Existerar Jesus?

get-to-know-jesus

När Alvar Ellegård i boken “Myten om Jesus” och Roger Viklund i boken “Den Jesus som aldrig funnits” förnekar Jesu existens får det stort utrymme i massmedia. Men inom den historiska forskningen pågår ingen diskussion i frågan; där råder enighet om att Jesus existerat. Det finns ett antal starka argument som talar för Jesu existens, och det finns inga starka argument som talar mot hans existens.

Notera att kritik av argumenten för Jesu existens inte styrker hans icke-existens. Kritiken visar, om den är giltig, i så fall att det är en öppen fråga (det vill säga att vi saknar bra argument åt ena eller andra hållet). Den som betvivlar Jesu existens måste alltså göra mer än att kritisera andras argument; de måste komma upp med egna argument mot hans existens.

Nu finns det åtminstone fyra starka argument för att Jesus existerat som historisk person.

För det första slutledning från andra fakta. Ingen betvivlar att den kristna kyrkan, världens största rörelse, existerar. Men varför existerar den? I alla källor, så långt vi kan gå, refererar man till Jesus från Nasaret som orsak till kyrkans existens. Och ingen anger någon annan förklaring.

Starka rörelser uppstår i de flesta fall utifrån starka personer. Världen nästa största rörelse, islam, har sin utgångspunkt i Muhammeds liv, buddhismen har sin utgångspunkt i Buddhas liv osv. Den kristna rörelsen, som explosionsartat spreds runt Medelhavet måste ha haft sin startpunkt hos någon (eller några). Alla källor vi har tillgång till anger Jesus från Nasaret. Ingen källa anger någon annan. Den som, likt Ellegård och Viklund, vill ange en annan förklaring hamnar därmed alltid i underläge. Den nya förklaringen kan ju inte hämtas ur några historiska källor.

För det andra tidsmässigt och personmässigt närliggande källor talar om Jesus. Huvudkällorna om Jesus är de fyra evangelierna. De står tidsmässigt nära de händelser de återger. Den rådande uppfattningen om evangelierna är att de skrivs med början på 60-talet e Kr och att uppgifterna de förmedlar kommer från personer som stod Jesus nära. Detta innebär att det finns ett tidsavstånd på runt 30 år mellan Jesus offentliga verksamhet och nedtecknandet av evangelierna – vilket i detta sammanhang är mycket litet. Själv kan jag numera utan svårigheter överblicka en trettioårsperiod och personligen gå i god för händelser under 1980-talet!

För det tredje finns äldre källor i form av brev från Paulus. Han skriver brev från slutet av 40-talet och framåt och ger en utförlig bild av de första kristnas tro på Jesus. I Första Korintierbrevet, som han skriver i mitten av 50-talet, berättar han om Jesu död, begravning och uppståndelse. Händelserna Paulus skriver om är inte bara förutsagda i Skriften, utan de är händelser som samtida personer bevittnat. Bland vittnena namnger Paulus Kefas, det vill säga Petrus, och Jakob, personer som han själv kände.

För det fjärde finns ett antal utombibliska referenser till Jesus och den framväxande kristna rörelsen. Dessa referenser fungerar som en bekräftande väv till vad huvudkällorna, evangelierna och Paulus brev, säger. Vi har tillgång till tio icke-kristna källor som nämner Jesus eller människors tro på Jesus, inom en tidsram av 150 år efter hans liv. Källorna är:

 • Josefus, judisk historieskrivare
 • Tacitus, romersk historieskrivare
 • Plinius den yngre, romersk politiker
 • Phlegon, krönikeskrivare
 • Thallus, historiker
 • Suetonius, romersk historiker
 • Lukianos från Samosata, grekisk författare och satiriker
 • Celsus, romersk filosof
 • Mara Bar-Serapion, privat brevväxling mellan far och son
 • Talmud, judisk skriftsamling

Som en jämförelse kan nämnas att den romerske kejsaren Tiberius, kejsare över hela det väldiga romerska imperiet, inte är omnämnd i fler källor än dessa. Det finns tio källor om Tiberius (en av dem är Lukas 3:1) inom en tidsram av 150 år från hans liv.

