Att könet enbart skulle kunna skapas genom uppfostran och inte ha något med biologiskt arv att göra innebär ett brott mot all vetenskap. Ändå håller fullmäktige öppet för att könet kan skapas genom miljön ensam. SJUKT

Del I: Det biologiska arvet betyder något – det kan vara mycket, eller litet eller mellanstort – men det betyder något.

Du kanske tillhör den majoritet av mänskligheten som anser att det spelar någon sorts roll (det kan vara en liten roll eller en mellanstor roll eller kanske en stor roll) om du biologiskt är född som man eller som kvinna när det gäller vilket kön du tillhör.

Om du anser dig tillhöra det manliga könet kanske du bär på uppfattningen att detta till NÅGON del har att göra med om du är född med en snopp, testiklar och att du kan producera spermier som möjliggör den befruktning av ägg som är en förutsättning för det mänskliga släktets fortlevnad.

Om du anser dig tillhöra det kvinnliga könet kanske du bär på uppfattningen att detta till NÅGON del har att göra med att du är född med en vagina, äggstockar och att du kan producera de ägg som – efter att ha blivit befruktade av en spermie – möjliggör det mänskliga släktets fortlevnad.

Det betyder i så fall att du tillhör den majoritet i världen som anser att ditt biologiska arv har betydelse för om du kommer att uppfatta dig som en man eller kvinna. Återigen: Du kan anse att det biologiska arvet har stor, mellan eller liten betydelse för om du uppfattar dig som man eller kvinna. Men om du anser att ditt din snopp eller vagina, testiklar eller äggstockar har någon betydelse för om du identifierar dig som man eller som kvinna anser du att det biologiska arvet har någon betydelse för ditt kön.

Min egen uppfattning är att det biologiska arvet har betydelse för om människor uppfattar sig som män eller kvinnor. Det kan handla om en liten, en mellan- eller stor betydelse – men jag anser att det biologiska arvet har betydelse för vilket kön som människor uppfattar sig tillhöra. Jag vill understryka att detta resonemang inte förnekar existensen av transpersoner.

Detta är också åsikten hos det parti som jag tillhör – Arbetarpartiet.

 

Del II: Identiteten man eller kvinna beror på en kombination av biologiskt arv och social uppfostran

Det finns de som anser att om en människa uppfattar sig som en man eller som en kvinna inte enbart är beroende av biologiska faktorer utan även av sociala faktorer. Detta innebär att alltså att dessa anser att hur vi blir behandlade från födseln – av föräldrar och av samhället i stort – också betyder något för om vi senare kommer att uppfatta oss som män eller kvinnor. Dessa personer menar att det könet skapas genom en kombination av det biologiska arvet och av den sociala miljön. Detta eftersom de som, biologiskt sett, är födda som pojkar och de som, biologiskt sett, är födda som flickor uppfostras olika. Och att hur en människa ser sig själv kan förändras om uppfostran förändrades.

Ett annat sätt att uttrycka detta på är att könet inte endast bygger på det biologiska arvet utan även bygger på sociala faktorer och att könet därför delvis är en social konstruktion. Hur mycket väger då de sociala faktorerna i förhållande till det biologiska arvet? Du kan anse att de sociala faktorerna väger mycket tungt, mellantungt eller mycket lätt – i förhållande till det biologiska arvet.

Men oavsett om du anser att det biologiska arvet väger mycket och de sociala faktorerna väger lite – eller om du anser att de sociala faktorerna väger mycket och det biologiska arvet litet, eller om du anser att biologi och social konstruktion väger ungefär lika mycket – anser du att en individs identitet beror på en kombination av biologiskt arv och social miljö.

Min egen uppfattning är att det handlar om en kombination av biologiskt arv och sociala miljön i form av uppfostran i bred bemärkelse när gäller vilket kön en individ uppfattar sig tillhöra. Jag vill understryka att detta resonemang inte förnekar existensen av transpersoner.

Detta är också åsikten hos det parti som jag tillhör – Arbetarpartiet.

 

Del III: Påståendet att könet enbart skulle vara resultatet av en ”social konstruktion” via uppfostran – och att det biologiska arvet skulle sakna all betydelse när det gäller skapandet av könetär en mycket ovanlig uppfattning av verkligheten.

