Rent allmänt

Rent allmänt verkar det kommunala ansvaret över skolan tyvärr vara något som väldigt många kommunpolitiker över landet har bristande information om. Vad det beror på är irrelevant. Att det åtgärdas är däremot av yttersta vikt.

Huvudmannens ansvar är att ansvara för driften av skolorna, att se till att skolan har de resurser som krävs, dvs att skollagen och andra lagar och föreskrifter följs, vilket bl.a. inbegriper:

Att arbetsmiljölagen följs (hänvisning i 5 kap. skollagen)
Att resurserna fördelas efter elevernas behov (2 kap. skollagen)

Om skolledningen meddelar huvudmannen att verksamheten behöver utökade resurser för att klara det uppdrag som regleras av skollagen, är huvudmannen således ålagd att tillhandahålla dessa.

”Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar” (Skollagen kap. 2, 8 §).

”Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten”. (Skollagen kap. 2, 8 a §).

”Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar” (Skollagen 2.kap 10 §).

”Det finns en princip som säger att om en lag handlar specifikt om en viss sak så skall den tillämpas före en mer generell lag. Av den anledningen kommer skollagen generellt att tillämpas framför KL när det handlar om ärenden om skolan – det kan finnas undantag exempelvis om saken är oreglerad i skollagen eller om det handlar om något som är särskilt reglerat i kommunallagen.
Skollagen är inte per automatik överordnad kommunallagen, men man skall använda de regler som specifikt handlar om en sak framför mer generell lagstiftning. På så sätt kan det i praktiken i vissa fall bli så att skollagen är överordnad KL.”
(Källa: Mattias Olsson, Lawline)

Om kommunpolitiker har svårt att trolla med knäna för att få det att gå ihop, rekommenderar jag några dagars studiebesök på en skola. Där sker sådant dagligen.

De elever vi har i skolan idag, kommer att styra världen framöver. Ska vi se till att de får vad de behöver under sin utbildningstid, eller ska vi förbereda oss på att försöka laga fler trasiga vuxna?
Om det blir det senare alternativet måste vi likväl utbilda fler inom det kompetensområdet, så det är lite moment 22 över det hela.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.