Etikett: arbetsmiljö

”Du är ett arbetsmiljöproblem”

Av , , 3 kommentarer 26

”Du är ett arbetsmiljöproblem”, tänk dig att få höra de orden. Det du gör och det du säger, det gör att vi andra inte klarar av vårt arbete och du försämrar vår miljö. Visst är det ord som sårar, men hur får man någon att förstå att deras beteende inte är acceptabelt och att det måste till en förändring utan att såra?

Vänsterpartiet är under attack enligt gruppledare Ulrika Edman, starka ord men kanske enligt devisen att slå tillbaka är bästa försvar? Det är tydligt att ödmjukheten saknas hos Vänsterpartiets ledamöter när de själva väljer när de är politiker med förtroendeuppdrag och när de är privatpersoner med stort civilkurage. Det funkar inte så. Förtroendeuppdraget som politiker och ledamot i kommunstyrelsen tar inte ledigt under sommaren eller under helgerna.

Det är klart att polisanmälningen mot Daniel Kallos har väckt uppmärksamhet och jag själv flämtade till när jag läste brevet från stadsdirektören. Det är mycket allvarligt och även om de flesta av oss har principen att inte lägga sig i hur politiska partier arbetar internt hoppas jag att detta blir en riktig väckarklocka för Vänsterpartiet, dess väljare och i synnerhet deras förtroendevalda. Detta är trots allt inte första gången arbetsmiljöproblem och Vänsterpartiet nämns i samma mening. Förra mandatperioden var det mer regel än undantag.

Vi kristdemokrater har i vårt principprogram ofullkomlighetsprincipen, vilket betyder att INGEN människa är fullkomlig. Människor har brister vilket kan leda till misstag och onda handlingar. Men vi tror också att alla människor förtjänar en andra chans när de har gjort fel, men också att man måste ta ansvar för sina handlingar. Här återstår att se vad som händer näst, men det förstås Vänsterpartiet har inte den principen i sitt partiprogram.

 

En svår fråga

Av , , Bli först att kommentera 13

Idag lämnade jag in en enkel fråga ställd till Lennart Holmlund och som jag förväntar mig blir besvarad på måndagens kommunfullmäktige. Jag har tidigare ställt en interpellation i frågan, men då vägrade Holmlund att svara och delegerade till Christer Lindvall som i sin tur också vägrade att svara på frågan om personalutskottet har rätt att fatta budget påverkande beslut. Lindvall var dock tydlig med att tjänstemannaunderlaget varit för dåligt och att det inte skulle bli några större kostnader. Nu vet vi.

Det har gått en del ”troll” i frågan och jag ser att Alejandro Caviedes redan har bloggat om detta med anklagelser om både okritisk mediegranskning och tjänstemannastyre i kommunen. Människor ska inte gå år ut och år in på vikariat där är vi överens, men beslutet som togs i december har definitivt belyst de problem Umeå kommun har med rekryteringar. Det är något som vi måste hantera och hitta bättre lösningar till. I sanning en verklig utmaning för kommunen. En annan utmaning är ekonomin, men det kanske blir tydligare när S och V presenterar sin budget för 2015. Om det nu blir nån. Om de nu kan bli överens. Här finns det flera anledningar att återkomma i ärendet.

***********************************************

Enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S)

I mitten av januari månad lämnade jag in en interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S). Bakgrunden var att Personalutskottet i december 2013 hade behandlat ett ärende om konvertering av visstidsanställningar. Förslaget riktade sig till personer som har haft såväl vikariat som allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.

I dag kan vi konstatera att beslutet får ekonomiska konsekvenser för framför allt Socialnämnden och För- och grundskolenämnden. Kristdemokraterna ser naturligtvis positivt på att människor får trygga anställningar. Det vi vill ha klarhet i är om beslutet fattades på ett riktigt sätt samt om de ekonomiska konsekvenserna analyserades tillräckligt innan beslutet fattades.

