Etikett: framgångar

Heja Göran!!

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag skriver jag och 42 andra ledande kristdemokrater på Svd Brännpunkt.  Där vi ger vårt stöd till Göran Hägglund. Läs hela artikeln HÄR.

Alla 43:

PETER ALTHIN

fd riksdagsledamot, Stockholm

ANDERS ANDERSSON

riksdagsledamot, Järnforsen

MICHAEL ANEFUR

distriktsordförande, Kristianstad

OTTO VON ARNOLD

riksdagsledamot, Trelleborg

MAGNUS BERNTSSON

distriktsordförande, Göteborg

LENNART BONDESSON

kommunalråd, Örebro

SVEN BRUS

fd riksdagsledamot, Norrköping

CONNY BRÄNNBERG

vice ordförande regionfullmäktige, Skövde

GUNNAR CANSLÄTT

vice distriktsordförande, Hudiksvall

ÅKE CARNERÖ

fd riksdagsledamot, Uddevalla

LARS-OLOF ELIASSON

fd landstingsgruppledare, Sveg

MARGARETHA ERICSSON

fd kommunalråd, Norrköping

MARIE-LOUISE FORSLUND MUSTANIEMI

landstingsråd, Strängnäs

MARIA FÄLTH

kommunalråd, Upplands Väsby

PENILLA GUNTHER

riksdagsledamot, Trollhättan

HELENA HÖIJ

fd riksdagsledamot, Stockholm

KNUT ISAKSSON

gruppledare, Dorotea

MAGNUS JACOBSSON

kommunalråd, Uddevalla

RENÉ JARAMILLO

gruppledare, Växjö

LOTTA JONSSON

gruppledare, Eskilstuna

VERONICA KERR

gruppledare, Umeå

MICHAEL KIHLSTRÖM

kommunfullmäktiges ordförande, Hjo

DAVID LEGA

kommunalråd, Göteborg

ULRIK LINDGREN

fd riksdagsledamot, Värmdö

CARL-GUNNAR MADESTAM

landstingspolitisk sekreterare, Karlshamn

NIKLAS MATTSSON

landstingsgruppledare, Kungsbacka

BIRGITTA NORDVALL

landstingsgruppledare, Umeå

LIZA-MARIA NORLIN

partistyrelseledamot, Sundsvall

IRENE OSKARSSON

riksdagsledamot, Aneby

SVEN-GUNNAR PERSSON

fd partisekreterare, Oskarshamn

DÉSIRÉE PETHRUS

riksdagsledamot, Stockholm

LISBETH RYDEFJÄRD

fd landstingsråd, Jönköping

MONICA SELIN

regionråd, Trollhättan

ANDERS SELLSTRÖM

riksdagsledamot, Umeå

INGA LILL SIGGELSTEN BLUM

distriktsordförande, Karlskrona

ERIK SLOTTNER

vice gruppledare, Stockholm

ANDREAS STURESSON

kommunalråd, Jönköping

ANNELIE SUNDLING

distriktsordförande, Öckerö

EWA SUNDQVIST

landstingsråd, Örebro

INGVAR SVENSSON

fd riksdagsledamot, Älmhult

LARRY SÖDER

gruppledare, Kungsbacka

LARS THUNBERG

kommunalråd, Helsingborg

SAKARIAS WINBERG

kommunalråd, Leksand

 

Vår framtid – Vårt ansvar

Av , , Bli först att kommentera 7

Politikens gränser

Av , , Bli först att kommentera 6

Göran Hägglund skriver på Svenska Dagbladets Brännpunkt att KD nu vässar familjepolitiken ytterligare.

Läs hela artikeln HÄR

Min interpellation till kommunfullmäktige på måndag

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Trafiksäker cykelväg mellan

 

Holmsund och Umeå

 

Jag och Ulla Löfgren (m) aktualiserade i våras, via en insändare, frågan om en trafiksäker cykelväg mellan Holmsund och Umeå. Bygget av viadukten över järnvägen har gjort vägen till en mardröm för cyklister. Den tämligen cykelvänliga sträckan från Holmsund mot Umeå har förvandlats till en verklig trafikfara.

Svaret vi fick av representanter från Trafikverket och Umeå Kommun, var att beslut fattats och arbete påbörjats för att åtgärda de säkerhetsbrister som finns efter Holmsundsvägen. Trafikverkets väghållaransvar börjar 200 meter öster om bron till returmarknaden, därför är det Umeå kommuns ansvar att förbättra trafiksituationen för cyklister fram till ovan nämnda plats.

