”Ny Tid Ny Stad” Umeå´s väg mot en tät stad.

Av , , Bli först att kommentera 6

Som moderat och vice ordförande i Byggnadsnämnden så välkomnar jag VKs initiativ att starta en artikelserie om Umeå´s framtida utveckling. Bra var också att VK delade ut lördagens tidning till alla hushåll i Umeå vilket kan skapa ett intresse hos grupper som idag inte finns med i debatten om Umeås framtid.

Många vill bo i Umeå och många vill bo i stadsmiljö. Umeå har en bra tillväxttakt och målet 200 000 invånare år 2050 är ingen utopi. Det är i grunden en mycket positiv utveckling som vi moderater bejakar. Men den kraftiga befolkningsökningen ställer också höga krav på god planering. Politikens uppgift blir att skapa goda förutsättningar för ett byggande i centrala Umeå, stadsdelarna, ytterområdena samt kommundelarna.

En stor utmaning är att göra processen transparant och förståelig för innevånarna. En del i den äldre generationen är aktiva i diskussionen men hur når vi de som är aktiva i staden just nu och den yngre generation som skall ”ta” över staden i framtiden. Moderaterna i Umeå vill att kommunen skall prova nya metoder som att använda sig av en speciell Umeå stadsplanerings blogg,  Facebook grupper där olika planer läggs ut och diskuteras samt andra sociala nätverk där den målgrupp vi vill nå är aktiv.

Eftersom Umeå sedan 1930 talet har vuxit framförallt genom expansion i ytterområdena har nästan inga täta stadsmiljöer tillkommit på flera decennier. Umeå har relativt lågt exploateringstal i de centrala delarna av staden i förhållande till jämförbara kommuner. Ända fram till i dag har det byggs perifera områden som förutsätter biltrafik för att fungera. Umeå har i mångt och mycket haft en grannskapsplanering som innebär att byggandet av små öar av bostadsområden med barriärer i form av vägar eller skogsområden emellan. Från dessa skiljdes arbetsplatser och alla trafikslag separerades från varandra.

Med facit i hand kan vi i dag konstatera att denna planering misslyckats. Resultatet har blivit områden som är ”döda” under delar av dygnet och som saknar naturliga kontaktytor människor emellan. Följden är otrygghet, vantrivsel och segregering. Samtidigt har de täta stadsmiljöernas attraktionskraft blivit allt större. Det är ingen tvekan om att det råder en ”statsbrist” i Umeå som bara kan åtgärdas genom att komplimentera innerstadsmiljön.

Moderaterna i Umeå vill skapa en efterfrågad, dynamisk, resurssnål, attraktiv och säker stad. Gaturummet skall delas av olika grupper olika tider på dygnet. Den attraktiva och säkra staden är något som efterfrågas mer och mer. Priserna på bostadsrätter och längden på köerna till hyresrätter är en tydlig indikator på att den täta stadens miljöer är de som människor efterfrågar allra mest. 

Den täta stadens attraktivitet har flera förklaringar. Dels skapar tätheten ett större underlag för butiker, restauranger, kultur, idrott och andra verksamheter. Dels blir staden mycket tryggare eftersom fler människor rör sig i dessa miljöer. En mycket viktig faktor är att en tät stad är en miljövänlig stad eftersom resurser och energi utnyttjas mer effektiv samt transporterna blir korta. De flesta förflyttningarna går att göra till fots eller med cykel.

Vi moderater tycker det är självklart att Umeå planeras för alla. Den täta staden skapar goda förutsättningar för att säkerställa tillgänglighet för alla människor oavsett funktionsnedsättning eller inte. 

Stadsmiljö är mångdimensionell. Det gör att olika människor använder samma stadsrum under olika tider på dygnet. På samma gata finns bostäder, kontor, butiker, restauranger och kulturverksamhet. Fler mindre marknadsplatser kan skapas där små aktörer kan få hyra eller köpa lokaler i motsats till de likriktade köpcentrumen.

För moderaterna i Umeå är den täta staden en av de viktigaste faktorerna för att göra Umeå till en av Sveriges mest: efterfrågade, dynamiska, resurssnåla,  attraktiva och säkra staden för innevånarna.

 

Vi syns!

Ulrik