Timeout Byggnadsnämnden – följ Boverketråd om solsäker miljö – som även förskolepolitiker missade! Se solig äldre förskola och skuggiga nya

Av , , Bli först att kommentera 0

Förra bloggen 28/3 hade igår rekordmånga visningar 172 och 8:e plats, på tre dagar 294. Så brister i skugganalys verkar intressera. Kanske än mer med dagens blogg om timeout?!

Nedan är Umeås äldsta förskola, Berghems barnstuga/daghem från 1966, utegård i läge söder för sol hela dagisdagen och året om – har arbetat, haft barn och nu barnbarn där…

Härunder ny paviljongförskola på Berghem med utegård i norr och väster. Det ger skuggiga ytor närmast entréer, än större med en våning till. Under Berghems soliga – söder om.

Ovan t h sol/skugg-studie ur detaljplan för Tomtebo gård nära Nydalasjön. Fyrkanten är P-hus med slagskugga em på planerad förskola (Kålmasken) i fristående hus (nu flyttad t h), av bostadshus med skugga över utemiljön i norrläge och syns ovan och intill trafik/gata.

I Folkbladet 21/1 2022 beskrivs hur bygglovsansökan avslogs av Byggnadsnämnden pga för lite uteytor – enligt Boverket-råd – och mer fås i ansökan om planändring för Kålmasken.

Samma dag godkände BN på delegation bygglovet där ordf Mikael Berglunds (S) menar att man är nöjd med ansökan och ”vi ser ingen sannolikhet att det inte ska gå att genomföra.”

Teknik- och förvaltningschefen i Umeå kommun, Karin Isaksson, svarar om risk att inte planändringen genomförs: ”Man kan aldrig gå före besluten, men det finns angränsande naturmark som är möjlig att planlägga.”

MEN, uttalandena från ansvarig politiker och ansvarig i förvaltningen går därmed mot varandra då bygglovet togs före planändring beslutas. Vad gäller för överklagan då?

BN-ordförandens uttalade i Folkbladet ”Väntar vi för länge blir konsekvensen att bygget inte kommer igång i tid”. Men då ges vinst i tid för skugganalys och ändring, även vinst för nästa förskola i området, ”Kökstäppan”, som till stor del också har norrläge för utegården.

Så Byggnadsnämnden: Ta timeout i förskole-planeringen – följ Boverket-råden om goda ”sol- och skuggförhållanden”, det även förskolepolitiker i nytt funktionsprogram missade!

Viktigaste sol/skugg-tiden, vintern, saknas i Umeå kommuns planer för förskolor så Byggnadsnämnden får otillräcklig information – ompröva, alt överklagan och få solfriska miljöer!

Av , , Bli först att kommentera 0

Efter sökning på nätet för skuggstudier på förskolor i Umeå och detaljplaner därom, visar det sig att från mars till september görs sol/skuggstudier i nya bostadsområden.

Nedan t v är om Tomtebo strand mellan E4 och Nydalasjön, från vårdagjämning till höstdito.

Liknande är för Tomtebo gård med ny förskola Kålmasken, situationsplan överst t h där huset är på östra sidan i söderläge av utemiljö och ger slagskugga över norrut på tomten.

I skuggstudien under syns P-hus i väster med slagskugga på em över nästan hela gården.

Härunder t v är skuggor för nya Varglyan på Mariedal, fm i mars och em i september där utemiljön är mot öster och ger slagskugga på stor del av marken på em = fel gårdsläge.

Nedersta bilden t h, Tomtebo strand, visar pilen på slagskugga på fm i mars och medförde anmärkning från samrådet och att flytta förskolan i annat läge därför.

MEN för Kålmaskens förskola syns ingen kommentar i detraljplaneringen, inget heller från För- och grundskolenämnden och inte av förvaltning eller funktionsprogramgruppen i beslut om förskolan våren 2021, således otillräcklig information till Byggnadsnämnden i Umeå.