 

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:

 

  • Vilka åtgärder är inplanerade för att förbättra trafiksäkerheten för cyklister mellan Holmsund och Umeå?

 

  • När beräknas arbetet vara färdigställt?                                    

 

Kristdemokraterna förbättrar sjukförsäkringen

Av , , Bli först att kommentera 6

Förbättringar i sjukförsäkringen är ett tydligt resultat av Kristdemokraternas arbete i frågan. Vi har lyssnat på dem som på nära håll har sett konsekvenserna av förändringarna i sjukförsäkringen. Både det positiva och det som inneburit att personer har hamnat i kläm. Utifrån det har vi arbetat intensivt med att försöka få till stånd de förändringar vi har sett som nödvändiga. Det arbetet ger nu utdelning. Alliansens sociala röst hörs tydligt.

Syftet har hela tiden varit att den som är försäkrad och blir för sjuk för att arbeta ska ha en ekonomisk trygghet.

Därför inför vi ett nytt boendestöd och en ny särskild ersättning för dem som kallats ”nollklassade”, alltså de som återvänder till sjukförsäkringen men saknar försäkrad inkomst. Att försäkring och inte försörjningsstöd utgör den ekonomiska tryggheten innebär för de flesta berörda att den ekonomiska situationen förbättras, inte bara jämfört med situationen just nu utan också med de förutsättningar de hade innan reformen. Sjukförsäkringsreformen som genomfördes under förra mandatperioden var helt nödvändig och i de flesta delar bra.

Men allting blev inte rätt, vissa delar av reformen blev alltför fyrkantig och människor hamnade i kläm. Stora reformer på ett så komplext område har alltid brister och det innebär också att vi ständigt måste vara beredda att åtgärda dem. Det som görs nu är att vi fortsätter vägen från ett system där människor fastnade i livslångt utanförskap till ett trygghetssystem som ger förutsättningar för att varje människas potential tas tillvara.

 

 

Budgetframgångar för KD

Av , , Bli först att kommentera 6

Här följer en liten genomgång av några av de frågor som kristdemokraterna fått genomslag med i höstbudgeten:

Sjukförsäkringen förbättras från den 1 januari 2012

 

·         Den s.k. ventilen vid den bortre tidsgränsen vid 2,5 års sjukskrivning görs bredare. Därigenom kan fler personer som är för sjuka beviljas fortsatt sjukpenning i stället för att erbjudas plats i arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen.

 

·         För de som saknar SGI, de s.k. nollklassade, förstärks det föreslagna boendetillägget så att de allra flesta, tillsammans med den sjukpenning i särskilda fall som också föreslås, kommer att få en ersättning som ligger i nivå med vad de tidigare haft i form av garantiersättning och BTP. Denna ytterligare förstärkning kostar 100 mkr/år.

 

·         Ytterligare en viktig förändring genomförs för de nollklassade som från och med 1 januari 2013 lämnar aktivitetsersättningen (förtidspension för unga) p.g.a. att de fyllt 30 år. Även dessa personer föreslås nu också kunna få sjukpenning i särskilda fall samt boendetillägg.

 

Skattereduktion för gåvor till ideella ändamål införs

 

En skattereduktionen för fysiska personers penninggåvor till ideella organisationer som bedriver hjälpverksamhet bland behövande eller främjar forskning, införs från den 1 januari 2012 enligt följande:

 

·         Gränsen för att gåvor ska kunna ge skattereduktion är 200 kronor per gåvotillfälle och sammanlagt minst 2000 kronor per beskattningsår.

 

·         Skattereduktionen är 25 procent av gåvounderlaget.

 

·         Maximal skattereduktion är 1500 kronor per person och år, vilket motsvarar ett gåvounderlag på 6000 kronor.

 

Insatser för barnskydd

 

140 miljoner satsas 2012, och 200 miljoner per år för åren därefter, för att stärka skyddet för utsatta barn. Detta är en av stor satsning för att stärka tryggheten för barn och unga i den sociala barn- och ungdomsvården. Varje barn som är placerat ska få en egen socialsekreterare med ett uttalat ansvar att följa barnet och hålla kontakt. Särskilt ska barnets hälsa och skolgång uppmärksammas. Familjehemmen ska få bättre stöd. Kommuner ska ges stöd för att stärka arbetet med att socialnämnderna har rutiner att förebygga, upptäcka och hantera missförhållanden. Ett nationellt program för ökad säkerhet i samhällsvården skall tas fram.