  • Anser du, i likhet med Christer Lindvall, som besvarade interpellationen, att Personalutskottet har rätt att fatta budgetpåverkande beslut av denna art?
  • Kommer Kommunstyrelsen att avsätta pengar till påverkade nämnder för att uppfylla Personalutskottets mål om konvertering av visstidsanställningar?

Veronica Kerr                                        

Kristdemokraterna

Detaljstyrning försenar..

Av , , Bli först att kommentera 11

I gårdagens VK fanns denna insändare med. Den tar upp det som beslutades på Socialnämnden den 26 mars och det som VK rapporterade om dagen efter. Det var inte riktigt slut där..

Detaljstyrande beslut förlamar arbetet med att förbättra arbetsmiljön

Kommunfullmäktige beslutade 2013 att under 2014 kommer 25 miljoner kr att satsas på förbättringar av arbetsmiljön för personal i äldreomsorgen. Detta var sedan tidigare en avsättning av de AFA medel som Umeå kommun fick tillbaka samma år.

Det ursprungliga förslaget var att det skulle vara för att ta bort delade turer i äldreomsorgen, men eftersom dessa pengar är av engångskaraktär är det inte möjligt att anställa extrapersonal.  En tjänsteman fick i uppdrag att ta fram en handlingsplan och en styrgrupp tillsattes. Nämnden har blivit informerad om att arbetet med handlingsplanen fortskrider i samarbete med berörda fackliga organisationer.

När socialnämnden sammanträdde den 26 mars och beslut skulle tas ändrade sig plötsligt ordförande Eva Andersson tillsammans med vänsterpartiet och nya skrivningar till handlingsplanen presenterades. Detaljerade förslag med målet att styra den tillsatta gruppens arbete med bestämda förslag på bla. vilka som ska ingå i styrgruppen och hur arbetet ska bedrivas.

Det är viktigt att förbättra arbetsförhållanden för våra medarbetare och jag har ett stort förtroende för ansvarig tjänsteman och arbetsgrupp där även de fackliga organisationerna finns med.  Av alla ändringsförslag som plötsligt presenterades två timmar efter påbörjat sammanträde var det endast ett av dem som vi från Alliansen biföll, att ”göra en tydlig tidsplanering där det framgår hur stor del av verksamheten som är igång med aktiviteter under maj (målsättning 25%) samt när resterande ska vara igång (målsättning tidig höst 2014)”

Här var vi alla överens om att snabbt komma igång med arbetet, men tack vare att Eva Andersson (S) tillsammans med samarbetspartnern Vänsterpartiet låter kontrollbehovet styra på detaljnivå är nu arbetet försenat. Dessa projekt pengar gäller för hela kommunen och för att beslutet skulle vara korrekt och genomförbart var det en förutsättning att kommundelsnämnderna i Hörnefors, Sävar och Holmsund fattade samma beslut. De var dock inte vidtalade utan ärendet återremitterades utan beslut i saken. Eva kanske vill styra och ställa med tjänstemännen, men de egna socialdemokratiska kommundelsordförandena kunde hon inte styra.

Från att skicka en tydlig signal om att man vill att arbetet ska komma igång fort står det nu istället stilla. Att sedan påstå att en god arbetsmiljö i äldreomsorgen är så mycket viktigare för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet än för oss övriga är bara ett försök till billig politisk poäng utan förankring i verkligheten.

 

Veronica Kerr, (Kd)
1:e vice ordförande i Socialnämnden

Min enkla fråga fick ett svar

Av , , Bli först att kommentera 6

Som jag tidigare har skrivit hade jag lämnat in en enkel fråga till ställd till För och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren om åtgärder mot kränkningar i skolan.

Margareta berättade att arbetsutskottet för För och grundskolenämnden får fortlöpande rapportering om det finns rapporter om mobbning eller där barn far illa dvs när skolområdeschefer vill berätta om det. Det finns dock en uppgivenhet om att mobbning och kränkningar förekommer överallt oavsett vad vi gör. Det kanske det gör, men arbetet mot mobbning i skolan får aldrig stanna av och det kändes bra att höra att det pågår ett intensivt arbete med det fall som VK tidigare skrivit om.

