Boverket-krav stoppar förskolemodell i Umeå – inget dagsljus i kapprum…!

Av , , Bli först att kommentera 0

På Umeå kommuns hemsida finns sedan igår 29/10 2021 det reviderade funktionsprogrammet jag belyst, innehåll och ritningsförslag, samt kommenterar.

https://www.umea.se/download/18.5206378d17b9a9aeab61d00/1631706733141/Funktionsprogram%20för%20förskola_Förskolans%20utformning.pdf

Där står på sid 16 om kapprum, bl a

Kapprummen är en plats för möte och kommunikation mellan barn, vårdnadshavare och personal. Här kan vårdnadshavarna ta del av information på avsedd anslagstavla. Kapprummet ska ses som en möjlig plats för undervisning, vilket kräver att barnen självständigt kan klä på och klä av sig.

Det ger ”rum där människor vistas mer än tillfälligt” = krav på dagsljus – se längre ner.

T V KOMMUNMODELL – EJ FÖNSTER TILL KPR – T H CAMPUSIDÉ MED FÖNSTER

BOVERKETREGLER TILLÄMPBARA PÅ FÖRSKOLOR = STOPPAR KOMMUNMODELL?!

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd – avsnitt 6:322

6:322 DagsljusRum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt ska utformas och orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, om detta inte är orimligt med hänsyn till rummets avsedda användning. 21 okt. 2020  (under revideringstiden, min anm.)

DESSUTOM: För lokaler som till exempel förskolor och skolor kan däremot behövas högre dagsljusfaktor.

SÅLEDES: Umeå kommun och För- och grundskoleförvaltningen offentliggjorde igår ett nytt funktionsprogram för förskolan i Umeå med ritningsförslag som nu är för en förskola Kålmasken på Tomtebo – och på sid 32 står om LJUS:

Ljus: Rum där barn vistas ska ha tillräckligt med dagsljus.

Men inte om sid 16 (se början av bloggen) att rum för information och undervisning ju blir ”mer än tillfälligt” och då under Boverkets krav. Och ”tamburkontakt”, äldre uttryck, sker där återkommande.

Ändå finns mängder av fotnoter för Boverket i reviderade funktionsprogrammet, men bara om utemiljöer,  inte om Boverkets regler kring inne-rumsmiljöer i förskolor…

Men sökord på sökmotorer gav ovan ”byggregler”.

MER KRING F-PROGRAMMET HÄROM I KOMMANDE BLOGGAR (alt. här mer dagsljus).

Bli först att kommentera

Förskolor i Umeå kommer och går – där Missionärens UBBI-idé består och förnyas – för frisk miljö i corona-spår – kommunen sjuka planlösningar får – ej bara covid-19 – även RS-virus rår…

Av , , Bli först att kommentera 0

Förskolor i Umeå kommer och går…

…där Missionärens UBBI-idé består…(diagonalt fr v – t h)

…och förnyas – för frisk miljö i corona-spår…

 …medan kommunen sjuka planlösningar får…

…ej bara covid-19 – även RS-virus rår…

Nyblivna föräldrar i Umeå oroas över RS-viruset 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/smabarnforaldrar-i-umea-oroas-over-rs-viruset (SVT Västerbotten 28/10 2021)

Spridningen av RS-viruset har tagit fart i Västerbotten. Nu oroar sig många småbarnsföräldrar – speciellt nyblivna föräldrar som har äldre syskon på förskola.

—(Här förklarar två föräldrar sin oro för att syskonet ska smitta bebisen)

Båda berättar att de har försökt att ha det äldre syskonet hemma från förskolan, men att det har varit svårt.

 …med förklaringar här så fler förstår…

…som gör att alla barn bättre mår…

…när allt finns att studera i idébok – och alla når!

Bli först att kommentera

Bygglovsstopp av Umeåförskola pga för liten utegård – men 40 kvm/barn är mindre än krav 1975 om 55 kvm! Inneytor mindre – 120 mot 142 kvm! Personalsynpunkt togs ej till vara. Mer orättvisor finns – inte i campusmodell

Av , , Bli först att kommentera 0

Gårdagens, 28/10, blogg (scrolla och se) om att ej kunna läsa ritningar i Umeå kommun och inte förstå anvisningar/krav, passar in i nedan viktiga personalsvar i reviderat funktionsprogram förskola i Umeå, ur enkät till förskolerektorer.

  1. Hur fungerar gemensamma kapprum och barnentréer?

Gemensam entré på förskolan kan medföra att det blir trängsel vid in- och utgång.

