Vi behöver ingen privat Arbetsförmedling

Reformera Arbetsförmedlingen utan att börja privatisera, vi behöver ingen privat Arbetsförmedling som subventioneras av det allmänna.

En myndighet som är ute på hal is allt som ofta!

Arbetsförmedlingen förtjänar inte att kallas Arbetsförmedling längre, den myndigheten bör reformeras och byta namn. Eftersom allmänheten och framför allt alla de arbetslösa tappat förtroendet för Arbetsförmedlingen, när man hängett sig till en massa suspekta projekt som inte leder till något arbete.
Arbetsförmedlingen gör som andra tunga myndigeter och föreningar plägar göra när man växt sig allt för stor, man skickar beslut och avslag mellan varandra och till slut blir man ett självändamål, man behöver till slut inga arbetslösa utan man klarar sig så bra ändå.
Arbetsförmedlingen går helt säkert att effektivisera och tjänstemän kan beredas arbete i den privata sektorn och bli goda skattebetalare.
Fas 3 och många andra projekt har snarare varit en förvaringsplats än något annat.
Privatisering av Arbetsförmedling är inte vägen ut ur det problemet som somliga tycks tro, det får vara slut med allt experimenterande på statens/allmännas och de arbetslösas bekostnad. Det behövs arbetstillfällen/utbildningsplatser och det nu.
Man borde för länge sedan satt stopp för Arbetsförmedlingseländet, det som hänt nu när vi tittar i backspegeln inger inte något förtroende för den myndigheten.
Andra myndigheter har bytt namn flera gånger, så varför inte Arbetsförmedlingen! UTLYS EN NAMNTÄVLING!

ATP bedrägeriet

ATP bedrägeriet i helhet…

NU SÄGER MAN ATT PENSIONSÅLDERN MÅSTE HÖJAS, PENGARNA RÄCKER INTE, VI LEVER FÖR LÄNGE…

Allianspartierna befäster sin ställning som de värsta pensionärsmotståndarna, men om sanningen skall fram har också de tidigare makthavarna mycket på sitt samvete.
De plundrade AP-fonderna på 258 miljarder med följd att bromsen nu slår till.
Dessutom manipulerade Göran Persson basbeloppen, när han skulle sanera samhällsekonomin på 90-talet. 2 % är fortfarande inte återställda enligt Försäkringskassan. Kostnaden för att återställa detta uppgår till 5 miljarder.
Omkring år 2000 överfördes totalt ca 200 miljarder kronor från AP-fonden (buffertfonden) till statskassan. Bakgrunden var ett riksdagsbeslut baserat på princippropositionen 1994 om det nya pensionssystemet.
Ett av världens största bedrägerier som man inom den politiska sfären aldrig talar om.
Ännu tidigare användes AP fonderna för rent politiska ändamål. AP-fonden användes av socialdemokraterna för att lösa akuta politiska problem. Man lät fonden subventionera bostadsbyggandet, subventioner som hamnade i fickorna på fastighetsägarna.
Hur länge skall vi låta oss luras?
Jag säger stackars er som skall ha pension om så där 20-25 år. Vår förre denna Stadsminister Göran Persson åkte runt i Europa och skröt med att han sanerat Sveriges Ekonomi.
I inget annat land var det möjligt att i en rättsstat att ta pengarna som fonderats för pensioner, AV VILKET LÖNTAGARE AVSTÅTT LÖNEUTRYMME NÄR MAN SKRIVIT AVTAL, ARBETSGIVARE OCH LÖNTAGARE…
Det enda landet i Europa som detta var möjligt i var Sverige.
Pension är uppskjuten lön, inte ett bidrag
Anställning förenad med pensionsförmåner innebär att, synligt eller osynligt, har en fördelning gjorts av löneutrymmet mellan aktuell lön och framtida pensionsutbetalningar. Detta gäller tjänstepensionsavtal och inkomstrelaterade allmänna pensionssystem såsom ATP/tilläggspension och inkomstpension med individuellt bestämd pensionsrätt. Intjänad pensionsrätt i allmänt pensionssystem som t.ex.
ATP är att betrakta som en ekonomisk fordringsrätt som bör få åtnjuta rättsskydd enligt regeringsformen (2 kap. 18 §).
(ELLER KANSKE MAN HAR ÄNDRAT DEN, FÖR DEN STÅR INTE ATT HITTA?)
De stora pensionärskullarna
Pensionärskullarna 2010-2020 kommer inte som någon överraskning för politikerna. Problemet är istället att många äldre tar ut sin pension i förväg och ungdomarna kommer ut allt senare i arbetslivet. Därigenom sjunker premieinkomsterna. Dessutom stiger kostnaderna eftersom livslängden ökar med en månad per årskull. Trots att alla känner till detta så görs inget för att komma till rätta med problemet.
AP-fonderna ligger nu på 750-800 miljarder
Med en årlig förlust på 75 miljarder tycks ju fonderna endast kunna räcka i 10 år – just lagom till år 2020. Då har antalet pensionärer ökat med 500 000 (varav 70 000 dyra 80+). De yrkesverksamma har till dess bara ökat med 60 000. Dessutom finns risk för att vi aldrig får tillbaka alla de jobb, som nu förloras i dagens kris. Inte ger väl det något stabilt intryck.
ATP-systemet var inte ens prisindexerat skriver Könberg
Han syftar här förmodligen på att politikerna under 1990-talskrisen manipulerade basbeloppen. Alla befolkningsgrupper fick under krisen göra eftergifter. Efteråt har alla blivit kompenserade, utom pensionärerna. Försäkringskassan erkänner öppet att man ännu inte återbetalt 2 %. Kompensation för det skulle kosta 5 miljarder. Riksdagens Utredningstjänst menar att pensionärerna som kompensation borde få 10,2 %. När avser politikerna att betala tillbaka den skulden?
Könberg beklagar att bromsen kommer att sänka pensionerna 2010 på grund av börsraset. Bromsen skulle alls inte slå till om politikerna återför de 258 miljarder som tidigare felaktigt överförts från AP-fonderna till statskassan. Detta kapital hade bildats av ATP-pensionärernas pensionspremier.
Då beslutet om överföringen fattades var det inte politikernas avsikt att den skulle bli så stor att en sänkning av pensionerna riskerades om bromsen senare slog till. Det framgår av Finansutskottets betänkande 1999/2000: FIU19.
Borde inte Riksdagens Pensionsgrupp, som har till uppgift att värna om NPS, kräva att de 258 miljarderna återbetalas till AP-fonderna?  Statskassan belåningsgrad är f.n. bara 35 % av BNP och skulle bara öka till 44 % om 258 miljarder lånades upp. Görs inte det får istället pensionärerna själva bära hela bördan.
Doktorand vid King’s College London: 
Misslyckas Fredrik Reinfeldt i pensionsfrågan bli slutet för hans tid som statsminister, men nu kan man nog säga att det blir slut 2014 i vilket fall. Historien visar att Sveriges statsministrar gått liknanden öden till möte när de stött på en fråga som de inte kunde hantera. http://www.newsmill.se/
Informationen är hämtad från Webben Av Tore G
Bli först att kommentera
Etiketter:

Det ska bli intressant att följa med i utvecklingen!

Beslutet överklagades av Scanminings konkursbo

Man överklagar Länsstyrelsens och Miljödomstolens beslut att man måste städa upp efter sig, det är ytterligare bevis på att det inte varken finns moral eller etik, man tror tydligen på fullt allvar att skattebetalarna ska betala uppstädningen!
Det kommer att bli mycket intressant att följa med utvecklingen och se vem som får betala uppstädningen i Blaikengruvan för att förhindra en miljökatastrof!
LAKVATTEN KAN RINNA UT I UMEÄLVEN OCH BOTTENVIKEN SOM REDAN ÄR MILJÖPÅVERKAD, FISK I BOTTENVIKEN FÅR INTE EXPORTERAS TILL EUROPA, MEN VI ÄR TILLÅTNA ATT ÄTA AV FISKEN.
EN HAVANDE KVINNA UPPMANAS ATT BARA ÄTA FISK FRÅN BOTTENVIKEN EN GÅNG PER VECKA!
Bli först att kommentera
Etiketter: