Vattenkraften måste omvärderas!

Eskil Erlandsson vi skriver till dig för att få dina synpunkter om det ohållbara läget för Östersjön,  som är ett döende hav.  Vi har bildat en grupp på Facebook med namnet Save The Baltic-Salmon. Vi är i dagsläget  4016 medlemmar .

facebook, https://www.facebook.com/groups/253945969895/).

Just nu pågår ett EU-projekt där forskare från Danmark, Finland, Lettland, Polen och Sverige samarbetar.  

Studien ingår i ett EU-finansierat projekt, SIBER som står för Silicate and Baltic Sea Ecosystem Response.

Utförd forskning visar att kiselhalterna i Östersjöns vatten har minskat under perioden 1970-2001 med 50%.

 SIBER projektet  visar att övergödning och vattenkraftens dammbyggnader är de två huvudorsakerna till de sjunkande kiselhalterna och de sjunkande syrenivåerna.

Regleringen av Sveriges vattendrag har pågått i ca 100 år. Kiselhalterna är fortfarande höga i de norra delarna av Östersjön där vi har oreglerade älvar. Längre söder ut särskilt i Rigabukten och Finska viken men också egentliga Östersjön, är kiselalgernas möjlighet att växatill begränsad.

Vi anser att vattenkraftens dammbyggnader är en bidragande huvudorsak till övergödningen i Östersjön och  INTE på grund av klimathotet och utsläpp som många klimatexperter påstår.  Därför är det viktigt för oss att du besvara våra frågor.

Enligt många klimatexperter orsakas övergödningen i Östersjön av ökad tillförsel av näringsämnen, fosfor, kväve och att klimatförändringarna påskyndar övergödningen.

Nu visar EU:s SIBER projekt att det är förhållandet mellan, fosfor, kväve och kisel som avgör övergödningens omfattning. Samt att vattenkraftens dammbyggnader är huvudorsaken till de sjunkande kiselhalterna.

Kiselhalten började minska när man byggde de stora kraftverksdammarna på 1950- och 60-talet. Minskningen av kisel fortsätter sedan under 1900-talets andra hälft och fortgår fortfarande  in på 2000 talet. Kisel tillförseln kan grovt uppskattas har minskat med  90 % i Östersjön till i dag 2013.

På bilderna  nedan kan du Eskil Erlandsson se vattenkraftverken i våra stora älvar (markerade som röda punkter). Dessutom finns det otaliga andra dammbyggnader som gamla kvarndammar, bevattningsdammar , dammar från skogsindustrin och lakvattendammar från gruvindustrin

576723_3177395715529_876800207_n

I Sverige finns ca 2500 vattenkraftverk där  mindre än 2%  har fungerande fiskvandringsvägar.

De flesta av fiskvandringsvägarna är ej anpassade för alla lekvandrande fiskarter utan bara för laxartade fiskar, vilket drabbar mångfalden negativt. Exempelvis är alla de lekvandrande fiskarterna rödlistade  eller upptagna på listan över hotade arter.Reglerat vatten är stillastående eller lugnt flytande vatten.

Lugnt flytande vatten förlorar sin förmåga att ta upp syre, och följden blir att syrenivåerna i vattendragen minskar. Tillförseln av syrerikt vatten sjöar, älvar och till havet minskar i motsvarande grad.  Det skall jämföras med när älvarna var oreglerade och fritt strömmande.

Östersjön är ett känsligt hav och är ett av världens största bräckvattenhav . Havet fylls på med sötvatten från norr och saltvatten från söder, fiskfaunan är internationellt sett ganska fattig. Under historisk tid har 255 fiskarter som observerats i svenska vatten. Det är knappt 1 procent av alla fiskarter i världen. Av dessa är det bara 140 som förekommer regelbundet. Sötvattenfaunan i Sverige omfattar 52 fiskarter, där 12 förekommer även i marin miljö.

Höjning och sänkning av vattenytan i vattenkraftsdammarna har medfört att tillväxtzonerna för kiselalger eroderats bort. Detta problem har så stor omfattning att sjöar och älvar utarmats på kisel och kiselalger. Många av sjöarna och flodfåror är helt sterila och näringsfattiga. Vattnet i vissa sjöar är så näringsfattigt och rent att det kan användas till batterivatten. Höjning och sänkning av vattenytan utplånar den biologiska mångfalden av insekter, växter och fiskar som är beroende av strandzonerna för reproduktion.

Reglerat vatten är stillastående eller lugnt flytande vatten. Lugnt flytande vatten förlorar sin förmåga att ta upp syre, och följden blir att syrenivåerna i vattendragen minskar. Tillförseln av syrerikt vatten sjöar, älvar och till havet minskar i motsvarande grad.  Det skall jämföras med när älvarna var oreglerade och fritt strömande.  

