Legaliseringen av cannabis i Kanada har lett till att småbarn förgiftas! Det krävs en folkrörelse för att vinna kampen mot knark och drogliberaler

Av , , 10 kommentarer 37

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Idag diskuterar vi:
Dramatisk ökning av antalet småbarn som förgiftas av cannabis

 

Detta blogginlägg är baserat på en artikel i NyA.nu som en partikamrat till mig har skrivit.

Ingress
Det har skett en kraftig ökning av antalet småbarn som förgiftats av cannabis i Kanada sedan landet först legaliserade marijuana 2018 och sedan hasch och andra cannabisprodukter 2019.

Barn som får i sig för mycket cannabis kan sluta andas eller hamna i koma. Får barnen inte omgående sjukvård kan cannabisförgiftning hos småbarn vara dödligt.

Del ett
Direkt konsekvens av cannabislegalisering.
Den kraftiga ökningen av antalet småbarn som förgiftats av cannabis är en direkt konsekvens av den stegvisa legalisering av cannabis som skett i Kanada. Sedan 2016 har har 522 barn i provinsen Ontario tvingats uppsöka akutsjukvård efter att de blivit förgiftade av cannabis. För 19 barn har det krävts intensivvård för att rädda deras liv. Tack och lov är det inget barn som har dött.

Siffrorna kommer från en studie som finansierats av Canadian Institutes of Health Research. En annan studie, som publicerats i den medicinska tidskriften JAMA Network Open, visar att antalet barn under 10 år som tvingats uppsöka akutsjukvården till följd av cannabisförgiftning har ökat med nio gånger jämfört med före legaliseringen av cannabis. I genomsnitt är barnen som tvingas uppsöka akuten tre år och nio månader gamla.


Del två
Godis och kakor innehållande cannabis.
Den största ökningen av antalet cannabisförgiftade småbarn har skett sedan det blev lagligt att sälja ätbara produkter som krämer, kakor och godis som innehåller cannabis. Godis eller kakor som innehåller cannabis är ofta svårt att skilja från ”vanligt” godis eller kakor. Speciellt för småbarn. Även i USA har antalet småbarn som drabbats av cannabisförgiftning ökat i de delstater som legaliserat cannabis.

En av författarna bakom studien i JAMA Network Open, läkaren och forskaren Daniel Myran vid universitetet i Ottawa, varnar för att problemen riskerar att bli allt större i takt med att den kanadensiska cannabisindustri expanderar.

Dessa två studier från Kanada utgör ett kraftfullt argument till att säga nej till en legalisering av cannabis i Sverige. Även andra rapporter som undersökt konsekvenserna av cannabislegalisering, både i Kanada och USA, har återkommande visat på en rad negativa hälsoaspekter av legaliseringen.

 

Del tre
Politiska broilers som vill se lagligt knark i Sverige.
Trots allt fler rapporter som pekar på de negativa konsekvenserna av att legalisera cannabis fortsätter den drogliberala trenden att stärkas bland de politiska ungdomsförbunden i Sverige. Lägg märke till att ordförande för Centerns Ungdomsförbund, Reka Tolnai, gör reklam för att ”röka på” via videoklipp. Klicka här.

Tidningen Accent har gjort en sammanställning av denna skrämmande utveckling som refereras nedan:

■ Moderata ungdomsförbundet (MUF) vill legalisera cannabis helt, och avkriminalisera annan narkotika för eget bruk.
■ SSU, Socialdemokraternas ungdomsförbund, vill ”förutsättningslöst utreda” frågan. Flera av SSU:s distrikt vill legalisera.
■ Centerns ungdomsförbund (CUF) vill avkriminalisera, samt ”i förlängningen se en legalisering av all narkotika”.
■ Miljöpartiets ungdomsförbund, Grön ungdom, vill avkriminalisera innehav av alla narkotikaklassade preparat för eget bruk.
■ Liberalernas ungdomsförbund (LUF) vill avkriminalisera all narkotika. Cannabis, anser Luf, borde legaliseras och säljas över disk av licenserade återförsäljare.
■ Vänsterpartiets ungdomsförbund, Ung Vänster, vill avkriminalisera eget narkotikabruk, men är motståndare till legalisering av cannabisförsäljning.

 

■ Kristdemokratisk ungdom (KDU) anser däremot att innehav och bruk av narkotika ska vara förbjudet – men öppnar för en utredning.
Sverigedemokraternas ungdomsförbund Ungsvenskarna svarade inte på Accents enkät.

 

Avrundning
Kampen mot knarket är en klassfråga.
Striden kommer att vinnas av den sida som får folkopinionen med sig. För 20-30 år sedan hade det varit otänkbart att föra fram krav på att sälja hasch över disk. Detta berodde på att det fanns en stark folklig opinion mot knarket. Sedan länge har drogliberalerna, steg för steg, kunnat flytta fram sina positioner. Samtidigt riskerar viktiga insikter om missbrukets skadeverkningar att gå förlorade. En av dessa är att arbetarungar som fastnar i knarkmissbruk mer sällan får både en andra, och tredje eller en fjärde chans.

Tänk bara på konsekvenserna av att haschrökare, exempelvis från Luf, hamnar i Individ- och familjenämnden där de ska fatta livsavgörande beslut för familjer där drogmissbruk utgör en del av problembilden! 

