Sjunkande betyg i NKI

Årets sista kommunfullmäktige var igår vilket ni säkert läst i tidningarna. Det var ett fullmäktige med kort dagordning, men där jag hade två interpellationer. Eva Anderssons svar på min interpellation var föga förvånande när det gäller att utvidga lagen om valfrihet till fler verksamheter. För oavsett vad Eva tycker så har den utredning som hon självt beställt visat att både medborgare och den egna kommunala hemtjänsten blivit nöjdare och utvecklats. För den som vill ta del av utredningen, kontakta mig gärna.

Åsa Ögrens (S) svar till min interpellation om bygglovshanteringen andades ödmjukhet eftersom det är en komplicerad situation. Det var dock bra att få en komplett redovisning av vilka åtgärder som har satts in. Umeå som stad utvecklas och bygglovshanteringen måste hänga med. Vi har inte råd med att sjunka ytterligare ett antal placeringar i NKI (Nöjd kund index) undersökningar. Här är Åsas svar på interpellationen, observera sista meningen för den som själv har idéer till förbättring.

*****************************************************************************************************************************

Svar på interpellation ”Bottenbetyg för Umeås bygglovshantering – igen”

 

Det är nu två år sedan vi stod här senast med samma fråga. Inte heller denna gång finns det någon anledning för mig att förringa eller försvara det dåliga resultatet. Lite perspektiv på frågeställningen får man ändå om man dyker ner i resultatet av Insiktsmätningen. Visserligen är det korrekt att Umeå kommuns bygglov förlorat 2 punkter, från 52 till 50, men sett över samtliga kommuner är den negativa trenden högre, 4 punkter. Man kan alltså uttrycka sig som att Umeå ändå lyckats dubbelt så bra som övriga kommuner. Men som sagt, vi är inte alls nöjda med resultatet.

En del av förklaringen finns i den förändrade lagstiftningen. En ny lagstiftning ska inte bara implementeras i kommunens myndighetsutövning. Den ska även bli känd av marknaden och få sin efterföljande prövning i de juridiska systemen. Den nya lagstiftningen har inneburit mer administration, längre handläggningstider och därmed också en dyrare lovprövning. Marknaden är känslig för tid och för kostnad varför det kanske inte är så konstigt att man reagerat med missnöje. Detta är förstås inte hela förklaringen men låt oss hoppas att alla de nu pågående utredningarna på nationell nivå resulterar i förenklingar och kortare processer.

Ambitionen om att föräta staden, de ärenden vi har i centrala Umeå, är ofta både komplicerade och har många sakägare. Med motstående intressen ökar friktionen mellan vad en fastighetsägare vill och vad en annan absolut inte vill. De mera komplicerade ärendena tar både längre tid och efterlämnar inte sällan kvarstående synpunkter på våra beslut.

I mitt möte med branschen får jag en tudelad bild. Dels resultatet av Insiktsmätningen men även bilden av en bra dialog med många nöjda medborgare och nöjda företagare. Jag vill påstå att vi i Umeå har en mycket respektfull och nära relation till de företag som bygger. I våra NKI-mätningar når vi betyget 3,8 på en skala till 5.

Vi har förutom Insiktsmätningens utfall flera aktiviteter där vi lyfter frågan om hur vi ska kunna förbättra servicen. Vid dessa möten med branschen tas även frågan upp om hur företagen kan underlätta handläggningen genom att lämna in rätt underlag för beslut. Senast genomfördes en dialogträff, en fokusgrupp, av Mark- och exploateringsavdelningen där även bygglov och plan var med. Där lyftes problemen upp, där fördes en givande dialog och där föreslogs en del förändringar i kommunens sätt att jobba för att bättre passa exploatörernas behov.

De åtgärder som konkret vidtagits sedan Kristdemokraternas förra interpellation i ärendet är bl.a.

  • Hög personalomsättningen och svårt att rekrytera kompetenta handläggare – vi har varit aktiva i att starta upp en      YH-utbildning för bygglovshandläggare. Vi har även fortsatt rekrytera fler  handläggare. Tyvärr har en del medarbetare valt att gå vidare till andra      jobb.
  • Öka servicen till företagen – fullfölja den  handlingsplan som tagits fram och aktivt delta i SamSpelet som är en      aktivitet för att förbättra kommunens interna samordning och  ärendehantering. Arbetet leds av kommunens företagslots.
  • Snabbare ärendehantering – infört daglig förgranskning av inkomna ärenden så att företagen snabbt fåt besked ifall det saknas      handlingar.
  • En tillsynshandläggare har anställts för att frigöra      bygglovshandläggarna från tillsynsärenden och grannefejder.

De åtgärder som planeras eller nyligen påbörjats men som ännu inte fått genomslag är bl.a.

  • Införa e-tjänster vilket ökat kontorets tillgänglighet      för sökande
  • Scanring av handlingar vilket minskar risken för fel i      hanteringen
  • Införa Lean i bygglovverksamheten för att få in      ständiga förbättringar i arbetssättet

Om detta inte är tillräckligt ska vi givetvis vidta ytterligare åtgärder. Som jag sa vid den förra interpellationsdebatten:

Finns det några konkreta förslag på åtgärder kommer jag utan omsvep att lyssna, ta till mig bra förslag och använda dessa i det fortsatta arbetet med att förbättra situationen på bygglov.

 

Åsa Ögren (S)

Byggnadsnämndens ordförande

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.