Dessa fyra argument gör att det råder enighet bland historiker att Jesus har funnits. Den verkliga frågan är inte hans existens, utan hans identitet. Teol dr Samuel Byrskog sammanfattar läget inom Jesus-forskningen så här:Ingen seriös exeget betvivlar idag att Jesus existerat. Sporadiska försök görs visserligen fortfarande – också i Sverige – att bortförklara Nya testamentets vittnesbörd om Jesus verkliga existens, men dessa ansatser uppvisar oftast föga exegetisk insikt och är numera allt mer sällan gjorda av personer med ordentlig exegetisk skolning. Bland de forskare som besitter de nödvändiga kunskaperna för att bedriva exegetiskt arbete förnekar numera inte ens de som är mest kritiskt lagda att Jesus funnits

23 kommentarer

  • Bertil Örjestad (inläggsförfattare)

   Exegetik är ett teologiskt forskningsområde innefattande textkritiska studier av Bibeln, dess handskrifter och översättningar, samt även innefattande arkeologiska undersökningar av bibliska platser.

  • Bertil Örjestad (inläggsförfattare)

   Ja eftersom jag är kristen så är jag helt övertygad att det som står i Bibeln är sant. Att Jesus korsfästes och uppstod på den tredje dagen. Jag tror på treenigheten.

 1. Hasse Hansson

  Ok att han eventuellt ska ha existerat år noll till år 30 men varför tror folk de kan lägga händer på folk idag och påstå att dom kan bota från sjukdomar?

  • Bertil Örjestad (inläggsförfattare)

   Genom den helige Ande verkar Jesus kraft än idag. Mirakel och helande sker idag. Har själv varit med om saker och vet andra jag känner som berättat. Varför skulle de eller jag ljuga om detta? Det är inte den människa som lägger handen på folk som helar utan Gud använder den personen.

 2. Daniel D

  Massa bullshit kring den därJesus. Det kan funnits någon med detta namn år noll men han var en helt vanlig människa och knappast något rättesnöre.Dessutom dömdes han ju till döden. Ni sk kristna måste vakna upp.

  • Bertil Örjestad (inläggsförfattare)

   Du får ha dina åsikter men det finns inga bevis på att Jesus inte ska ha existerat. Läs bibeln så ser du varför han dömdes till döden. Vi kristna har vaknat upp. Ha en bra dag!

 3. P Johansson

  Ena dagen tror inte folk på det här för att i nästa sekund bli helt fanatiska. Tycker du det är rimligt.

  • Bertil Örjestad (inläggsförfattare)

   I mitt eget fall så berodde det nog på att jag inte visste lika mycket som jag vet idag. Då lyssnade jag mycket på andra men senare fick jag klara bevis på att Jesus är äkta och det som står i Bibeln är sant. Fanatiska människor inom kristendomen finns men jag vill nog påstå att de är en minoritet. Jag tror inte det fungerar att kasta en bibel i hand på en som inte tror.

 4. IBM

  Tack Bertil för att du skriver om det här och om din tro. Jag kan inte förstå hur människor orkar leva utan Gud vid sin sida. Gud välsigne dig!

 5. Roger Viklund

  Hej Bertil!

  Eftersom jag är en av dem som du tar upp i din artikel tar jag mig friheten att kommentera dina argument i denna. Du åberopar det du anser vara ” fyra starka argument för att Jesus existerat” och jag kommenterar dessa fyra i den ordning du räknar upp dem.

  1) Det faktum (och detta är ett faktum) att den kristna kyrkan existerar och själva åberopar Jesus från Nasaret som grund till sin existens anser du utgöra ett sådant argument till stöd för att Jesus har funnits. Men att rörelser uppstår och att dessa åberopar ett gudomligt väsen som sitt upphov, utgör i sig ingen grund för att anta att detta gudomliga väsen har funnits. Dessa rörelser/kulter/religioner kan ha startat till följd av en historisk gestalts gärning, och så har säker varit fallet ett antal gånger. Du åberopar Muhammed, vilken existens också har ifrågasatts nyligen och Gautama Buddha som inte ens går att säkert tidsbestämma när han ska ha levt. Jag ger dig dock rätt i att många rörelser säkert uppkommit genom en karismatisk ledares gärning. Men rörelser kan även ha startat till följd av icke-historiska gestalter, vilket vi också har många exempel på. Från samma område kan exempelvis Dionysos och Herakles tas upp, gestalters som antogs ha verkat på jorden och kring vilka religioner som varade i hundratals och tusentals år fortlevde. Så det faktum att rörelsens anhängare påstår att deras ”grundare” levt på jorden innebär inte att så måste vara fallet. I sig har detta argument ingen beviskraft åt någondera hållet.

  2) För det andra åberopar du ”tidsmässigt och personmässigt närliggande källor”. Det är emellertid ett obevisat påstående att evangelierna skulle stå tidsmässigt ”nära de händelser de återger.” Faktum är att inget evangelium finns säkert bevittnat förrän en bra bit in på hundratalet och en tillkomst av evangelierna kring sekelskiftet år 100 är fullt rimlig. Vi talar då om 60 till 70 år efter att Jesus ska ha verkat och då rimligen ingen som kan ha följt honom fortfarande var i livet. För övrigt skrev näppeligen något evangelium av ett ögonvittne. Ett annat gigantiskt problem med att åberopa evangelierna är att de rimligen inte skildrar en historisk persons gärning utan utgörs av ett kollage sammanställt ur äldre skrifter, då inte minst ur det som kristna kallar Gamla Testamentet. Denna omständighet är ett ”argument mot hans existens”.

  3) För det tredje åberopar du äldre källor i form av brev från Paulus, skrivna med början i slutet av 40-talet och fram till ca år 60 vt. Men här argumenterar jag och andra kritiker med mig att vare sig Paulus eller övriga tidiga brevskrivare är bekanta med de föreställningar som många årtionden senare uppkommer i och med att evangelierna då skrivs. Paulus är bekant med den uppståndne Kristus, den Kristus han mött i uppenbarelser och kring vilken han grundar sin teologi. Så mitt argument är att Paulus och övriga tidiga församlingsmedlemmar helt enkelt inte känner till den fysiska personen Jesus som kristna i nutid och med början senast omkring år 100 föreställde sig hade levt och verkat i Palestina ca år 30. Detta är således återigen ett ”argument mot hans existens”. Ju längre bakåt i tiden man går, desto mindre känner man till om hans liv.

