KS-beslut som sänker Nannabadbygget (för barn/ungdomar) – till slut……..

För 1,5 år sedan skrev jag nedan medborgarförslag, före bygglovet av ett Nannabad behandlades av Byggnadsnämnden. 18 (!) månader senare avslår Kommunstyrelsen mitt förslag och att alla politiska nämnder inte ska göra trafikutredningar rörande bar/ungdomar samt godtar därmed att För- och grundskolenämnden och Fritidsnämnden inte behöver bry sig om de unga som måste (simskola obligatoriskt), som får (genom simklubbars verksamhet) och vill (bada frivilligt) ta sig genom de trafikbarriärer som omger kv Nanna.

Läs och begrunda hur, i praktiken, FN:s Barnkonvention, att barn ska höras, körs över. Men med en ny S-MP-regering som ska göra Barnkonventionen till lag, innebär KS-beslutet början till att badbygget sänks till slut, för barn/ungdomar (och bygget görs om till annat?). Kan gå ganska snabbt då Umeå kommun måste ta med miljöproblemen i centrum pga badbygget i ny ansökan om att bli miljöhuvudstad. Än fortare då de nu f d skol- och förskoleordförandena Hans Lindberg (S) resp Margareta Rönngren (S) blir kommunalråd och, rimligen, inte kan tycka det ser bra ut att de som ansvariga för unga i Umeå lät bli att granska trafikriskerna för barn/ungdomar till/från badhus/simhall i cityläge.

2013-05-02 Urban Bengtson Alla politiska nämnder i Umeå kommun, särskild för- och grundskolenämnden och fritidsnämnden gör trafikutredningar för barns och ungdomars väl och ve m a a bad på Nanna

 

Umeå kommun Protokollsutdrag

Kommunstyrelsen 2014-10-14

§ 101

Diarienr: KS-2013/00483

Medborgarförslag 24/2013 – Alla politiska nämnder särskilt för- och grundskolenämnden och fritidsnämnden gör trafikutredningar för barns/ungdomars väl och ve m a a badet på Nanna

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att avslå Urban Bengtsons medborgarförslag 24/2013

Ärendebeskrivning

Efter näringslivs- och planeringsutskottets sammanträde 2014-06-10 har tjänsteyttrandet kompletterats och förtydligats vad gäller den trafikutredning som gjordes 2011 och hur den har kommunicerats med berörda politiska nämnder och utskott. Med anledning av denna komplettering tas ärendet åter upp i utskottet.

Urban Bengtsons medborgarförslag handlar om att alla politiska nämnder i Umeå kommun skall genomföra trafikutredningar särskilt avseende barn och ungdomars trafikströmmar till och från det badhus som byggs i kvarteret Nanna.

Alla politiska nämnder gör inte trafikutredningar, då detta skulle innebära en ineffektiv planeringsprocess. Byggnadsnämndens beslut (2013-05-24) om beviljande av bygglov för nybyggnad av badhus inklusive parkeringsdäck fattades med stöd av gällande detaljplan.

En trafikutredning finns gjord i ett tidigare skede i processen (2011) och användes för lämplighetsbedömning i bygglovärendet. Under samrådstiden för det tidigare detaljplaneärendet har alla nämnder haft möjlighet att yttra sig över handlingarna inklusive trafikutredningen. Alla nämnder har dock inte valt att utnyttja den möjligheten, vilket bland annat gäller de nämnder som nämns i medborgarförslaget (För- och grundskolenämnden och Fritidsnämnden). Bygglovkontoret ansåg att trafikutredningen och övriga handlingar förvisso visade på ökad trafik, men dock inte i sådan utsträckning att det kan anses utgöra fara för människors hälsa och säkerhet.

Trafikutredningen innehåller inget specifikt avsnitt om barn och ungdomar utan hanterar trafik generellt. Trafiksituationen i anslutning till det aktuella planområdet hanteras i ett flertal olika processer med ombyggnad av bland annat Vasaplan, gång- och cykelstråk längs Nygatan och ombyggnad av korsningen Nygatan/Östra Kyrkogatan. I dessa projekt, som i andra gatuombyggnadsprojekt, beaktas särskilt trafiksäkerhet för barn och ungdomar, samt för oskyddade trafikanter i allmänhet. I utredningen för Vasaplan ingår möjligheterna att ta sig till badhuset på ett trafiksäkert sätt som en förutsättning i projektet.

Beslutsunderlag

Bilaga 1: Urban Bengtsons medborgarförslag Bilaga 2: Protokollsutdrag BN
Bilaga 3: Trafikutredning

Beredningsansvariga

Isak Brändström Elin Pietroni

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.