Umeås Bästa beslut 2b/3: Nannabadplaner stoppas av riskabel barnmiljö och utan tillräcklig cykel-P

Umeås Bästa beslut 2b/3: Nannabadplaner stoppas av riskabel barnmiljö och utan tillräcklig cykel-P. Det finns mer i kommundokument om riskerna för gående och cyklande kring ett Nannabad som ger ett 2b för den riskabla miljön här (och ändrat till 2a/3 i gårdagens blogg).

 

Beträffande barnens villkor är den svagt behandlad i kommunhandlingarna, än sämre än cyklar och cyklister (se mer nedan). Det finns en sida i Planbeskrivning/Samrådshandling med rubriken "Konsekvenser för barn och ungdomar" (har att göra med FN:s barnkonvention konsekvensanalyser vid alla beslut som rör barn). Här finns skrivningar om ändamålsenliga lokaler t ex en badanläggning:

God tillgänglighet för barn betyder att barnen på egen hand ska kunna ta sig till sina målpunkter, skola och fritidsaktiviteter. Detta utan att utsätta sig för olycks- och hälsorisker eller att de känner rädsla och måste färdas långa omvägar. Därför bör staden planeras och organiseras utifrån en helhetssyn så att barnens behov av en trygg och säker miljö tillgodoses.

MEN som det står i kommunhandlingarna " Förslag till lösningar presenteras dock ej på ett tillfredsställande sätt och en rad frågor återstår som måste klargöras innan utställning." Och någon utställning ges inte för oss umebor utan hänvisas till vad som gällde vid 1948 års detaljplan.

Inte är det bättre i fråga om cykelparkering i hittilsvarande planering. Så här står det i tjänsteutlåtandet i detaljplaneprocessen som avbröts 22/11 i fjol och Nannabadplanerna togs över av Umeå kommun med bildande av badbolag. 

 

Cykelparkeringsfrågan är av stor dignitet men lämnas i samrådsförslaget helt därhän. Cykelparkeringar ska klaras inom den egna fastigheten eller genom gröna friköp. Det sistnämnda finns överhuvudtaget inte med i planbeskrivningen som ett givet alternativ, inte heller omnämns gröna friköp för bilparkering.

Att skjuta lösningen på frågan om cykelparkeringar till ett senare skede är inte acceptabel. Frågan hur cykelparkeringsbehovet avses att tillgodoses framfördes redan i nämndens yttrande under programskedet.

Att anvisningar inte finns för nuvarande badkonsulter framgår tydligt av att på den offentliggjorda skissen/ritningen (se www.umeabadhus.se) finns bara 40 cykelparkeringsplatser inritade! I samrådshandlingen sägs 110 st och vid högsta belastning "330 stycken".

För att ge en bild av yta för c:a 200 cykel-P-platser är nedan Renmarkstorget och utanför en Nannabadentré, t v (där också gående ska tas sig fram och servicegatan måste hållas fri). Det blir svårt att klara behovet.

 

Enda lösningen för barnen och cyklandet här, är att INTE skapa denna otrygga och osäkra miljö med rädsla för barnen (och föräldrar, mor- och farföräldrar, m fl), dvs avbryta Nannabadplanerna och planera bättre där Barnkonventionen uppfylls här! Dvs med annan BARNVÄNLIG placering!

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.