Etikett: Idrott

Rolig debatt på fullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 7

Igår kommunfullmäktige och idag regionfullmäktige, om det är någon som är intresserad. Jag är det och sitter just nu som åhörare på läktaren. Det är förstås inte nödvändigt att vara med på plats, men när tiden tillåter är det faktiskt riktigt trevligt.

Vårt fullmäktige igår var som vanligt långt och när motionshantering i regionfullmäktige tar mindre än en kvart får du räkna med det fyrdubbla i tid på kommunen. Debatterna är ofta mycket långa vilket tyvärr gör att ärenden inte hinns med. Igår hann vi inte med en interpellation och flera frågor, men å andra sidan hann vi med de interpellationer som blev liggande från i januari. Visst är det bra med debatt och ingen kan göra streck i debatten, men visst önskar jag att det fanns en respekt för tiden och de ärenden som är med på dagordningen. Är det verkligen nödvändigt att gå upp tre gånger under en debatt eller att fem personer ur samma parti går upp och säger samma sak?

Jag hade en interpellation uppe om fysisk aktivitet i skolan som blivit liggande sedan i januari. Interpellationen var ställd till För och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten. För snart fem år sedan motionerade vi om mer idrott i skolan och jag ville veta vad som har hänt med frågan sedan dess. Vi tar beslut i fullmäktige, men ibland brister uppföljningen. Det roliga är att det är verkligen mycket positivt som har hänt. Det har också blivit klart att regeringen nu äntligen har sagt ja till att utöka idrottstimmarna i skolan. Detta efter att ha fördröjt frågan flera år. Redan 2016 fanns det en riksdagsmajoritet, men socialdemokraterna sa nej. Vill du se debatten i efterhand, klicka här. Del 2, ca 40 minuter efter lunch.

 

Interpellationen i sin helhet.

Har skolan blivit mer fysiskt aktiv?

Folkhälsomyndigheten släppte nyligen rapporten ”Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/2018”. Rapporten svarar på frågor om hur barn och ungas livsvillkor, vanor och hälsa har utvecklats över tid och baseras på en enkätundersökning bland 11-, 13- och 15-åringar som har genomförts i Sverige vart fjärde år sedan 1985/86.

Resultatet visar att endast 14% av eleverna rör på sig minst en timme varje dag och att tjejer är mindre fysiskt aktiva än killar. Fler studier visar samma låga resultat vilket innebär att det är långt till att klara WHO (Världshälsoorganisationen) rekommendation om minst en timmes fysisk aktivitet om dagen.

 

De positiva effekterna av fysisk aktivitet i skolan är sedan länge känt där Bunkeflo projektet är kanske det mest kända exemplet där daglig fysisk aktivitet i skolan visade på goda skolresultat. Det är inte bara skolresultat som förbättras utan både psykisk och fysisk hälsa gynnas. Med tanke på att vi har en växande psykisk ohälsa som går nedåt i åldrarna menar forskare att det beror på en tydlig koppling till fysisk inaktivitet.

 

Våren 2014 biföll kommunfullmäktige Kristdemokraternas motion om att utreda möjligheten till mer idrott i skolan och två år senare bifölls även Moderaternas motion om mer fysisk aktivitet i skolan. Idrottsföreningar visade redan 2014 intresse för att vara med och arbeta för att nå målet om mer fysisk aktivitet i skolan för att skolan inte skulle behöva göra allt. Det var stor enighet politiskt, men idag är det oklart om något har hänt eller om det är en prioriterad fråga.

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:

  •  Anser du att elever i Umeå får tillräckligt med fysisk aktivitet i skolan? Om inte, vilken förändring avser du att införa?
  • Vilka insatser har genomförts för att öka andelen fysisk aktivitet i skolan?
  • Är frågan om bristande fysisk aktivitet för skolelever en angelägen fråga för För- och grundskolenämnden?

