Miljöpartiet och bilar i centrum???

Av , , 2 kommentarer 11

Miljöpartiet vill ha ett bilfritt centrum men tre av deras kandidater kommer i var sin bil och parkerar sina tejpade bilar i centrum för att vara i valstugan på torget i Umeå. DET MÅSTE VARA HÅL I HUVUDET????

Vi Moderater cyklar till valstugan!!!

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Skatt på avstånd?

Av , , 1 kommentar 7

Skatt på avstånd eller som de Rödgröna vill kallar det, kilometerskatt kommer att slå hårt mot norra Sverige, det säger sig själv! Ju längre det är till en leveransadress ju dyrare blir transporten. Skall mjölken kosta mer i Lycksele, Storuman eller Malå än i Umeå där den produceras? Skall mjölklbonden som ligger långt från Umeå få mindre för mjölken pga avståndet? Skall vi ha dyrare livsmedel i norra Sverige för att det transporteras från andra ställen i Sverige och världen? Frågorna är många.

 
Alliansregeringens politik går ut på att energieffektiviteten i transportsystemet ska gradvis öka och fossilberoendet ska brytas och därmed minskar klimatpåverkan. Alliansens mål är att 2030 skall Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.
 
De Rödgrönas förslag, Skatt på avstånd eller som dom vill kallar det kilometerskatt, slår lika hårt mot en lastbil som drivs på fossila drivmedel som en lastbil som drivs på till exempel etanol, biodiesel, biogas Bio-DME eller med hjälp av en hybridmotor. Man kan fråga sig om det är för miljöns skull eller stadsinkomsterna man föreslår denna skatt?
 
Valet står mellan Alliansen med en kraftfull och ansvarsfull miljö- och ekonomisk politik för hela Sverige med kraftigt minskade utsläpp och ökad välfärd i fokus och de Rödgröna´s luddig miljöpolitik som kommer att leda till en offentlig kostnadsexplosion som bl,a inte ser till konsekvenserna för glesbyggd, företagens villkor, och enskilda människors möjligheter att välja miljösmarta alternativ.
 
Landsbygden och miljön behöver nya bilar och lastbilar som drivs på nya miljövänliga bränslen – inte skatt på avstånd!
 
Vi syns!
Ulrik
 
En röst på Socialdemokraterna är en röst på Lars Ohly i en Rödgrön regering.
1 kommentar
Etiketter: , , ,

Rödgröna och ”trygghetsbeskedet” om fastighetsskatten!

Av , , Bli först att kommentera 3

 

I Svenska Dagbladet presenterar oppositionen tillsammans en ny begränsningsregel för uttag av fastighetsskatt. De Rödgröna har inom loppet av bara några få månader två gånger nu tvingats införa begränsningsregler för sitt grundförslags konsekvenser. Detta tyder på att grundförslaget är en total flopp! – och att de Rödgrönas skattepolitik är ogenomtänkt.
 
Thomas Östros påstående i SvD att den nya linjen är "ett trygghetsbesked" blir löjligt i sammanhanget.
 
"Trygghetsbeskedet" till landets fastighetsägare från de Rödgröna i SvD gällde inte i många minuter.
 
MP:s Maria Wetterstrand bröt mot tidigare gemensamma besked och går emot att villor och fritidshus ska räknas in i förmögenheten.
 
Wetterstrands nya bud var dock något som Vänsterpartiets företrädare, Ulla Andersson, inte kunde acceptera, Hon sa i Ekot: "Fastigheter är ju förmögenheter så att säga. Det är en stor kapitaltillgång, och det är ju också kapital som finns här i landet och som utgör en bas för beskattning i de allra flesta länder, så därför tycker jag att fastigheter som förmögenhet är rimligt",. Maria Wetterstrand kontrade med en nödutgång, att frågan ska utredas.
 
De Rödgrön´s skattepolitik håller totalt på att skära sig.
 