Arbetarpartiet, liksom andra organisationer, strävar efter att bygga upp en ny folkrörelse mot knarket. Till våra huvudmotståndare hör idag, tyvärr, även de flesta av riksdagspartiernas ungdomsförbund.  I synnerhet Centerns och Liberalernas ungdomsförbund som båda vill legalisera hasch och andra droger. Det som utgör ett fritidsnöje för dessa privilegierade politiska broilers i vardande riskerar att, i kombination med en hög ungdomsarbetslöshet, resultera i en nedåtgående spiral i form av ett liv i förnedring och en för tidig död för arbetarungarna i det svenska klassamhället.

Kampen mot knarket är tveklöst en klassfråga. Det tål att upprepas: De arbetarungar som fastnar i knarkmissbruk får sällan en andra, tredje eller fjärde chans.

Vi som vill bygga upp en folkrörelse måste klara av att hålla två tankar i huvudet samtidigt: Vi måste förena en hårdhet mot knarket, å ena sidan, med en bevarad respekt och ett nödvändigt stöd till den missbrukande individen, å den andra.

– – – – – – – – – – – –

Polio, smittkoppor, mässling är virussjukdomar – som corona.
Organiserade anti-vaxxare är ofta högerextremister, de försöker
sabotera kampen mot corona och öppna för gamla farsoter.
Vaccinera Dig direkt då samhället ger Dig chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att skydda andra.

10 kommentarer

En utbyggd sjukvård – den viktigaste åtgärden mot omikron. Sverige hade minst vårdplatser per capita inom EU före pandemin!

Av , , 4 kommentarer 46

Polio, smittkoppor, mässling är virussjukdomar – som corona.
Organiserade anti-vaxxare är ofta högerextremister, de försöker
sabotera kampen mot corona och öppna för gamla farsoter.
Vaccinera Dig direkt då samhället ger Dig chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att skydda andra.
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Idag diskuterar vi:
Det skriande behovet av att rusta upp och bygga ut sjukvården

 

Ingress
Det krävs åtgärder för att bromsa spridningen av coronaviruset. Men restriktioner får inte bli en ersättning för det skriande behovet av att både rusta upp och bygga ut sjukvår­den. Problemen inom sjukvården var stora redan före coronapandemin bröt ut för två år sedan. Låt oss titta några år tillbaka i tiden.

 

Del ett
Före pandemin var Sverige det land inom EU som hade lägst antal vårdplatser per 1000 invånare. Mellan åren 1994 till 2017 skedde en halvering av antalet vårdplatser per 1000 invånare i Sverige. Det minskade antalet vårdplatser kan delvis förklaras av de medicinska landvinningar som gjort att många patienter behöver kortare vårdtid.

Men det andra stora skälet handlar om nedskärningar. Dessa fört med sig försämrade arbetsvillkor. Detta har gjort det svårare att nyrekrytera exempelvis sjuksköterskor.

 

Del två
När det gäller antalet intensivvårdsplatser per 1000 invånare var Sverige näst sämst inom EU före pandemin. Antalet intensivvårdsplatser har sjunkit kraftigt under de senaste 20 åren. År 1993 fanns det 4 300 intensivvårdsplatser med respiratorer runt om i landet. År 2019 var antalet platser endast 566. Detta innebär att sju av åtta intensivvårdsplatser med respiratorer hade avvecklats sedan 1993!

 

Del tre
Och nedskärningspolitiken fortsätter. År 2019 hade de styrande politikerna i 17 av Sveriges 21 regioner (landsting) beslutat att genomföra nedskärningar inom sjukvården. Låt oss exemplifiera med några regioner:
Stockholm                      ca 1,1 miljard på ett enda år
Västerbotten                   ca 560 miljoner på tre år
Norrbotten                      ca 700 miljoner på tre år

Under coronapandemin har regionerna fått tillfälliga ekonomiska tillskott i form av statliga pengar. Men i exempelvis Region Västerbotten står besparingarna kvar – trots de statliga tillskotten. Skälet är just att pengarna bara är tillfälliga. I Region Stockholm genomfördes besparingar genom att personal som gått i pension inte ersattes med nödvändiga nyrekryteringar. Mitt under pandemin!

 

Avslutning
Nedskärningsbesluten måste nu rivas upp. Istället krävs en omfattande upprustning och utbyggnad av sjukvården. Även omsorgerna måste ges ökade resurser. Andelen med tillsvidareanställningar måste öka och antalet timanställda minska. Jag upprepar: Ökade restriktioner i samhället kan inte kompensera för årtionden av nedskärningar.

Slutligen måste återuppbyggnaden av de beredskapslager som tidigare fanns – med bland annat respiratorer, skyddsutrustning och mediciner – snarast påbörjas. Detta utgör en viktig åtgärd inför kommande pandemier och andra kriser som kan drabba samhället.

 

– – – – – – – – – – – –

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

4 kommentarer

Det farligaste året någonsin när det gäller luftkvaliteten i centrala Umeå? Stöd arbetet för renare luft!