Men denna viktiga barn- och arbetsmiljöfråga togs ej till vara och fick ingen effekt på utformningen. Tvärtom, då revideringsritningen har

EN entré och ETT stort ”groventré-torg” för 3 – 4 barngrupper per våning med 50-70 barn (+ personal och föräldrar) och 65-80 kvm samt 12-14 dörrar!

Detta reagerade inte Byggnadsnämnden på. Däremot på för lite utemiljö, så att bygglovet är stoppad tills vidare (se nedan).

DÄRMED finns möjlighet att syna både hur störande + smittrisker ökar i ett groventré-torg och hur personalsynpunkter inte tas till vara.

I VK 23/10 stod nedan (t h) om fortsatt bygglovsstopp pga liten utegård, därav blogg nu:

BÄTTRE FÖR FÖRSKOLEBARN FÖRR, 1975, KRAV PÅ 55 KVM/BARN FÖR UTEMILJÖ

ENLIGT SOCIALSTYRELSEN, 37 % MER ÄN 40 KVM. VET BYGGNADSNÄMNDEN DET?

VET UMEÅPOLITIKER OM ATT INNE-AVD.YTOR NU ÄR MINDRE T V, MOT FÖRR, T H?

ÄR 15 % MINDRE MED 120 KVM MOT NORM FÖRR 142 KVM OCH I KOMMUNEN NU..

Orsaken är att ny förskolemodell för Kålmasken som har bygglovsstopp pga för liten utegård, har en utformning där groventréerna finns i ETT stort ”torg” med EN in/utgång, allt för 50-talet barn + personal + föräldrar.

Detta blir Umeås mest störande genomgångsrum med ökade smittrisker och ingår då inte i avdelningsytan som ovan t h, ritning av Missionären som följer riksnorm från förr.

I Umeåförskolor i 2 plan av s k Reggio Emilia-typ, får vissa avd än mindre avd.yta pga långt avstånd till innetorg/gallerrum, medan andra avd har dessa stora rum nära och då kan räknas in i avddelningsyta och bli mer än norm.

Således ”inbyggda” orättvisor inom förskolor och med ”Kålmaskenmodellen” orättvisor till de äldre förskolor i Umeå som har avd.norm.

Olikheterna härvidlag finns däremot inte i den campusmodell jag skapade i innovationsprojekt för Professorn Campus, 2016, nu i kommunregi, Glaciären, 2019.

Ovan är grundidén, här utvecklad till en Atriummodell för flexiblare nyttjande och mer in/ut vilket minskar smittrisker jämfört med Umeå kommuns modell i reviderat funktionsprogram, Kålmasken som ökar smittrisker. Således ”coronasäkrare” än kommunens.

Allt presenteras i min idébok i förskoledesign – mars 2021 (två månader före reviderat funktionsprogram) och – fortfarande – inte politik och byråkrati i  Umeå kommun svarat om intresse för, trots ett flertal försök, bl a till kommunalråden.

Bli först att kommentera

Kan Umeå kommun läsa ritningar? Om så, följer ny Umeåförskola ej funktionsprogram i entréer – har störande genomgångsrum – få valmöjligheter och groventré-torg ”coronariskfylld” = kommunen bör syna f-progammet, jfr förskola 1990

Av , , 2 kommentarer 1

Ny Umeåförskola handlar om den som finns i reviderat funktionsprogram förskola i maj i år 2021, Kålmasken, nu bygglovsstoppad tills vidare pga för liten utegård.

Någon bedömning av denna ritning av revideringsgruppen eller enkättillfrågade rektorer, har inte getts svar om och för- och grundskoleförvaltningen svarar inte längre på mina skrivelser om detta (har fått ett brev om det)..

Här nedan är ändå en analys av ritningen m h a den text som finns i F-programmet och svar från rektorer i enkäten. Här stämmer ej text och ritning i olika avseenden.

  • Gemensam entré på förskolan kan medföra att det blir trängsel vid in- och utgång.
  • Entrén är ej nära kapprum och överblick över barn ute är svår att få.
  • Entrén är en enda för alla (tre/plan) avdelningar, som ”groventré-torg” – nära 70 kvm med 12-14 dörrar, en bit, 5-10 m, från kapprum och försvårar överblick ut/in…
  • Genomgångsrum blir det i entrétorget för 50-talet barn per plan, personal och många föräldrar liksom i avd. allrum med 5 dörrar och i delat rum mellan avd.
  • Valmöjligheter är få, endastmellan två avd, t v, och den tredje är solitär, t h, där entrétorget skiljer barngrupper åt.

Här är kraven för de funktioner och kommunmodellen INTE uppfyller!