Senaste budet är altså från de Rödgröna att de vill att landets villaägare och fritidshusägare skall rösta på dem med en politik om ett förslag om utredning av skatter på villor och fritidshus. En utredning vilken de Rödgröna är djup oenighet om.
 
Vad egentligen är "trygghetsbeskedet" från de Rödgröna? Skall fastighetsägare betala skatt på deras fastigheter om de Rödgröna kommer till makten? En månad före valet är förvirringen total! Den Rödgröna soppan har skurit sig!
 
Vi syns!
Ulrik
Bli först att kommentera

Spegelblankt hav!

Av , , Bli först att kommentera 2

 

I går kväll styrde jag och min dotter ut på det spegelblanka havet.

Min dotter styr och jag njuter av farten och det spegelblanka havet. Stannade och fikade hos bekanta på hemvägen i den varma sommarkvällen.

 

Vi syns!

Ulrik

Bli först att kommentera
Etiketter:

Holmlund bestämmer de Rödgrönas syn på kilometerskatt!!!

Av , , Bli först att kommentera 5

Nu håller Holmlund på bestämma de Rödgrönas inställning till kilometerskatten genom utalandet "När jag träffade skosgsindustrin under Almedalensveckan så berättade jag för dem att förslaget på  kilometerskatt inte skulle drabba skogsindustrin." Sanningen är att Kilometerskatten slår lika hårt mot en lastbil som drivs på fossila drivmedel som en lastbil som drivs på till exempel etanol, biodiesel, biogas Bio-DME eller med hjälp av en hybridmotor.
Landsbygden och miljön behöver nya bilar och lastbilar som drivs på miljöbränslen – inte skatter på avstånd!
Vad sa Holmlund till gruvnäringen?

Vi syns!

Ulrik

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Nu sjunker arbetslösheten!!!

Av , , Bli först att kommentera 2

 

Den svenska arbetslösheten som sjunkit från 9 procent i april till 8,1 procent i juni (säsongsrensat) gemfört med EU som har ett genomsnitt tio procent. Sverige har nu vänt ner snabbare än i andra länder. Sverige ser därför ut att komma bättre ur krisen än de flesta andra jämförbara EU-länder när det gäller arbetslöshet.
 
I juni var det 67 000 fler arbetslösa jämfört med i juni 2006. Samtidigt var det ca 110 000 fler personer som var sysselsatta i juni 2010 jämfört med juni 2006. Det är alltså 110 000 fler som har jobb idag än före valet 2006. Att arbetslösheten ändå hög beror bland annat på att fler valt att söka sig ut på arbetsmarknaden och stora ålderskullar. Det är även mer lönsamt att arbeta med lägre skatter vilket gör att fler söker jobb.

 

Socialdemokraterna väljer att jämföra sysselsättningen i oktober 2006 med juni 2010. Om man istället jämför juni 2006 med juni 2010 – för att undvika snedvridande säsongeffekter – har sysselsättningsgraden endast minskat med 1,1 procent. Sett till antalet personer har sysselsättningen under samma period ökat med 110 000 personer, och inte minskat som Socialdemokraterna vill ge sken av.
 
Jämför man antalet sysselsatta under det första kvartalet 2006 och det första kvartalet 2010 hade Sverige snabbare ökningstakt i sysselsättningen än genomsnittet i EU (Sverige med 3 procent fler sysselsatta 2010, jämfört med genomsnittet på 1,5 procent).

2009 hade Sverige den högsta sysselsättningen av alla EU-länder näst efter Danmark och Holland. I åldern 15-64 år låg sysselsättningsgraden i Sverige på 72,2 procent, jämfört med EU-snittet på 64,6 procent.

