Etikett: Socialnämnden

Samarbete i sönderfall

Av , , 2 kommentarer 12

Jag såg igår kväll att mitt förra inlägg blivit pingat av en vänsterpartistisk bloggare som konstaterade att ingen av de ”manliga politiker bloggarna” valde att skriva om den internationella kvinnodagen utan endast om vad som händer mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Jag var tydligen den ende av gruppledarna som inte uttalat mig om det samarbete som verkar vara i accelererande sönderfall och där Lasse Jakobsson och Lennart Holmlund är huvudpersoner.

För mig är det ingen nyhet att samarbetet gnisslar och knakar och för de som är med på kommunfullmäktiges sammanträden är det allt mer uppenbart. Oräkneliga är de tillfällen som Lasse Jakobsson stått i talarstolen och kommit med rena lögner där beskyllningar lagts på Alliansen och där näste talare är Holmlund som tar Lasse i örat och säger att han har fel. Vänsterns ”sanning” har många gånger visat sig vara rena lögner och konspirationsteorier.

Häromdagen talade jag med en tjänsteman om hur det är att arbeta i politiskt styrd verksamhet. Jag fick höra en frustrerad suck och att det ibland är mycket svårt att arbeta när förutsättningarna plötsligt ändras och arbetet ifrågasätts. Tjänstemän med decennier av erfarenhet och kunskaper får skriva om förslag till beslut på godtyckliga grunder för att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna inte är överens. När sedan beslut tas kommer Vänsterpartiet med en egen röstförklaring där de säger att egentligen vill de något annat. Jag har sett detta tydligast i Socialnämnden där man är i styre med Socialdemokraterna, men känner sig obekväm och vill egentligen stå i opposition. Äta kakan och ha den kvar, är det konstigt att Socialdemokraterna inte längre vill ha Vänstern i knät?

Om Holmlund och privat familjehemsvård

Av , , 3 kommentarer 10

Den antagligen mest flitige bland bloggarna på VK är Lennart Holmlund. Var och en är fri att tycka vad man vill, men när Holmlund kommer med angrepp eller påståenden som inte alls stämmer är det dags att kommentera. Holmlunds blogg om privata familjehem påstår att det är märkligt att Maria Larsson (Kd) kommer med kritik efter det att media börjat granska privata alternativ i familjehem. Det är inte sant. Redan 2011 fick Socialstyrelsen uppdraget att ta fram ett program för säkerhet och trygghet för placerade barn och unga och under 2012 genomfördes inspektioner. Man måste utreda och veta vad som är fel innan man sätter in åtgärder.

Holmlund påstår vidare att Kristdemokraterna står för att det ska vara privata alternativ för att vi kallar det frihet att ha fler utförare (citat ..”och ibland heter det något annat.”) Holmlund väljer att glömma bort att här handlar det inte om att välja alternativ över vem som ska hjälpa mig när jag behöver hjälp i hemmet eller i sjukvården. Här handlar det om att samhället inte uppfyller behoven. Det är kommunerna som ansvarar för att barnen får en trygg och säker vård när familjen inte längre klarar av det. I vår egen kommun har vi haft svårt att rekrytera egna familjehem, men vi kan inte låta de barn och ungdomar som behöver bryta sig fri från missbruk antingen eget eller föräldrars stå utan hjälp för att kommunen inte har egna alternativ.

Vi har ett samhälle där det anses vara konstigt att stanna hemma med sina barn längre än ett år, där det är helt OK att placera ettåringen på en avdelning med 20 andra barn och få vuxna. Hur ska vi då få familjer som är villiga att ta emot och hjälpa andras barn? Ger vi våra barn en trygg uppväxt, men varför är det så att psykisk ohälsa blir allt vanligare bland våra tonåringar?

