KROG CENTRUMFRÄMJANDE I G:A GYMNASTIKEN I NY DETALJPLAN? MEN INGEN PLAN FÖR NANNABAD.

NANNABADS DETALJPLANEARBETE AVBRÖTS OCH 1948 ÅRS STADSPLAN ANVÄNDES VILKET STOPPADE UTREDANDE OCH HINDRADE ALLMÄNHETENS PÅVERKAN OCH LÄNSSTYRELSEN YTTRADE SIG INTE, SÅ BYGGLOV BEVILJADES UTAN INSYN.

MEN NU FÅR DEL AV KV NANNA NY DETALJPLAN, GAMLA GYMNASTIKENHUSET FÖR ANNAT ÄN ALLMÄNT, NU PRIVAT, T EX EN KROG ENL BYGGNADSNÄMNDEN, SE:

Ny detaljplan avser för gymnastikhuset medge centrum- befrämjande verksamhet samtidigt som byggnadens exteriör skyddas från förvanskning.

Men nu får allmänheten insyn och kan yttra sig under samrådstiden, till 18/10, se längst ner.

 

Nanna detaljplan gymn

Umeå kommun Byggnadsnämnden § 331 Nanna 7 Diarienr: BN-2015/02043

Protokollsutdrag 2015-11-18 Planbesked för Nanna 7 Beslut

Byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Syfte

Syftet är att i ny detaljplan befästa verksamheter inom planområdet. Syftet är också att säkerställa del av gata som allmän plats samt att säkerställa befintligt gymnastikhus byggnadshistoriska kvaliteter.

Ärendebeskrivning

Bygglov är beviljat år 2013 för nytt badhus. Bygglovsansökan bedömdes med gällande stadsplan 2480K-P1/1950 som grund. Ett syfte med ny detaljplan är att befästa i badhuset ingående verksamheter i ny detaljplan. Del av Västra Kyrkogatan mellan Nanna 7 och parkeringshuset Nanna är idag kvartersmark. Del av GC-väg utmed Östra Kyrkogatan ligger i dag på kvartersmark. Ny plan avser säkerställa dessa delar som allmän plats. Läroverkets gymnastiksal ligger inom planområdet och är en del av riksintressets särskilda värdekärnor benämnt ”Kyrkan, parken och läroverket”.

SE MER PÅ

http://www.umea.se/download/18.791cd28151a759b5f31d6e1/1452154501568/Protokollsutdrag.pdf

Lämna dina synpunkter

Under granskningsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast tisdagen den 18 oktober 2016.

Förslaget visas även i Kommunhörnan i Väven.

SE MER PÅ

http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/oversiktsplanochdetaljplaner/detaljplanerochomradesbestammelser/detaljplanergallandeochpagaende/centralastan/nanna7.4.41c23e415115c5087350b0.html

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.