Umeå kommun undanhöll i 2,5 år information om sol-skugga i planer för ny förskola, på Tomtebo gård, och följde ej sol/skugg-råd av 2010/2021! Inget i Byggnadsnämndsprotokoll och ej i För-och grundskole-beslut… Varför missar? Rätta till med solläge!

Nedan bildcollage sammanfattar hur Umeå kommun undanhöll/missade information i 2,5 år, från 1 april 2020 om ”solstudier” hur ”solen skiner på skolgården (ska vara förskolegården) för att uppfylla de krav vad gäller solljus.”

Informationen på kommunhemsidan kom först nyligen, 4/10 2022, efter bloggande och i debatt i VK om att kommunen missat egna ”krav” om ”byggnader i norr”, dvs söderläge för utemiljön, samt missat Boverket-råd kring solljus, slagskuggor, hälsa och välmående!

Det handlar om ny förskola, Kålmasken, på nya bostadsområdet Tomtebo gård vid södra Nydalasjön, på Umeå kommuns hemsida, se

https://www.umea.se/byggaboochmiljo/stadsplaneringochbyggande/projekt/forskolorochskolor/kalmaskenforskola.4.2eff510c17faa58aa8b6235c.html

och här nedan. Dessa uppenbara brister, i planerande och för verkligheten, behöver rättas till, ju förr dess bättre. Idéer till kommunansvariga i politik och byråkrati har visats på, t ex bygga tillfällig paviljong på skuggiga läget i sydöst (se högst upp t h).

Sedan planera för ”byggnader i  norr”, se ovan med min Atrium-idé med mer in/ut och utformning med få genomgångsrum, frisk miljö mot kommunens med ”sjuk” planlösning.

Görs så kan tekniska chefen/fastighet i kommunen, Karin Isakssons positiva uttalande i VK idag angående julbelysning, översättas till en förnyad ”sol-förskola” Kålmasken med:

”Umeås förskolor behöver sitt solljus. Det bidrar till ökad trivsel, att barn går ut och möts och gör att vi bildligt och bokstavligt får ljuspunkter i tillvaron”. 

För mer fakta om förskoleplaneringshistoriken härom, se och läs nedan:

Där står under ”Förskolans utformning”:

Precis som vid alla nya byggen har bland annat solstudier genomförts som visar hur solen skiner på skolgården för att uppfylla de krav som finns vad gäller solljus.

Vilka dessa ”krav” att  uppfylla för ”skolgården” (ska vara förskolegården) anges ej och inte heller något om att husplaceringen planerades 1 april 2020, för 2,5 år sedan!

FÖRSKOLA TOMTEBOGÅRD KÅLMASKEN MÖTE HUSPLACERING PÅ TOMTEN

Datum: 2020-04-01 Plats: Teams-möte

1.1 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

1.3 PROJEKTFÖRUTSÄTTNINGAR

1.3.1 Möte 1: ”XX” visar skiss/förslag med husplacering längst till öster på tomten. Denna placering medger mycket sol på tomten samt att inlastning inte blir på samma sida som lekgård.

1.3.6  Möte 1: XX och YY bokar möte med verksamheten för att prata om YY/XX husplacering och verksamhetens behov.

Nu verkar kommunplanerarna inte ha känt till råd/krav om ”placera byggnader i norr” i Funktionsprogram från 2010 och mer i 2021, ej heller om Boverkets riktlinjer, se nedan:

Denna okunnighet om krav rörande sol/skugga blir tydlig i Byggnadsnämndens handläggning av bygglovsansökan. Där är det endast friytan, utegården för förskolan Kålmasken, som behandlas utifrån Boverket-råd.

Sol/skugg-studier, slagskugga och hälsofrågor och nedan t h, nämns inte ens!

MEN i frågor till Umeå kommun i höst fick jag till slut svar ”

4/11 2022 Teknisk chef Karin Isaksson

I både detaljplanearbetet och i den enskilda projekteringen för en fastighet så tas hänsyn till hur solljuset faller på tomten och på huset.

I detta specifika fall var projekteringsgruppen inklusive lokalplanerare eniga i att placeringen vi gick in till bygglov med var den bästa ur både ett solperspektiv men också ett maximalt utnyttjande av tomten till skolgård.

OCH åter inget om vilka krav som anges 4/10 2022 i ovan om Förskolans utformning: ”uppfylla de krav som finns vad gäller solljus.” DVS ”byggnader i norr”!

ÄNDÅ finns i de solstudier som gjordes för 2 1/2 år endast västligt (söder) och östligt (söder) läge, INTE det ”krav” om ”byggnader i norr” Funktionsprogram, se ovan, som För- och grundskolenämnden och Kommunfullmäktige 2010 beslöt om.

Och förstärktes 2021 i nytt funktionsprogram med: ”Utemiljöer ska planeras med tanke på solinstrålning, vindskydd, buller.” Dvs här fritt för nordanvind och trafikbuller nära!

Och dessa missar angående regler och krav för förskolor syns också i e-brev från fastighetssidan 2/11 i år 2022 med:

Generellt vid projekteringen av kommunala verksamhetslokaler så följer vi Plan-och bygglagen, Boverkets byggregler och verksamheternas funktionsprogram. Verksamheternas representanter är alltid delaktiga i projekteringsprocessen.

Om detta varit korrekt, hade ovan solläge för ”byggnader i norr” prövats/bedömts i sol- och skuggstudier hela året, inte endast vinterhalvåret som hittills, görs/gjorts!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.