Och farlig.

Ändå håller Umeå kommunfullmäktige öppet för just den ståndpunkten – att könet skulle kunna skapas enbart genom den sociala miljön – utan att någon hänsyn alls tas till det biologiska arvet. Detta är skrämmande antivetenskapligt och leder tankarna rakt till en av Stalins favoriter vid namn Lysenko. Mer om honom nedan.

Under ett möte med Umeå kommunfullmäktige den 27 november i fjol – togs den viktiga frågan upp om en strategi för jämställdhet mellan könen. I ett avsnitt under rubriken ”Kön och genus” fanns det formuleringar som enligt Arbetarpartiets (inklusive min) uppfattning var medvetet diffust skrivna. Frågan om könet skapades genom en kombination av biologiskt arv och sociala miljö – eller om hela könet skulle kunna vara resultatet av en ”social konstruktion” lämnades öppen!

 

Del IV: hur gick då detta till

I utkastet till strategin för jämställdhet (under rubriken ”Kön och genus”) hade alltså Arbetarpartiet hittat en i vårt tycke helt oacceptabel formulering som vi ansåg medvetet lämnade dörren öppen för att ”vänsterfolk” skulle kunna tolka verkligheten som att könet, helt och hållet, skulle kunna vara resultatet av en ”social konstruktion” – och som därför även håller dörren öppen för att det biologiska arvet skulle kunna sakna all betydelse när det gäller att skapa det mänskliga könet!

I syfte att stänga dörren för denna skamlösa oklarhet lade Arbetarpartiet fram följande ändringsförslag till vad vi ansåg var den medvetet diffusa skrivningen i jämställdhetsstrategin:

”Varje individ är ett resultat av både det biologiska arvet och den sociala miljön. Det är svårt att säga hur mycket det biologiska arvet väger i förhållande till den sociala miljön. Däremot är det lätt att säga att könet inte enbart är en social konstruktion”.

Detta förslag från Arbetarpartiet röstades ned!

De som gick i spetsen för att rösta ned vårt förslag var naturligtvis representanter för Vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ och Socialdemokraterna. Detta förvånade oss inte. Det finns flum inom alla dessa partier (vilket inte betyder att vi dömer ut de personer som gav uttryck för en flummig inställning i just denna fråga som flummare i allmänhet).

Något som emellertid förvånade oss, och som gjorde oss besvikna, var att även en representant för Liberalerna anslöt sig till denna anti-vetenskapliga allians. Vi blev också mycket besvikna över att inget av de övriga partierna, som ju höll med oss (vilket även många inom S gjorde) gick upp och stödde vårt rimliga förslag.

Detta var också ett oroande exempel på hur svaga vissa yngre socialdemokrater står i förhållande till Vänsterpartiet. Men det var också ytterligare ett exempel på hur fegt partierna i Alliansen och MP agerar när det verkligen gäller. Även dessa agerade som flummare.

 

Del V: Det var ett misstag av oss i Arbetarpartiet att inte begära votering i denna fråga.

Vi hade önskat att få svart på vitt på vilka ledamöter i Umeå kommunfullmäktige som håller öppet för att könet enbart är en ”social konstruktion” och att det biologiska arvet helt skulle kunna sakna betydelse för det mänskliga könet.

Denna feghet från en rad partier innebär alltså att Umeå kommuns officiella ståndpunkt idag är denna:
a) könet skulle enbart kunna vara en ”social konstruktion” beroende på uppfostran av föräldrar och samhälle,
b) det biologiska arvet skulle kunna sakna all betydelse när det gäller skapandet av det manliga eller kvinnliga könet.

 

Del VI: Reaktionär stalinism och anti-vetenskapligt dravel

Detta är inte endast ett misstag i en viss fråga. Det är en metodfråga av väldig betydelse.
De som likt S, V, FI och L öppnar dörren för möjligheten att förneka det biologiska arvet (som i detta fall måste anses representerar naturvetenskapen) – till förmån för den reaktionära idén att förändringar i den sociala miljön skulle kunna avskaffa biologins/naturvetenskapens betydelse – närmar sig samma metoder som en av Stalins favoriter, biologen och agronomen Trofim Lysenko, använde sig av med fullständigt katastrofala resultat. Lysenko vägrade acceptera de begränsningar som naturen satte – till förmån för den tidens rådande populära politiska idéer om möjligheter att lära växter att existera i miljöer där de inte kunde existera genom att ”uppfostra” växterna.