Av , , 4 kommentarer 47

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

– – – – – – – – – – – –

Idag diskuterar vi:
Den hälsofarliga luften i Umeå

 

Farligt att andas
Umeå kan vara på väg mot det farligaste året någonsin när det gäller luftkvaliteten inom centrumfyrkanten. Detta gäller särskilt situationen på, och i nära anslutning till, Västra Esplanaden. Men halterna av kvävedioxid har varit farligt höga även längs Storgatan, Östra Kyrkogatan (ÖK) och Järnvägsallén.

Det handlar om miljökvalitetsnormen för koncentrationerna av kvävedioxid. Miljökvalitetsnormerna har ställning av lag. Detta är begripligt. För höga koncentrationer av kvävedioxid i luften skadar umebornas hälsa. Det handlar att de som bor och / eller arbetar inom centrumfyrkanten – speciellt i närheten av V:a Esplanaden – löper en ökad risk att drabbas av allvarliga sjukdomar som:

* lungcancer,
* hjärt- och kärlsjukdomar,
* astma och allergier,
* demenssjukdomar som Alzheimers!

 

Miljönonchalans från de styrande
Denna farliga situation beror på en kombination av tre saker: Umeås geografiska läge i en ”grubba”, kylan och avgasutsläppen från bilarna. Här förtjänar en sak att understrykas: Det går varken att göra något åt stadens geografiska läge eller åt kylan. Det enda som de styrande politikerna kan påverka är avgasutsläppen från trafiken. Och där har det gjorts alldeles för lite. Den som är lite elak skulle kunna säga att det nästan inte har gjorts något alls. De styrande har visat en enorm nonchalans när det gäller efterlevnaden av miljökvalitetsnormen (MKN) för kvävedioxid. Därmed har de styrande även visat samma nonchalans vad gäller umebornas hälsa. (Nya rön publicerade av Världshälsoorganisationen WHO visar dessutom att hälsoriskerna är långt större än vad experterna tidigare trott.)

 

Tabellen visar: Största överskridandena på tio år
Det är tillåtet att överskrida dygnsnormen för koncentration av kvävedioxid i luften vid sju tillfällen per år. Umeå har aldrig klarat detta sedan mätningarna började 2003!

De styrandes höga svansföring i miljöfrågan…
De senaste tio åren har vintrarna varit relativt milda. Detta är den avgörande orsaken till att antalet överskridanden av MKN har minskat. En annan orsak är den tekniska utvecklingen. Men naturligtvis beror ingen av dessa faktorer på Umeås styrande politiker…

Trots detta har de styrande i Umeå kommun haft en allt högre svansföring i frågor som rör klimat och miljö under de senaste tio åren. Då kommunens miljöarbete beskrivs används ord som ”miljöpris”, ”klimathänsyn i upphandling”, ”klimatkontrakt” och ”klimatneutrala Umeå”. För att nämna några ”modeord”. Men det krävdes bara två kalla vintrar för att visa sanningen.

 

… saknar all grund
De preliminära resultaten av Umeå kommuns mätningar av luftkvaliteten i centrala Umeå visar nämligen att luften under det gångna året 2021 har varit den sämsta på tio år! Under 2021 uppmättes de största överskridandena av miljökvalitetsnormen (MKN) för kvävedioxid längs Västra Esplanaden sedan åren 2010 och 2011. I värsta fall kan fjolåret ha inneburit det största antalet dygnsöverskridanden någonsin sedan mätningarna påbörjades 2003!

Under alla omständigheter kommer koncentrationen av kvävedioxid inom centrumfyrkanten, speciellt på och i närheten av Västra Esplanaden, att ha varit hälsovådligt hög under vintrarna 2020-2021 och 2021-2022.

 

Kom till Rådhustorget idag mellan 13.30 – 14.30!
Mot denna bakgrund driver vi i Arbetarpartiet en namninsamling med följande krav som skulle minska utsläppen av avgaser i Umeå:
* För samordnade varutransporter inom Umeå kommun
* Ökad turtäthet och lägre biljettpriser i syfte att locka bilägare att ta bussen
* Stadsplanerna för Umeå måste syfta till minskade utsläpp

Detta gynnar både umebornas hälsa och klimatet i allmänhet. För avgaser innehåller naturligtvis både kvävedioxid och koldioxid.

Vi står på Rådhustorget mellan kl 13.30-14.30 idag. Jag håller appeller, andra samlar in namn och pengar. Kom gärna förbi och skriv under och stöd vårt arbete!

 

_ _ _ _ _

Polio, smittkoppor, mässling är virussjukdomar – som corona.
Organiserade anti-vaxxare är ofta högerextremister, de försöker
sabotera kampen mot corona och öppna för gamla farsoter.
Vaccinera Dig direkt då samhället ger Dig chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att skydda andra.

4 kommentarer

Halva Europa kan vara smittat med omikron inom 2 månader. Sjukvården måste byggas ut – även omsorgerna måste ges ökade resurser.

Av , , Bli först att kommentera 64

Polio, smittkoppor, mässling är virussjukdomar – som corona.
Organiserade anti-vaxxare är ofta högerextremister, de försöker
sabotera kampen mot corona och öppna för gamla farsoter.
Vaccinera Dig direkt då samhället ger Dig chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att skydda andra.