Holmlund vill få det till att Kristdemokraterna kör med ad hoc lösningar när media kommer med kritik. Sanningen är att Kristdemokraterna har lyft frågan om trygg och säker vård tidigt för att utreda vilka problem som kan finnas innan man kommer med snabba lösningar. Kommunen har ett stort ansvar och där är uppföljning a och o.

Jag vill uppmärksamma de familjer som öppnar sina hem för barn som har det svårt, som tar sin egen tid för att hjälpa andra familjer. Det är inte lätt och ett stort ansvar, men utan dessa människor skulle allt fler barn råka illa ut. Socialnämnden i Umeå ska också garantera att de familjer som tar emot barn och unga också ska få den hjälp de behöver. Här har vi brustit emellanåt. Vi har inte tillräckligt många egna familjehem och tills dess behöver vi andra alternativ, allt för att ge alla barn en trygg och säker uppväxt.

Åtgärder mot barnfattigdom

Av , , Bli först att kommentera 4

För två veckor sedan deltog jag i ett seminarium där Tapio Salonen föreläste om barnfattigdom och jag satt även med i ett panelsamtal där jag fick delge mina reflektioner i saken. Salonen är professor i socialt arbete och den som antagligen varit mest involverad i studierna om barn som lever i ekonomisk utsatthet eller enklare sagt, i barnfattigdom.

Ordet barnfattigdom har tidvis varit mycket kritiserat inte minst efter Uppdrag granskning för drygt ett år sedan. Oavsett vad man anser om ordet så är det helt klart att det finns barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer och som inte har samma möjligheter till aktiviter eller materiella saker som andra jämnåriga. Denna dag var det väldigt många politiker i publiken vilket var tydligt när ordet var fritt och det var flera som sökte bevis för att säga vems fel det var, Alliansen eller Socialdemokraterna eftersom ekonomiska skillnader började för mer än 20 år sedan.

Det är olyckligt att använda simpla begrepp för att hitta någon att skuldbelägga och det är också att göra det alltför lätt för sig. Det är klart att ojämlikheten har ökat och det är ett stort problem att barns fritid är beroende i större grad av ekonomi konsumtion och förväntningar i relation till vad andra barn har eller får.

Jag har skrivit om det tidigare att Alliansregeringen med Kristdemokraterna har genomfört reformer för att bekämpa barnfattigdom som att höja grundnivån i föräldraförsäkringen fr 180 kr/dag till 225 kr; Höjning av bostadstillägg och flerbarnstillägg; infört fritidspeng; jobbstimulans; ungdomar i familjer med försörjningsstöd ska kunna behålla det man tjänar vid arbete och inte räknas in i familjens inkomst. Några av dessa reformer har redan gett effekt, men en del är så nya att vi ännu inte sett resultat. I Umeå sjunker även antalet hushåll med försörjningsstöd och har gjort så under en lång tid.

Igår hade vi årsbokslut för Socialnämnden och där visar tydliga siffror att antalet barn som ingår i hushåll som fått försörjningsstöd sjunkit med 11% i hela kommunen vilket innebär 141 färre barn jämfört med 2012. Det är glädjande siffror, men det ser inte lika bra ut i alla kommundelar. Det är min starka förhoppning att med en enad förvaltning i Umeå kommun kommer vi att stärka arbetet med att ge alla våra barn mer jämlika förutsättningar. Tapio Salonen uttryckte det mycket starkt att alla barn borde ges en dator i skolan eftersom det ger bättre möjligheter för barnen att inte uppleva ekonomisk utsatthet eller barnfattigdom. Jag har bloggat om det förr att när elever i Umeå fått en dator från åk 6, har det sett helt olika ut i kommundelarna. På vissa skolor har eleverna mycket liten tillgång till dator på skolan och man förutsätts ha egen privat dator hemma för att utföra skolarbetet. Även här är en förändring på gång. Det är bra!

 

 

Billiga politiska poänger..