Trots nedan tydliga besked i Boverkets råd om sol och skuggor missade alla led i planering och inför beslut detta självklara och viktiga för förskolebarns ”bostäder” dagtid (fem dagar i veckan). Däremot för familjers bostäder dygnet runt är planerare och politiker noggranna.

Än viktigare som lärdom av coronapandemin blir – när barnen hämtas och nu oftare utomhus – solljus på em. Därför  får Boverket gärna ge råd om inga bygglov vid slagskugga.

Lärdom av detaljplaner och om solljus, är att det finns inga sol/skugg-analyser alls för den mörkaste delen av året där solljus är än viktigare vid utevistelse, vinterhalvåret.

För november-december-januari- februari saknas dessa när slagskuggor är som längst och mörkar utegårdarna som mest!

Är detta vanligt över Sverige kan Umeå kommun bli föregångare med att införa vinter-sol/skugg-studier för förskolor (och kanske även bostäder).

Byggnadsnämnden kan då ompröva bygglovet för Kålmasken med vinter-slagskuggor och följa Boverketråden om sol/skugg-ytor för att få lägre risk av mindre använda uteytor.

Eller får överklagan till Länsstyrelsen ta upp detta, då kan hela länet få nya direktiv, sedan även övriga Sverige – och ge solfriska förskolemiljöer i olika väderstreck.

Missade Boverket-råd om utemiljöer i sol/skugga – av Byggnadsnämnden i Umeå – om ny förskola. Gör om-rätt!

Av , , Bli först att kommentera 0

GÖR OM OCH RÄTT BYGGNADSNÄMNDEN I UMEÅ FÖR MISSADE BOVERKET-RÅD…

Gör plats för barn och unga! – Boverket

https://www.boverket.se › om-boverket › publikationer
Målet är att förbättra förutsättningarna så att alla barn och unga har tillgång till en god, välfungerande utemiljö och möjlighet att leka och utvecklas …

…OM SOL- OCH SKUGGFÖRHÅLLANDEN DÄR SKUGGSTUDIE FANNS I DETALJPLAN…

…FÖR NY FÖRSKOLA KÅLMASKEN I HANDLÄGGNING OCH BYGGLOVS-BESLUT…

…MEN ”ATT TÄNKA PÅ” I PRÖVNING OM SKUGGANDE OBJEKT, TÄNKTE MAN INTE PÅ!

PS

Notera ovan i BN-protokoll ”Tvåvåningshuvudbyggnaden placeras på sydöstra hörnet av fastigheten utmed gatan… Bilparkering kommer att lösas med parkeringshuset som ska byggas västerut.” Men inget om att då missas solljus på dag och em, dvs blir slagskuggor.

På slutet i protokollet står om att Mark- och exploateringschef samt Chef Teknik- och Fastighetsförvaltningen signerat handling för utökning av tomtytan, så de känner till utegårdplanerna, men finns inget om sol- och skuggvillkoren för den nya förskolan…

Nytt om ”Förskolors lärandemiljöer ska vara friska” – VK-debatt 21/3 – ”…överklagan för att politiken ska bry sig om barnens bästa?” I inne/utemiljö!

Av , , Bli först att kommentera 0

UPPDATERAD IDAG 22 MARS MED INNEMILJÖ-ANALYS OM ”SJUK” UTFORMNING

Idag (igår pga uppdatering nu), 21 mars 2022, på debattplats har vi, jag och Gunnar Sjölander, förskollärare med lång erfarenhet av förskolelokaler och arbetsmiljöer i barnomsorgen, nedan om ”sjuka” och ”friska” lärandemiljöer i förskolan.

Se på vk.se

https://www.vk.se/2022-03-20/debatt-forskolors-larandemiljoer-ska-vara-friska

Här ur Umeå kommuns nya Funktionsprogram Förskola, 2021, för förskola Kålmasken på Tomtebo gård. Entrén ger ej den överblick som anges, det finns störande genomgångsrum och kapprum har ej dagsljus, allt kriterier för ”sjuk” utformning och ökade smittrisker.