– – – – – – – – – – – –

Idag presenterar jag en nyhet som kanske inte alla har hunnit se:
Risken är att halva Europa har smittats med omikron
inom sex till åtta veckor

 

Nedanstående artikel är hämtad från NyA.nu

Hans Kluge, europachef hos WHO, i samband med tisdagens presskonferens. Foto: Faksimil WHOs livesändning på Facebook

 

Igår slog Världshälsoorganisationen WHO larm. Hälften av alla som bor i Europa riskerar att ha smittats med covid-19 inom sex till åtta veckor – detta om den nuvarande takten i smittspridningen står sig.

Hela sju miljoner européer insjuknade under den första veckan av 2022. Detta var mer än dubbelt så många som den föregående veckan. Detta sa WHO:s ”Europachef” Hans Kluge i samband med en presskonferens den 11 januari. Kluge sa också att orsaken till den överraskande snabba smittspridningen var omikron-varianten av coronaviruset.

WHO kommer nu även med rekommendationer till de olika länderna i Europa i syfte att stoppa, eller åtminstone begränsa, smittspridningen. Kluge betonar att de länder som fortfarande inte har drabbats av omikron fortfarande har tid på sig att agera, även om denna tidsperiod är begränsad och minskar dag för dag.

* De råd som WHO har till de länder som ännu inte har drabbats av ”omikronvågen” handlar om följande: Regeringarna måste prioritera att skydda de mest sårbara medborgarna och samtidigt göra sitt yttersta för att försäkra sig om att de som jobbar inom sjukvården och andra nyckelsektorer kan hålla de viktigaste verksamheterna igång. Där det fortfarande finns tid måste regeringarna kräva att munskydd av hög kvalitet används i all verksamhet som utförs inomhus och försäkra sig om att så många människor som möjligt, speciellt personal inom sjukvård och andra nyckelsektorer, blir fullvaccinerade så fort som möjligt (inklusive en tredje dos).

* I länder som har drabbats av ”omikronvågen” är det naturligtvis också av avgörande vikt att skydda de mest sårbara medborgarna och att minimera störningar inom sjukvården och andra nyckelsektorer i samhället. Detta innebär de mest sårbara i samhället måste prioriteras när det gäller vaccinationerna samt uppmanas att undvika folksamlingar, speciellt inomhus. De måste också erbjudas att arbeta på distans när så är möjligt. Detta till dess att infektionsvågen har passerat.

WHO betonar också betydelsen av tester. I de länder där man tvingas prioritera anser WHO att de säkrare PCR-testerna i första hand ska användas för individer som löper risk att bli allvarligt sjuka och för de som arbetar i samhällets nyckelsektorer. WHO uppmanar även till ett ökat och bredare användande av snabbtester.

Flera av regeringarna i Europa har förkortat den tid då smittade ska hålla sig isolerade (liksom karantäntiderna) i syfte att hindra en inbromsning av ekonomin. Kluge anser dock att sådana åtgärder ska vidtas enbart när de är nödvändiga för att hålla igång samhällets nyckelsektorer. Alla sådana beslut måste tas med största försiktighet, där risker och fördelar vägs mot varandra.

När det gäller skolorna betonar Hans Kluge att det, å ena sidan, är positivt att hålla skolorna öppna. Skolorna har en viktig betydelse för barnens mentala, sociala och kunskapsmässiga utveckling och välmående. Å andra sidan anser Kluge att regeringarna måste skärpa sina rutiner när det gäller möjligheten att testa elever och isolera klasser där smittspridning kan påvisas för att minska störningarna i undervisningen. Kluge menar också att omikronens större smittsamhet innebär att myndigheterna måste förbereda sig för en kombination av undervisning i skolan och på distans.

En positiv sak som framkom på WHO:s presskonferens handlar om vaccinerna. Enligt Kluge talar siffrorna sitt tydliga språk. I de länder som har hög vaccinationsgrad ökar inte dödsfallen trots den kraftiga ökningen av antalet smittade. Men situationen är annorlunda i de länder som både har hög smittspridning och låg vaccinationsgrad. Det är i dessa länder som dödstalen är högst.

Källor: The Guardian, Expressen

 

NyA:s redaktion kommenterar:

År 2019 beslutade 17 av Sveriges 21 regioner att genomföra omfattande nedskärningsprogram inom sjukvården. Dessa ligger i huvudsak kvar, fast de har skjutits upp med hjälp av coronapengarna från staten. Dessa nedskärningsbeslut måste nu rivas upp. Istället krävs en omfattande upprustning och utbyggnad av sjukvården. Denna fråga är idag en av de mest prioriterade i Sverige. Även omsorgerna måste ges ökade resurser.

 

_ _ _ _ _

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

Bli först att kommentera

Ohållbar situation för socialtjänstens ledning. Facket begär förhandling om eventuellt lagbrott och kommunens revision gör ny granskning. Vem styr?

Av , , 12 kommentarer 98

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

– – – – – – – – – – – –

Idag diskuterar vi:
Den ohållbara situationen för socialtjänsten i Umeå

 

Inledning
Situationen på socialtjänsten i Umeå kommun framstår som allt allvarligare. Detta understryks av att Akademikerförbundet SSR har begärt en lokal tvisteförhandling med Umeå kommun. SSR:s begäran om en tvisteförhandling handlar, enligt VK, om att ett brott eventuellt har begåtts mot ”Lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden” (den s.k. ”visselblåsarlagen”). Facket lämnade in denna begäran till Umeå kommun under mellandagarna.