OCH även tidigare, över 30  år sedan, bedömde Umeå kommun förskoleritning fel, I besked om vilken ritning som förskolan Missionären på Umedalen, 1990, har, UBBI- eller VAB-modell, byggts efter, så hävdar kommunen nere t v, kallad VAB 1.

Jag vet att bygglovsritningen är den uppe t h och förlaga därunder, då jag var forskninsassistent/företagare i typbarnstugeprojektet som gav just Missionären. Och gav samma modell i Vännäs och Nordmaling. Bevisen finns under Umeå kommuns skrivelse.

Se här ritningen VAB 1, som den t v under bilden ovan = min UBBI-modell gäller…

Så Byggnadsnämnden och För- och grundskolenämnden bör syna funktionsprogrammet.

Och så här ser Missionärenförskolans ritning ut i funktionsprogrammet 2010, EJ VAB 1…

2 kommentarer

Ny Umeåförskola följer INTE kommunrevidering för entréer – genomgångsrum – valmöjligheter. Campusidéer gör det – politiker välj – väl prövad i åratal eller helt oprövad

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeåpolitiker, bedöm förskole-modeller för entréer – genomgångsrum – valmöjligheter, kommunens eller campusidé. Välj efter att ha studerat text och ritingar här.

Nedan är Umeå kommun förskolemodell från reviderat funktionsprogram från maj i år. Därunder är beskrivningar från F-programmet som anses viktiga för väl fungerande förskolemiljöer. Det gäller entréer, genomgångsrum och valmöjligheter.

ENTRÉN här är en enda för alla (tre/plan) avdelningar, som ”groventré-torg” – nära 70 kvm med 12-14 dörrar, en bit, 5-10 m, från kapprum och försvårar överblick ut/in…

GENOMGÅNGSRUM blir det i entrétorget för 50-talet barn per plan, personal och många föräldrar liksom i avd. allrum med 5 dörrar och i delat rum mellan avd.

VALMÖJLIGHETER är mellan två avd, t v, och den tredje är solitär, t h, där entrétorget skiljer barngrupper åt.

Här nedan är kraven för nedan funktioner och kommunmodellen INTE uppfyller!

Här ovan är kraven för ovan funktioner och som campusidéer nedan uppfyller!

Nere t h, övre bild, grundidén av min campusmodell för det som 2016 blev Professorn Campus (personalkooperativ) i Umeå, i kommunregi från 2019, här flexibel i tre storlekar.

Därunder utveckling till en Atrium-modell med fler in/ut samt egna avd.entréer. Och än ”coronasäkrare” med mindre smittrisker…

T v är en förnyad 2-avd-modell, ”verandaidé” som ger mer in/ut med mer uteverksamhet och är invändigt liknande campusmodellen med få genomgångsrum = friskare miljö.

ENTRÉERNA är flera – direkt till kapprum – med överblick in/ut – extra i atriummodell

GENOMGÅNGSRUM undviks och kapprum är passage till/från innetorg/pedagogikhall

VALMÖJLIGHETER är olika – mellan grannavd – till/från innetorg – ut/in – ger variationer

Politiker i Umeå, gör gärna er bedömning av ny reviderad förskolemodell – utifrån den text som antogs i maj i år. Välj mellan väl prövad i åratal eller helt oprövad idag.

Ovan bildcollage är om väl prövad grundmodell UBBI och utvecklad under mer än 30 år (se ovan) i två företagsprojekt, via Unikum 1988-89 (bilder överst) och Uminova Innovation 2011-2016, Innovativ Förskola (mittenrad t v) och collage i mitten.

Båda företagsinstitutioner vid Umeå universitet och enda innovationssatsningarna i Sverige för förskolebyggnationer sedan MAFF-projekt på 1980-talet.

T h flexmodeller, olika storlekar, och därunder verandamodellen. T v nederst reportage i fackliga tidningen Förskolan 1990 i temanummer om lokaler och miljö.

Bli först att kommentera

Umeå Förskolehistoria i 30 år av olika modeller där Missionären 1990 finns i Campusförskola 2016 och i Atriumidé 2021 med flexibilitet i entréer + länkar – jfr med kommunbytande ideligen och hur sjuka planlösningar blir friska

Av , , Bli först att kommentera 0

Missionären 1990 överst t v – Campusförskola 2016 mittenbild – Atriumi-idé 2021 nederst t h grundas på en Utvecklings-Bar-Barnstuge-Idé (UBBI) jag skapade inför ett typbarnstugeprojekt i Umeå, Nordmaling och Vännäs och byggdes förskolor av.

I Umeå – Missionären på Umedalen, i Vännäsby – Snickargården och i Gräsmyr.

UBBI-modellen har få genomgångsrum, direktvägar till lekhall/torg och entréer med egna kapprum, som ger överblick in/ut, allt för en frisk planlösning – och coronasäkrare än förskolor med störande genomgångsrum. Ger friska planlösningar

Således mer smittrisker i motsatsen av genomgångsrum med störningar, bristande överblick och delade entréer. Detta syns i varierande grad i Umeå  kommuns återkommande ändrade modeller – ofta utan utvärdering. Ger sjuka planlösningar

I översta raden (efter Missionären) i mitten Nya Målaren (Teg) och t h Blåkulla (Tomtebo). I mittenraden fr v Skattelden (Tomtebo), Campusförskola Professorn/Glaciären (Campus) och Lundagård på Sofiehem.

I nedersta raden fr v Böle förskola (Teg), sedan förskolemodell i reviderat funktionprogram 2021 och t h UBBI Atrium med länkar och fler in/ut.

Notera sex olika typlösningar för Umeå kommuns förskolor, från långa korridorer via störande innetorg till rörig groventré om nära 70 kvm! Samt genomgångsrum och ofta delade entréer för fler avdelningar. Jämför med nedan ”utvecklingsbara barnstugeidé”,

fr h bild på förskolan Missionären 1990, i mitten Atrium-modell och t v beskrivningar samt därunder om idétävling ”Corona Cup” 2020. Här ur idébok i förskoledesign i vår 2021.

Och i det material Umeå kommuns tre kommunalråd fick 28 juni i år. Nu snart fyra månader senare inget gensvar eller svar, inte ens att skrivelserna/broschyr diarieförts…

 

Bli först att kommentera

Folkhälsomyndigheten och råd om förskolemiljöer – kan vara som köpcentra och centrum – mer smittrisker i Avion än Rådhustorget – likt i ny Umeåförskola vs Campusidé

Av , , Bli först att kommentera 0

Folkhälsomyndigheten såg mer smittrisker för köpgalleria med få entréer än i stadscentrum och olika entréer – likt ny Umeåförskola mot campusmodell – EN entré mot fler – i Umeå som Avion mot Rådhustorget

FINNS LIKHETER MELLAN KOMMERS OCH FÖRSKOLOR? VISST, SE NEDAN!

AVION i Umeå med få entréer och ”köpcentra-torg” samt många dörrar…

Reviderad Umeåförskola med EN entré med ”groventré-torg” och många dörrar…

Campusförskola utvecklad med olika entréer + pedagogikhall = coronasäkrare…

UMEÅ CENTRUM med olika in/ut-farter till Rådhustorget + egna kommersentréer…

Minns coronarestriktioner i köpcentrum/gallerior – strängare än i centrum. Caféer/restauranger med få galleriaentréer och en person per bord mot i lokaler ”på stan” och varsina entréer för fler tillsammans – pga olika smittrisker in/ut.

Överfört till förskolor blir Campusförskolemodellen coronassäkrare med fler entréer än Umeåny som Kålmaskens EN entré per våning och gemensamt groventré-torg för fler barngrupper/avdelningar..

Så Folkhälsomyndighetens olika restriktioner kan tillämpat på hur förskolemodeller bedöms olika smittriskiga.

Och förskolornas utformning jämförda med stadsplanering, blir Umeå Centrums caféer/restauranger med egna entréer direkt utifrån och Avions med få entréer  för många caféer/restauranger och inomhus. Så coronasäkrare i Umeå centrum än på Avion

PS Pedagogikhall är ett nyord på ett rum för lärmiljö, rutiner och aktiviteter, fler grupper ihop –  helst utan störande genomgångar – pedagogiktorg också passande…

Bli först att kommentera

Idéer – kritik om Umeåförskolor – 1980-2021 – i funktionsprogram – i ny kommunritning – alt. i idébok om förskoledesign – coronasäker-flexibel – för politiker att få kunskap om…

Av , , Bli först att kommentera 0

FÖR 40 ÅR SEDAN KOM KRITIK MOT GENOMGÅNGSRUM I UMEÅFÖRSKOLOR…

…OCH BEKRÄFTADES  IGEN – I UNDERSÖKNINGAR I TYPBARNSTUGEPROJEKT…

…LIKSOM AV UMEÅ KOMMUN I REVIDERAT FUNKTIONSPROGRAM I VÅR 2021…

…MEN I NY RITNING FÖR FÖRSKOLEMODELL SYNS ÄN MER GENOMGÅNGAR…

…I ”GROVENTRÉ-TORG” T H – INNE I AVD. T V OCH I FÖRRA MODELLEN NERE T V…

…MED STÖRNINGAR, SÄRSKILT I EN ENTRÉ UTAN UPPSIKT – EMOT F-PROGRAM…

Entréer till förskolan ska vara välkomnande och lättillgängliga för barn och vuxna och de ska ligga i direkt eller i nära anslutning till kapprum och avdelningens övriga rum. Entrén bör ha fönster mot gården så att personal kan ha överblick över barn som är ute på gården.

