Etikett: Alliansen

Skatt på avstånd?

Av , , 1 kommentar 7

Skatt på avstånd eller som de Rödgröna vill kallar det, kilometerskatt kommer att slå hårt mot norra Sverige, det säger sig själv! Ju längre det är till en leveransadress ju dyrare blir transporten. Skall mjölken kosta mer i Lycksele, Storuman eller Malå än i Umeå där den produceras? Skall mjölklbonden som ligger långt från Umeå få mindre för mjölken pga avståndet? Skall vi ha dyrare livsmedel i norra Sverige för att det transporteras från andra ställen i Sverige och världen? Frågorna är många.

 
Alliansregeringens politik går ut på att energieffektiviteten i transportsystemet ska gradvis öka och fossilberoendet ska brytas och därmed minskar klimatpåverkan. Alliansens mål är att 2030 skall Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.
 
De Rödgrönas förslag, Skatt på avstånd eller som dom vill kallar det kilometerskatt, slår lika hårt mot en lastbil som drivs på fossila drivmedel som en lastbil som drivs på till exempel etanol, biodiesel, biogas Bio-DME eller med hjälp av en hybridmotor. Man kan fråga sig om det är för miljöns skull eller stadsinkomsterna man föreslår denna skatt?
 
Valet står mellan Alliansen med en kraftfull och ansvarsfull miljö- och ekonomisk politik för hela Sverige med kraftigt minskade utsläpp och ökad välfärd i fokus och de Rödgröna´s luddig miljöpolitik som kommer att leda till en offentlig kostnadsexplosion som bl,a inte ser till konsekvenserna för glesbyggd, företagens villkor, och enskilda människors möjligheter att välja miljösmarta alternativ.
 
Landsbygden och miljön behöver nya bilar och lastbilar som drivs på nya miljövänliga bränslen – inte skatt på avstånd!
 
Vi syns!
Ulrik
 
En röst på Socialdemokraterna är en röst på Lars Ohly i en Rödgrön regering.
1 kommentar
Etiketter: , , ,

Nu sjunker arbetslösheten!!!

Av , , Bli först att kommentera 2

 

Den svenska arbetslösheten som sjunkit från 9 procent i april till 8,1 procent i juni (säsongsrensat) gemfört med EU som har ett genomsnitt tio procent. Sverige har nu vänt ner snabbare än i andra länder. Sverige ser därför ut att komma bättre ur krisen än de flesta andra jämförbara EU-länder när det gäller arbetslöshet.
 
I juni var det 67 000 fler arbetslösa jämfört med i juni 2006. Samtidigt var det ca 110 000 fler personer som var sysselsatta i juni 2010 jämfört med juni 2006. Det är alltså 110 000 fler som har jobb idag än före valet 2006. Att arbetslösheten ändå hög beror bland annat på att fler valt att söka sig ut på arbetsmarknaden och stora ålderskullar. Det är även mer lönsamt att arbeta med lägre skatter vilket gör att fler söker jobb.

 

Socialdemokraterna väljer att jämföra sysselsättningen i oktober 2006 med juni 2010. Om man istället jämför juni 2006 med juni 2010 – för att undvika snedvridande säsongeffekter – har sysselsättningsgraden endast minskat med 1,1 procent. Sett till antalet personer har sysselsättningen under samma period ökat med 110 000 personer, och inte minskat som Socialdemokraterna vill ge sken av.
 
Jämför man antalet sysselsatta under det första kvartalet 2006 och det första kvartalet 2010 hade Sverige snabbare ökningstakt i sysselsättningen än genomsnittet i EU (Sverige med 3 procent fler sysselsatta 2010, jämfört med genomsnittet på 1,5 procent).

2009 hade Sverige den högsta sysselsättningen av alla EU-länder näst efter Danmark och Holland. I åldern 15-64 år låg sysselsättningsgraden i Sverige på 72,2 procent, jämfört med EU-snittet på 64,6 procent.

 
Ungdomsarbetslösheten har länge varit högre i Sverige än i andra jämförbara länder. Detta är oacceptabelt. I maj 2010 var det 20 000 fler ungdomar som var heltidsstuderande och sökte arbete jämfört med i maj 2006.
Att ungdomsarbetslösheten har ökat under krisen är oroande, men inte särskilt förvånande med tanke på krisens omfattning Ungdomsarbetslösheten låg i juni 2010 på 25 procent, med säsongsrensade värden. Det visar att många unga satsat på att utbilda sig när arbetsmarknaden varit svagare, vilket förbättrar deras chanser att få jobb nu när konjunkturen nu vänder. Utan säsongsrensning låg ungdomsarbetslösheten i juni på 30 procent, vilket är den siffra som Socialdemokraterna väljer att lyfta fram. Socialdemokraterna presenterar dock inte själv några trovärdiga åtgärder för att få ner ungdomsarbetslösheten.
 
Enligt SCB:s AKU-undersökning var det i juni 2010 ca 5000 fler personer som var statligt och kommunalt anställda jämfört med i juni 2006. Det går inte att konstatera att antalet arbetade timmar i kommunal sektor skulle ha minskat, snarare tvärtom. Den privata företagandet inom välfärden har ökat avsevärt och sysselsätter mer medarbetare än vad de Socialdemokraterna beskyller Alliansen för att ha nedrustat.

Alliansregeringen har klarat av att freda välfärden, samtidigt som statsfinanserna är Europas starkaste. Dessutom har Alliansregeringen klarat av att sänka skatterna så att särskilt låg- och medelinkomsttagare har fått stora skattelättnader procentuellt sett.
 
