Våra krav – Astas behandlingsmetoder

Våra krav

Under de närmaste dagarna kommer vi att gå igenom vilka krav ”Initiativet Stäng inte Asta” har på behandlingen av sexualbrottsutsatta brottsoffer.

 

Astas behandlingsmetoder.

I det beslut som Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) fattade den 20 maj 2020 framgår det att behandlingen av sexualbrottsutsatta ska vara byggd på teamarbete och etablerade behandlingsmetoder samt att namnet Asta ska finnas kvar.

Ett sådant beslut innebär för en vanlig människa att det framgångsrika arbete Asta-mottagningen genomfört ska fortsätta även inom den nya organisationen. Att det är Astas etablerade behandlingsmetoder som ska fortsätta finnas. Så blev det inte.

Asta-mottagningen arbetade med två inriktningar; dels gruppbehandlingar och dels individuella behandlingar.

Den första behandling en ny patient genomgick var en gruppbehandling där man träffades och pratade om vad man varit med om. De allra flesta blev hjälpta av gruppbehandlingen som kunde hålla på upp till ett år. Kärnan i behandlingen var att utgå från att patienten var ett brottsoffer, dvs inte hade något ansvar för det våld som påtvingats. Om man kan lyssna på andras berättelser om våld och förstå att någon annan inte har ansvar för det våld som påtvingats den personen kan det även vara möjligt att ens egna våldsupplevelser är gärningspersonens ansvar. Det finns fortfarande kvar gruppbehandlingar inom psykiatrin idag. Men eftersom våldsutsatthet inte längre är intressant att arbeta med i den nya organisationen har man tappat det som var själva kärnan till framgång i behandlingen.

Den individuella behandlingen för de patienter som har de allra svåraste upplevelserna bakom sig kunde sträcka sig över flera år. Våldsutsatta barn utvecklar djupa tillitsskador och symptom som ofta tar sig uttryck som olika former av självskadebeteenden. När man söker hjälp som vuxen behövs den trygghet och den bekräftelse som barnet aldrig fick när det var litet. För detta krävs behandlare med kunskap, kraft och ork för att möta människor med erfarenhet av sexuellt våld. De behöver kunna lyssna och stå kvar. Behandlare som kan se symptomen men förstår att det viktiga är att behandla våldsutsattheten. Brottet och konsekvenserna av brottet ska stå i fokus. Det är viktigt att man inte bryter en pågående individuell behandling. Patienten behöver skyddet, bekräftelsen, tilliten. Vi menar att om en patient t ex blivit utsatt för sexuella övergrepp under sin barndom av en person som patienten varit i beroendeställning till, tex en förälder, så skapas så svåra tillitsskador att det tar lång tid att skapa en tillitsfull relation med en psykolog eller psykoterapeut. Det kan ta upp till ett år innan patienter känner att hen klarar av att öppna sig för sin behandlare. Det tar även lång tid att behandla trauman som pågått under en längre tid. Det finns ingen quick-fix för den här typen av skador.

Idag ska det inte finnas ”evighetspatienter” i den nya organisationen. Det innebär att om patientens skador är så djupa att de inte läks inom ett år kommer psykiatrin inte att behandla patienten. Effekten av det synsättet är att de allra svårast skadade patienterna med de djupaste såren nu slängs ut från psykiatrin och de får själva bekosta sin egen behandling, om de har råd!

Vi kräver att Asta-mottagningens behandlingsmetoder ska finnas kvar! Vi kräver en behandlingsmetod med våldsutsattheten i fokus! Vi kräver att vården ska vara offentligt finansierad!

 

Protokoll HSN 20-05-20

§ 54 Mottagning ASTAs organisatoriska placering och arbete inom
ramen för planerad organisationsförändring vid Psykiatrisk klinik Umeå

HSN 610-2020
Sammanfattning
HSN uppdrar till Hälso- och sjukvårdsdirektören att säkerställa att regionen har en
verksamhet för behandling av personer som utsatts för sexualiserat våld. Byggd på
teamarbete och etablerade behandlingsmetoder. Namnet ASTA ska säkras för
verksamheten i Umeå. Vidare uppdras till HSD att utreda hur en god vård och
behandling av denna patientgrupp ska utformas för hela länet.
Förslag till beslut
HSN uppdrar till Hälso- och sjukvårdsdirektören att säkerställa att regionen har en
verksamhet för behandling av personer som utsatts för sexualiserat våld. Byggd på
teamarbete och etablerade behandlingsmetoder. Namnet ASTA ska säkras för
verksamheten i Umeå. Vidare uppdras till HSD att utreda hur en god vård och
behandling av denna patientgrupp ska utformas för hela länet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Betty-Ann Nilsson (KD) yrkar med stöd av Marianne Normark (L) enligt bilaga till
protokollet.
Åsa Ågren Wikström (M) yrkar på följande tillägg;
– att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att följa upp arbetet, första tillfället vid
nämndens sammanträde den 12 juni 2020.
Lars Bäckström (C) yrkar på följande tillägg;
– att arbetet ska bygga på fortsatt teamarbete.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden är redo att fatta beslut i ärendet och finner att
nämnden kan fatta beslut i ärendet idag.
Ordföranden ställer Betty-Ann Nilssons (KD) förslag mot upprättat förslag och finner
att utskottet bifaller upprättat förslag till beslut.
Därefter frågar ordförande om nämnden kan bifalla tilläggsyrkandena, vilket nämnden
godkänner.

Beslut

HSN uppdrar till Hälso- och sjukvårdsdirektören att säkerställa att regionen har en
verksamhet för behandling av personer som utsatts för sexualiserat våld. Byggd på
teamarbete och etablerade behandlingsmetoder. Namnet ASTA ska säkras för
verksamheten i Umeå. Vidare uppdras till HSD att utreda hur en god vård och
behandling av denna patientgrupp ska utformas för hela länet.
Vidare beslutas;
– att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att följa upp arbetet, första tillfället vid
nämndens sammanträde den 12 juni 2020.
– att arbetet ska bygga på fortsatt teamarbete. (Vår kursivering)

Reservation
Betty-Ann Nilsson (KD) och Marianne Normark (L) reserverar sig mot beslutet med
följande motivering:
Det har kommit till vår kännedom att regionen planerar att genomföra en
omorganisation där ASTA-teamet ska integreras i annan verksamhet. Beskedet känns
extra allvarligt eftersom ASTA fått fler och fler patientärenden, med en kraftig ökning
de senaste åren. I konsekvensanalysen nämns att ASTA är en liten verksamhet och
därmed sårbar. Men, ifall en behandlare med specialistkunskap blir sjuk kan inte
behandlingen ersättas bara för att den sker under en större mottagning.
Specialistkunskapen är lika viktig oavsett. ASTA har fått nationell uppmärksamhet för
hur man arbetar med personer som utsatts för sexualiserat våld, övergrepp under
barndom, våld i relationer, hedersvåld och våldtäkt. Vid en omstrukturering saknas ett
tydligt uppdrag kring vem som ska arbeta med patientgruppen, i ett läge där SKR
dessutom fått i uppdrag av regeringen att se över utvecklingsbehoven kring fler
mottagningar för denna patientgrupp. Våldsutsatthet är ofta skambelagt och utan egen
mottagning riskerar färre söka vård och hjälp. Viktiga och väl fungerande
verksamheter finns det ingen anledning att omorganisera bort – Kristdemokraterna vill
att ASTA-mottagningen ska vara kvar.
Yrkande: Kristdemokraterna yrkar att ASTA-mottagningen ska vara kvar i sin
nuvarande form.

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.