…OCH UNDVIKS I MIN IDÉBOK OM FÖRSKOLEDESIGN I VÅR 2021 SOM UMEÅ-…

…POLITIKER FÅTT INFORMATION OM IFALL INTRESSE – FÖR ATT STUDERA OCH…

…ATT FÅ VETSKAP SOM UTVECKLATS GENOM ÅREN, BL A I UMEÅ, OCH INGÅR I…

…KUNSKAPSÖVERSIKT OM FÖRSKOLEMILJÖER (men ej med i reviderat f-program!)…

…KLARARDE KRAV OM CORONASÄKER OCH FRISKARE-FLEXIBLARE UTFORMNING.

Bli först att kommentera

1976 överytor i Umeådaghem – ändrades – 2003 nya merytor i förskoleplaner – ändrades – 2008 samma – ändring – 2021 mindre avd.yta i ny förskola – bekräftas i revideringsunderlag – ändras?

Av , , Bli först att kommentera 0

SOM NYBLIVEN FÖRSKOLLÄRARE (1973) SÅG JAG 1976 ÖVERYTOR I UMEÅDAGHEM

I VK NEKADE KOMMUNEN OM ”SNO” EXTRA STATSBIDRAG – MEN ÖVERYTORNA ÄNDRADES OCH SEDAN PÅ RIKSNIVÅ (andra kommuner I Sverige gjorde samma).

2003 SOM FÖRETAGARE INBJÖDS JAG TILL KOMMUNEN – SÅG NYA ÖVERYTOR

VID MÖTE MED POLITIKER VISADE JAG PÅ DESSA – MED GENSVAR OCH ÄNDRING – IGEN – VILKET SENARE BERÄTTADES OM  I EX-ARBETE VID UMEÅ UNIVERSITET

2008 ÖVERYTOR IGEN OCH FÖRDYRINGAR SAMT UTFORMNINGAR MED MINDRE AVD.YTA, OM GENOMGÅNGSRUM MED STÖRNINGAR – OCH ÅTER ÄNDRING

 

NU 13 ÅR SENARE UPPTÄCKER JAG MINSKADE AVD.YTOR, SE UR BLOGG 5/10:

Stopp pga för liten uteyta – nu minsta inneytor jämfört med förr i ny Umeå-förskola – stopp/sänkta barngrupper

Efter stopp för bygglov av ny förskola före sommaren på grund av för lite uteyto enligt Byggnadsnämnden, visar ytgenomgång inomhus jämfört andra förskolor i Umeå kommun på mindre avdelningsinomhusytor per barngrupp i den nya, t o m bland de minsta sedan 1970-talet…

PGA ”groventré-torg” om närmare 70 kvm minskar varje avd.yta till 120 kvm. Det är 15 % procent mindre, drygt 20 kvm, än förskolan Missionären, Umedalen, 1990, med lite över 140 kvm avd.yta samt få genomgångar och högre andel ”pedagogisk nettoyta”.

NEDAN LÄNGST T H MISSIONÄREN, 140 KVM, INTILL NY UMEÅMODELL, 120 KVM

T V KÅLMASKEN OCH BÖLE, MITTEN GROVENTRÉ-TORG, EN ENTRÉ, EJ I AVD.YTAN

OVAN REVIDERAT FUNKTIONSPROGRAMS YTSIFFROR ÄR 120 KVM/AVD (som jag visat), MINDRE ÄN KOMMUNNORM 140-142 KVM (GROVENT´RÈ I AVD.YTAN)

Med groventrén ihop på avd. fås nära kommunikation in/ut och uppsikt som revideringen inte visar i ritningar, MEN anger ska finnas enligt texten på sid 17: 

Entréer till förskolan ska vara välkomnande och lättillgängliga för barn och vuxna och de ska ligga i direkt eller i nära anslutning till kapprum och avdelningens övriga rum. Entrén bör ha fönster mot gården så att personal kan ha överblick över barn som är ute på gården.

SÅ NU FINNS, ÅTER,  ANLEDNINGAR ATT FÖRSKOLEPLANER I UMEÅ ÄNDRAS…

Bli först att kommentera