 

Del ett
Det är väldigt bra att fackförbundet SSR har tagit detta steg. Diskussionen om eventuella missförhållanden – inte minst vad gäller ledarskapskulturen – inom delar av socialtjänsten har pågått offentligt ända sedan i juni ifjol. Jag har betonat det tidigare med jag vill återigen understryka följande: De som arbetar inom socialtjänsten i Umeå kommun har ett krävande jobb. Att verksamheten fungerar på ett bra sätt är av största vikt, både för alla umebor som är beroende av socialtjänsten, deras anhöriga samt alla duktiga anställda inom socialtjänsten.

Men just därför är det också av största vikt att eventuella missförhållanden – exempelvis tystnadskultur och repressalier – identifieras och åtgärdas. Kritik mot delar av socialtjänstens verksamhet har tidigare riktats från en rad håll. Låt oss upprepa dessa:
* den statliga myndigheten IVO,
* rapporter beställda från kommunens egna revisorer,
* frågor i Umeå kommunfullmäktige,
* skrivelser från tidigare anställda,
* VK:s granskningar.

 

Del två
Till den kritik som framkommit från ovan nämnda håll måste nu även läggas kritiken från Akademikerförbundet SSR, som alltså krävt en tvisteförhandling om ett eventuellt brott mot den s.k. ”visselblåsarlagen”. Men inte bara det. Dessutom uppges att kommunrevisionen i Umeå kommer att ta ett nytt initiativ när det gäller i förhållande till socialtjänsten. Tidigare har delar av socialtjänstens verksamhet granskats. Nu vill kommunrevisionen göra en ”både grundlig och bred granskning av hela socialtjänsten” (VK 8 jan).

 

Del tre
Det är naturligtvis inte bara vi i Arbetarpartiet som uppfattar att situationen har blivit ohållbar. Det krävs förändringar. Dessa kan dels gälla rutiner. Men förändringarna kan också komma att handla om vilka som ska leda verksamheterna. Återigen: Det krävs förändringar.

Men för att sådana ska komma till stånd är det fortfarande absolut nödvändigt att inte cheferna får utreda sig själva. Detta är A och O.

Vi inom Arbetarpartiet ser med största tillfredsställelse på att SSR tar initiativ. Detsamma gäller kommunrevisionens initiativ. Men vi står kvar vid kravet på att en extern revisionsbyrå måste granska socialtjänstens verksamheter. Helst en extern revisionsbyrå som har sin bas någon annan stans än i Umeå. Låt oss uttrycka oss så att inga missförstånd kan uppstå: Den granskning av ledarskapet inom socialtjänsten som behövs – både av de högsta cheferna samt av den ledande politikern – måste ske av en instans som helt och hållet saknar kopplingar till Umeå kommun. Det får inte finnas några misstankar om kollegialitet. Och då politiska partier är inblandade, i verkligt skarpa lägen, finns alltid risken att misstankar om kollegialitet kan uppstå. Det är därför som det krävs en granskning av en extern revisionsbyrå – som har sin bas utanför Umeå kommun – vid sidan av viktiga initiativ från fackföreningar och kommunrevision.

 

Del fyra
Andreas Lundgren har tidigare uttryckt sig på följande sätt: ”Men Arbetarpartiet har aldrig förstått varför fackliga organisationer är viktiga och man gör det inte nu heller.”

Efter SSR:s krav på en tvisteförhandling med Umeå kommun – ett krav som i allra högsta grad berör Andreas Lundgrens agerande, eller brist på agerande – vore det smakfullt om Lundgren var lite mer återhållsam när det gäller anklagelser mot andra för att inte förstå varför fackliga organisationer är viktiga.

 

Avslutning
Allt fler ställer sig nu frågan: Vem är det som styr i Umeå kommun? Den situation som har vuxit fram inom socialtjänsten under hösten och som allt mer ställs på sin spets kräver ett svar på denna fråga. Låt oss upprepa frågan: Vem styr?

Låt oss understryka en sak: De som borde styra kommer INTE att kunna slippa svara på frågan genom att använda sig av sin vanliga metod – tystnad till dess att ”oron” har lagt sig. Det är valår i år. Och frågan om vem som styr diskuteras just nu bland allt fler – bland folkvalda, bland brukare, bland anhöriga, bland kommunanställda samt bland umebor i allmänhet. Frågan om vem som styr kommer att leva fram till och med den 11 september. Och den pockar på ett svar.

_   _   _

Polio, smittkoppor, mässling är virussjukdomar – som corona.
Organiserade anti-vaxxare är ofta högerextremister, de försöker
sabotera
kampen mot corona och öppna för gamla farsoter.
Vaccinera Dig direkt då samhället ger Dig chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att skydda andra.

12 kommentarer

Andreas Lundgren vägrade även besvara AP:s fråga om vilka åtgärder som skulle vidtas med anledning av IVO:s kritik. Andreas Vägraren.

Av , , 11 kommentarer 76

Polio, smittkoppor, mässling är virussjukdomar – som corona.
Organiserade anti-vaxxare är ofta högerextremister, de försöker
sabotera
kampen mot corona och öppna för gamla farsoter.
Vaccinera Dig direkt då samhället ger Dig chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att skydda andra.
_   _   _

Idag diskuterar vi:
Andreas Lundgrens olycksaliga vana att VÄGRA

Ingress
Som alla vet vägrar Andreas Lundgren (S) att låta en extern revisionsbyrå granska framkomna missförhållanden inom socialtjänsten i Umeå. Därmed skyddar han de höga chefer som har drabbats av hård kritik – samt sig själv. Den andra sidan av myntet är att Lundgren, genom att inte vilja göra något åt dagens ledarskapskultur, både sviker brukarna samt alla kunniga och ambitiösa medarbetare som finns inom socialtjänsten. Medarbetarna inom socialtjänsten förtjänar verkligen både stöd och beröm. Och brukarna förtjänar medarbetare som kan lita på sina högsta chefer.

Men åter till Andreas Lundgren.

Denne har inte bara vägrat att låta en extern revisionsbyrå granska socialtjänsten. Lundgren har sysslat med metoden att VÄGRA redan tidigare. Han vägrade exempelvis att besvara följande ”enkla fråga” från Arbetarpartiet (AP) i höstas. Lundgrens motiv var att han inte kunde besvara frågan utan att gå in på det enskilda fallet, vilket skulle innebära ett brott mot sekretessen. Genom denna argumentation tvingade han såväl fullmäktiges presidium som fullmäktiges ledamöter att stoppa frågan. Men det var alltså Andreas Lundgren som:
a) VÄGRADE att svara på nedanstående fråga,
b) motiverade detta med att han skulle tvingas gå in på det enskilda fallet och därmed bryta mot sekretessen – vilket inte håller.


Så här löd frågan från Arbetarpartiet:

”Vilka generella åtgärder kan nämnd och socialtjänst vidta med anledning av IVO:s kritik?
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i ett tillsynsbeslut riktat kritik mot socialtjänsten i Umeå kommun. Bakgrunden till kritiken från IVO är att en tonårsflicka bland annat inte har fått ”det skydd och stöd som barn och unga i hennes situation har rätt till enligt socialtjänstlagen”. Ytterst ansvarig i detta sammanhang är politikerna i Individ- och familjenämnden.

Mot denna bakgrund ställer jag följande fråga:
-Vilka generella åtgärder kan nämnd och socialtjänst vidta med anledning av IVO:s kritik?

Davis Kaza”

Kommentar:
Lundgren kunde exempelvis ha svarat att ”vi kommer att ta IVO:s kritik på största allvar”. Mer hade det inte behövts. Men det hade verkligen varit nödvändigt med en deklaration från Lundgrens sida om att den nämnd han är ordförande för ska ta den statliga myndigheten IVO:s kritik på största allvar. Denna myndighet har nämligen riktat över 40 anmärkningar mot Individ- och familjenämnden i Umeå, som Lundgren är ordförande för, sedan 2015. Men Lundgren vägrade alltså att säga att han skulle ta kritiken på största allvar.

Istället gömde han sig bakom påståenden om sekretess…

 

Måndagen den 31 januari är det återigen möte med Umeå kommunfullmäktige. Då kommer Arbetarpartiet att ställa nya frågor till Andreas Lundgren via den ”interpellation” du kan läsa nedan.  Mötet med Umeå kommunfullmäktige kan följas på Youtube (klicka bara på denna länk). Interpellationen kommer antingen att behandlas någon gång mellan 09.30 – 11.00. Eller sent på eftermiddagen (jag kommer i så fall att försöka ”ringa in” tiden och hålla läsarna av denna blogg uppdaterade).

 

Så här lyder interpellationen från Arbetarpartiet:

”Sedan 2015 har Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) riktat kritik emot, eller påtalat brister hos, Individ- och familjenämnden i Umeå vid över 40 olika tillfällen.

Mot denna bakgrund ställer vi följande frågor:
1. Hur ser du på att Ivo kritiserat Individ- och familjenämnden vid över 40 tillfällen under tidsperioden 2015-2021?
2. Finns det ett öppet diskussionsklimat bland de anställda inom socialtjänsten som innebär att exempelvis kritik från Ivo kan diskuteras och åtgärdas?

Davis Kaza
Arbetarpartiet”

 

När det gäller en så kallad ”enkel fråga” är det endast frågeställaren och den ansvarige politikern (Andreas Lundgren) som får diskutera. När det gäller en ”interpellation” får alla som vill, i hela kommunfullmäktige, delta.

Jag återkommer med en kommentar rörande vad som kommer att utspela sig i Umeå kommunfullmäktige, i denna fråga, redan under förmiddagen den 31 januari.

Glöm inte detta datum.

PS. Jag kan bara inte låta bli:

– Johannes Döparen,
– Tomas Tvivlaren,
– Andreas Vägraren.

DS.

11 kommentarer

Andreas Lundgren (S) VÄGRAR låta en extern revisionsbyrå granska socialtjänstens ledarskapskultur

Av , , 13 kommentarer 88

Polio, smittkoppor, mässling är virussjukdomar – som corona.
Organiserade anti-vaxxare är ofta högerextremister, de försöker
sabotera
kampen mot corona och öppna för gamla farsoter.
Vaccinera Dig direkt då samhället ger Dig chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att skydda andra.
_   _   _

Idag diskuterar vi:
Lundgren (S) vägran att låta en extern revisionsbyrå
granska socialtjänstens ledarskapskultur

 

Detta är ett svar på Andreas Lundgrens blogginlägg från den 27 december

Ingress
Det finns ett behov av att delar av verksamheten inom socialtjänsten i Umeå granskas av en extern revisionsbyrå. Detta var den allmänna meningen då gruppledarna för partierna i Umeå kommunfullmäktige diskuterade det läge som uppstått, p g a den kritik som framförts i en rad sammanhang. Låt mig repetera dessa:
* den statliga myndigheten IVO,
* rapporter beställda från kommunens egna revisorer,
* frågor i Umeå kommunfullmäktige,
* VK:s granskningar.