 
Ungdomsarbetslösheten har länge varit högre i Sverige än i andra jämförbara länder. Detta är oacceptabelt. I maj 2010 var det 20 000 fler ungdomar som var heltidsstuderande och sökte arbete jämfört med i maj 2006.
Att ungdomsarbetslösheten har ökat under krisen är oroande, men inte särskilt förvånande med tanke på krisens omfattning Ungdomsarbetslösheten låg i juni 2010 på 25 procent, med säsongsrensade värden. Det visar att många unga satsat på att utbilda sig när arbetsmarknaden varit svagare, vilket förbättrar deras chanser att få jobb nu när konjunkturen nu vänder. Utan säsongsrensning låg ungdomsarbetslösheten i juni på 30 procent, vilket är den siffra som Socialdemokraterna väljer att lyfta fram. Socialdemokraterna presenterar dock inte själv några trovärdiga åtgärder för att få ner ungdomsarbetslösheten.
 
Enligt SCB:s AKU-undersökning var det i juni 2010 ca 5000 fler personer som var statligt och kommunalt anställda jämfört med i juni 2006. Det går inte att konstatera att antalet arbetade timmar i kommunal sektor skulle ha minskat, snarare tvärtom. Den privata företagandet inom välfärden har ökat avsevärt och sysselsätter mer medarbetare än vad de Socialdemokraterna beskyller Alliansen för att ha nedrustat.

Alliansregeringen har klarat av att freda välfärden, samtidigt som statsfinanserna är Europas starkaste. Dessutom har Alliansregeringen klarat av att sänka skatterna så att särskilt låg- och medelinkomsttagare har fått stora skattelättnader procentuellt sett.
 
Alliansregeringen har kraftigt byggt ut de praktiska utbildningarna inom det regionala utbildningsväsendet. Socialdemokraterna lyfter fram att det är färre som får praktiska arbetsmarknadsutbildningar idag, men bortser från att yrkesvux, yrkeshögskolor och lärlingsprogram har byggts ut under mandatperioden. Dessutom har Alliansen gjort stora satsningar på högskolan, med ett ökat antal platser.
 

Exakt hur en framtida allmän arbetslöshetsförsäkring kan komma att utformas har Alliansen inte utrett ännu. Frågan ska utredas närmare kommande år.
Dessutom har Socialdemokraterna undanhållit att alla som betalar skatt redan idag är med och finansierar arbetslöshetsförsäkringen. Detta gäller även dem som inte själva omfattas av försäkringen. Socialdemokraterna vill minska a-kasseavgiften som den enskilde betalar och istället göra så att skattebetalarna (inklusive de som inte själva täcks av någon försäkring) ska betala en större del. Det är inte något särskilt rättvist system. Det är bättre att alla är med och både får fördelarna och betalar för systemet.

 
Vi syns!
Ulrik

De Rödgröna har missat poängen med klimatsmart byggande.

Av , , 2 kommentarer 3

Det råder ingen tvekan om att det behövs mer bostäder och service i Umeå. Vi moderater anser att nybyggnation skall vara långsiktigt hållbar ur ett livscykelperspektiv, mångfalceterat, yt- och kostnadseffektiv samt hyrt och ägt boende. Moderaterna vill att UMEÅ SKALL BYGGAS FÖR ALLA på ett klimatsmart sätt!

 
De Rödgröna har missat hela poängen med att bygga klimatsmart. Man föreslår att man stimulerar ökad nyproduktion genom att införa ett statligt investeringsstöd för miljövänliga hyresrätter till överkomliga och förhandlade hyror. För att få stöd ska fastigheterna klara ett energiförbrukningskrav på högst 70 kWh/kvm respektive 90 kWh/kvm beroende på geografisk zon. Ingenting om den totala resursanvändningen under en byggnads livstid och vad som går att återanvända. Hur miljövänligt är det? (De Rödgrönas okunskap lyser igenom när man skriver i förslaget energiförbrukningskrav. Energi är oförstörbar och omvandlas hela tiden, den kan inte förbrukas.) Moderaterna i Umeå´s filosofi är att resurserna man tar från jorden skall man kunna återföra till jorden i största möjliga mån. Det leder till en låg resursanvändning vilket leder till en låg miljöbelastning. Detta förhållningssatt är kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart.
 