Av , , Bli först att kommentera 7

Gårdagens socialnämnd, det finns fortfarande en del att skriva om det som inte kom med i gårdagens blogg. För er som läst dagens VK kunde ni läsa att det var fler saker som vi inte var överens om när uppdragsplanen skulle tas. Det var och kommer dock fortfarande att vara kring hemtjänsten som vi har flest frågor och där vi ifrågasätter vad socialdemokraterna tillsammans med vänsterpartiet egentligen vill . Men det vore tråkigt om jag inte nämner någonting alls om genuskompetens.

Som jag tidigare skrev hade vi i Alliansen den hållningen om att inte revidera och komplettera gällande uppdragsplan med alltför nya uppdrag och i synnerhet inte uppdrag som inte rör vård och omsorg. Igår kompletterades uppdragsplanen med uppdragen att genuskompetens ska ingå i kommunens alla chefsutbildningar samt alla chefer ska genomgå en kunskapshöjande utbildning i genuskunskap. Vi i Alliansen reserverade oss med hänvisning till att Socialnämnden inte äger frågan och att det ska därför inte stå med i uppdragsplanen. Socialdemokraterna och vänsterpartiet envisades och ville bestämt ”göra politiska poänger” med detta trots att det är dessa två partier som styr Umeå. Det visade sig också att de också var komplett ovetande om att kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har redan sagt ett tydligt nej till ett yrkande om att kommunens alla ledande chefer skall genomgå utbildning i makt och kön.

KSAU tog upp frågan i samband med att det fastställdes att kommunstyrelsen samt alla nämnders presidier skall genomgå en utbildning för förtroendevalda om arbetsgivarrollen. Den utbildningen ges för övrigt imorgon och med tanke på hur mycket intressant det tidigare har funnits att säga kring just detta ämne har jag nog anledning att återkomma.

 

Vad vill S och V med LOV?

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag har vi i Socialnämnden fastställt budget för vård och omsorg i kommunen samt reviderat befintlig uppdragsplan. Det är tufft att göra besparingar när man ser att det direkt berör människor och det gäller att ”vända på stenar” och se möjligheter överallt. Det var inte någon större diskussion eller debatt kring budget, men jag tycker att det har blivit tydligare med en enad förvaltning tillsammans med kommundelarna.

Min uppfattning och hållning har varit att den uppdragsplan som vi tog för drygt ett år sedan och som gäller fortfarande inte ska revideras mer än nödvändigt. Det är inte bra om politiken hittar på nya uppdrag innan man vet om tidigare uppdrag uppfyllts eller kan uppfyllas. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet var av en annan uppfattning och hade lyft fram nio (9) nya uppdrag. Det uppdrag som orsakade mest diskussion var denna:

En handlingsplan ska utarbetas med förslag till alternativa åtgärder för att åstadkomma en förbättrad logistik inom hemtjänstverksamheten.

Detta uppdrag menar socialdemokraterna och Vänsterpartiet är nödvändigt och något som de har funnit uppenbart efter den tidigare utredning som presenterades om LOV i hemtjänsten för ett par veckor sedan. Jag har skrivit om utredningen tidigare och det stod tidigt klart för mig att vissa i majoriteten var besvikna när utredningens resultat inte var vad de hade önskat. På detta uppdrag yrkade Kristdemokraterna och övriga allianspartier avslag med hänvisning till:

  • att förbättra logistik är redan något som verksamheten redan har i sitt uppdrag.
  • att utarbeta en handlingsplan för detta skapar merarbete för tjänstemän samtidigt som det är ett misstroende mot verksamhetens chefer
  • eftersom det står hemtjänstverksamheten (och inte kommunala hemtjänsten) inkluderas alla hemtjänstutförare och kommunen har ingen möjlighet eller rätt att styra över hur externa företag genomför sin verksamhet.
  • vi ser att detta kan innebära ett första steg till att kraftigt begränsa antalet utförare och därmed avskaffa lagen om valfrihet i Umeå kommun. Alternativa åtgärder?