 

Tillgänglighetssatsning i vården

 

En intensifiering genomförs av arbetet med att stimulera till ökad tillgänglighet, valfrihet och delaktighet för patienter. Ambitionen är att alla landsting skall erbjuda ökad valfrihet för den enskilde i den specialiserade vården enligt LOV. Ett tidsbegränsat bidrag införs därför från 2012. Därutöver genomförs en särskild insats för att stödja utvecklandet för av en hälsodagbok på nätet. 2012 satsas 160 miljoner, 100 miljoner 2013 och 100 miljoner.

 

Högkostnadsskyddet höjs

 

Högkostnadsskyddet för bl.a. besök inom den öppna hälso- och sjukvården höjs från 900 kronor till 1 100 kronor och för läkemedel m.m. från 1 800 kronor till 2 200 kronor. Detta innebär en total kostnadsökning på maximalt 600 kronor på ett år för personer som når upp till båda högkostnadsskyddens tak. Därför är det bra att budgeten också innehåller förslag för pensionärer, unga och barnfamiljer med små ekonomiska marginaler. Dessa får genom förslagen en höjd ekonomisk standard som kraftigt överstiger en eventuell kostnadsökning till följd av justeringen av högkostnadsskydden. Justeringen av gränserna för högkostnadsskyddet

är en uppdatering så att de motsvarar det reala värdet vid den senaste revideringen. En majoritet av remissinstanserna har inga invändningar eller tillstyrker förslagen. Gränserna har inte justerats sedan slutet av 90-talet (högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård fastställdes 1997 och för läkemedel 1999). En större utredning ser nu över avgiftsstrukturen inom hälso och sjukvården. Förslaget stärker hälso- och sjukvården eftersom avgiftsintäkterna beräknas öka med närmare 1 miljard kronor vilka föreslås tillfalla landstingen.

 

Hemlöshet – ca 10 miljoner per år

 

8 miljoner avsätts för 2012-2013 för fortsatt arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden, och därefter 10 miljoner. Gjorda erfarenheter ska förankras för att få mer varaktigt genomslag i hela landet. Därutöver ska bl.a. en nationell samordnare tillsättas för att hjälpa kommunerna att skapa uthålliga och fungerande rutiner. Ett viktigt fokus blir att vräkning av barnfamiljer ska kunna förhindras.

 

Stöd till anhörigorganisationer

 

Stödet till organisationer för anhöriga som vårdar äldre ökas med 2 miljoner per år. Fler organisation har blivit behöriga att söka stöd.

 

Parboendegaranti

 

Ett förslag har tagits fram av Socialdepartementet som syftar till att säkerställa möjligheten för makar och sammanboende att fortsätta kunna bo tillsammans i särskilt boende för äldre, den s k parboendegarantin.

 

 Föräldrars närvaro i rättsprocesser

 

Regeringen kommer att låta kartlägga omfattningen av föräldrars deltagande vid rättsväsendets åtgärder mot deras barn, däribland vid rättegångar. Kartläggningen ska kunna användas som underlag för överväganden om eventuella åtgärder för att öka föräldrars deltagande. 

 

Åtgärder för att stärka svaga gruppers ställning på arbetsmarknaden

 

En rad nya åtgärder föreslås inom arbetsmarknadspolitiken. Särskilt viktigt är det att i den väntade konjunkturnedgången stärka svaga grupper på arbetsmarknaden som annars riskerar långtidsarbetslöshet. Bl.a. tidigareläggs oförsäkrades tillträde till jobb- och utvecklingsgarantin (JUG) samtidigt som kvaliteten i både JUG och jobbgarantin för unga (JOG) höjs. JUG:s tredje fas förstärks med fler arbetsförmedlare, förlängda tillfälliga arbetsmarknadsutbildningar och särskilda anställningsstöd med högre handlarersättning för anordnare.

För att förbättra för långtidsarbetslösa föreslås (även) en förlängning av det förstärkta särskilda anställningsstödet, en kortare kvalificeringstid till nystartsjobb för äldre samt fler praktik- och arbetsmarknadsutbildningsplatser. Extra platser tillförs även den reguljära utbildningen i Yrkesvux, Yrkeshögskolan och Folkhögskolan.

Totalt förstärks arbetsmarknadspolitiken med 19450 årsplatser 2012 och 12750 platser 2013 till en kostnad av 3,7 respektive 2,3 miljarder kronor 2012 och 2013.