Alliansregeringen har kraftigt byggt ut de praktiska utbildningarna inom det regionala utbildningsväsendet. Socialdemokraterna lyfter fram att det är färre som får praktiska arbetsmarknadsutbildningar idag, men bortser från att yrkesvux, yrkeshögskolor och lärlingsprogram har byggts ut under mandatperioden. Dessutom har Alliansen gjort stora satsningar på högskolan, med ett ökat antal platser.
 

Exakt hur en framtida allmän arbetslöshetsförsäkring kan komma att utformas har Alliansen inte utrett ännu. Frågan ska utredas närmare kommande år.
Dessutom har Socialdemokraterna undanhållit att alla som betalar skatt redan idag är med och finansierar arbetslöshetsförsäkringen. Detta gäller även dem som inte själva omfattas av försäkringen. Socialdemokraterna vill minska a-kasseavgiften som den enskilde betalar och istället göra så att skattebetalarna (inklusive de som inte själva täcks av någon försäkring) ska betala en större del. Det är inte något särskilt rättvist system. Det är bättre att alla är med och både får fördelarna och betalar för systemet.

 
Vi syns!
Ulrik

Nytt självmål om Bottenhavet av Holmlund

Av , , 2 kommentarer 5

 

Det börja bli många självmål på Lennart Holmlund(s) VK-blogg. Det är häpnadsväckande att Holmlund har uppfattningen att på grund av att Bottenhavet är så lite förorenat så kan vi skita ned det. Det säger nog en hel del om hans syn på miljöfrågor.
 
Lennart Holmlund skriver i sin VK- blogg följande:
Därför är det helt obegripligt att den omfattande sjöfarten som sker där (Medelhavet) får släppa ut 10 gånger mer svavel än båtarna som ska trafikera Bottenhavet som inte alls är så förorenat. Man kan undra vad den svenska regeringen gjorde i förhandlingarna när dessa gränser för svavelutsläppen antogs. Det kostar den svenska basindustrin 28 miljarder mer om de i framtiden ska transportera sitt gods via båt.
 
Slutsatsen av denna skrivning blir att Holmlund vill att sjöfarten skall få släppa ut 10 gånger mer svavel i Bottenhavet som sitter ihop med diverse andra hav bl,a Östersjön bara för att man får göra det på andra ställen. Det verkar som Lennart Holmlund inte är medveten om vilka problem som finns bl,a i Östersjön och att fartyg förflyttar sig över olika hav, även Östersjön och Medelhavet när man transporterar varor runt jorden. Även om det inte ligger i Holmlunds intresse så ligger det i Alliansens intresse att skapa lägre svavelutsläpp innom sjöfarten.
 
Undrar om Holmlund stämt av sin uppfattning med det Rödgröna regeringsalternativet?
 
Det kan inte vara roligt att vara s-valarbetetare. Övertyga folk om att gå och rösta för högre inkomstskatt, högre bensinpris, högre dieselpris, återinförd fastighetsskatt, snabbavveckling av kärnkraft, högre elpriser och införd kilometerskatt för tung trafik som bl,a slår mot jobben, basnäringen och matpriserna så jag kan förstå att Holmlund vill fokusera på annat, men lycka till!
 
Vi syns!
Ulrik

Alliansen och utsläppen!

Av , , 2 kommentarer 4

 

Alliansregeringen vill gå före och visa att Sverige kan minska utsläppen och öka välfärden samtidigt. Utsläppen har minskat kraftigt under alliansregeringen.

De rödgröna svarar med skattehöjning, väsentligt dyrare bensin och dieselpriser, dyrare elpriser och införda kilometerskatter för tung trafik som orsakar sämre konkurrenskraft för företagen och dyrare priser för hushållen. Ett säkert sätt att bromsa utvecklingen för ett hållbart samhälle särskilt för de människor som inte har något val.

Alliansen vill att Sverige ska visa att det går att
– klara utsläppsminskningar i en växande ekonomi
– utveckla och sprida användning av bästa möjliga teknik
– bidra till klimatåtgärder och klimatanpassning i utvecklingsländer.
 
Alliansregeringen har beslutat att utsläppen växthusgaser för Sverige ska minskas med 40 procent år 2020 jämfört med 1990. Målet avser verksamheter som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter och innebär att utsläppen av växthusgaser ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre 2020 i förhållande till 1990 års nivå.
 
Alliansregeringens vision på längre sikt är att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Användningen av fossila bränslen för uppvärmning kommer att avvecklas till 2020.
 
Energieffektiviteten i transportsystemet ska stegvis öka och
fossilberoendet ska brytas och därmed minska klimatpåverkan. Alliansregeringen mål är att 2030 skall Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Utsläppen i avfallshanteringen fortsätter att minska genom deponiförbud för brännbart och organiskt avfall och omhändertagande av metangas.
 
Valet står mellan Alliansen med en kraftfull och ansvarsfull miljö- och ekonomisk politik för hela Sverige med kraftigt minskade utsläpp och ökad välfärd i fokus eller om de rödgröna´s maktambitioner med luddig miljöpolitik som kommer att leda till en offentlig kostnadsexplosion för oss alla men främst för de som bor utanför städerna, de som driver företag, och enskilda människors och deras möjligheter att välja miljövänliga alternativ.
 
 
Vi syns!
Ulrik
2 kommentarer
Etiketter: , , ,