Maria Lindvall (fp) socialliberal politiker

Burma – i diktaturens skugga

Av , , 1 kommentar 2

Val har utlysts i Burma!

Tänk om Vi hade anledning att bli överraskade för att det blev val i vårt eget land?!

Vi tillhör de lyckliga människor som slipper förvånas över en sådan händelse. I Burma däremot är ett val en mycket speciell och annorlunda händelse. Burmesiska folket har inte gått till demokratiska val på mycket länge. Sist då det begav sig var för mer än 15 år sedan.

Vid valet i Burma år 1990, då oppositionsledaren och demokratikämpen Aung San Suu Kyis parti Nationella demokratiförbundet (NLD) vann en jordskredsseger, var det sista gången som medborgarna röstade fram sitt parti och sin ledare men… en omskakad junta valde att strunta i valet och behöll makten under militärens vingar!

Aung San Suu Kyi har varit fängslad och har dessutom suttit i husarrest en stor del av de senaste 20 åren.

År 1991 hedrades Aung San Suu Kyi med Nobels fredspris för sin icke-våldskamp för demokrati och mänskliga rättigheter i Burma.

Vad gör svenska regeringen och EU för att stödja Burmas demokratikämpar? Det är nästan kusligt tyst kring dem och folkets lidande. Varför?

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Stor satsning på bättre elevhälsa

Av , , 2 kommentarer 5

***********

Vi vet att svenska barn och elever mår sämre än tidigare, det har flera undersökningar visat. Särskilt dåligt mår unga tjejer och att förbättra elevhälsan är därför också en viktig jämställdhetsåtgärd.  

Alliansen har nu kommit överens om en satsning på totalt 650 miljoner kronor enbart på elevhälsan 2012 och 2013. Om man försöker räkna om det till personalförstärkningar skulle det kunna motsvara ungefär 700 fler anställda inom elevhälsan 2014, till exempel sjuksköterskor, skolläkare, skolkuratorer och psykologer.

Satsningen ger en betydande förstärkning av en mycket viktig verksamhet! Elevhälsan!

****************

Kampen mot nätmobbing

Av , , Bli först att kommentera 5

 
Vi behöver stärka arbetet mot nätmobbing!

Det är skolans ansvar att motverka e-mobbing på skoltid.

Föräldrarnas ansvar på fritiden.

Men nätmobbing förekommer även bland vuxna.

 

Många far väldigt illa av det de utsätts för eller utsätter andra för.

 De som utsätts för mobbing i skolan eller på arbetsplatsen hamnar fort i riskzonen för självmord. Mobbing och trakasserier har påvisats vara en svår situation att uthärda och den kan leda till självmordstankar.

I Sverige är självmord den vanligaste dödsorsaken till för tidig död för personer i åldrarna 15-44 år. Vanligare än cancer alltså. Det är till och med farligare att vara mobbad och trakasserad än att vara i trafiken eftersom fler dör av självmord än av trafikolyckor.

 

Folkpartiet har tagit fasta på situationen för unga och utsatta och har genom europaparlamentarikern Cecilia Wikström och juristen och forskaren Eva Edwardssons arbete  nyligen lagt fram en rapport med konkreta förslag för att stärka kampen mot nätmobbing.

Vi vill som en del i en rad åtgärder bla. uppdatera lagstiftningen genom att:

  1. Införa en ny brottsrubricering – digitalt ofredande
  2. Ta bort åtalsbegränsningen vid brottet digitalt ofredande
  3. Gör det möjligt att lämna ut IP-adresser vid digitalt ofredande

 

 

Hållbart lärande med fokus på framtiden

Av , , 2 kommentarer 4

En konferens kring hållbarutveckling med fokus på lärandet inom grundskola och förskoleklass i Umeå. Där ställs frågor kring rektors betydelse för framgång men an stannar inte där utan lyfter på täcket för nyvaknat intresse för betydelsen som skolans övergripande styrning har på skolors resultat, dvs skolnämndens och skolchefens m.fl. inflytande och påverkan på utbildningen och därmed elevernas framgångar. Finns det samband mellan de politiska beslut som fattas och hur väl våra skolbarn lyckas?

