Vill s, v, och mp ha Bahnhof i Umeå?….

Av , , Bli först att kommentera 16

Vi moderater anser att Arbetsmiljöverket hanterar arbetsmiljöregler. För arbetsmiljön finns bl,a krav på dagsljus, belysning och tillgänlighet enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2. Arbetsmiljölagen gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning, oavsett lokalens ålder, användning eller eventuella förändringar av lokalen. Arbetsmiljölagstiftningens krav på tillgänglighet i lokaler och Arbetsmiljöverkets anvisningar till arbetsmiljölagen gäller utöver krav på tillgänglighet enligt plan- och bygglagstiftningen. Arbetsmiljöverket har avsluta ett inspektionsärende mot Bahnhof enligt nedan. Därmed föreligger ingen krav på någon fler rättelse från Arbetsmiljöverket.

AMV Avslut

Paragrafrytteri går före arbetstillfällen!

Genmäle på Mikael Berglund (s), Mattias Sehlstedt (v) och Nils Seye Larsen (mp) svar på min insändare om Bahnhof och deras etablering i Umeå.

Moderaterna ifrågasätter starkt om s, v, och mp vill hjälpa företag att etablera sig i Umeå? Detta är moderaternas svar på de fyra punkter som majoriteten anser inte uppfyllda:

För det första vänder vi oss kraftigt mot majoritetens ställningstagande att Bahnhof förnekas söka bygglov i efterhand och anpassa lokalerna efter dagens krav på bl,a tillgänglighet enligt Boverkets Byggregler. Det är riktigt att i detaljplanen från 1952 föreskrivs handel men det är flertalet verksamheter i fastigheten som strider mot detaljplanen så det torde inte vara ett hinder.

För det andra så har lokalen fungerat som bl,a försäljningslokal till och från sen 1959 trots takhöjden så detta torde inte heller vara något hinder.

För det tredje så är inte Byggnadsnämnden överprövande myndighet till Arbetsmiljöverket bedömning av dagsljus och kan inte sätta sig över deras beslut om arbetsmiljön på Bahnhof som AMV godkänt! AMV har det ytterska ansvaret för granskningen av arbetsplatser enligt AFS 2009:2 och Byggnadsnämnden har inte ansvaret enligt Svensk lagstiftning för arbetsmiljön på arbetsplatser i byggnader, däremot har man det för byggrelaterade frågor som tillgänglighet mm. Byggnadsnämnden har ansvar för att Boverkets Byggregler och PBL följs men inte arbetsmiljön.
Som ett inkonsekvent handlande av s, v och mp kan nämnas att vid Byggnadsnämndens möte 2020-06-17 godkände nämnden enhälligt en verksamhet med flera arbetsplatser i källare utan fönster med ordförandes motivering att det är en verksamhet med ekonomiskt stöd från kommunen och de som besöker verksamheten bara är där 1/2 – 4 timmar. Men han sa inget om att detta är en arbetsplats för verksamhetens anställda. Byggnadsnämnden har godkänt flera bygglov genom åren som t,ex Avion, Volvo, Komatsu och SCA utan att ifrågasätta att flertalet av de arbetsplatserna inte har dagsljus. Åter igen, det en fråga för AMV att bedöma arbetsmiljön på dessa arbetsplatser, inte Byggnadsnämnden.

För det fjärde så vill Bahnhof anpassa lokalen efter de krav som krävs för ett bygglov bl,a tillgänglighet. Men eftersom majoriteten har beslutat att förvägra Bahnhof att söka bygglov samt att de måste avslutar verksamheten inom 60 dagar så är det mycket stor risk att dessa arbetstillfällen försvinner från Umeå.

 

Ulrik Berg (m)
Vice ordförande Byggnadsnämnden Umeå

Bli först att kommentera

Hellre paragrafrytteri än arbetstillfällen?

Av , , Bli först att kommentera 4

Vilka signaler sänder Socialdemokraterna och stödpartierna med beslutet om Bahnhof till andra företag som vill investera i Umeå Kommun? En arbetsplats med ca 30-40 anställda med framförallt yngre. Nu råder en stor oro bland de anställda om de kommer att ha kvar jobben?

Moderaterna ställer sig mycket frågande till majoritetens beslut att ålägga Bahnhof om att avveckla verksamheten i källarvåningen inom 60 dagar. Moderaterna yrkade i Byggnadsnämnden på att Bahnhof skulle uppmanas att inkomma med bygglov i efterhand för lokalerna. Detta röstades dock ned av socialdemokraterna med stödpartier.

Moderaterna anser inte att frågan om Bahnhovs arbetsplatser och dagsljus är en fråga för Byggnadsnämnden utan en fråga för Arbetsmiljöverket. Detta framgår klart i Boverkets anvisningar där man skriver: För dagsljus på arbetsplatser gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning.”

AMV gjorde en inspektion av lokalen i slutet av 2019 där det påpekades några brister vilket Bahnhof rättade till och 2020-02-18 avskrev AMV ärendet med motiveringen: Ni fick ett inspektionsmeddelande den 20 december 2019 där vi ställde krav på er att rätta till vissa brister i arbetsmiljön. Nu bedömer vi att ni uppfyller de kraven. Därför har vi avslutat ärendet.”

 Ärendet är en planavvikelse utifrån en gammal plan. Byggnadsnämnden äger planmonopolet vilket gör att vi kan ta avvikelser från planbestämmelsen och godkänna lokalen som kontor och försäljning. Skulle någon vara emot så har man möjlighet att överklaga om man är sakägare. Ingen torde i det här fallet påverkas av verksamheten vilket borde vara positivt för de anställda och kommunen.

När det nu sker en omvandling av handeln och det blir fler lediga lokaler så är det alldeles utmärkt att skapa möjligheter för t,ex arbetshubbar och moderna kontor i tomma butiker. Det skulle skapa en klart trevligare stadsmiljö än tomma butiker!

Vill socialdemokraterna med stödpartier hjälpa eller stjälpa gamla och nya företag genom att vara paragrafryttare?

Vi moderater värnar om näringslivets positiva effekter för kommunen och samhällsekonomin. Vi försöker om möjligt alltid hitta lösningar och vara en hjälp i kommunens utveckling. Ibland kan det vara omöjligt på grund av lagstiftning mm, men i det här fallet uppenbart att det är möjligt!

 

 

Ulrik Berg (m)

Vice ordförande Byggnadsnämnden

 

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , , ,

Vänstern legitimerar tiggeri och förnedring!

Av , , Bli först att kommentera 19

Vänsterpartiet har inte gjort upp eller vill inte göra upp med sitt frihetsfientliga kommunistiska arv trots att det haft decennier på sig. De läror vänsterpartiet bekänner sig till, har lett till att människors liv blivit fattigt, otrevligt, brutalt och kort. Att ta sig rätten som Vänsterpartiet i Umeå att inte följa demokratiska beslut och de överenskommelser som finns på den Svenska arbetsmarknaden är häpnadsväckande och inte acceptabelt. Vänsterns handlande leder till att dessa stackars EU-medborgare hamnar i fördärvet där man måste förnedra sig varje dag och dessutom inte får chansen till ett värdigt liv. Vänstern legitimerar tiggeri och förnedring som ett försörjningssätt trots att inga inkomstskatter eller arbetsgivaravgifter betalas. Paradoxen är att dessa EU-medborgare får ta konsekvensen av den vänsterpolitik som deras hemländer har bedrivit. Jag har absolut sympati med deras svåra situation men som formellt turister i Sverige så gör man dem en björntjänst om man låter dem etablera sig här på kort eller lång sikt. Positivt är att jag har träffat flera Vänsterpartister som är mycket upprörda över V-ledningens agerande och tar kraftigt avstånd från gruppledaren Ulrika Edman och Daniel Kallos linje.

Vi hörs,

Ulrik

Bli först att kommentera

Hyllar partikollega…?

Av , , Bli först att kommentera 8

Helt oacceptabelt att Vänsterpartiet inte kan hålla sig till de regler som finns på arbetsmarknaden om hur man beter sig mot varandra. De följer inte demokratiskt fattade beslut i kommunen med att ta sig rätten att handla mot dessa med att förhindra och kränka kommunens medarbetare i sitt arbete med den illegala bosättningen som var på Klockarbäcken och i anslutning till det illegala lägret på Nydala . När Vänsterns gruppledare, Ulrika Edman, säger att det är ”modigt och hedervärt” så är det uppenbart att man inte lämnat det kommunistiska arvet bakom sig. Vänstern i Umeå står uppenbart för ett annat samhällssystem där några få har rätten att agera hur de vill trots ingångna avtal och demokratiskt fattade beslut. Ränderna går aldrig ur VPK… ops! menade V.

Vi hörs!

Ulrik

Bli först att kommentera

Information för dig som är osäker och inte har röstat!

Av , , Bli först att kommentera 2

Information för dig som är osäker och inte har röstat. I trafiken är vänstersvängar utav det farligaste man kan göra men i politiken är det ännu farligare. Jobben försvinner, välfärden får det svårare, människor får mindre disponibel inkomst, och ungdomar hamnar i bidragsberoende. Listan kan göras lång.

Rösta på Nya Moderaterna och jobben. Moderaternas Valfilm Riksdag

Alla behövs, Ulrik

Bli först att kommentera

RÖSTA INTE PÅ DÅTIDEN UTAN RÖSTA FÖR FRAMTIDEN OCH JOBBEN!

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är inte många timmar kvar till den riktiga ultimata mätningen!
Umeå behöver ett nytt ledarskap. Moderaten Anders Ågren står för ett nytt och modernt ledarskap för Umeås invånare. Han har ett mycket rutinerat gäng bakom sig som kommer via sina uppdrag i styrelser och nämnder föra Umeå till täten i Sverige avseende arbetstillfällen, välfärd och trygghet!

Alliansring” av Anna Renström som finns på Umedalens Skulptur och pryder socialdemokraternas handlingsprograms framsida är kanske ett önsketänkande för S men problemet är vem eller vilka allierade Socialdemokraterna skall kunna samarbeta med i Umeå för att vara ett alternativ?

Alliansring

RÖSTA INTE PÅ DÅTIDEN UTAN RÖSTA FÖR FRAMTIDEN OCH JOBBEN!

Gå och rösta! Även om du röstar blankt så röstar du för demokrati.

Alla behövs: Ulrik

Bli först att kommentera

Klarar sig välfärden utan privata entreprenörer

Av , , Bli först att kommentera 2

Klarar sig välfärden utan privata entreprenörer? Vem kommer vilja starta företag inom vård, skola och omsorg?

Att svaret på detta är att införa planekonomi i stora sektorer och låta myndighetsstyrda organisationer vara enda lösningen känns väldigt passé. Vi kan bättre i det här dynamiska lilla Sverige, där såväl offentliga som privata aktörer gett väsentliga bidrag till utvecklingen. Riktigt skött berikar entreprenörskap inte bara näringslivet utan också den gemensamma sektorn. Debatten borde istället för vinster i välfärden handla om varför vi accepterar högre kostnader i det offentliga än i det privata när kvaliteten är densamma? Om verksamheten förbättras i och med att vinster förbjuds, då borde metoden användas i fler branscher. Ger samma tillvägagångssätt bättre sjukhusutrustning, läkemedel, skolbyggen eller lunchmenyer till äldreboenden? Skulle svaret vara planekonomi i välfärden? Det är något världen prövat i decennier, med förfärande resultat.

Alla behövs, Ulrik

Bli först att kommentera

Är lösningen att byggnadsarbetaren inte får något ackord när de bygger för välfärden?

Av , , Bli först att kommentera 4
Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöström var tydlig i SVT i går: ”Vår vision är därför en välfärd helt utan vinstintresse. Man undrar vilken värld som Vänsterpartiet lever i?
Varje krona som skattebetalarna betalar till välfärden så går det mesta till olika vinstdrivande företag så som leverantörer och entreprenörer som är en förutsättning för välfärden. Ingen skall tro att konsulter och entreprenörerna som byggt huset, leverantören av förbrukningsmaterial, leverantören av teknisk apparatur, läkemedelstillverkare mm, (listan är lång) levererar utan att tjäna pengar och därmed kan ge utdelning till sina ägare. Jag är övertygad om att t,ex, Byggnads medlemmar inte kommer att avstå ackordet när de bygger för välfärden. Vänstern låter som utgångspunkt en företagsfientlig tradition sätta deras politiska dagordning. Vänsterpartiet vill  förbjuda privata företag och privat ägande av ”produktionsmedel Det är bara att gå till partiprogrammet och titta.

Vänsterpartiet har inte gjort upp eller vill inte göra upp med sitt frihetsfientliga arv trots att det haft decennier på sig. De ekonomiska läror vänsterpartiet bekänner sig till, har lett till att människors liv blivit fattigt, otrevligt, brutalt och kort.

Välfärden bygger på att näringslivet forskar, utvecklar och levererar det bästa möjliga produkter till vår gemensamma välfärd samt att samhället inom utbildningssystemet ligger i absoluta världsklass i avseende att utbilda de som skall jobba inom välfärden. Frågan är om Jonas Sjöstedts med ideal i kommunismen, vill förstatliga hela leverantörsledet så att inte vinster kan uppkomma eller förbjuda företagen att ta ut vinst? Planekonomi har provats förr i världshistorien och alla vet hur det gick.
Debatten om vinster och inte kvalitet inom välfärden är patetisk. Man tycker synd om alla duktiga människor som arbetar och driver företag inom välfärdssektorn och som har möjlighet att med gediget arbete och stort kunnande skapa och utveckla verksamheter som skapar vinster för dem själva och för oss som använder oss av det fantastiska arbete som de levererar inom välfärden. Nya Moderaterna kommer alltid att sätta jobben främst. Fler i arbete ger mer resurser vilket är grundläggande i vårt gemensamma välfärdssystemet.
Alla behövs!
Ulrik
Bli först att kommentera

Självklart skall Bostaden bygga bostäder, men på vems bekostnad?

Av , , Bli först att kommentera 4

AB Bostaden är mycket viktig för Umeås bostadsförsörjning av hyresrätter. Företaget har föredömligt många giltiga detaljplaner så att byggandet av nya hyresrätter kan starta med korta ledtider. Däremot så har bolaget för dålig ekonomi att bygga nya bostäder i den omfattning som vore bra för Umeås tillväxt. Bostadens skulder uppgår till mer än 4 miljarder och limit för vad man får låna är nu nära. Vinsten för föregående år var ca fyrtio miljoner, ca 4% av omsättningen och 1% av skulderna. Underhållsbehovet för Bostadens fastigheter i miljonprogrammet uppgår de närmaste åren till ca 3,7 miljarder och det finns även eftersatt underhåll på övriga fastigheter för en okänd summa som måste utföras. Bokfört värdet av fastigheterna är drygt 9 miljarder.

Socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet är tydliga att ingen försäljning av Bostadens hyresfastigheter skall finansiera nya byggnationer och underhåll. Att bekosta Bostadens byggande och underhåll med nya lån kommer att leda till kraftigt ökade hyror för de boende. Det är bara de boende i Bostaden bestånd som kan betalar Bostadens räntor, amortering och underhåll. För oss nya moderater är det inte acceptabelt att kraftigt öka hyreskostnaderna för de boende när man istället kan sälja delar av hyresbeståndet och därmed skapa förutsättningar för nybyggnation och underhåll. Att bo i hyresrätt är redan nu dyrt nog och skall Umeåborna dessutom borga för de enormt höga lånen som redan är en av de högsta av alla kommunala bostadsföretag i Sverige så kommer hyrorna att stiga katastrofalt. Förlorarna är de boende i Bostaden men det spiller även över på den allmänna hyresnivån i Umeå som då drivs upp.

Det finns inget egenvärde för Bostaden att äga ca 15 500 lägenheter. Om man på ett ansvarsfullt sätt paketerar fastigheter och försäljer dessa så kommer man att stärka bolaget avsevärt och därmed minska trycket på stora hyreshöjningar. Viktigt är att Umeåborna inte ska sitter med Svartepetter utan att beståndet minskas så att inte värdet per lägenhet i snitt minskar. Ett argument mot försäljning från S,V & MP är att det skall motverka ombildning till bostadsrätter. Som upplysning kan sägas att det ombildas mellan 5-10 hus per år i Umeå. Enligt lagen så är det de en majoritet (64%) av de boende i respektive hus som bestämmer om de skall bilda brf så det är inte direkt något problem med ombildning som S,V & MP påstår. Vid en försäljning så är det säljarens exklusiva rätt att välja köpare och därmed styra försäljningen så att företag som vill förvalta hyresbostäderna långsiktigt blir köpare.

Nya moderaterna vill inte att Bostadens hyresgäster skall betala med kraftigt höjda hyror för nya bostäder och underhåll. Vi vill att Bostaden försäljer delar av tillgångarna för att säkra nya bostäder och underhåll på sunt ekonomist sätt och inte på hyresgästernas bekostnad.

Alla behövs Ulrik

Bli först att kommentera