 

Flera socialdemokrater yttrade sig att de var förvånade över vårt ställningstagande och beklagade sig över att vi inte skulle vilja förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare vilket är helt fel. Jag vill inte vara med och begränsa valfrihet och möjligheter för våra brukare i kommunen. Självklart är arbetsmiljön viktig och självklart ska vi göra allt för att våra medarbetare trivs i kommunen, men att smyga in uppdrag med tveksamma avsikter baserade på felaktigheter är illa. Utredningen som man hänvisar till har inga uppgifter om att logistiken skulle fungera dåligt eller sämre efter det att LOV införts i kommunen.

På dagens presskonferens lyfte socialnämndens ordföranden än en gång upp att LOV kräver för mycket i personella resurser, att det skulle vara 1,5 årsarbetare i socialtjänsten som arbetar med LOV uppgifter. Detta är fel! Personalen själva har beräknat att i tidsåtgång för personal på upphandlingsbyrån, i socialtjänsten som ex biståndsbedömning och på ekonomi motsvarar det ungefär 1,5 årsarbetare. För hela kommunen! Kommunen har inte anställt personal för dessa uppgifter utan det är människor som har fått nya arbetsuppgifter. Ibland stämmer inte verkligheten med den bild som vänstermajoriteten envisas med att se.

Hemtjänsten har blivit bättre med LOV

Av , , Bli först att kommentera 6

Bättre kvalitet, större valfrihet och nöjdare brukare. Det är några av de positiva effekterna som införandet av lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten har medfört. Det skriver Alliansens ledamöter i Socialnämnden i Umeå i en debattartikel i VK i dag.

bild

2010 införde Umeå kommun lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. Den som är i behov av stöd kan därför även välja mellan olika privata alternativ utöver den kommunala hemtjänsten.

Strax innan sommaren beslutade socialnämnden att tillsätta en utredning för att undersöka följderna av beslutet. Slutsatserna som nyligen redovisades för socialnämnden är på många sätt glädjande. Det har blivit ett större fokus på kvalitet, uppgifter från förvaltningen visar att brukarnas behov tillgodoses bättre.

Det viktigaste är naturligtvis att lyssna på vad brukarna själva har att säga. De är nöjdare med servicen inom den privata hemtjänsten än inom den kommunala, enligt Umeå kommuns senaste undersökning i frågan. Det innebär inte att den kommunala hemtjänsten har blivit sämre. Tvärtom. Enligt en rapport från Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting har äldres nöjdhet med hemtjänsten som helhet ökat i Umeå.

LOV bidrar till att förbättra den kommunala hemtjänsten. Genom att brukare kan välja mellan flera utförare blir kommunen mer uppmärksam på den enskildes behov/önskemål, vilket också bekräftas i utredningen. Företrädare för den kommunala hemtjänsten konstaterar att valfrihetssystemet gör den egna verksamheten mer kvalitativ.

Utredningen slår fast att det är svårt att mäta den faktiska miljöpåverkan av införandet av LOV. Däremot hänvisar den till att det finns uppgifter om att fler aktörer leder till ökade körsträckor. Men privata utförare pekar ofta på att långa resvägar och parkeringskostnader innebär stora utgifter som gör det svårt för dem att få lönsamhet. Precis som utredningen finns det därför anledning att tro att de arbetar aktivt för att minska dessa kostnader. Det finns därför ingen anledning till att kommunen ska begränsa antalet utförare eller utrymmet för människors valfrihet med hänvisning till det argumentet.

Granskningen visar att LOV har lett till att kommunen har förbättrat sin budgetdisciplin. Kostnaderna per brukare har minskat för Umeå kommun – om hänsyn tas till inflationen.

Det är viktigt att betona att LOV innebär att utförarna konkurrerar med kvalitet – inte med pris. Priset sätts nämligen av kommunen och är lika för alla. De aktörer som är mest attraktiva får flest uppdrag, eftersom de äldre själva väljer vilka de vill vända sig till.