En annan viktig sak som länge tagits upp som ett problem är skillnaden i resultat mellan pojkar och flickor. Ingen har väl undgått att läsa om att pojkar visar upp sämre resultat men hur många av oss har hört saken ur det vidare perspektivet att detta inte är ett svenskt fenomen?! Samma effekter kan spåras över hela världen!

Och trots detta har kvinnor fortfarande sämre ekonomiska och sociala förutsättningar än männen. Om ett land kan bli föregångare och vända trenden så borde det väl ändå kännas gott om detta land var Sverige, eller hur? Jag tror det är möjligt för vi har så duktiga pedagoger, arbetslagsledare och rektorer, många skolor med goda ledarskapsmiljöer och ett stort gäng härliga ungar att arbeta tillsammans med för att höja de resultat för pojkar som nu som sackar lite efter flickornas.

Och därtill får jag veta att Folkpartiet går framåt i mätningarna inför valet. Kanon!

 

Fp ser på Naturvård-Biologisk mångfald-Klimat-Energi i dess helhet

Av , , Bli först att kommentera 4

 *************

Varje dag försvinner hundratals arter för att aldrig mer återkomma. Det finns många skäl att bevara och stärka det myller av arter som skapar basen för allas våra livsmöjligheter. Vi kan se delar av ekosystem men vi har alldeles för lite kunskap om helheten.

Folkpartiet föreslår därför bl.a. följande åtgärder för helheten i rapporten  Naturvård, havsmiljö och biologisk mångfald, http://www.folkpartiet.se/ImageVault/Images/id_11447/scope_0/ImageVaultHandler.aspx

Grönare städer – plantera ett träd Träd och parker är stadens lungor. Inte minst i den täta staden med goda förutsättningar för kollektivtrafik och klimatvänlig energiförsörjning som möjliggör låga växthusgasutsläpp per capita är det viktigt med gröna andningshål – estetiskt, socialt som av klimatskäl. Kommunala insatser för grönstrukturen skulle kunna utformas som lokala principer om ”en lägenhet – ett träd”. Trädgårdars, parkers och odlingslotters betydelse måste lyftas fram liksom ett ökat arbete med att mjukgöra hårda impediment i stadsmiljön, något som även underlättar vattenavrinning och -rening. Goda lokala idéer som avfallskvarnar, cykelstråk och lösningar för energieffektivitet ska uppmuntras.

Fler våtmarker Genom att anlägga och återskapa fler våtmarker som recipienter för naturlig rening av vattnet ges positiva sidoeffekter i form av ökad biologisk mångfald. För områden som är strategiskt viktiga för att förhindra läckage ska enklare miljöprövningsregler gälla för anläggande av  våtmark.

 

Fler förslag ur rapporten:

Mer resurser till naturvård. Inom ramen för kraftigt minskade utgifter för den europeiska jordbrukspolitiken ska resurserna till miljöåtgärder inom landsbygdsprogrammet öka.

Nej till intensivodling av skog. Ett nytt etappmål om skydd av skog till 2020 behöver antas för att uppnå miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Gör det möjligt för enskilda medlemsstater i EU att införa ensidiga fiskestopp i lägen där akuta hot mot bestånden förekommer.

Sätt pris på ekosystemtjänsterna.

Höj beredskapen mot oljehotet. Ett system av nödhamnar bör inrättas dit skadade fartyg kan bogseras och tas om hand, liksom ett aktivt trafikövervakningssystem för fartygstrafiken i Östersjön.

Ställ krav på miljöcertifiering av lantbruksföretag i känsliga och belastade områden för utbetalning av stöd från EU:s landsbygdsprogram.

Förbjud fosfater även i handdiskmedel samtidigt som arbetet med att få till ett EU-förbud mot fosfater och regleringar av andra fosforföreningar i tvätt- och diskmedel fortsätter med oförändrad kraft.

Gör Arktis till marint reservat.

Skatten på handelsgödsel kan behöva återinföras för att minska kväveläckaget om det visar sig att användningen av handelsgödsel ökar markant.
 

Bli först att kommentera