I årsredovisningen som också behandlades idag kan man läsa om ett av gymnasieskolans resultatmått: Andelen elever som tycker att personal på skolan reagerar när de får reda på att någon utsatts för trakasserier eller kränkande behandling har mätvärdet sjunkit till 85% från tidigare 89,6% Något liknande resultatmått för För och grundskolenämnden fanns inte, men det är absolut självklart att Nolltolerans ska råda och att lärare och övriga vuxna ska reagera när något händer!

Åtgärder mot kränkningar

Av , , 2 kommentarer 5

Den senaste tidens rapporter och artiklar om en oacceptabel situation i skolan har lett till många frågor. Varför händer det och vad kan man göra för att komma till rätta med problemen? Jag har i två tidigare inlägg skrivit om detta och igår eftermiddag lämnade jag in följande enkla fråga till kommunfullmäktige ställd till Margareta Rönngren (s). 

************************************************************************

Till För och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S)

 
Åtgärder mot kränkningar i skolan
 
Under den senaste veckan har vi kunnat läsa om hur en pojke på mellanstadiet blivit utsatt för kränkningar, slag och hot under flera år i skolan. Det var inte förrän ett anonymt brev skickades in som skolledning reagerade. Föräldrarna blev inte informerade om situationen som rådde förrän betydligt senare. Det har också framkommit att detta inte var en enskild händelse. Samstämmiga uppgifter talar om ett grovt språkbruk och stor oordning i klassen. Barnen orkar inte med den arbetsmiljö som de utsätts för och flera barn hålls nu hemma från skolan på grund av arbetsmiljön. Skolområdeschefen har uttalat sig om att de behöver mer insatser för att reda upp situationen.
 
 
Med anledning av detta ställer jag följande frågor till Margareta Rönngren:
 
 
  • Vilka åtgärder avser du att vidta för att komma till rätta med elevernas arbetsmiljö på denna skola?  
  • Anser du att Umeå kommun erbjuder tillräckligt med insatser för att motverka mobbing?  
  
Veronica Kerr                  
Kristdemokraterna

Vad händer i skolan?

Av , , 3 kommentarer 9

Det blev en tidig morgon för mig idag eftersom jag hade mitt första möte i arbetsgruppen för det civila samhället i Stockholm. Det går bra att stiga upp tidigt, men jag gillar inte att lämna huset innan morgontidningarna har kommit. (Visst borde man få tidningen innan kl.06:00 när man bor i Holmsund?)

Jag har nu läst nya vk på min iPad medan jag väntar på Arlanda och självklart är det första jag slås av är artikeln om det som händer på Tomtebo. Jag blev förfärad och upprörd för en vecka sedan när jag läste om pojken som kränkts dagligen på sin skola. Att nu läsa att barn är rädda för att gå till skolan och att föräldrarna håller dem hemma eftersom skolan inte har tagit situationen på allvar är oacceptabelt.

Mitt första politiska uppdrag var i Skolstyrelsen 1999 och jag fortsatte sedan i För och grundskolenämnden fram till 2006. Eftersom kommunen är huvudman är det självklart att skolnämnderna ska informeras när anmälningar har inkommit antingen till polisen eller till Skolinspektionen. Om politiken ska kunna vara till hjälp måste informationen gå fram. Jag har varit med om när jag har suttit i en skolnämnd har vi först fått läsa i vk om både polisanmälningar och JO anmälningar innan ansvarig skolchef informerat oss politiker. Informationen har inte getts förrän efter det att någon frågat efter den. Så ska det inte vara.

Efter mitt förra inlägg har personer delat med sig av erfarenheter från skolan och jag är ledsen att säga att de är nog inte de enda med dåliga erfarenheter. Skolområdeschefen säger att de behöver mer hjälp från Elevhälsan. Man måste inse sina begränsningar emellanåt och inse att ibland måste man be om hjälp. Att inse detta är inte ett tecken på svaghet!