Det resurssnåla byggandet skapar bostäder till lägre månads kostnader för de boende utan statliga bidrag. Valet av byggmaterial har stor betydelse för att uppnå detta Det är inte självklart att det billigaste materialvalet är det bästa ur drift och underhålls- samt hållbarhetsperspektiv.
 
Det är viktigt att bygga byggnaderna utifrån livscykelperspektiv där miljö och kostnader går hand i hand, inte med bidrag som fokuserar på byggkostnaderna per kvadratmeter som de Rödgröna föreslår.
 
Vi syns!
Ulrik
2 kommentarer
Etiketter: , , , , ,

Rödgrönas energi- och klimatpolitik ger större utsläpp!

Av , , 1 kommentar 3

Utsläppen av växthusgaser från Norden riskerar att bli väsentligt högre med de Rödgrönas energi- och klimatpolitik. Även elpriset kommer att svänga mycket mer jämfört med Alliansens politik. 

Svenskt Näringsliv har låtit ett av de mest välrenommerade konsultföretagen i branschen, Pöyry undersöka konsekvenserna av Alliansens och de Rödgrönas energi- och klimatpolitiken under de kommande 20 åren.
 
Pöyry är ett finskt företag som har varit verksam i 50 år och finns idag i 49 länder och har drygt 8000 medarbetare. Vissa inom de Rödgröna ifrågasätter opartiskheten hos företaget, men säkert är om de inte hade varit seriösa så hade de inte överlevt i 50 år.
 
Pöyry har kommit fram till att om man jämför de båda scenarierna ligger det genomsnittliga elpriset i Sverige på 46,7 öre/kWh i Alliansscenariot och 55,4 öre/kWh för det Rödgröna scenariot under en kall vinter år 2030, en skillnaden
19 procent.Utöver detta ökar de påslag på elpriset som konsumenterna får betala för elcertifikaten – från 8,8 öre/kWh i Allianscenariot till 13,4 öre/kWh i det Rödgrönas, totalt sett drygt 13 öre/kWh skillnad för en hushållskund.
 
Pöyry kommit fram till att de rödgrönas energi- och klimatpolitik leder till ökad prisrörelse och sårbarhet. Det beror främst på minskad andel baskraft i kombination med ökad andel vindkraft, en mindre förutsägbar energikälla. Det är inte alltid det blåser. Studien visar att i Mellansverige skulle priset överstigas 100 öre/kWh cirka 13 gånger i Alliansscenariot och 110 gånger i det Rödgröna scenariot under vintern 2030. I Alliansscenariot beräknas elexporten från Sverige vara 15 TWh per år mer än i det Rödgröna scenariot. Sverige kan således tjäna exportintäkter på utsläppsfri el. Det spelar också stor roll för koldioxidutsläppen. I det Rödgröna scenariot blir utsläppen från Norden 3,9 miljoner ton mer årligen än i Allians-scenariot.
 
Man kan hävda att utsläppen totalt sett inte påverkas eftersom energisektorn ingår i det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter.
I klartext betyder de att de Rödgrönas energi- och klimatpolitik ger större utsläpp från Norden som andra europeiska länder måste kompensera.
 
En annan konsekvens av den Rödgröna miljö- och klimatpolitik är att det blir svårare att hantera den tillkommande vindkraften. Den lättreglerade vattenkraften skulle i högre utsträckning behöva användas som basproduktion om kärnkraften avvecklas.
 
Det finns många stora frågetecken kring de Rödgrönas miljö och klimatpolitik. Väljarna bör nog syna den innan de går och röstar.
 
Vi syns
Ulrik

Lars Ohly och en skola utan vinstintressen???

Av , , 4 kommentarer 5

 

Vänsterpartiets och partiledaren Lars Ohly som haft sina egna barn på friskola, vill skapa en skola helt utan vinstintressen. Det är ingen som kommer att driva en friskola utan vinst men det är vad Vänsterpartiet vill.
Man måste fråga sig i vilken värld han lever i?
 
Varje krona som skattebetalarna betalar till skolan så går ca 65 %  till olika leverantörer, entreprenörer som är en förutsättning för skolan skall fungera. Ingen skall tro att konsulter och entreprenörerna som byggt huset, leverantören av förbrukningsmaterial, leverantören av inredning, apparatur och mat mm, (listan är lång) levererar utan att tjäna pengar och därmed kan ge utdelning till sina ägare.
 
Skolan och välfärden bygger på att närlivet forskar, utvecklar och levererar det bästa möjliga produkter till vår gemensamma välfärd samt att samhället inom utbildningssystemet ligger i absolut världsklass i avseende att utbilda de som skall jobba inom skolan och välfärden.
 
Varför har en nyexaminerad lärare ca 10 000 kr lägre ingångslön i förhållande till en nyexaminerad högskoleingenjör i det privata näringslivet när det är samma längd på utbildningen. Kan det vara konkurrensen om arbetskraft vilket går förlorad om det bara finns en arbetsgivare och vilka får vi som söker sig lärarutbildningen om inte lönenivån motsvarar utbildningen?
 
I Ohlys värld med ideal i kommunismen så vill han säkert förstatliga hela skolsystemet så att inte vinster kan uppkomma. Lite svårt när vissa företag är utländska.
 
Jag tycker att debatten om vinster inom välfärden är patetisk. Det är så att man tycker synd om alla duktiga som arbetar inom skolan och som inte har möjlighet att med gediget arbete och stort kunnande kunna skapa och utveckla verksamheter som skapar vinster för dem själva och för oss som använder oss av det fantastiska arbete som de levererar inom skolan.
 
I andra länder slåss människor för demokrati och frihet och i Sverige vill Mona Sahlin sätta vänsterpartiet i en svensk regering, något som aldrig hänt förut.
På Kuba vill man nu tillåta privata företag, och i Sverige vill vänsterpartiet förbjuda vinst i företag.
 
  
Vi syns!
Ulrik
4 kommentarer
Etiketter: , , , ,

MP vill modernisera Sverige med gammal återvunnen (S)kattepolitik.

Av , , 1 kommentar 2

Alireza Mosahafi Miljöpartiet skriver att vi skall kunna nå alla orter, städer, och metropoler klimatsmart och det är mycket bra men vad har ni för politik för de som inte bor i orter? Hur skall alla som inte har något alternativ och bor på landsbygden klara sig i MP`s och de Rödgrönas värld.

 
Rödgrönas förslag på högre inkomstskatt, högre bensinpris, högre dieselpris, återinförd fastighetsskatt, snabbavveckling av kärnkraft, högre elpriser och införd kilometerskatt för tung trafik kommer att slå mot jobben, matpriserna, bidra till avsevärt högre priser på tjänstesektorn samt utarma landsbygden.
 
Kilometerskatten slår dessutom lika hårt mot en lastbil som drivs på fossila drivmedel som en lastbil som drivs på till exempel etanol, biodiesel, biogas Bio-DME eller med hjälp av en hybridmotor.
Landsbygden och miljön behöver nya bilar och lastbilar som drivs på nya bränslen – inte skatter på avstånd och mindre disponibel inkomst!
 
MP har föreslagit sänkt moms på tjänstesektorn och det kan låta bra men kommer det att ge några effekter? Bara att minska arbetstiden 12,5% (35 timmars vecka) med bibehållen lön som MP föreslagit kommer bara den nollställa effekten av momssänkningen på 12,5 %. Lägger man på skatteökningarna enligt ovan så kommer många i Sverige få det mycket svårt att välja klimatsmarta lösningar. Det blir bara de rika som kan göra klimatsmarta val.
 
Miljöpartiet säger att de vill skapa ett Sverige där alla är fria att leva som de vill? Jag förstår inte hur ökade kostnader och mindre disponibel inkomst skall kunna underlätta smarta klimatval och möjligheten att vara fri att leva som man vill?
 
Vi syns!
Ulrik