Vill s, v, och mp ha Bahnhof i Umeå?….

Av , , Bli först att kommentera 16

Vi moderater anser att Arbetsmiljöverket hanterar arbetsmiljöregler. För arbetsmiljön finns bl,a krav på dagsljus, belysning och tillgänlighet enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2. Arbetsmiljölagen gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning, oavsett lokalens ålder, användning eller eventuella förändringar av lokalen. Arbetsmiljölagstiftningens krav på tillgänglighet i lokaler och Arbetsmiljöverkets anvisningar till arbetsmiljölagen gäller utöver krav på tillgänglighet enligt plan- och bygglagstiftningen. Arbetsmiljöverket har avsluta ett inspektionsärende mot Bahnhof enligt nedan. Därmed föreligger ingen krav på någon fler rättelse från Arbetsmiljöverket.

AMV Avslut

Paragrafrytteri går före arbetstillfällen!

Genmäle på Mikael Berglund (s), Mattias Sehlstedt (v) och Nils Seye Larsen (mp) svar på min insändare om Bahnhof och deras etablering i Umeå.

Moderaterna ifrågasätter starkt om s, v, och mp vill hjälpa företag att etablera sig i Umeå? Detta är moderaternas svar på de fyra punkter som majoriteten anser inte uppfyllda:

För det första vänder vi oss kraftigt mot majoritetens ställningstagande att Bahnhof förnekas söka bygglov i efterhand och anpassa lokalerna efter dagens krav på bl,a tillgänglighet enligt Boverkets Byggregler. Det är riktigt att i detaljplanen från 1952 föreskrivs handel men det är flertalet verksamheter i fastigheten som strider mot detaljplanen så det torde inte vara ett hinder.

För det andra så har lokalen fungerat som bl,a försäljningslokal till och från sen 1959 trots takhöjden så detta torde inte heller vara något hinder.

För det tredje så är inte Byggnadsnämnden överprövande myndighet till Arbetsmiljöverket bedömning av dagsljus och kan inte sätta sig över deras beslut om arbetsmiljön på Bahnhof som AMV godkänt! AMV har det ytterska ansvaret för granskningen av arbetsplatser enligt AFS 2009:2 och Byggnadsnämnden har inte ansvaret enligt Svensk lagstiftning för arbetsmiljön på arbetsplatser i byggnader, däremot har man det för byggrelaterade frågor som tillgänglighet mm. Byggnadsnämnden har ansvar för att Boverkets Byggregler och PBL följs men inte arbetsmiljön.
Som ett inkonsekvent handlande av s, v och mp kan nämnas att vid Byggnadsnämndens möte 2020-06-17 godkände nämnden enhälligt en verksamhet med flera arbetsplatser i källare utan fönster med ordförandes motivering att det är en verksamhet med ekonomiskt stöd från kommunen och de som besöker verksamheten bara är där 1/2 – 4 timmar. Men han sa inget om att detta är en arbetsplats för verksamhetens anställda. Byggnadsnämnden har godkänt flera bygglov genom åren som t,ex Avion, Volvo, Komatsu och SCA utan att ifrågasätta att flertalet av de arbetsplatserna inte har dagsljus. Åter igen, det en fråga för AMV att bedöma arbetsmiljön på dessa arbetsplatser, inte Byggnadsnämnden.

För det fjärde så vill Bahnhof anpassa lokalen efter de krav som krävs för ett bygglov bl,a tillgänglighet. Men eftersom majoriteten har beslutat att förvägra Bahnhof att söka bygglov samt att de måste avslutar verksamheten inom 60 dagar så är det mycket stor risk att dessa arbetstillfällen försvinner från Umeå.

 

Ulrik Berg (m)
Vice ordförande Byggnadsnämnden Umeå

Bli först att kommentera

Hellre paragrafrytteri än arbetstillfällen?

Av , , Bli först att kommentera 4

Vilka signaler sänder Socialdemokraterna och stödpartierna med beslutet om Bahnhof till andra företag som vill investera i Umeå Kommun? En arbetsplats med ca 30-40 anställda med framförallt yngre. Nu råder en stor oro bland de anställda om de kommer att ha kvar jobben?

Moderaterna ställer sig mycket frågande till majoritetens beslut att ålägga Bahnhof om att avveckla verksamheten i källarvåningen inom 60 dagar. Moderaterna yrkade i Byggnadsnämnden på att Bahnhof skulle uppmanas att inkomma med bygglov i efterhand för lokalerna. Detta röstades dock ned av socialdemokraterna med stödpartier.

Moderaterna anser inte att frågan om Bahnhovs arbetsplatser och dagsljus är en fråga för Byggnadsnämnden utan en fråga för Arbetsmiljöverket. Detta framgår klart i Boverkets anvisningar där man skriver: För dagsljus på arbetsplatser gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning.”

AMV gjorde en inspektion av lokalen i slutet av 2019 där det påpekades några brister vilket Bahnhof rättade till och 2020-02-18 avskrev AMV ärendet med motiveringen: Ni fick ett inspektionsmeddelande den 20 december 2019 där vi ställde krav på er att rätta till vissa brister i arbetsmiljön. Nu bedömer vi att ni uppfyller de kraven. Därför har vi avslutat ärendet.”

 Ärendet är en planavvikelse utifrån en gammal plan. Byggnadsnämnden äger planmonopolet vilket gör att vi kan ta avvikelser från planbestämmelsen och godkänna lokalen som kontor och försäljning. Skulle någon vara emot så har man möjlighet att överklaga om man är sakägare. Ingen torde i det här fallet påverkas av verksamheten vilket borde vara positivt för de anställda och kommunen.

När det nu sker en omvandling av handeln och det blir fler lediga lokaler så är det alldeles utmärkt att skapa möjligheter för t,ex arbetshubbar och moderna kontor i tomma butiker. Det skulle skapa en klart trevligare stadsmiljö än tomma butiker!

Vill socialdemokraterna med stödpartier hjälpa eller stjälpa gamla och nya företag genom att vara paragrafryttare?

Vi moderater värnar om näringslivets positiva effekter för kommunen och samhällsekonomin. Vi försöker om möjligt alltid hitta lösningar och vara en hjälp i kommunens utveckling. Ibland kan det vara omöjligt på grund av lagstiftning mm, men i det här fallet uppenbart att det är möjligt!

 

 

Ulrik Berg (m)

Vice ordförande Byggnadsnämnden

 

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , , ,