.  Ett bra förslag som väl passar in i våra vallöften på miljöområdet och vår vision om GRÖNA GRANNA VÄNNÄS. Nu kan vi börja arbetet med att öka förutsättningarna för kollektivt resande inom kommunen som t.ex. matartrafik till av- och påstigningsplatser för både bussar och kommande pendeltrafik med tåg.
Förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott innebär att Barn- o utbildningsnämnden budgetram för 2011 och 2012 var i princip oförändrad jämfört med 2010, 197 mkr. Vi har analyserat förslaget och kommit fram till att de negativa konsekvenserna i förskola och skola blir för stora vad gäller kvalitén om förslaget blir verklighet. En oförändrad budgetram kommer enl. Centerpartiets uppfattning att leda till försämringar. Bara kostnadsökningen för interkommunala ersättningar på grund av löneökningar kräver besparingar på ca 1,0 mkr. Till detta kommer ökade behov av fler förskoleplatser samt ett behov av ökat stöd till barn med särskilda behov.
Budgetkonsekvenserna kan komma att innebära att lärare sägs upp, fler barn i förskolegrupperna, mindre stöd till barn med särskilda behov, nedläggningar av byaskolor mm. Vårt förslag om ramutökning med 2,0 mkr har kommit till för att motverka dessa konsekvenser.
Alla partier predikar i valrörelsen om behovet att få tillväxt i kommunen och presenterar på olika sätt sina ambitioner för att nå det målet. Förslag redovisas för att göra kommunen attraktivare. Allt för att få fler människor och fler företag att välja Vännäs. Vi har den bestämda uppfattningen att en bra kvalité inom förskola, skola och äldreomsorg är viktiga förutsättningar, gärna i kombination med en ökad valfrihet, för att nå tillväxtmålet. Kommunen blir inte attraktivare med en trolig medial beskrivning om hur vi försämrar kvalitén inom förskola och skolan.
Utifrån det rådande ekonomiska läget för kommunen krävs att vi politiker både vågar ”gasa och bromsa”. Vi ser vårt förslag som en investering för att nå tillväxt. Priset är att vi inte når Kommunfullmäktiges mål vad gäller önskat överskott.  Långsiktigt är detta, i kombination med andra insatser, en politik för att öka skatteintäkterna. Därmed skapas förutsättningar för en fortsatt god kvalité inom kommunens kärnverksamheter. Det är också en förutsättning för att på sikt nå Kommunfullmäktiges uppsatta ekonomiska mål. 
 

         

                                                                                         
                                                                                                                                                                                                              
 
 
                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                              
 
 

 

 

 

 
Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier