Budgetframgångar för KD

Här följer en liten genomgång av några av de frågor som kristdemokraterna fått genomslag med i höstbudgeten:

Sjukförsäkringen förbättras från den 1 januari 2012

 

·         Den s.k. ventilen vid den bortre tidsgränsen vid 2,5 års sjukskrivning görs bredare. Därigenom kan fler personer som är för sjuka beviljas fortsatt sjukpenning i stället för att erbjudas plats i arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen.

 

·         För de som saknar SGI, de s.k. nollklassade, förstärks det föreslagna boendetillägget så att de allra flesta, tillsammans med den sjukpenning i särskilda fall som också föreslås, kommer att få en ersättning som ligger i nivå med vad de tidigare haft i form av garantiersättning och BTP. Denna ytterligare förstärkning kostar 100 mkr/år.

 

·         Ytterligare en viktig förändring genomförs för de nollklassade som från och med 1 januari 2013 lämnar aktivitetsersättningen (förtidspension för unga) p.g.a. att de fyllt 30 år. Även dessa personer föreslås nu också kunna få sjukpenning i särskilda fall samt boendetillägg.

 

Skattereduktion för gåvor till ideella ändamål införs

 

En skattereduktionen för fysiska personers penninggåvor till ideella organisationer som bedriver hjälpverksamhet bland behövande eller främjar forskning, införs från den 1 januari 2012 enligt följande:

 

·         Gränsen för att gåvor ska kunna ge skattereduktion är 200 kronor per gåvotillfälle och sammanlagt minst 2000 kronor per beskattningsår.

 

·         Skattereduktionen är 25 procent av gåvounderlaget.

 

·         Maximal skattereduktion är 1500 kronor per person och år, vilket motsvarar ett gåvounderlag på 6000 kronor.

 

Insatser för barnskydd

 

140 miljoner satsas 2012, och 200 miljoner per år för åren därefter, för att stärka skyddet för utsatta barn. Detta är en av stor satsning för att stärka tryggheten för barn och unga i den sociala barn- och ungdomsvården. Varje barn som är placerat ska få en egen socialsekreterare med ett uttalat ansvar att följa barnet och hålla kontakt. Särskilt ska barnets hälsa och skolgång uppmärksammas. Familjehemmen ska få bättre stöd. Kommuner ska ges stöd för att stärka arbetet med att socialnämnderna har rutiner att förebygga, upptäcka och hantera missförhållanden. Ett nationellt program för ökad säkerhet i samhällsvården skall tas fram.

 

Tillgänglighetssatsning i vården

 

En intensifiering genomförs av arbetet med att stimulera till ökad tillgänglighet, valfrihet och delaktighet för patienter. Ambitionen är att alla landsting skall erbjuda ökad valfrihet för den enskilde i den specialiserade vården enligt LOV. Ett tidsbegränsat bidrag införs därför från 2012. Därutöver genomförs en särskild insats för att stödja utvecklandet för av en hälsodagbok på nätet. 2012 satsas 160 miljoner, 100 miljoner 2013 och 100 miljoner.

 

Högkostnadsskyddet höjs

 

Högkostnadsskyddet för bl.a. besök inom den öppna hälso- och sjukvården höjs från 900 kronor till 1 100 kronor och för läkemedel m.m. från 1 800 kronor till 2 200 kronor. Detta innebär en total kostnadsökning på maximalt 600 kronor på ett år för personer som når upp till båda högkostnadsskyddens tak. Därför är det bra att budgeten också innehåller förslag för pensionärer, unga och barnfamiljer med små ekonomiska marginaler. Dessa får genom förslagen en höjd ekonomisk standard som kraftigt överstiger en eventuell kostnadsökning till följd av justeringen av högkostnadsskydden. Justeringen av gränserna för högkostnadsskyddet

är en uppdatering så att de motsvarar det reala värdet vid den senaste revideringen. En majoritet av remissinstanserna har inga invändningar eller tillstyrker förslagen. Gränserna har inte justerats sedan slutet av 90-talet (högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård fastställdes 1997 och för läkemedel 1999). En större utredning ser nu över avgiftsstrukturen inom hälso och sjukvården. Förslaget stärker hälso- och sjukvården eftersom avgiftsintäkterna beräknas öka med närmare 1 miljard kronor vilka föreslås tillfalla landstingen.

 

Hemlöshet – ca 10 miljoner per år

 

8 miljoner avsätts för 2012-2013 för fortsatt arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden, och därefter 10 miljoner. Gjorda erfarenheter ska förankras för att få mer varaktigt genomslag i hela landet. Därutöver ska bl.a. en nationell samordnare tillsättas för att hjälpa kommunerna att skapa uthålliga och fungerande rutiner. Ett viktigt fokus blir att vräkning av barnfamiljer ska kunna förhindras.

 

Stöd till anhörigorganisationer

 

Stödet till organisationer för anhöriga som vårdar äldre ökas med 2 miljoner per år. Fler organisation har blivit behöriga att söka stöd.

 

Parboendegaranti

 

Ett förslag har tagits fram av Socialdepartementet som syftar till att säkerställa möjligheten för makar och sammanboende att fortsätta kunna bo tillsammans i särskilt boende för äldre, den s k parboendegarantin.

 

 Föräldrars närvaro i rättsprocesser

 

Regeringen kommer att låta kartlägga omfattningen av föräldrars deltagande vid rättsväsendets åtgärder mot deras barn, däribland vid rättegångar. Kartläggningen ska kunna användas som underlag för överväganden om eventuella åtgärder för att öka föräldrars deltagande. 

 

Åtgärder för att stärka svaga gruppers ställning på arbetsmarknaden

 

En rad nya åtgärder föreslås inom arbetsmarknadspolitiken. Särskilt viktigt är det att i den väntade konjunkturnedgången stärka svaga grupper på arbetsmarknaden som annars riskerar långtidsarbetslöshet. Bl.a. tidigareläggs oförsäkrades tillträde till jobb- och utvecklingsgarantin (JUG) samtidigt som kvaliteten i både JUG och jobbgarantin för unga (JOG) höjs. JUG:s tredje fas förstärks med fler arbetsförmedlare, förlängda tillfälliga arbetsmarknadsutbildningar och särskilda anställningsstöd med högre handlarersättning för anordnare.

För att förbättra för långtidsarbetslösa föreslås (även) en förlängning av det förstärkta särskilda anställningsstödet, en kortare kvalificeringstid till nystartsjobb för äldre samt fler praktik- och arbetsmarknadsutbildningsplatser. Extra platser tillförs även den reguljära utbildningen i Yrkesvux, Yrkeshögskolan och Folkhögskolan.

Totalt förstärks arbetsmarknadspolitiken med 19450 årsplatser 2012 och 12750 platser 2013 till en kostnad av 3,7 respektive 2,3 miljarder kronor 2012 och 2013.

 

Etiketter: , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.