LOV stärker de äldres livskvalitet. Att kunna påverka sin situation ger en större trygghet för alla människor – oavsett ålder. I framtiden behövs fler upphandlingar enligt lagen om valfrihetssystem med kvalitet och människors valfrihet i fokus.

Veronica Kerr
vice ordförande  (KD) socialnämnden i umeå
Elmer Eriksson
ledamot (M) socialnämnden i Umeå
Lotta Holmberg
ledamot (FP) socialnämnden i Umeå
Anna-Carin Sjölander
ledamot (C) socialnämnden i Umeå
Natalja Kaganovitch
ledamot (M) socialnämnden i Umeå

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

S rör om i grytan

Av , , Bli först att kommentera 5

Efter Holmlunds besked häromdagen börjar det ge ringar på vattnet och äntligen vågar de som utpekats till Lennart Holmlunds efterträdare tala klarspråk, Hans Lindberg och Åsa Ögren står nu till valberedningens förfogande. Christer Lindvall är den enda av de tre kända kandidaterna som redan innan semestern gick ut och talade om vad han ville och som var redo att ställa upp om han fick frågan.

Vem det nu blir som efterträder är för tidigt att uttala sig om och enligt mig är det ju trots allt Socialdemokraterna själva som måste göra arbetet och känna förtroende för den det blir. Thomas Fridh, valberedningens ordförande har ett svårt och viktigt arbete framför sig. En stor skillnad mellan de två kandidaterna Hans och Åsa är att Åsa tydligt uttalat sig om att hon inte ställer upp till omval som Byggnadsnämndens ordförande medan Hans är beredd att fortsätta i gymnasie och vuxenutbildningsnämnden.

Oavsett vem som blir Socialdemokraternas första namn är det just nu helt klart att varken nuvarande ordförande i Byggnadsnämnden eller i Socialnämnden fotsätter efter valet. Eva Andersson har redan tidigare klargjort att detta är hennes sista mandatperiod. Varför talar vi inte om vem kommer att få Socialdemokraternas förtroende att ta över efter henne? När får vi se någon som klart och tydligt säger jag är beredd att ta över? Det rörs om i den socialdemokratiska grytan..

Idag är jag på Nolia igen. Tycker du att jag har fel eller vill du komma med egna synpunkter och råkar befinna dig på Nolia, kom förbi och säg hej över en kopp kaffe. Jag lyssnar gärna!

Akuta behov av bostad

Av , , 8 kommentarer 4

Rubriken i dagens VK är stor och svart: AKUT KRIS I KVINNOJOUR

Det är ingen nyhet att det råder bostadsbrist i Umeå kommun om någon har råkat undgå denna nyhet blir man oftast snabbt påmind när höstterminen börjar och studenter flyttar till Umeå. Vi har också fått se att kommunen inte kan växa i den takt som vi önskar vilket leder till mindre skatteintäkter och sämre budgetförutsättningar.  Det är en sak att de som vill flytta till Umeå inte får bostad, men när människor befinner sig i akuta kris situationer måste det finnas lösningar.

Kvinnojouren berättar att idag får 13 personer dela på fyra sovrum och under årets första fem månader har man nekat 31 kvinnor och 35 barn boende! Vad händer med dessa kvinnor och barn när man har tagit steget att bryta upp från kanske ett destruktivt förhållande? Socialnämnden har lyft frågan politiskt flera gånger och i den nyligen antagna bostadsstrategin har socialnämndens behov visats. Min uppfattning är dock att det ibland varit trögt att få andra att förstå hur stort behovet verkligen är. Det är inte socialnämndens ansvar utan det är ett kommunansvar att erbjuda bostad till sina medborgare.

