Illa, värre, värst ju fler skugganalyser Umeå kommun visar, förskola flyttas och upphör, P-hus flyttas-förändras. Dags att göra om, rätt och nytt!

Av , , Bli först att kommentera 0

Förra bloggen hade skugganalys för Tomtebo gård i Umeå vid södra Nydalasjön. Förskolan Kålmasken är flyttad till pilen, från läge väster om (hus vänster om pilen).

Men det är bara på bild 29 (april) förskolehuset syns. På 30, 31och 32, finns det inte och P-huset (kvadraten) är flyttat (snabba ryck). Det är illa att förskolan bara har en skuggbild.

Ovan fyra är nedan, en i mittbilden och de tre i nedersta raden. De övriga är också utan förskola. P-hus har annan form. Så än värre med så olika solförhållanden/skugganalys.

Värst är ur tidigare bloggar, att Umeå kommun ej gör sol- och skuggförhållandena för hela året, inte vinterhalvåret och ingen jämförelse med Boverkets råd kring slagskuggor.

Ovan från Boverket om byggnadens orientering gäller hela året och om solljus för D-vitamin. Så vinterns D-vitamin-SOL behöver rimligen redovisas och analyseras.

Och slagskugga på norrsidan enligt Boverket, blir då ”mindre attraktiva” och mindre använda. Även nya funktionsprogrammet betonar ”goda sol- och skuggförhållanden”.

Göra om för Tomtebo gård gäller även för nästa område vid Nydalasjön, Tomtebo strand ovan, med förskolor i söder, utegård i norr och inga skugganalyser på vintern.

Göra rätt är som förskolor här, Berghems förskola -1966 (överst t v) Missionären-1990 t h. Nedre raden Professorn Campus o-2016 och Böle förskola-2021 med utemiljö i söder.

Göra nytt är förskolehus med in- och utgångar åt fler håll för att få både mer av sol året om mer av skugga för barns hälsas bästa. Atrium-idé här ovan med länkar ger detta.

Värre i verkligheten visades i P4 Västerbotten – om ny förskola i Umeå med slagskugga över utegård i norr! Omtag med nytänkande behövs – se Atrium-idé med solläge utomhus…

Av , , Bli först att kommentera 0

Värre i verkligheten, det var mitt intryck av alla höga hus/byggnationer som omgärdar Umeå kommuns planering för ny förskola, Kålmasken på Tomtebo gård vid södra Nydala, när jag intervjuades av Anders Wikström i P4 Västerbotten igår måndag 27 juni.

Nu avslöjas i praktiken hur slagskuggor under vinterhalvåret riskerar förmörka hela utegården mot norr, skuggad av P-hus i väster, flervåningshus i öster och söder samt förskolehuset självt (vid pilen i mittenbilden) – i söderläge. Som ger ”sjuk” utemiljö.

Se här i mittenbilden, vid pilen förskolan flyttad t h, slagskuggor från väster av P-hus vid 18-tiden 15/4 likt vintern dagtid när barn som mest behöver solljus och värmande solstrålar vid utevistelse. Därunder hus som nu växer fram och upp omkring förskolan.

T v i mittenraden pekar jag på det skogsområde där omtaget av Umeå kommun behövs för ny husplacering och vändas mot söder.

Då kan exploatören Bonavas ”Bo i ett naturskönt grannskap” (ovan t h i mittenraden) passa bra för barn och personal som ”bor” på dagen i nya förskolan Kålmasken.

Gör kommunen omtaget med nytänkande – även för den ”sjuka” inre miljön i förskolemodellen med störande mötande i genomgångsrum i groventréer och allrum…

…för en ”frisk” utformning i den Atrium-idé, som syns ovan t h med fler in/ut och har få genomgångsrum – ges minskade smittrisker som mervärde. T v konsultförslaget.

Nedan är länken till intervjun i Radio Västerbotten igår, 57,30 resp 1.21,00 in i sändningen.

https://sverigesradio.se/avsnitt/1959516

Brister i Umeå kommuns förskole-planering riskerar ”sjuk” inne- och utemiljö – emot Boverket-råd och nytt funktionsprogram. Överklagan till Mark- och miljööverdomstolen har likheter i fall förr om trafik – förskola. Se sol-föredömliga exempel i Umeå.

Av , , Bli först att kommentera 0

Uppdatering 15.08

HÄR REDOVISAS 7 BRISTER I FÖRSKOLEPLANER I NYTT BOSTADSOMRÅDE I UMEÅ

Brist 1 i Umeå kommuns förskoleplanering på Tomtebo gård, 2017 ”Visionsstyrd stadsutveckling” av konsult, är förskola i söder vid P-hus och gata samt utegård mot norr.

Brist 2 är att kommunen flyttat förskolan österut med skugga från flervåningshus i söder/öster utan att följa Boverkets råd om sol/slagskugga (medan ytråd följs för att utökas nu).

Brist 3 är att Boverketråden om sol/skugga finns ej i bygglovshandläggning (ovan t v) – finns med i nytt reviderat funktionsprogram förskola, men följs inte i ritningar för ny förskola, Kålmasken.

Brist 4 är att skugganalys i detaljplaneunderlaget med slagskugga i april, behandlas ej i planeringen – för juni/aug/sep har P-hus flyttats (?). Och för vinterhalvåret finns ingen skugganalys, just den tid solljus är så viktig att få för barn!

Brist 5 är att nytt funktionsprogram misstämmer om genomgångsrum och entréer på ritning, liksom att programmet inte helt stämmer med vad enkäter med rektorer svarat. Notera fråga 6 med 1=bra,  5=dålig, inte det vanliga tvärtom, 5-bäst, 1-sämst.

Dessa störande mötande ger sjuk planlösning (min pedagogik-uppsats 1993) inomhus (se debattinlägg i VK ovan t v) liksom slagskugga och trafik riskerar sjuk utemiljö för barn.

Brist 6 är att, trots att funktionsprogrammet gjordes under pågående coronapandemin, finns inget om smittrisker och utformning, eller tilläggsdirektiv.

Därmed riskeras än ”sjukare” förskola och kan bli smittrisk-exempel i ny forskning ”Buildings post corona” som startat i år vid KTH, Chalmers, Lunds och Umeå universitet.

Brist 7 är att förskolan Kålmasken-plan är daterad 1/3 2021 (i bygglovsansökan) med husläge – utformning, innan För- och grundskolenämnden 27/5 beslöt om nytt funktionsprogram för ny utformning! (Där L-reservation för granskning av extern expertis avslogs…)

Alla bristerna ovan i Umeå kommuns planering för ny förskola Kålmasken gjorde att jag överklagat bygglovet till Mark- och miljööverdomstolen (efter avslag i föregående instanser pga sent inkommen) och där tidigare fall i Sverige visar likheter. Se nedan.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun (miljö- och hälsoskyddsnämnden) beslutade den 20 december 2006, på grund av risken för påverkan av luftföroreningar och buller från intilliggande väg, att förbjuda drivandet av en öppen förskola i lokaler på Gränby bilgata 2 i Uppsala.

Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken ska för en verksamhet väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa. Vid de avvägningar som ska göras enligt nämnda bestämmelse måste beaktas de olägenheter som sedan tidigare förekommer på platsen. Genom att lokalisera den aktuella förskolan cirka 16 meter från en av Uppsalas mest trafikerade vägar blir olägenheterna från vägen i form av buller- och luftföroreningar något som drabbar de barn som deltar i förskoleverksamheten. Dessa olägenheter riskerar att skada barnens hälsa. Förskoleverksamheten är inte, till skillnad från t.ex. en verksamhet som har till syfte att utnyttja en naturresurs på visst ställe, bunden till just den aktuella platsen och det är inte orimligt att kräva en annan lokalisering. Mot denna bakgrund anser Miljööverdomstolen att lokaliseringen är olämplig.

Bristerna beskrivna här undviks i min Atrium-idé med länkar (se ovan t h) för hus flyttad till norrläge, med solljus, mindre av skugga över utemiljö och ej invid trafik!

Ovan föredömliga exempel i Umeå på ”solljus”-placerade förskolor utan slagskugga, överst fr v Berghems förskola 1966 och Missionären 1990. Nederst t v Campusförskolan 2016 och Böle förskola 2021. Böle visar norrsida mot Bölevägen, utegård söder om.

Ny innovationssatsning i Umeå – på arkitektur, design, kultur, mm…! Ger utveckling av ”Innovativ förskola – Professorn Campus” (2016) och Idébok i förskoledesign (2021) för friska miljöer inom- och utomhus…

Av , , Bli först att kommentera 0

April 2011: Min idé om ”Innovativ förskola” i Uminova Innovation-projekt ur FoU-dito i Umeå kommun med UBBI-modell gav 1990 förskolan Missionären (nere t v).

Juni 2011 godkände För- och grundskolenämnden innovations-satsningen för personal-kooperativet Professorns campusförskola, 8 avd i 2 plan, klar våren 2016.

Ovan och nedan syns kommunplanerna som placerade förskolan med utegård i söderläge, i samverkan med Akademiska Hus och Umeå universitet.

Här om ny satsning på innovationsmiljö Umeå kommun – kan passa förskolan.

Umeå kommun

Umeå förstärker sin position inom design, kultur och konst

Umeå etablerar en kreativ nod och ett kompetenscentrum för design, arkitektur, konst, kultur och innovation. Den ska vara ett branschstöd för bolag och entreprenörer och verka för hållbar utveckling i och genom den kulturella och kreativa sektorn. Kommunstyrelsen avsätter 600 000 kronor för satsningen.

Umeå har under lång tid satsat på kultur och innovation. Det har tillsammans med universitetens tillkomst och utveckling varit grund för platsens exceptionella tillväxt. Attraktiva bostäder och väl gestaltade livsmiljöer, där arkitektur, design, konst och kultur samverkar, har lockat inflyttare och bidragit till Umeås starka utveckling.

Innovationsmiljö för nya lösningar

Nu tar Umeå nästa steg på den redan inslagna vägen. En mötesplats/kreativ nod ska etableras och erbjuda en design- och innovationsmiljö där aktörer ska kunna utforska nya lösningar på utmaningar, både inom näringslivet och för samhällets transformation.

Sprida kunskap och kompetens

Den kreativa noden kommer att vara placerad i Umeå, men kommer också att verka för spridning av kunskap och kompetens för hållbar stads- och platsutveckling i hela norra Sverige, bland annat genom frågor som lyfts i EU:s breda satsning New European Bauhaus.

Här min idébok i förskoledesign 2021 med Umeås utveckling och Atrium-idé för…

…framtiden i Flex-Friska förskolemiljöer. Något för nya innovationssatsningen?!

Umeåpolitiker! Studera campus-förskolans planering med solläge av kommun + Akademiska Hus. Se slagskugga för ny förskola – mot Boverketråd – av konsulter – missad kommunkontroll. Lär av Atrium-idé flexibel för olika tomter + förnyat…

Av , , Bli först att kommentera 0

KF i Umeå idag 20 juni har budget 2023. Där finns om förslag kring förskolan. 1994 var jag och andra umebor där och belönades, 1000 kr, för idéer i Idébanken, se blogg 19/6.

En idé var ”integrera daghemmen med bostadsföretagen”. Här nya idéer. Att belöna?

UMEÅPOLITIKER I KOMMUNUFLLMÄKTIGE IDAG, STUDERA CAMPUSFÖRSKOLANS

PLANERING MED HÖGSTA ANSVARIGA, PLANCHEF, OCH AKADEMISKA HUS-VD,

JÄMFÖR MED NYA BOSTADSOMRÅDEN AV KONSULTER, HÄR TOMTEBO GÅRD OCH

KÅLMASKEN VID P-HUS, TRAFIK SAMT UTEGÅRD I NORR TROTS BOVERKET-RÅD

OM SLAGSKUGGA – PLUS SJUK UTFORMNING INOMHUS MED GENOMGÅNGSRUM

NU NYA ”SKUGG-FÖRSKOLOR” AV KONSULTER OCH MISSAD KOMMUNKONTROLL

ATT LÄRA AV CAMPUSFÖRSKOLAN (2016) I PROJEKT INNOVATIV FÖRSKOLA OCH

AV BERGHEMS FÖRSKOLA (1966) OCH MISSIONÄREN T H 1990 SAMT ATRIUM-IDÉ

FLEXIBEL/FRISK I OLIKA TOMTER, KLARAR SOL-SKUGGA-VILLKOR I FÖRNYAT LÄGE!

CV om 50 ”dagisår” – främst i Idé-banken i Umeå kommun – tavla med ”friska-sjuka” förskolor – idésignbok

Av , , Bli först att kommentera 0

CV med positivt från Umeå kommun, främst i Idébanken 1994 med två belönade idéer och 1 000 kr, mot en var för övriga – sedan upphörde idétävlingen och inte återkommit…

CV med positiva omdömen som företagare ”intressanta – beakta” , av Umeå kommun 2003.

2020 ”beröm” av kommunansvarig, som Umeåbo för min debatt om förskolan. CV om 50 ”dagisår” från 1970-talet för engagemang/företagande i barnomsorg och lokalutformning.

Här tavla med historik om Umeåförskolor. Mina idéer, uppe fr v och diagonal nedåt höger, friska planlösningar mot kommunens sex ”sjuka”, senaste ej byggd än (ovan min hand).

2021 idébok i förskoledesign som Umeå kommun inte vill ta del av, utom näringslivssidan, kring att begränsa smittrisker och göra flex-friskare modeller och för annat nyttjande…

Ny överklagan? Nya utegårdar i Umeåförskolor mot norr – skuggiga! Missar Boverketråd igen – ytor mindre attraktiva-använda – sjuka utemiljöer – se ”solfriska” förskolor – i 55 år! Ny skuggig förskola – som inte finns…?

Av , , Bli först att kommentera 0

UPPDATERING 16/6: Mer granskning av förskoleplaneringen för Tomtebo gård visar ny förskola, skuggig på fm med utegård i nordväst-sydväst, Kökstäppan, t v vid ”handfigur”.

Sol- och skuggbeskrivningar t h visar på ETT förskoleläge uppe t v av förskola vid P-hus. Övriga tre ”skuggbilder” har annat P-husläge och inga förskolor verkar finnas!?

Umeå kommuns förskoleplaner på Tomtebo gård, Kålmasken 1, har jag överklagat bygglovet till Mark- och miljööverdomstolen, bl a för utemiljö i norrläge,

se blogg på vk.se, från 9/6

https://blogg.vk.se/umeas-basta/2022/06/09/ny-overklagan-till-mark-och-miljo-overdomstolen-ang-forskola-i-umea-med-slagskuggor-genomgangsrum-smittrisker-trafiknara-atrium-ide/

Detaljplanebeslut för i år 2022, Tomtebo strand, skogsområde mellan E4:an och Nydalasjön, har lagt tre nya Umeåförskolor med utegårdar mot norr, således också i skuggläge.

Ingen sol- och skugganalys för vinterhalvåret finns i detaljplanearbetet, den tid det för barn (och personal) är extra viktigt med solljus vid utevistelse (även värmekänsla och ljusare).

Åter, likt Kålmasken, inget om Boverkets råd kring sol/skugga även nytt funktionsprogram 2021 (se nedan) hänvisar till och tydliga sådana finns – men används inte. Varför?

Nedan i övre raden t v text om Boverketråd för uteytor, där bygglovet underkändes först pga för lite ytor, så mer tas fram. Men t h råd om slagskugga bryr sig inte kommunen… 

Därunder slagskugga, t v, på Kålmaskenförskola (huset flyttat till pilen), av P-hus. T h med annan husform och slagskuggor – blir sådana även av sol från söder och öster.

Ovan Tomtebo strand med tre förskolor (vinkelhus) i söder med utemiljö i norr. Skugga vid hus/entré och mer vinterhalvåret. T h rött för tomter visar på utrymme för sol på utegård.

Och soligt har det byggts hittills t o m 2021, i 55 år! Se nedan t v på Berghem 1966…

…ovan t h Missionären-Umedalen 1990 – nedan t v Professorn Campus 2016. T h Böle förskola 2021 med hus i norrläge vid väg och utegård i söder på andra sidan – alla solfriska!

Notera Bölebyggnaden i illustration som ger sken av solljus på fasad! Av sol från NORR?

Rim-lig beskrivning av förskoleplaner på: O-naturlig kvartersstad – utegård i norr i Ume-å – för förskola nära P-hus där trafik kan gå – och sjuk innemiljö i störande rum få – som i husflytt blir friskare och barnen bättre får må…!

Av , , Bli först att kommentera 0

BYGGLOV SOM UNDERKÄNDES – FÖR LITE UTEYTOR ATT LEKA PÅ…

GAV O-NATURLIGA KVARTERSSTADEN MED UTEMILJÖ I NORR I UMEÅ…

VILKET PRESENTERADES REDAN VID UTSTÄLLNING MED ARKITEKBYRÅ…

DÄR FÖRSKOLETOMTER PLACERADES NÄRA P-HUS OCH TRAFIK JU KAN GÅ…

MEN REDOGJORDES INTE I NYTT FUNKTIONSPROGRAM FÖR FÖRSKOLOR DÅ…

FÖR RITNINGAR OCH PLACERING VAR REDAN FRAMTAGET MÅNADER INNAN SÅ…

NÄR UTEGÅRD I NORR AV HUS INTILL FÅR SLAGSKUGGOR SOM KAN BARNEN NÅ…

SOM TYDLIGT SYNTES VID VISNINGAR AV UMEÅ KOMMUN DIT MAN KUNDE GÅ…

OCH ÅR DÄREFTER BESÖKA OMRÅDET FÖR ATT ÖVER DENNA VERKLIGHET RÅ…

FÅR MAN I STÄLLET FÖR SJUK UTEMILJÖ FLYTTA FÖRSKOLAN OCH BÄTTRE MÅ…

LIKSOM GRANSKA EN SJUK INNEMILJÖ, FÖRÄNDRA OCH FRISKARE FÖRSKOLA FÅ…

Ny – Överklagan till Mark- och miljö-överdomstolen ang. förskola i Umeå med slagskuggor – genomgångsrum – smittrisker – trafiknära + atrium-idé