  4) För det fjärde räknar du upp tio påstådda bevittnanden av Jesus som historisk person, bevittnanden gjorda av personer som själva alltså inte var kristna och således inte hade anledning att fara med osanning. Men folk skulle bara veta hur ”värdelösa” dessa så kallade ”utombibliska referenser” är. Två av dem (Flegon och Thallos) nämner aldrig Jesus. En tredje (Plinius) omtalar att kristna dyrkar Christus och en fjärde (Suetonius) omtalar en judisk Chrestus som verkade i Rom på 50-talet och sannolikt var en slav eller något liknande. Den femte (Lukianos) hånar kristna i en satir från 160-talet för att de dyrkar den där korsfäste sofisten och den sjätte och sjunde (Kelsos och talmud) visar att judarna fram emot år 200 hånade kristna och smädade Jesus utan att själva känna till något av det evangelierna säger. Den åttonde (Mara bar-Serapion) omtalar i ett brev att judarna lät döda sin vise konung. Och även om den vise konungen kan (men inte behöver) avse Jesus går Maras brev inte att tidsbestämma med någon större noggrannhet och kan med lätthet vara från 200-talet och därmed alldeles för sent för att vara av intresse. Att någon känner till evangelieberättelsen vid den tiden när kristna själva spred sitt budskap är väl inte så märkligt och utgör givetvis inget bevittnande. Den nionde (Tacitus) utgör ett av de två vittnen som kan åberopas. Han skriver ca år 117 och säger då att ”Christus avrättades genom prokurator Pontius Pilatus när Tiberius regerade”. Å andra sidan var evangelierna skrivna vid denna tid och vissa omständigheter gör att det inte finns skäl att anta annat än att Tacitus blott upprepade det han själv hört från kristna. Därmed utgör han inget från kristna oberoende vittne. Slutligen har vi då den tionde (Josefus Flavius) och det enda egentliga vittne som skulle ha kunna utgöra det bevis du eftersöker Bertil – vore det nu inte så att de två Jesusomnämnanden som förekommer hos Josefus sannolikt är senare tillägg gjorda av kristna. Josefus skrev näppeligen något alls om Jesus men han har gått till eftervärlden som ett positivt utomkristet vittne till Jesus Kristus, eftersom man tydligen ansåg att han borde ha skrivit något om Jesus. Och även om nu den omständighet att Jesus inte finns bevittnad i någon icke-kristen källa i sig inte utgör tillräcklig grund för att betvivla att han har funnits (det finns ju många säkert historiska gestalter som är dåligt bevittnade – dock inte de som brukar åberopas i dessa sammanhang som romerska kejsare, Sokrates o.d.) så utgör det dock ett ”argument mot hans existens” så som den framställs i evangelierna – ty skulle verkligen en så lysande gestalt som Evangelie-Jesus’ existens gått obemärkt förbi bland de äldre icke-kristna historikerna och skribenterna?

  Mvh, Roger Viklund

  • Bertil Örjestad (inläggsförfattare)

   Accepterar det du skriver men jag är av helt motsatt åsikt än dig. Jag är helt övertygad i min tro. Sedan har vi över 2 miljarder kristna i världen. Du har inga starka bevis i din övertygelse för skulle det vara bevisbart så skulle man gå ut med detta.

   • Roger Viklund

    Hej igen Bertil!

    Jag har ingen vilja att ”angripa” din tro och om du är övertygad i denna så avser jag inte att försöka ta den ifrån dig (hur nu det alls skulle gå till?). Jag ser på saken ur ett historievetenskapligt perspektiv och detta råkar ”tyvärr” sammanfalla med många människors tro. Det var dessutom du som först tog upp frågan om Jesus existens och då formulerad som en rent historisk fråga och inte som en trosfråga. Jag håller vidare med dig om att det inte är ”bevisbart” vare sig att han har funnits eller inte funnits (vad man nu menar med att finnas). Mycket litet är bevisbart vad gäller den äldre historien.

    Mvh, Roger

    • Bertil Örjestad (inläggsförfattare)

     Givetvis förstår jag att din tanke inte är att angripa min tro. Att få mig att ta ifrån min kristna övertygelse är ungefär lika som jag skulle få dig till kristen övertygelse. Blir nog oavgjort där. Tycker det är intressant att läsa även det du skriver på din blogg.

     Mvh, Berra

  • Bertil Örjestad (inläggsförfattare)

   Jag accepterar dina åsikter men då vill jag du accepterar mina. Vi har tillgång till tio icke-kristna källor som nämner Jesus eller människors tro på Jesus, inom en tidsram av 150 år efter hans liv.

  • Bertil Örjestad (inläggsförfattare)

   Ok du får anse vad du vill men jag tror inte du känner vare sig mig eller mina kristna vänner för att kunna uttala dig i frågan. Accepterar dock din åsikt. Ha en bra dag!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.