Det byggs för lite lägenheter och på nationell nivå arbetar man med att förenkla regelverk för just smålägenheter. Vårt kommunala bostadsbolag Bostaden har uppgiften att ansvara för bostadsförsörjning, men ska också vara affärsmässiga. Den sociala funktionen att erbjuda fler en bostad ska inte stå i motsats till att vara affärsmässig vilket det ibland uppfattas som.

I maj lämnade vi i Alliansen in en motion till kommunfullmäktige där vi föreslår att Bostaden ska öka produktionen av hyresrätter. Detta sker genom att en tredjedel av fastighetsbeståndet säljs för att skapa förutsättningar för en snabbare takt på nybyggnation av hyresrätter samt bättre förutsättning för att klara renoveringsbehovet av kvarvarande bestånd. Det är en motion som är rätt i tiden när behoven blir allt större vilket dagens artikel bekräftar.

 

 

8 kommentarer
Etiketter: , , ,

Vad är en garant?

Av , , Bli först att kommentera 11

För den vane läsaren av politiska bloggar på VK kan man inte ha undgått att se att Alliansens svar på Vänsterpartiets debattartikel var publicerad idag. Både Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (Fp) har skrivit om den.

Vänsterpartiets debattartikel var menad som ett försvarstal till deras gruppledare Tamara Spiric samtidigt som det var riktat med anklagelser och kritik mot Alliansen. Något annat kan jag inte tolka det som, men när man läser deras debattartikel igen kan man även tyda en kritisk hållning gentemot samarbetspartiet Socialdemokraterna.  Eller vad menar dessa vänsterpartister egentligen med orden att Tamara är "en garant för en bättre äldreomsorgspolitik"? Om äldreomsorgen brister i Umeå kommun är det då Tamara som brustit som garant och är det till henne anhöriga och brukare ska vända sig till? Stora ord, kan inte låta bli att undra vad Socialnämndens ordförande Eva Andersson (s) säger…

Berörd i hjärtat

Av , , Bli först att kommentera 13

Sitter just nu och väntar på flyget till Umeå efter en dag i Stockholm. Vi har idag från Socialnämndens presidium tillsammans med ett antal tjänstemän varit på en konferens om det nationella utvecklingsarbetet gällande samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruk. Konferensen arrangerades av Socialstyrelsen och Umeå kommun var en av fem kommuner som fick presentera det arbete som pågår lokalt.

Det händer att jag har deltagit i konferenser där jag efteråt undrat varför var jag med, men idag blev jag djupt berörd och de föreläsningar som gavs följer med mig hem i hjärtat. Frid Hansen är psykoterapeut från Norge och har varit verksam under mer än 30 år i yrket. Hon berättade på klingande norska om hur synen och behandlingen av vuxna med alkoholmissbruk har förändrats och att det var i mitten av 1980 talet som man började att tänka bredare och även inkludera anhöriga i vården. Det är sant att missbruk av narkotika och alkohol inte bara påverkar den som använder utan självklart också de som lever nära. Detta har VK också skrivit om i artikelserien om droger i Umeå. Idag fokuserade vi på barnen som lever i familjer med missbruk. Vi ska se dem och vi ska bekräfta dem.

Frid Hansen berättade att när hon frågade alkoholister som var i behandling hur länge de hade varit alkoholister blev svaret oftast ca 2-4 år. När hon frågade den anhöriga (oftast en fru) hur länge hon upplevde att alkoholen varit ett problem i familjen blev svaret 10-12 år!! Hur många barn finns det som lever i familjer där alkoholmissbruk är tabu och en familjehemlighet och barn skyddar sina föräldrar? Oro och ångest för mammas eller pappas mående, men där barnens oro inte blir uppmärksammad i tillräcklig grad. Oro som ger symptom som oro, huvudvärk, koncentrationssvårigheter i skolan, men där vi hellre vill utreda om det är funktionsnedsättning än att verkligen fråga barnet om hur det mår och hur det är i hans eller hennes familj.