Gemensam entré, här för tre avd/plan, ger trängsel enligt svar enkät i FF-programmet (ovan t v) och mina kommentarer. Få gemensamma rum och få nära kommunikationer minskar valmöjligheter – också emot FF-program.

Så lika väl som Byggnadsnämnden i Umeå analyserade utemiljön utifrån krav på ytor från Boverket, ska man bedöma inre miljön utifrån krav i Umeå kommuns, genom För- och grundskolenämnden, i maj 2021 antagna Funktionsprogram Förskola.

Så gjordes inte, varför rimligen Byggnadsnämnden omprövar det antagna bygglovet från januari 2022 och handläggare studerar och bedömer innehåll och ritning.

Eller behövs överklagan till Länsstyrelsen för att detta ska bli av?

Sol+skugga för dagisbarn i Umeå… Slagskugga för förskola på Tomtebo strand rättas till? Gör så på Tomtebo gård! Se ”solstudie” – för södergård med Atrium-idé = Flex-Frisk förskola

Av , , Bli först att kommentera 0

SOL+SKUGGA FÖR DAGISBARN I UMEÅ, CAMPUSFÖRSKOLA-BERGHEM-UMEDALEN

Sol

MEN NY STADSDEL TOMTEBO STRAND VISAR SLAGSKUGGA I FÖRSKOLEPLANER.

SE OVAN MARS RESP SEPTEMBER (än mer dec-jan) pil t h – SOM KAN RÄTTAS TILL NU.

Gäller Hållbarhetsprogram Tomtebo strand Samråd

inomhusmiljöer, och genom att planera byggande så att sol/skugga/vindskydd optimeras för både byggnader och utemiljöer kan ytterligare vinster i levnadsmiljö och energieffektivitet göras.

kommer då att försätta omkringliggande låga hus i skugga en stor del av året och dygnet. Placering av byggnaden. Vi föreslår en annan placering av ny förskola sker på befintlig bebyggd mark.

GÖR SÅ PÅ TOMTEBO GÅRD – BRYT SLAGSKUGGA AV P-HUS OCH I NORRLÄGE! (pil)

Notera att det kallas solstudie, att kl 18 i april är som på em under vinterhalvåret och att Byggnadsnämnden inte yttrat sig eller i handläggning. Så dags för omtag med södergård!

T v utemiljö i skugga av förskola – höga hus i söder – P-hus i väster – t h sol nära förskola.

Och från att ha gjort fel nu göra RÄTT för inomhus och utomhus samt samband inne-ute, där jag har ovan förslag, t h, i min idébok i förskoledesign från våren 2021.

Förstora och se hur en Atrium-idé klarar frisk utformning, minimerar smittrisker och är flexibel för olika slags tomter med länkar i atriumdelen, en Flex-Frisk Förskola…

Slagskugga för förskola på Tomtebo strand rättas till? Gör så på Tomtebo gård! Se ”solstudie” – för södergård med Atrium-idé = Flex-Frisk förskola

Av , , Bli först att kommentera 0

NYA STADSDELEN TOMTEBO STRAND VISAR SLAGSKUGGA I FÖRSKOLEPLANER.

SE OVAN MARS RESP SEPTEMBER (än mer dec-jan) pil t h – MEN KAN RÄTTAS TILL NU.

Gäller Hållbarhetsprogram Tomtebo strand Samråd

inomhusmiljöer, och genom att planera byggande så att sol/skugga/vindskydd optimeras för både byggnader och utemiljöer kan ytterligare vinster i levnadsmiljö och energieffektivitet göras.

kommer då att försätta omkringliggande låga hus i skugga en stor del av året och dygnet. Placering av byggnaden. Vi föreslår en annan placering av ny förskola sker på befintlig bebyggd mark.

