Etikett: värdighetsgaranti

Vad är ett värdigt liv och rimliga förväntningar?

Av , , 3 kommentarer 5

Fredag och lördag samlas ca 900 kristdemokrater i Västerås för årets KD dagar, två dagar med kommun och regionpolitiker från hela Sverige. Det är en höjdpunkt och i år när partiet fyller 60 år är det än mer speciellt. Självklart kommer fokus även vara på valet till EU parlamentet den 9 juni.

KD dagar och EP val ligger nära i tiden, men ändå framför oss. Det jag tänkte ägna inlägget till är en kortare tillbakablick från början av veckan när kommunfullmäktige sammanträdde. Årsbokslut och interpellationer dominerade dagordningen och där vi kristdemokrater lämnat in två. En av dem berörde äldreomsorgen och de värdighetsgarantier som är inskrivna i verksamheternas kvalitetsdeklarationer. Det är löften och beskrivningar av vad du kan förvänta dig av äldreomsorgen. Problemet är att dessa garantier har idag tio år på nacken. Förväntningarna har ändrats och vad omsorgen kan leverera likaså. Svaret från Carin Nilsson är att vi gemensamt lägger ett uppdrag till förvaltningen att återkomma till Äldrenämnden för att ge förslag på uppdatering vilket är ett mycket positivt svar. Interpellationen i sin helhet:

Är det dags att uppdatera de lokala värdighetsgarantierna?

Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen, inskriven i socialtjänstlagen sedan 2011, tydliggör äldre personers möjligheter till inflytande vid genomförandet av socialtjänstens insatser. Äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Detta borde vara en självklarhet, men uppfattningen om vad som ska räknas som värdigt eller vad som är skäligt kan gå isär.

Bakgrunden till att socialtjänstlagen fick detta tillägg var för att den dåvarande alliansregeringen ansåg att det behövdes ett skifte i synen på äldre personer och åldrandet. Det ska vara en självklarhet att äldre personer ska så långt som det är möjligt kunna välja när och hur stöd och hjälp ska ges. Baserat på detta har Umeå kommun fastställt lokala värdighetsgarantier med löften och beskrivningar av vad du kan förvänta dig av äldreomsorgen. Det handlar om något utöver lagstadgade rättigheter. Dessa värdighetsgarantier gäller även för externa utförare av hemtjänst eller vårdboende och finns inskrivna i verksamheternas olika kvalitetsdeklarationer.

Exempel på löften för den som bor på ett vårdboende är: du får möta personal som har god kunskap isitt yrke och som har relevant inskolning; du ges möjlighet till socialt och kulturellt innehåll, fysiska aktiviteter och utevistelse Vårdboende – Umeå kommun (umea.se) Det är goda löften och bör beaktas som självklara, men enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser 2023 så utmärker vi oss mycket negativt jämfört med riket när det gäller omsorgspersonal med adekvat utbildning. Samma gäller möjligheterna att komma utomhus. Detta talar vi ofta om, men har ännu inte sett någon
förbättring.

Äldreomsorgens värdighetsgarantier beslutades av Socialnämnden i februari 2014, dvs mer än tio år sedan. Mycket har hänt på tio år och det är hög tid att väcka frågan igen om vad som ska betraktas som värdigt liv. Hur når vi dit och vilka förväntningar är rimliga?

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:

* Anser du att de beslutade värdighetsgarantierna är väl förankrade och kända ute i
verksamheterna?

* Anser du att äldreomsorgen klarar att hålla de löften som har givit för en värdig
omsorg? Om inte, vilka löften klarar vi inte och vilka löften bör vi revidera?

Veronica Kerr (KD)
1:e vice ordförande i Äldrenämnden

 

 

Beslutade garantier

Av , , Bli först att kommentera 10

Nu är de beslutade, de lokala värdighetsgarantierna i Umeå kommun. De har arbetats med och bearbetats under lång tid och synpunkter har kommit från politiken, personal, brukare och anhörigorganisationer för att det viktigaste skulle komma med. Jag har skrivit om värdighetsgarantier tidigare och jag har interpellerat om dem i fullmäktige och nu är de alltså beslutade. De kommer att gälla i särskilda boenden, hemtjänst, korttidsboende och dagverksamhet.

Värdighetsgarantierna är 

Umeå kommun lovar

1. …att ditt självbestämmande och din delaktighet respekteras genom regelbunden dialog i din vardag.

2….du får möta personal som har god kunskap i sitt yrke och med relevant inskolning

3…du får en kontaktpersonal som du kan känna extra förtroende för. Om du inte är nöjd med din kontaktpersonal så har du möjlighet att byta.

4…. du får ett välkomstsamtal inom en vecka med din kontaktpersonal och om du så önskar tillsammans med dina närstående

5. ..det ska vara enkelt för dig att komma i kontakt med ansvarig chef

6.. du får veta vilken personal det är som komer och hjälper dig

7….all personal inom hemtjänsten alltid kan visa tjänstelegitimation

8. …hålla överenskomna tider med en marginal på 30 minuiter. Blir det förändringar meddelar vi dig.

10. .. du ges möjlighet till socialt och kulturellt innehåll, fysiska aktiviteter och utevistelse

11. ..du som vårdas i livets slutskede inte ska lämnas ensam, om du inte önskar det.

 

Det som skiljer värdighetsgarantier från vanliga kvalitetsdeklarationer är att dessa ska göras tillgängliga både för brukare och anshöriga så att man lätt kan få reda på vilka förväntningar man kan ha av Umeås äldreomsorg. Det ska också vara tydligt var man kan vända sig när garantierna inte fungerar och vad som då händer. Här var det inte tydligt exakt hur det kommer att se ut därför kommer jag inte att släppa dessa förrän jag vet att de är tillgängliga för alla som vill.

Här är länken till dagens pressmeddelanden från socialnämnden. Jag delar inte Åsa Bäckströms uppfattning om att värdighetsgarantierna kommer att bli svåra att implementera hos de privata LOV företagen eftersom när dessa företag upphandlas enligt LOV kommer värdighetsgarantierna att finnas med i underlagen. Det som är fantastiskt med LOV, lagen om valfrihet, är att är jag inte nöjd med min hemtjänst för att de inte uppfyller ovanstående då har jag rätt att byta tjänst. Vad valfrihet innebär har dock alltid varit svårt för Vänsterpartiet att begripa.

Värdighetsgaranti och gårdsfest

Av , , Bli först att kommentera 3

Från mobilen

Igår deltog jag i ett möte om de lokala värdighetsgarantier som är på gång att införas i Umeå kommun. Det är en av mina hjärtefrågor och Kristdemokraterna har mycket länge drivit frågan både i kommunen och på nationell nivå. Den nationella värdegrunden säger att "Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande". (5 kap. 4§ SoL)

Värdighetsgarantin ska vara en konkret beskrivning av vad äldre personer, deras anhöriga och övriga kommuninvånare kan förvänta sig av de tjänster som kommunen erbjuder. Det är också mycket viktigt att det är tydligt vad man kan förvänta sig när kommunen inte uppfyller garantierna och var man kan vända sig med klagomål eller synpunkter.
 
I arbetet med framtagandet av lokala värdighetsgarantier har personal och allmänhet fått möjlighet att komma med synpunkter och önskemål, men nu kommer vi att diskutera detta vidare i socialnämnden. Jag tycker att det är otroligt roligt att det är på gång. Nedan ser ni en bild av mig i valrörelsen 2010.
 
 
Det känns härligt att det är fredag och att helgen står inför dörren. Idag besöker jag Öppen Gemenskaps gårdsfest med cykelutställning kl.11-15 och säger bara att vädret kunde inte vara bättre!

 

Medborgarförslag antaget!

Av , , 1 kommentar 14

Under gårdagens sammanträde i Socialnämnden var det för ovanlighetens skull inte en enda punkt på dagordningen där våra uppfattningar skiljde sig åt. Det var i och för sig mest bara remissyttranden, men ett ärende skiljde sig från mängden medborgarförslaget att införa obligatoriska anhörigråd inom kommunens samtliga äldreboenden.

Medborgaren skriver i sitt förslag att ett beslut om "obligatoriska anhörigråd skulle öka den enskildes inflytande över boendemiljön, möjliggöra att både boende och anhöriga kommer till tals och därmed öka delaktigheten". Hon menar också att även arbetsglädjen hos personalen skulle kunna öka genom ökat engagemang från anhöriga.

Socialnämnden beslutade igår att under en försöksperiod inrätta brukar- och närståenderåd vid fyra äldreboenden för att sedan göra en utvärdering. Jag tycker att förslaget om anhörigråd är ett utmärkt förslag som kommer att vara till god hjälp när de lokala värdighetsgarantierna i äldreomsorgen ska arbetas fram. Värdighetsgaranti i äldreomsorgen är en fråga som Kristdemokraterna arbetat länge med. Engagerade anhöriga kan nu lättare lyfta fram förbättringsförslag och synpunkter vilket förhoppningsvis kommer att leda till en bättre och tryggare äldreomsorg i Umeå. Det känns bra!