Av , , Bli först att kommentera 0

Ointresse i Umeå kommun av debatt om ”friska lärandemiljöer” i inlägg i VK 20/21 maj i år (ingen replik i tidningen och inga reaktioner direkt) fick mig att fullfölja sista meningen:

”Eller behövs överklagan av bygglovet för att politiken ska bry sig om barnens bästa?”

Så nedan är ur min nya överklagan, nu till högsta instans – efter avslag tidigare pga för sent.

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt

Härmed överklagar jag Mark- och miljödomstolens, vid Umeå Tingsrätt, beslut 2022-05-12

Där vill jag anföra följande:

att tidsförsening som underkände överklagan, nu görs möjligt att pröva överklagan av tidigare instanser, Mark- och miljödomstolen, Umeå, Länsstyrelsen i Västerbotten och Byggnadsnämnden i Umeå kommun, av ”annan anledning”, och med ”synnerliga skäl” till detta, som

  1. ”slamkryparproblematiken”, som beskrivs i överklagandeskäl till tidigare instanser med oklarheter kring bygglovsgodkännande och tillskapande av mer uteytor i fortsatt detaljplanearbete härför. (Bilaga 1, Folkbladet, 21/1 2022)
  1. att ”Länsstyrelsen konstaterar att även eventuella efterföljande beslut såsom t.ex. beslut om att ändra en detaljplan i sig är ett överklagbart beslut.”,
  1. att förskolans bygglovsritning är 1/3 2021 (Bilaga 2), men beslut om förskolemodellen togs senare 27/5 2021 av För- och grundskolenämnden i reviderat funktionsprogram
  2. att planarbete påbörjats för utökning av uteytor, vilket innebär att detaljplan för utökning godkänts och efter tiden för min överklagan (Bilaga 1, VK 20/5 2022)
  3. att det nu har påbörjats markarbeten för aktuell förskola innan överklaganstid gått ut, då inget laga kraft-beslut gäller, (Bilaga 1, bilder från ”Tomtebo gård”, 23/25-5 2022.)

   Bilaga 1

Vid besök den i aktuellt bostadsområde och där förskoletomten ligger, syns att förskolebyggnadens grundläggning påbörjats med en grusbädd och vissa rör- och eldragningar. Se här bildcollage.

Bilaga 1

Och härunder ritningar med förskolan, fasad (mot söder) och tomtritning från 1/3 2021.

Bilaga 2

Annan anledning om det innehållsliga är det som avgör mycket hur fungerande en förskola blir i sin innemiljö och utemiljö samt i samverkan med utegård och omgivande stadsmiljö.

Därtill kommer nu coronaproblematik om smittrisker, där forskning startats i år i Sverige, ”Buildings Post corona”. Genomgångsrum ökar riskerna och finns i hela landet pga riktlinjer för sådana förr, varför ”synnerliga skäl” att ta upp målet kan bli prejudicerande härom i riket.

Corona/smittrisker behandlas ej i nytt funktionsprogram i Umeå kommun, 2021, där aktuell bygglovsritning i mycket skiljer sig från text med vägledning och råd som ges (se mer i innehåll i tidigare överklaganden). Riskerna synas ej heller i dagens råd på riksnivå i Sverige.

Till denna överklagan läggs nedan bildcollage som visar den omgivande utemiljön med trafik nära, P-hus intill, slagskuggor som inte bedömts och att mycken naturmark finns för att byta läge från utegård mot norr till utegård i söder, soligare och mindre skuggigt plus längre ifrån trafik med dess störningar och risker, helt enkelt barnvänligare och mer barnens bästa.

Se härunder nedan lägesbildcollage för nuvarande förskoleplaner, t v, samt alternativ med t h solläge och alt. modell i ”atrium-idé” och i norr på tomten.

Epilog: I två tidigare bloggar, 7 – 8 juni, beskrivs mer om aktuell förskoleplanering.