GÖR SÅ PÅ TOMTEBO GÅRD – MED SLAGSKUGGA AV P-HUS OCH I NORRLÄGE! (se pil)

Notera att det kallas solstudie, att kl 18 i april är som på em under vinterhalvåret och att Byggnadsnämnden inte yttrat sig eller i handläggning. Så dags för omtag med södergård!

T v utemiljö i skugga av förskola – höga hus i söder – P-hus i väster – t h sol nära förskola.

Och från att ha gjort fel nu göra RÄTT för inomhus och utomhus samt samband inne-ute, där jag har ovan förslag, t h, i min idébok i förskoledesign från våren 2021.

Förstora och se hur en Atrium-idé klarar frisk utformning, minimerar smittrisker och är flexibel för olika slags tomter med länkar i atriumdelen, en Flex-Frisk Förskola…

Umeås ”sjukt” skuggiga förskolor ”mindre attraktiva – använda” som Byggnadsnämnden kan ändra till sol-friska lägen- för barnens bästa…

Av , , Bli först att kommentera 0

BOVERKETRÅD VIKTIGA I BYGGNADSNÄMNDEN – EJ BYGGLOV PGA LITE UTEYTOR

BOVERKETRÅD OM ”SLAGSKUGGA” OCH MINDRE ATTRAKTIVA-ANVÄNDA UTEYTOR

INTE VIKTIGA VID BYGGLOV  – GÖRS EJ SKUGGANALYS FÖR BARN SOM BOSTÄDER

SÅ NU RISKERAS ÄVEN NY FÖRSKOLEGÅRD I NORRLÄGE – OVAN – FÅ SLAGSKUGGA

OCH KANSKE ÄVEN P-HUS-SKUGGA HÄR – SE RÖD YTA T V MED P OCH S = F-SKOLA

SOM BYGGNADSNÄMNDEN KAN ÄNDRA MED SKUGGANALYS – FÖR BARNS BÄSTA…

P-hus-dagis? Parkeringshus vid utegården av förskola på Tomtebo + skugga! Gör om – ej vid trafik/P-hus!

Av , , Bli först att kommentera 0

UPPDATERAD 15.40

”Bilparkering kommer att lösas med parkeringshuset som ska byggas västerut.” (Ur handläggning för förskolan Kålmasken inför bygglov)

Se nedan ur Umeå kommuns planering av Tomtebo gård (2019). T v under Nydala Rekreationsområde finns rödyta S (skola/förskola) och t v (västerut) grå fyrkant för P.

T h kartbild visande förskola nära det som nedan i bygglovsbedömning 2021/22 anges som P-hus. Således, i ett par år planeras ny förskola intill parkeringshus, vid gata/trafik och med em-skuggning av 11-m-huset på stor del av utegården…

Och ingen  politiker i Byggnadsnämnden reagerar. Dessutom i ett bostadsområde som planeras så bilfritt som möjligt, men inte gällande barnomsorgen! Se handläggning t h.

Bygglovsansökan för förskolan Kålmasken våren 2021 fick underkänt pga för liten utemiljö utifrån Boverketråd. Sedan visade jag på att ingen skugganalys gjorts likt för bostäder.

Därmed missades att med utegård mot NORR ges ”slagskugga” (begrepp ur Boverketråd) nära huset och stora delar av tomten.

Boverket har även råd kring friytors placering och trafik, luftmiljörisker, krav och kvalitet. Notera att inte placera förskolor i nära/täta trafikmiljöer, dvs knappast invid parkeringshus…

Men här i bloggen visas i stadsplan och ur bygglovsansökan att bilparkering för nya Tomtebo gård ”kommer att lösas” med ett P-hus intill utegården vid den nya förskolan!

Dessutom ”västerut” som det står och därmed mer skugga på em, särskilt höst/vinter…

Gör om, gör rätt och gör solfriskt utan gatutrafik och ej vid P-hus-dito!