Umeå missar SM-veckan 2017 pga fel simläge förvarnat i simbok 2011. Lär av Borås (får SM-veckan) – ta nya SIMtag – bygg smart 50:a för SM!

Av , , Bli först att kommentera 3

Ingen SM-vecka till Umeå

Missar arrangemanget Umeå var med som en av fem kandidater till SM-veckan 2017, men nu är det klart att tävlingarna hamnar på annan ort.
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/ingen-sm-vecka-till-umea-1

Liten simhall snuvar Umeå på SM

(VK-Folkbladet) SPORT Det blir ingen SM-vecka sommaren 2017 i Umeå. 

Vad var det jag sa, det är trist att som simaktiv på olika sätt i över 50 år måsta säga det. Men jag förvarnade om risken att missa SM-veckan sommar med inte få SM på långbana, 50 m pga för liten pubklikkapacitet på den begränsande Nannatomten och ingen utemiljö, viktig särskilt för sommartävlingar.

I min bok Umeås Bad Historia och Framtidens Simning, nov 2011, skriver jag om detta och med frågan: Kan det verkligen finnas politiker i Umeå som inte vill att detta ska kunna bli verklighet? Nu är verkligheten ikapp politiken.

Borås får SM-veckan 2017 bl a för en framgångsrik SM-vecka i år 2014. Dags att Umeå kommun lär av Borås som för några år sedan byggde en 50:a inomhus vid sin 50:a utomhus, Alidebergsbadet, för c:a 60 mkr. Sälj Nannabadbygget till näringsliv för annat där (och då åt inte barn/ungdomar i trafikfarlig miljö) och lär av västgötarna och andra simbyggen i Sverige!

Och bygg en smart inne-50:a i idrottsläge som klarar SM och Umeå få chans igen! Se också tidigare bloggar här om trafiksituation som riskerat bli  livsfarlig med många hundra simmare mitt i centrum i flera dagar, gåendes/springandes till TV-tält i grannkvarteret. Se SM-motgången som en utmaning för ett bättre sim-Umeå, då har inte nuvarande förberedelser varit förgäves. TA NYA SIM-TAG helt enkelt.

Bli först att kommentera

Farligaste platsen vid Nannabad är Vasaplan för gående, cyklande och skolbadbarn i buss. Och outrett!

Av , , Bli först att kommentera 1

BARN/UNGDOM PÅ CYKEL MELLAN BUSSAR. OM NANNABAD FLERFALT MER CYKLANDE OCH MÅNGFALT FLER SKOLBADBARN I BUSS. MEDIER FRÅGA – POLITIKER SVARA OM FARLIGASTE PLATSEN FÖR BADBYGGET, VASAPLAN!

Nanna Vasaplan cykelHär från igår em under fem minuter. Om badbygge passerar av mängder barn/ungdomar här, ofta springandes till/från och mer bussar. Därför Vasaplan farligaste platsen!.

nanna vasaplanMEN, det är än värre. Umepolitiken planerade för skolbadbarnen i reguljära bussar som ger 20-30 st 9-10-åringar med lärare korsande Vasaplan med 100-200 m till badentré (mitt emot P-huset Nannas in-utfart!). Dock, skolförvaltningen sa i Badutredningen 2005 abonnerade bussar. Men var får dessa stanna och vänta? Det blir då 5 mkr/år mer i drift (enl. fritidsnämdnspolitiker). Så frågorna gäller både riskerna och kostnaderna.

Nanna Vasaplan barn

Bli först att kommentera

BadBarn i bussträngsel, P-husrisker, barnvagns/cykel-faror, bil-trafikinfarkt – luftmiljöproblem = sämsta för Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 0

Nanna S badhus trafikNanna trafikfaror 4 b

Bli först att kommentera

Censurerade bröst viktigare i Umeå-medier än barn ”censurerade” i trafikutredningar för Nannabad!?

Av , , Bli först att kommentera 0

UNDER BILDERNA ÄR RUBRIKER PÅ VK.SE OM CENSURERADE BRÖST I VIDEOFILM. ”CENSURERADE” BAD-TRAFIKUTREDNINGAR, SE tidigare BLOGGAR. DAGS FÖR MEDIER TILL UPPMÄRKSAMHET OM BARNFARLIGHET VID BADBYGGEKVARTER!?.

Nanna Nygatan 2

”För stor fixering
vid kvinnokroppen”

UMEÅ Roland Carlsson, näringslivschef i Umeå kommun, ber om ursäkt för censureringen av Juholts videohälsning till Lennart Holmlund. 0

TV: ”Det är något vi ångrar”

UMEÅ Här förklarar Carlsson varför han valde att blurra bort kvinnokroppen. 31

Rakryggat och hedervärt”

UMEÅ Håkan Juholt applåderar ursäkten för censureringen. 112

Nakna kvinnobröst censurerades

UMEÅ Håkan Juholts avtacknings-film till Lennart Holmlund censurerades. 1524

Håkan Juholts hårda kritik

UMEÅ Håkan Juholt riktar hård kritik mot Umeås näringslivschef. 1038

Juholt: ”Så gör talibaner”

UMEÅ – Ytterst pinsamt för kommunen och den ansvarige. Skäms. Det säger Håkan Juholt i en kommentar till att hans Holmlund-film censurerats.  281

TV: Vass passning till Holmlund

UMEÅ Se den ocensurerade Juholtfilmen här. 6500

Konstutställning efter censur

UMEÅ Vad kan väl passa bättre efter än konstskandal än att gå på konstutställning? 1
Bli först att kommentera

RF om idrottsanläggningar: ”barn och ungdomar säkert ska kunna ta sig till och från”; men som umepolitiken inte utrett/bedömt inför Nannabadbygge.

Av , , Bli först att kommentera 0

Gårdagens blogg om ogjorda trafikutredningar för barn/ungdomar vid Nannabadbygge som går emot Riksidrottsförbundets värdegrunder om ”allas rätt att vara med”, säkert kunna ”ta sig till och från”, se http://www.rf.se/Anlaggningar/, utdrag nedan.

Ingen idrott utan yta

Ett brett utbud av tillgängliga aktivitetsytor är en förutsättning för all idrott. Att bevara, utveckla och skapa nya anläggningar och idrottsmiljöer är viktigt. De är en källa till glädje och gemenskap samt främjar motion, hälsa och livskvalité. Riksidrottsförbundet vill att människors möjligheter till motion och idrott tydligt ska finnas med i all samhällsplanering.

Det kan exempelvis handla om trafikmiljön runt anläggningarna, samt att barn och ungdomar säkert ska kunna ta sig till och från.

RF anser också att Barnkonsekvensanalys ska göras inför nya anläggningar utifrån FN:s Barnkonvention där barn ska höras och tas hänsyn till. Se mer på http://www.svenskidrott.se/ImageVaultFiles/id_37470/cf_394/Barnkonsekvensanalys_-anl-idrottsmilj-er-.PDF

Så nedan blogg om avslag på medborgarförslag om trafikutredningar för barns/ungdomars färdvägar till/från ett Nannabad, som går emot RF:s mening och få borde kommunansvariga liksom medier i Umeå att uppmärksamma, för barnens väl och ve.

 

Bli först att kommentera

Oskyddade barn i ogjorda trafikutredningar för Nannabad i avslag på medborgarförslag = Underkänt och stopp för baddopp!

Av , , Bli först att kommentera 0
HÄR RISKERNA FÖR SIM-SM MED PUBLIK/DELTAGARE UPPDELADE 100 M TVÄRS ÖVER TRAFIKKORSNING

Nanna krock SB - 3

När gör medierna granskning av oskyddade barn i ogjorda trafikutredningar för färdvägar och risker till och från ett Nannabadbygge? Se utdrag ur beslut i Kommunstyrelsen nyligen att avslå mitt medborgarförslag att alla nämnder/förvaltningar gör trafikutredningar särskilt för barn och ungdomar. Mina kommentarer i versaler, stora bokstäver.

Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå Urban Bengtsons medborgarförslag 24/2013

Urban Bengtsons medborgarförslag handlar om att alla politiska nämnder i Umeå kommun skall genomföra trafikutredningar särskilt avseende barn och ungdomars trafikströmmar till och från det badhus som byggs i kvarteret Nanna.

Alla politiska nämnder gör inte trafikutredningar, då detta skulle innebära en ineffektiv planeringsprocess. Byggnadsnämndens beslut (2013-05-24) om beviljande av bygglov för nybyggnad av badhus inklusive parkeringsdäck fattades med stöd av gällande detaljplan.

