Villkor och regler

Dessa villkor och regler gäller mellan Västerbottens-Kurirens Media Aktiebolag (”Västerbottens-Kuriren”) och dig när du använder blogg.vk.se och andra medlemstjänster som Västerbottens-Kuriren tillhandahåller.

Tänk på att Västerbottens-Kurirens bloggtjänster är ett massmedium som kan ha stor genomslagskraft. Du som skriver inlägg eller laddar upp material har ett stort personligt ansvar. Därför är det viktigt att du läser igenom dessa villkor och regler ordentligt.

 

1. Medlemskap

På blogg.vk.se är alla välkomna som medlemmar så länge man håller sig till dessa villkor och regler.

 

2. Ansvar

Du är själv ansvarig för det du skriver eller laddar upp på sajten. Västerbottens-Kuriren kan inte klandras för vad du publicerar.

Västerbottens-Kuriren förhandsgranskar inte inlägg eller bilder och dina uppgifter omfattas inte av det utgivaransvar enligt yttrandefrihetsgrundlagen som gäller på vk.se. blogg.vk.se är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen vk.se. Det innebär också att när du skriver och i övrigt laddar upp innehåll på blogg.vk.se inte har det meddelarskydd som gäller på vk.se.

Västerbottens-Kuriren har rätt att omedelbart och utan föregående meddelande utesluta dig som medlem och alla tjänster som hör till medlemskapet om du bryter mot någon bestämmelse i dessa villkor och regler eller om Västerbottens-Kuriren har skäl anta att så är fallet. Västerbottens-Kuriren förbehåller sig också rätten att plocka bort inlägg, bilder och filmer som strider mot dessa villkor och regler.

 

3. Vilket material får jag publicera?

Utgångspunkten är att det ska vara högt i tak men det finns viktiga begränsningar.

Iakttag vanlig nät-etikett – håll en trevlig ton och en hyfsad nivå på argumenten. Följ dessa regler:

 • Håll dig till ämnet.

 • Använd egna ord eller bilder. Tänk en extra gång innan du laddar upp bilder och filmer. Läs också punkt 4 om upphovsrätt.

 • Visa respekt för folks privatliv och använd inte bilder på personer om du inte först har fått deras samtycke till publicering.

 

Inlägg eller filmer ska helst vara på svenska. I speciella fall går det bra med engelska, norska och danska.

Du får inte skriva inlägg eller publicera material som strider mot svensk lag eller grundläggande krav på vanlig hygglighet. Sådana tilltag är alltid otillåtna och du får alltså inte:

 • Förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota andra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter.

 • Publicera eller på annat sätt sprida information eller material som innefattar olaga hot, olaga integritetsintrång, uppvigling, hets mot folkgrupp, förtal, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, brott mot tystnadsplikt eller uppmaningar till brott, såsom om rekrytering m m avseende terroristbrott, eller som på annat sätt strider mot lag eller är olämplig, stötande, vulgär, obscen eller oanständig.

 • Överföra filer som innehåller virus, trojanska hästar, kedjevirus, tidsinställda bomber etc, skadade filer eller andra program som kan skada funktionen hos någon annans dator eller egendom.

 • Göra inlägg eller ladda upp filmer eller bilder som gör intrång i någon annans upphovsrätt eller annan rättighet.

 • Länka till olämpliga webbplatser eller webbplatser med olagligt innehåll. Du får heller inte länka i kommersiellt syfte. (Västerbottens-Kuriren tar inget ansvar för vad som finns på externa webbplatser.)

 • Göra reklam för kommersiella produkter eller tjänster.

 • Skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra.

 • Använda Västerbottens-Kurirens tjänster för enkäter, tävlingar, pyramidspel, kedjebrev, direktreklam, massutskick av e-post eller någon form av upprepade eller oönskade meddelanden.

 

4. Upphovsrätt m m

Innan du skriver eller laddar upp bilder eller filmer måste du ha försäkrat dig om att du innehar upphovsrätten och/eller de andra immateriella rättigheter som kan gälla för det material du använder och att du kan lämna Västerbottens-Kuriren de garantier som beskrivs nedan.

Du godkänner enligt dessa villkor och regler att alla juridiska personer som ingår i Västerbottens-Kuriren-koncernen får rätt att fritt lagra och kopiera ditt material och också publicera det i andra medier som de disponerar över, både i sitt ursprungliga skick och i redigerat skick.

Västerbottens-Kuriren-koncernens rättigheter enligt denna punkt gäller även efter att ditt medlemskap upphört.