 

Tyvärr har Andreas Lundgren (S) och cheferna för socialtjänsten valt att inte låta en extern revisionsbyrå granska verksamheten. Det är detta som ligger bakom Arbetarpartiets kritik. Och det medvetna valet att inte tillåta en extern revisionsbyrå att granska verksamheten kan Andreas Lundgren aldrig skyla över. Även om han försöker.

 

Ett försök från Lundgren är att hänvisa till granskningarna från IVO.
Men denna statliga myndighet granskar regelbundet alla kommuner och regioner i Sverige. Detta oavsett vad kommunerna själva vill. Och IVO:s granskning ersätter inte den granskning som en extern revisionsbyrå skulle göra. Det Lundgren borde fråga sig, när det gäller IVO, är hur antalet anmärkningar från denna statliga myndighet ska fås att minska. IVO har nämligen riktat över 40 anmärkningar sedan 2015 mot den Individ- och familjenämnd som Andreas Lundgren leder.

Ett annat försök från Lundgren är att hänvisa till facket.
Vi har inget emot att facket bidrar till att förbättra arbetsmiljön. Men vad som behöver granskas är cheferna inom socialtjänsten.

Vår kritik var, och är, att dessa chefer nu tillåts granska sig själva.
Med hjälp av Andreas Lundgren.

 

PS. När det gäller fackföreningarna så brukar Andreas Lundgrens parti samarbeta med Annie Lööfs Centerparti för att försvaga LAS. Arbetarpartiet tillhör de politiska riktningar som försvarar LAS. Och facket. DS.

13 kommentarer

Anders Tegnells personliga motvilja mot munskydd gjorde att Sverige gick miste om unik studie – samt kan ha ökar antalet som dött av covid.

Av , , 2 kommentarer 72

Polio, smittkoppor, mässling är virussjukdomar – som corona.
Organiserade anti-vaxxare är ofta högerextremister, de försöker
sabotera
kampen mot corona och öppna för gamla farsoter.
Vaccinera Dig direkt då samhället ger Dig chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att skydda andra.
_   _   _

Idag diskuterar vi:
Hur Anders Tegnell satte personliga fördomar före vetenskapliga studier

 

Jag har redigerat om texten, som skrevs av en partikamrat för Nya Arbetartidningen, NyA.nu

 

Ingress
”Sverige gick miste om möjligheten att genomföra den viktigaste studie rörande munskydd som genomförts under pandemin.
Studien visade att munskydd är ett billigt och effektivt sätt att rädda liv under pandemin, i synnerhet i fattiga länder. Det har nu visat sig att statsepidemiolog Anders Tegnell istället försökte beställa en egen studie – i syfte att visa att munskydden har begränsad effekt.

 

Del ett
Avslöjandet gjordes av Benjamin Kalischer Wellander
, krönikör vid tidningen Bulletin, som begärt ut Anders Tegnells mailkonversationer. I mailen går att utläsa att Tegnell, i maj 2020, fick en förfrågan av en professor vid det anrika Yale-universitetet i USA som ville göra en världsunik munskyddsstudie.

Syftet med studien var att undersöka huruvida allmän användning av munskydd kunde minska smittspridningen i samhället. Forskarens tanke var, något förenklat, att dela ut munskydd och på olika sätt uppmuntra användning av munskydd på ett antal orter i Sverige. Sedan skulle forskarteamet jämföra smittspridningen med orter där det inte förekom någon allmän användning av munskydd. Sverige skulle ha passat perfekt för en sådan studie då det var ett av mycket få länder i världen som inte rekommenderade användning av munskydd i maj 2020.

 

Del två
Men studien fick kalla handen av Tegnell. Med en enda mening hänvisade Tegnell forskaren till Socialstyrelsen: ”Ask the national board of Health dealing with supplies”.

Från Socialstyrelsen fick forskaren det föraktfulla svaret att ”…donationer hanteras av Röda Korset”!

Studien genomfördes sedermera i Bangladesh och har publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften Science. Inom forskarvärlden anses studien utgöra den viktigaste forskningen under pandemin vid sidan om vaccinforskningen.

 

Del tre
Studien lyckades öka andelen som bar munskydd i utvalda byar från 13 till 42 procent. Detta ledde bland annat till att antalet fall av Covid-19 bland personer över 60 år minskade med en tredjedel!

Att munskydden nu bevisats vara effektiva för att förhindra smittspridning anses vara särskilt viktigt för fattiga länder där tillgången till vaccin är låg. Ett allmänt användande av munskydd skulle kunna leda till att många liv räddas i fattiga länder, men även i rikare länder. Hur många liv som hade kunnat räddas om Tegnell tackat ja till att genomföra munskyddsstudien i Sverige redan i maj 2020 är det ingen som vet.