Det kan tyckas som att jag drar väldigt långt gående växlar på denna enskilda debatt och fråga. Men beslutet i fullmäktige sker inte i ett tomrum. Beslutet är endast ett av massor med exempel på den vägran att acceptera de begränsningar som materialismen sätter för de, för stunden rådande och populära politiska idéerna, som ofta bygger på filosofisk idealism (vilket innebär en vägran att acceptera verklighetens begränsningar). De som öppnar dörren för att kunna förneka betydelsen av det biologiska arvet (och naturvetenskapliga faktorer över huvud taget) skiljer sig inte från de som tror på tomtar och troll. Det är en vetenskapsfientlig hållning. Därför måste vi ta strid dels mot de argument som representanterna från V, S, FI och L förde fram, dels för de argument som dessa inte förde fram. Och detta mycket bestämt.

Arbetarpartiet kommer att återkomma i denna strid. I själva sakfrågan handlar det alltså om att besegra de som inte vill erkänna att det mänskliga könet skapas av en kombination där det biologiska arvet utgör en faktor och den sociala miljön en annan faktor. Dels handlar det om själva metoden: våra motståndare vägrar att acceptera att den materiella världen sätter begränsningar för vad som är möjligt och inte möjligt. Detta går igen i fråga efter fråga. Enbart viljan räcker inte för att kunna flyga. Det gäller att ta hänsyn till tyngdlagen också. Lysenkov trodde att människan kan ärva förvärvade egenskaper. På detta sätt ville han spränga de gränser som biologi och naturvetenskap sätter. Detta ligger väldigt nära den ovetenskapliga metod som de personer och partier använder sig av som förnekar det biologiska arvets (naturvetenskapens) betydelse när det gäller hur könet formas.

Sug på denna illasmakande karamell:
Umeå kommuns officiella ståndpunkt är alltså idag att kommunen inte kan välja mellan ståndpunkten att könet är skapat av en kombination av det biologiska arvet och samhällets uppfostran – eller om det biologiska arvet HELT saknar betydelse och könet därför ENBART skulle bero på uppfostran och därmed helt och hållet utgöra en ”social konstruktion”. Umeå talar om sig själv som en stad för kultur och kunskap. Men när det verkligen gäller håller Umeå kommunfullmäktige dörren öppen för tron på tomar och troll, demoner och häxerier.

Men också för Lysenko – en gång Stalins favorit.

6 kommentarer

 1. Joachim

  Vet inte, men jag ska berätta en hemlighet för dig, de flesta set dig som en pajas. En pajas som för en lossas politik och snackar en massa strunt och inget annat.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Hej Joachim,

   det kanske stämmer i nazist- och rasistkretsar. Själv finner jag tröst i all positiv uppskattning jag får även i form av privata meil där folk berättar om sig själva för mig och tackar för att jag skriver som det faktiskt var och faktiskt är.
   Ända sedan jag började arbeta politiskt har folk tyckt starkt om mig. Både för eller emot. Då jag gick på Sofiehemsskolan och senare Mimerskolan, och fick lära mig hur mitt eget blod smakade, var det lika dant. Folk tyckte starkt om mig. För och emot. Du är emot.

   Jag hoppas att du inte blir ledsen nu Joachim@gmsil.com men dina åsikter betyder inte så mycket för mig som du kanske tror.

 2. gr

  Jag har två funderingar:

  1) Av vilken anledning tar man upp sånt i fullmäktige? Jag menar, borde inte fullmäktige fatta beslut om kommunens administration, ekonomi, planering, istället för att ägna sig åt kulturdiskussioner?

  2) Jag erkänner att jag inte är 100% insatt och kunnig angående frågan, men när jag läst om ämne från en feministisk synvinkeln, har jag förstått att ”kön som social konstruktion” handlar mer om vad samhället förväntar sig att en människa ska vara, -mentalt- så att säga.
  Om att du som biologisk man eller kvinna förväntas tycka om vissa saker, ha könspecifika intresser, könsbestämda personlighetsdrag, bättre eller sämre intelligens, förmåga att vara en ledare, osv.
  Man försöker uppfostra barn så att de anpassar sig till dessa förväntningar, man kan straffas socialt om man inte följer dem.
  Min uppfattning är att det är detta man kritiserar, att en person borde istället få möjligheten att bli den hen vill, inte begränsa sig bara för att samhället har bestämt att, tex, en kvinna nödvändigtvis ska vara intresserad av mode, inte kunna bli statschef, inte förstås sig på dataspel, osv.
  Den sk ”biologiargument” har bland annat utnyttjats av män för att hindra kvinnor från att delta i makten, eller ha tillgång till diverse och (oftast) mer prestigefulla jobb, eller också ursäkta män som beter sig våldsamt och ”inte kan kontrollera sina instinkter”.
  Som sagt, var min uppfattning att det handlar framförallt om såna problematiken. Sen vet ej hur diskussionen i fullmäktigen grundades och utvecklades.

  En annan aspekt kan vara hur man ska förhålla sig till trans-personer, tex om en man som föddes som kvinna ska betraktas som en man (för personen föddes som XY), eller kvinna (för personen känner sig som en hon). Vad gjorde att en transperson ville byta kön? Var kroppen i sig som inte passade, eller var de sociala förväntningarna? Här borde man helst fråga direkt vad transpersoner känner och hur de vill bli behandlade socialt (toaletten-exempel är ganska talande). Här kan man föra en dialog.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på dina två frågor:
   1. Jo, fullmäktige borde i första hand syssla med frågor som har med dess ekonomi, framtidsplaner och administrationens effektivitet att göra. Jag är helt enig med dig.
   2. Jag är helt enig med dig även i denna fråga. De som är födda som biologiska män eller kvinnor förväntas bete sig på ett visst sätt.

   Men vad det gällde här är inte detta. Frågan var om skillnaderna mellan män och kvinnor enbart beror på uppfostran. Eller om vissa skillnader faktiskt beror på hur människan är skapt?
   Under 1900-talets början förklarades nästan alla skillnader i beteende mellan biologiska män och biologiska kvinnor med just biologin. Kvinnor föder barn – det gör inte män. Männen dog istället med vapen i hand under Första Världskriget (1914-1918) för att försvara kvinnorna. Det biologiska arvet (testiklar kontra äggstockar, testosteron kontra östrogen, och så vidare) kunde förklara eller BORTFÖRKLARA våld- och våldtäkter från mäns sida med att de var biologiska män. Och det faktum att kvinnor inte fick någon utbildning kunde förklaras- försvaras med att de var biologiska kvinnor. Det biologiska arvet var allt. Den sociala miljön var intet. Detta var en extrem och – enligt min mening – helt felaktig uppfattning.

   Denna förklaring medförde att kvinnor aldrig blev myndiga. Deras fäder tog hand om deras inkomster till dess att de gifte sig. Då tog deras män hand om deras affärer. De fick inte tillgång till högre utbildning, kvinnorna fick rösträtt senare än männen i många länder, kvinnor ansågs vara olämpliga som poliser och soldater. Idag är allt detta borta. Idag anförtros kvinnor även rätten att framföra bil genom att ta körkort. Kvinnor kan ingå i jaktlag och skjuta älg. Eller skjuta människor i sin egenskap av att vara soldater eller poliser. Den sociala miljön har räknats upp enormt mycket, när det gäller vad som ska anses vara manligt respektive kvinnligt, på det biologiska arvets bekostnad under främst 1900-talet. Åtminstone i länder som Europa och USA. Inte minst i Sverige.

   Men nu finns det en annan extrem, och enligt min och nästan alla andra, lika felaktig uppfattning. Denna uppfattning går ut på att det biologiska arvet helt skulle sakna betydelse när det gäller vilka vi blir. Det vill säga att det biologiska arvet inte skulle ha någon som helst betydelse när det gäller varför män blir män och kvinnor blir kvinnor.