Veronica Kerr

KD

Mer idrott och fysisk aktivitet

Av , , Bli först att kommentera 9

Det är mycket tal om att det behövs mer idrott i skolan och TV hakade på frågan desto mer tack vare TV serien Gympaläraren som just nu visas i SVT. Det är definitivt ett problem att barn och unga inte är med på idrotten i skolan och konsekvenser av för lite fysisk aktivitet leder ofta till fetma. Jag har själv endast sett delar av tv programmen, men jag vet att det finns mycket att göra när det gäller att vidareutveckla idrottslektionerna samt det som händer runt omkring. Dvs det som händer i omklädningsrummen före eller efter.

En idrottslektion är inte bara sport, det ger så mycket mer och här är min personliga åsikt att det ska inte vara fokus på att alltid vinna, springa fortast eller den som gör flest mål i fotboll. Idrott bygger självkänsla och stärker kocentrationen. Med mer idrott i skolan förbättras inte bara fysiken utan även skolresultaten. Detta har vi kristdemokrater lyft i en motion till fullmäktige 2014.

Kristdemokraterna vill ha mer idrott i skolan

Motion
Kristdemokraterna i Umeå vill att kommunen ska utreda möjligheten till mer idrott i Umeås skolor. Syftet är att förbättra hälsan och skolresultaten bland våra barn och ungdomar.

I Bunkeflostrand utanför Malmö har forskare studerat effekterna av mer idrott i skolan. En grupp elever fick fysisk aktivitet under 45 minuter varje skoldag. Kontrollgruppen fick däremot nöja sig med vanlig idrottsundervisning, det vill säga två gånger per vecka. Sammanlagt ingick över 200 barn, från första till nionde klass, i undersökningen.

Resultatet talar sitt tydliga språk. Eleverna som hade daglig fysisk aktivitet fick bättre skelett, motorik och betyg. 96 procent av barnen i denna grupp klarade grundskolans mål och blev behöriga till gymnasiet. Motsvarande siffra för kontrollgruppen var 89 procent.

Frågan om mer idrott i skolan berör i allra högsta grad även en annan viktig aspekt. Undersökningar visar att fetman bland barn och ungdomar har ökat. Orsaken är att många pojkar och flickor rör sig för lite och har dåliga kostvanor. Det leder i sin tur till att de löper större hälsorisker.

Genom att införa mer idrott blir barnen friskare och på sikt får vi även friskare vuxna. De som motionerar som barn är nämligen mer benägna att vara fysiskt aktiva även senare i livet.

Svenska elever har mindre schemalagd idrott än eleverna i många andra europeiska länder. Det är beklagligt. En del barn och ungdomar får nämligen inte tillräckligt stöd hemifrån när det gäller att bygga upp goda levnadsvanor. Därför är det viktigt att skolan får ett större ansvar.

Med anledning av ovanstående yrkar Kristdemokraterna i Umeå att kommunfullmäktige beslutar
att ge för- och grundskolenämnden i uppdrag att utreda möjligheten till mer idrott i Umeås skolor.

Veronica Kerr (KD)
Anders Sellström (KD)
Helén Edlund (KD)  
Sture Eriksson (KD)

Svaret i fullmäktige lydde:

Motion 2/2014 – Mer idrott i skolan

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen om att utreda möjligheten till mer idrott i skolan

att förslaget att Umeå Kommun skall besluta om att tillföra ytterligare

undervisningstid utöver den garanterade undervisningstiden i enlighet

med Skolförordningen 9 kap 3§ hänskjuts till kommunens ordinarie

planeringsprocess med reviderade uppdragsplaner där man bör ta

fram den totala kostnaden inklusive hallkostnader om man skulle

utöka undervisningstiden.

Nu i dessa planeringstider och budgetprocess passar det utmärkt att lyfta frågan igen. Beslut fattade i kommunfullmäktige får inte glömmas bort och samtidigt får inte skolan fastna i gammalt tänkande om att Idrott och hälsa är längdskidor på vintern och brännboll på sommaren. Fysiska aktiviteter ska vara inkluderande och se till varje elev för vi är många som har med oss olustiga berättelser om hur idrottslektionerna (gympan) var i skolan. I dagens Folkbladet skriver Jonas Bergström en intressant ledare i ämnet. http://www.folkbladet.nu/1598458/jonas-bergstrom-rorelse-ar-medicinen-mot-stillasittande

Mer idrott i skolan..