DET VAR 1948 ÅRS STADSPLAN SÅ ALLMÄNHETEN OCH LÄNSSTYRELSEN FICK INTE YTTRA SIG OM (bara grannar) BADBYGGLOV, OMGIVNING OCH FÄRDVÄGAR.

Nanna trafikfarligt - mörk

En trafikutredning finns gjord i ett tidigare skede i processen (2011) och användes för lämplighetsbedömning i bygglovärendet. Under samrådstiden för det tidigare detaljplaneärendet har alla nämnder haft möjlighet att yttra sig över handlingarna inklusive trafikutredningen. Alla nämnder har dock inte valt att utnyttja den möjligheten, vilket bland annat gäller de nämnder som nämns i medborgarförslaget (För- och grundskolenämnden och Fritidsnämnden).

HÄR OK ATT ALLA NÄMNDER YTTRAR SIG – MEN INTE INEFFEKTIV PROCESS DÅ!

Trafikutredningen innehåller inget specifikt avsnitt om barn och ungdomar utan hanterar trafik generellt.

BEVIS PÅ OGJORDA TRAFIKUTREDNINGAR FÖR UNGAS VILLKOR VID/TILL/FRÅN BAD!

Trafiksituationen i anslutning till det aktuella planområdet hanteras i ett flertal olika processer med ombyggnad av bland annat Vasaplan, gång- och cykelstråk längs Nygatan och ombyggnad av korsningen Nygatan/Östra Kyrkogatan. I dessa projekt, som i andra gatuombyggnadsprojekt, beaktas särskilt trafiksäkerhet för barn och ungdomar, samt för oskyddade trafikanter i allmänhet.

NU EFTER BYGGSTART BLEV DET VIKTIGT UTREDA FÖR BARN/UNGDOMAR!!

I utredningen för Vasaplan ingår möjligheterna att ta sig till badhuset på ett trafiksäkert sätt som en förutsättning i projektet.

OM FÖRÄLDRAR, BARN, UNGDOMAR, SKOLA OCH FÖRENINGAR INTE GODKÄNNER ATT DET BLIR TRAFIKSÄKERT BLIR DET STOPP AV NANNADOPP!

FÖR DET ÄR VÄL DESSA SOM AVGÖR OCH POLITIKER RÄTTAR SIG DÄREFTER?

Här ur filmen om Vasaplan inför utredningen där och tydligt bevis på underkänt för barn.

Nanna Vasaplfilm 2

 

Bli först att kommentera

Umeågalan i frånvaro men ändå närvaro, på Universum med UBBI-bord och på Nolia med Urban-ord

Av , , Bli först att kommentera 0

Trots frånvaro på Umeågalan ser jag på vk.se att konstellationen Karlsson&Ling gav mig närvaro på Nolia i kommunalrådsrapp (och fick sista ordet f ö) och som här har en fri fortsättning, se nedan efter slutet på rappen. Frånvarande men närvarande även på Universum genom mina UBBI-bord i foajén till Aula Nordica (se bild här).

Nanna Umeågalan

Men tro inte Lennart Holmlund kopplar av som pensionär
Nej han blir badhusboss – å får då ta debatten
Å när Urban Bengtsson klagar – båda trampar vatten

Det gör Lennart!
Med Urban Bengtson hela dan…

Fri forts.:

Som vill ha badet bort från stan

så att luften blir klar i centrum så urban..

SE MER I BLOGGEN HÄR NEDÁN.

Bli först att kommentera

Dålig-luft-skyltar minskar badbesök = sämre PR för stansbesök – bygg om!

Av , , Bli först att kommentera 0

Se här, ur Vbnytt 5/11, som om Umeå med dålig luft skyltar för att inte badbesöka i centrum för då blir luften än sämre, kring att bad som ska vara hälsobefrämjande. Dags att umepolitiken ”tar ner skylten” för Nannabadbygget, sämre PR kan väl knappast fås av att varna för stansbesök. Bygg om för annat som inte drar 400 000 besök/år.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/nya-skyltar-ska-varna-for-dalig-luft

Nya skyltar ska varna för dålig luft

Umeås dåliga luft behöver bli bättre och nu ska Umeå kommun, Trafikverket och en smart digital lösning berätta för dig som bilist att du bör köra runt stan istället för igenom den.

Luften i centrala Umeå är fortfarande en av Sveriges sämsta. Ringleden runt staden skulle råda bot på det, men förra året överskreds gränserna mer än 400 gånger.