Vattenkraften har medfört  reduktion av kisel, syre och kiselalger vilket har påverkat våra reglerade sjöar, älvar och havet negativt med avseende på en hållbar utveckling och mångfalden.

Kiselalgerna utseende varierar och kan delas in i mer än 200 släkten och man uppskattar antalet arter till ungefär 100 000. De flesta arterna lever ute i de öppna haven och i sötvattensjöar. Kiselalgerna står för ungefär 45% av fotosyntesen i haven och är bland annat vitaminbärare av B1 vitamin (Thiamine).

     

Kiselbrist leder till sjukdomar

Kiselalger står för stor del av B1-vitamin produktionen i Östersjön. Löst kisel behövs för att bygga kiselalger, vilka äts av djurplankton. Plankton i sin tur är viktig näring för snäckdjur , skaldjur, fisk, fåglar  och andra djur och organismer högre upp i näringskedjan. Kiselbristen har drabbat havs och landlevande djurarter runt Östersjön. Flera arter har minskat i antal med upp till mer än 75% till 90% under de senaste 100 åren och utslagningen har varit mycket stor från 1990 talet.

Kiselbrist ger negativ påverkan på metabolismen vilket är ett sammanfattande namn på de processer där näringsämnen tas upp, omvandlas, bryts ner i kroppen, omsätts till energi och toxiska ämnen avlägsnas ur kroppen.

Symtomen visar sig så att vi blir mer mottagliga för infektioner, försämrad tillväxt, missbildningar i skelett samt anemi. Blodets förmåga att ta upp syre minskar och medför kronisk trötthet och andra negativa effekter.

Varför ”blommar” det i Östersjön? Fenomenet algblomning har de senaste 30 åren ökat. Det mesta av kvävet och fosforn  förbrukas i Östersjön på våren när kiselalger massförökar sig. Det är balansen mellan dessa ämnen som är avgörande för hur omfattande övergödningen blir. Utsläpp av gödande ämnen såsom fosfor är begränsande i sötvatten, medans i havet är det kväve. Denna obalans leder sedan till att cyanobakterier får fritt spelrum. Massförekomsten av cyanobakterierna på sommaren styrs bland annat av tillgången av  fosfat och  kväveföreningar. Kiselbristen medför att andra alger, oftast grönalger och giftproducerande guldalger

Chrysocromulina ges utrymme att föröka sig ohämmat och bildar den så kallade algblommningen .

 När övergödningen är som värst kan inte ens hundar bada i Östersjön av risken för att dö av giftet från algerna.

Detta är inte bara ett problem för länderna runt Östersjön utan är även ett globalt problem som påverkar och påskyndar växthuseffekten.

Save The Baltic’s förslag för ett friskare hav.

Vi anser att man från EU, Regering och Riksdagen omedelbart omvärderar Vattenkraften som en hållbar och förnyelsebar energikälla.

Vi anser att flera reglerade älvar måste återställas på den Svenska och Finska sidan av Östersjön eftersom det råder brist på fritt strömmande syrerikt vatten till Östersjön.

Vi anser att det måste kompenseras för allt  förlorat kisel och stillastående vatten i de utbyggda vattendragen. Vi föreslår att det ska lagstadgas om fiskvandringsvägar som konstgjorda bäckar i alla de utbyggda älvarna?

Vi anser att det är fel att staten går in och subventionera Vattenkraften med skattemedel till pågående renoveringar  av dammbyggnader, effektivisering av generatorer och  turbiner, eftersom det finns andra miljövänligare alternativ.

Vi anser att Miljömålen som våra politiker skapar skall vara juridiskt bindande då en natur balans är kritiskt för kommande generationer de måste tas på allvar av alla i samhället.

Vi anser att våra kända miljöorganissationer i Sverige delar ut diplom och Bra miljövals till vattenkraftsbolagen på felaktiga grunder, då licenserna missgynnar Östersjöns fauna.

 

Några frågor till dig Eskil Erlandsson och dina medarbetare.

Vår fråga är om du och er grupp kan verifiera att reduktionen av löst kisel är en av huvudorsakerna till den kraftiga algblomningen i Östersjön?

Vi vill också ha era synpunkter om varför Östersjön drabbas av  försvagade skaldjur, kräftdjur och fågeldöden?

Kan man utifrån frågorna  ovan omvärdera frågan att vattenkraften INTE är en klimatsmart, grön eller miljövänligt energikälla ?

Med vänliga hälsningar

Ordförande

Bror Högbom                          Sverige

Medförfattare:

Algimantas Vilkénas               Spanien Tenerife

Styrelsen i Save The Baltic salmon

Jasper Pääkkönen                      Finland

Henry Svonni                               Sápmi

Kenneth Hans Karlsson            Sverige

Thomas Strandgren                   Australien

Bo Thomasson                            Sverige

Ingela Dahlin                                Sverige

References to Water power is a global environmental threat.  

Bror & Algis English 01