 

5. Uppgifter du lämnar om dig själv

Du väljer själv vad din blogg ska ha för namn. Dock krävs att namnet på avsändaren/bloggaren framgår på bloggen.
Informationen du gett när du blev medlem gör att Västerbottens-Kuriren kan spåra dina inlägg till dig personligen.
Du är skyldig att ge Västerbottens-Kuriren sanna uppgifter om dig själv och att se till att de är uppdaterade.

När du blir medlem får du välja ett användarnamn och ett lösenord. Du ansvarar för att användarnamn och lösenord skyddas på ett betryggande sätt. Du får inte avslöja dessa för obehöriga.

 

6. Brott mot villkor och regler

Skulle du bryta mot villkor och regler kan det innebära skada för Västerbottens-Kuriren.

Du är i sådant fall skyldig att hålla Västerbottens-Kuriren skadeslöst för den skada du orsakar. Denna skyldighet gäller även skada som består i att en tredje man riktar krav mot Västerbottens-Kuriren på grund av din överträdelse av dessa villkor och regler.

 

7. Personuppgifter

Västerbottens-Kuriren behandlar dina personuppgifter på nedan angivna sätt och ändamål. Västerbottens-Kuriren är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Av punkt 10 framgår hur du kan kontakta Västerbottens-Kuriren.

Fullgöra avtal

Västerbottens-Kuriren lagrar och behandlar personuppgifter i syfte att kunna fullgöra sitt åtagande att tillhandahålla, administrera och kontrollera medlemmarnas användning av Västerbottens-Kurirens tjänster.

Berättigat intresse

Västerbottens-Kuriren och dess samarbetspartner kan komma att använda dina personuppgifter för att skicka information eller reklam till dig om Västerbottens-Kuriren och/eller Västerbottens-Kurirens produkter och tjänster samt information eller reklam från och/eller om Västerbottens-Kurirens samarbetspartners.

Västerbottens-Kuriren kan komma att lämna ut dina personuppgifter till bolag som tillhör samma koncern som Västerbottens-Kuriren i den mån detta är nödvändigt för att tillhandahålla, administrera och kontrollera din användning av Västerbottens-Kurirens tjänster.

Uppgifter som samlas in

Personuppgifter som samlas in är sådana som du direkt eller indirekt lämnar vid ansökan av medlemskap och din senare användning av bloggtjänsten, särskilt namn, adress, e-post, personnummer och i förekommande fall betalnings- och inköpsuppgifter.

När du använder bloggtjänsten kan information som är personuppgifter hämtas in, exempelvis teknisk information om vilka typer av enheter (t.ex. mobil, surfplatta eller dator) som används, IP-adress, information om hur den aktuella enheten söker på och annars nyttjar bloggtjänsten såsom läshistorik och annonsexponering, information om telefoni, cookies som kan identifiera inloggning och enhet samt platsinformation.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem förutsatt att du bevisar din identitet. Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.

8. Friskrivning

Utöver vad som i övrigt framgår av villkoren gäller följande friskrivningar för Västerbottens-Kuriren.

Västerbottens-Kuriren lämnar inga garantier beträffande innehåll, information, produkter, tjänster m m som tillhandahålls av eller genom Västerbottens-Kuriren på Västerbottens-Kurirens webbplatser. Västerbottens-Kuriren lämnar inte heller några garantier beträffande webbplatsernas eller tjänsternas funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet.

Västerbottens-Kuriren ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av material eller information som du skickar in till blogg.vk.se eller någon annan medlemstjänst eller för material eller information som du tar emot. Vidare ansvarar inte Västerbottens-Kuriren för brottsliga gärningar som begås med användning av Västerbottens-Kurirens blogg.vk.se eller medlemstjänster såsom exempelvis hot eller förtal, eller för obsceniteter eller störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida.

Västerbottens-Kuriren är inte ansvarigt för negativa konsekvenser för dig som kan följa på åtgärd eller avstängning enligt punkt 2.

Västerbottens-Kuriren svarar inte under några omständigheter för direkta eller indirekta skador orsakade av användandet av, eller oförmågan att använda, Västerbottens-Kurirens blogg.vk.se eller medlemstjänster inklusive material eller information som finns där.

 

9. Ändring av villkor

Västerbottens-Kuriren har rätt att ändra dessa villkor och regler utan att i förväg få ditt godkännande. Västerbottens-Kuriren informerar om ändringen minst en vecka innan den träder i kraft.

Informationen lämnas på webbplatsen. Genom att fortsätta att använda Västerbottens-Kurirens tjänster efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen.

Vill du avsluta ditt medlemskap ska du meddela Västerbottens-Kuriren detta på den adress som anges under punkt 10.

 

10. Kontakt
Mejla oss via [email protected] eller skicka brev till:
Kundcenter
Västerbottens-Kurirens Media AB
VK, 901 70 Umeå