   Vi – jag, Arbetarpartiet och nästan hela världen i övrigt – anser att skälet till att män beter sig som män och kvinnor som kvinnor beror på en kombination av att vissa människor föds som biologiska män och biologiska kvinnor. Till detta kommer då samhällets förväntningar. Hur mycket väger det biologiska arvet kontra samhällets förväntningar. Det vet vi inte i procent. Men det exempelvis jag inte kan acceptera är att det biologiska arvet skulle väga noll procent och samhällets förväntningar skulle väga 100 procent.

   Så vad striden gällde var att vår formulering innebar ett säga NEJ till uppfattningen att det biologiska arvet (vad du är född till) skulle sakna betydelse – helt och hållet. Och att samhällets förväntningar skulle betyda 100 procent för att män är män och kvinnor är kvinnor.

   Men en majoritet i Umeå kommunfullmäktige, anförda av Vänsterpartiet och yngre socialdemokrater, ville hälla öppet för att det faktiskt ÄR så att det sätt på vilket du är skapt helt och hållet skulle kunna sakna betydelse.

   Skälet till att frågan kom upp berodde på att den falangen som håller öppet för att biologin helt saknar betydelse förde fram denna uppfattning och krävde att detta skulle bli Umeå kommuns uppfattning. I detta läge ansåg vi att vi måste lägga ett motförslag. Detta gick ut på att det vi kallar män och kvinnor är ett resultat både av hur vi är skapta och samhällets förväntningar (eller krav via uppfostran). Vi uttalade oss inte om vilken sida som vägde tyngst. Det vi uttalade oss om var att det biologiska arvet inte helt skulle sakna betydelse. Denna uppfattning röstades dock ned.
   En majoritet menade att det kanske är så att det biologiska arvet (testiklar eller äggstockar, o s v) HELT saknar betydelse för vilka vi blir.
   Denna uppfattning anser vi vara helt ovetenskaplig.

   • gr

    Hej och tack för ditt svar!
    Min åsikt i frågan är att kommunfullmäktige i Umeå borde avstå att fatta beslut kring såna frågor. Det tar bara tid och det leder ingenstans.
    Detta på grund av bristande kompetens. Jag menar inte illa med mitt påstående.
    Faktum är att det finns en del vetenskapliga artiklar kring skillnader mellan manlig och kvinnlig hjärna, och hjärnforskarna, medan de påpekar att skillnader finns, varnar för att dra slutsatser kring vilka aspekter av personlighet, intelligens mm skiljer män och kvinnor åt.
    Detta resulterar i följande: 1) visst finns det biologiska skillnader; 2) ingen, inklusive forskare, har nån aning om vad det innebär i praktiken.
    Så, om även hjärnforskare är -mycket- försiktiga kring ämnet, tror jag att umepolitiker kan gärna dra sig tillbaka och istället fatta beslut om bästa sättet att använda skattepengarna inom skola, äldrevård, stadsplanering, välfärd, osv. :)

    Sedan, vad ville egentligen S och V rent praktiskt? För, om vi säger att det inte finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor, kanske ville de ta bort mödravård eller cellkontroller eller mammografi för kvinnor? Eller, ta bort möjligheten för män att kolla prostata? (= pengar som sparas. Ja, jag vet att detta angår landstinget och inte kommunen, men man vet aldrig :D )
    Ha en bra dag.

    • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

     Hej igen,

     Jag tror egentligen att V vill visa de väljare som de förlorat till FI att de kan pressa igenom delar av Judith Butlers idéer. De yngre socialdemokraterna, som nyss lämnat SSU, vill visa att de är lika radikala som V.
     Jag tror att det enda som kommer att hända, i praktiken, är att detta blir ytterligare en bortglömd passage i en ytterligare bortglömd hyllvärmare (strategi).

     Men vi kände att vi, utan att överdriva, ville föra fram vad vi anser vara en rimlig position.

     Låt oss hoppas att denna fråga inte behöver diskuteras mer i Umeå kommunfullmäktige. Vi vet ju båda att det finns mer påträngande frågor att ta itu med. Som sagt: ha en bra kväll.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>