Av , , 2 kommentarer 8

Delabild_meridrott_Goran_sl

Idag presenterade regeringen förslaget att undervisningen i idrott ska öka med 20 %, dvs 100 timmar mer i skolan. Det är bevisat att fysisk aktivitet för barn och unga kan ge bättre kunskapsresultat i skolan. Redan i januari lämnade vi kristdemokrater i Umeå in en motion om att utreda möjligheten till mer idrott i skolan i vår kommun. Den motionen antogs i juni och jag har bloggat om det http://blogg.vk.se/veronica-kerr-kd-politiker/2014/06/16/mer-idrott-och-fysisk-aktivitet/

Det fanns frågor då om det var möjligt eftersom en ändring i timplanen kanske skulle vara absolut nödvändig, men alla var definitivt positiva till att införa mer fysisk aktivitet i skolan. I regeringen är vi i Alliansen överens och ändringen av timplanen bedöms ske 2016/17. Så bra!

 

 

 

Idrottens dag i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 5

Det är egentligen märkligt att vissa sanningar som alla känner till ska vara så svårt att ta till sig, som att det är bra att motionera och att det gör gott för kropp och själ. Det är lätt att rada upp argumenten till varför man ska träna, men ändå tar inte alla till sig det och jag kanske inte är den bästa på det heller. Erfarenheterna visar i alla fall att om man får med sig goda vanor tidigt i livet ökar förutsättningarna avsevärt att man tar dem med sig även i vuxenlivet.

Imorgon är det Region Västerbottens förbundsfullmäktige och vi kristdemokrater lämnade tidigare i veckan in denna motion. Min uppfattning är att underlätta ett smörgåsbord av aktiviteter kan skapa nyfikenhet till att pröva nya idrotter. Fotboll och innebandy är stort, men det passar inte alla. Att samarbeta närmare med föreningar och det civila samhället kommer att gynna inte bara den enskilde, men hela Västerbotten och ett steg framåt till världens bästa hälsa.

*******************************MOTION 26 nov 2013

Idrottens dag i Västerbotten

 

Att idrotta och röra på sig är kul. Det ger en känsla av välbefinnande i kropp och själ och förbättrar hälsan på kort och lång sikt. Forskning visar att barn som får möjlighet till att uppleva glädjen i fysisk rörelse får bättre förutsättningar i livet.

Sedan 1999 har eleverna på Ängslättskolan i Bunkeflostrand idrott eller någon form av fysisk aktivitet på schemat varje dag. Satsningen, idag kallad Bunkeflomodellen, har studerats av forskare under flera års tid. Resultatet är tydligt: Elevernas koncentrationsförmåga ökar, deras motorik blir bättre och betygen förbättras.

I flera län i Sverige anordnas tillsammans med föreningslivet Idrottens dag för barn och unga. Prins Daniel tog initiativ till att det i Hagaparken i Stockholm anordnades Idrottens dag i september 2013.

Idrottens dag kan beskrivas som ett skyltfönster, ett smörgårdsbord, till att testa och upptäcka idrotten.  Det blir en dag för barn och unga som redan idrottar men även för barn och unga som ännu inte börjat med någon idrott.

Under Idrottens dag får barn och unga möjlighet att pröva på olika idrotter helt gratis. Det är en dag där man träffas sina kompisar, skrattar, testar och utmanar sig själv att prova nya saker. Kanske testar man en idrott som man upptäcker för första gången.

 

Västerbottens läns landsting har som vision: Världens Bästa Hälsa 2020. Som ett steg för att nå målet Världens Bästa Hälsa 2020 är det viktigt att uppmuntra barn och unga till fysisk rörelse på olika sätt.

– För att främja och utveckla barn och ungas lust till fysisk aktivitet föreslår kristdemokraterna att Region Västerbotten tar initiativ att tillsammans med idrottsrörelsen, föreningslivet och kommunerna inrätta och årligen genomföra en Idrottens dag i Västerbottens län.

 

Veronica Kerr (KD) gruppledare                                    Birgitta Nordvall (KD)

 

 

Maria Wiksten (KD)