Men nu presenteras en ny lösning på problemen – fyra stora digitala skyltar vid infarterna till Umeå ska varna när kväveoxidnivån blir för hög.

– De här skyltarna kommer att kopplas till den luftmiljömätning som vi gör på Västra esplanaden. Mätresultatet kommer att visas på skyltarna i form av ett budskap till trafikanterna om vi har dålig luft eller inte, säger Elin Pietroni, planeringschef Umeå kommun.

Det är första gången i Sverige och en av de första gångerna i världen, enligt Elin Pietroni, som man kan varna för dålig luft på det här sättet. Förhoppningen är att trafikanterna ska välja ringleden de gånger skyltarna uppmuntrar till det.

Pilotprojektet ska testköras redan nu under november.

Bli först att kommentera

Cyniskt av VK om barn vid badbygge när trafikutredningar för dessa är ogjorda och medier flyter medströms.

Av , , Bli först att kommentera 0

Cyniskt av VK med reportage om barnbesök på Nannabadbygget i Umeå, http://www.vk.se/plus/1316630/barnen-foljer-navet-bygget-pa-nara-hall, då Umeå kommun inte utrett trafikriskerna, inte Fritidsnämnden eller För- och grundskolenämnden visat på krav för en badanläggning och trafiksäkerhet till och från. Dags att VK gör djupdykningar här, dagisföräldrarna till dessa barn är nog intresserade. Se illustrationer och bilder, finns många svåra ingångar.

Nanna trafikkaos

Fakta är att för bygglov till förskolor, skolor, fritids och idrottsanläggningar SKA det finnas redovisat säker tillgänglighet färdmässigt, var man kan lämna/hämta, cykel- och bilparkera. Bara för bilarna finns det utrett, i P-hus, men inte med tidsperioder, dvs när, det kan nämligen vara fullt när bad- och simbesökare kommer efter lunch.

Inget för barn och ungdomar när Byggnadsnämnden godkände bygglov våren 2013 (utom Miljöpartiet med nej). Finns ingen analys av trafikströmmar av barn/ungdomar till/från bussar på Vasaplan (upp till 100-200 m till badentré). Förskolebarnen i roliga  byggutflykter, får det oroligt när de ska ta sig till detta trafikNav till bad.

Bästa sättet att slippa oron och riskerna är att stoppa detta lägesbarnfarliga bad och bygga där trygghet ges och kommunen utreder rätt. Annars kan det stå kommunen dyrt, barn är värda mycket. I mörker som här utsätts särskilt barn/ungdomar mer, de går inte, de springer ofta. Men inte heller sådant är utrett. Det bara byggs och medier flyter med strömmen,

Nanna trafik kväll

 

 

Bli först att kommentera

M-förlorare om centrumbad i Umeå. 2006: NEJ – kajen – trafikkaos. JA = Nolia + samordningsvinster + idrotter. 2014: JA i centrum – NEJ i idrottsläge!

Av , , Bli först att kommentera 2

M-kommunalrådet Anders Ågren skrev som gruppledare ihop med tidigare M-kommunalråd Gunilla Berglund 27/5 2006 nedan badinsändare. Först utdrag ur denna om Nolia som bäst, förstärkt idrottsprofil med samordningsvinster där och sämst centrumbad som kajen: ”slipper det trafikkaos som väntas i centrum”. MEN än värre kaos i trafiken med andra centrumläget, kv Nanna, som Länstyrelsen sagt trafikinfarkt om! Därunder hela insändaren.

Därefter utdrag ur insändare 16/5 2006 av Elmer Eriksson, M med politiska vallöftet om röst på moderaterna sätter stopp för bad på kajen. MEN ur askan i elden, ett drygt halvt år senare, 2007. valde M det andra än trafiksämre centrumbadet, Nanna. Bortkastade M-röster som trodde nej till kajbad också var nej till alla bad i citykärnan.

SÅ om förlorarstämplen inte ska fortsätta till valet 2018 och M tappa än mer röster blir uppmaningen till S att ”klva upp ur badbaljan och tänka ett varv till” lämplig självkritik för Ågren, Berglund, Eriksson, m fl moderater och stoppa inte bara Nannadopp utan även trafikkaoset med att ge bad/simning idrottsläge, Nolia, Gammlia, Campus eller Nydala.

Nanna M kaj

Nanna M kajen 3

Nanna kajen 4

Nanna M kajen 1

Bli först att kommentera