Del fyra
Den föraktfulla attityden hos Anders Tegnell och Socialstyrelsen innebar nämligen att Sverige inte bidrog till att ta fram den så viktiga studien om munskydd. Andra mailkonversationer som Benjamin Kalischer Wellander begärt ut avslöjar att Folkhälsomyndigheten [däremot] faktiskt erbjöd [sig] att ”sponsra” en egen studie om munskydd i november 2020.

Men syftet med denna studie skulle vara att visa att munskydden inte begränsar smittspridningen samt [även syfta till att] ”slippa tjatet” [från vissa om nödvändigheten att använda munskydd].

 

Avrundning
Detta arroganta agerande från ansvariga personer inom Folkhälsomyndigheten måste läggas ovanpå den senfärdighet och [den] rad av allvarliga misstag som präglat svenska politikers och myndigheters hantering av coronapandemin. Detta har lett till ett långt större antal avlidna i Sverige än i övriga nordiska länder.

Och det måste leda till en bred diskussion om hur Sverige ska kunna stå bättre förberett inför kommande pandemier.

_   _   _   _   _

 

[   ] mina redigeringar / Jh.

2 kommentarer

50 000 britter kan ha dött i förtid till följd av nedskärningar – denna politik försvårar dessutom kampen mot coronapandemin.

Av , , Bli först att kommentera 48

Polio, smittkoppor, mässling är virussjukdomar – som corona.
Organiserade anti-vaxxare är ofta högerextremister, de försöker
sabotera
kampen mot corona och öppna för gamla farsoter.
Vaccinera Dig direkt då samhället ger Dig chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att skydda andra.
_   _   _

Idag diskuterar vi:
Effekterna av nedskärningspolitik

 

Artikeln är hämtad från Nya Arbetartidningen och redigerad av mig

 

Ingress
”En ny studie beräknar att uppåt 50 000 britter skulle ha varit i livet om det inte varit för de nedskärningar inom offentlig sektor som genomfördes av landets konservativa parti (Tories) under åren 2010-2015. Det rapporterar tidningen The Guardian.

 

Del ett
Studien är publicerad i British Medical Journal (BMJ). Den brittiska regeringens åtstramningar i välfärdssystemen har kritiserats internationellt under en längre tid. Det mest extrema exemplet handlar om en man som svalt ihjäl år 2018 efter att han nekats försörjningsstöd. Detta har fått bred spridning och även lett till krav på utredning.

 

Del två
Forskningen från BMJ har kunnat visa på ett samband mellan ett avstannande när det gäller den förväntade medellivslängden i Storbritannien och besparingarna inom välfärdssystemen. Medellivslängden i Storbritannien ökade totalt sett under mätperioden. I vissa regioner skedde dock en minskning från 2010 och framåt.

Utgifterna för trygghetssystemen vid exempelvis arbetslöshet och pension ökade fram till det att David Camerons Tory-regering kom till makten 2010. Under åren 2010-2011 samt 2014-15 skedde istället en reell sänkning. När det gäller kostnaderna för sjukvården skedde ingen minskning, men satsningarna blev betydligt blygsammare än före 2010. Även detta beräknas ha bidragit till ökningen i dödsfall.

 

Del tre
Nya Arbetartidningen har tidigare skrivit om hur levnadsvillkoren i Storbritannien har försämrats. Det har skett en ökning både av mängden barn som förses med otillräcklig mängd mat samt mängden hemlösa i landet. I en FN-rapport från april 2019 beskrevs högerpolitiken i Storbritannien på följande sätt:

”Regeringen har inte hemlighållit sin vilja att ändra värderingssystemet [i landet] till att fokusera mer på personligt ansvar, att sätta upp stora gränser för offentlighetens stöd och att lägga ett enögt fokus på att få ut fler i arbete. […] det är denna mentalitet som har lett till sådant lidande och skadat det brittiska samhället. Brittiskt medlidande har ersatts av ett strafforienterat, elakartat och ofta kallhjärtat tillvägagångsätt” (Visit to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, sid 5 https://undocs.org/A/HRC/41/39/Add.1).

Storbritannien utgör ett varnande exempel på de katastrofala konsekvenser som nedmonterade välfärdssystem kan leda till.”

 

Min avrundning / Jh
Sveriges offentliga sektor har genomgått ett antal stålbad. Perioden 1994 – 98 kan och bör lyftas fram speciellt. De nedskärningar och besparingar som genomfördes under 90-talet slog mycket hårt. Dels mot exempelvis barnfamiljer som var beroende av barnbidrag och mot de äldre på särskilda boenden, dels mot den av kvinnor dominerade arbetskraften inom offentliga sektorn.

*De omfattande skattesänkningarna på cirka 140 miljarder under Alliansens åtta år vid makten (2006- 20014 ) plus skattesänkningar på nästan 70 miljarder under S+MP (2014 – 2021) har ytterligare underminerat resurserna för sjukvård, skola, äldre- och andra omsorger. De krympande skatteinkomsterna på över 200 miljarder per år (140 + 70) har även minskat möjligheten att genomföra de nödvändiga upprustningarna av bostäderna i miljonprogrammet.

*År 2019 beslutades det om nedskärningar i 19 av Sveriges 21 regioner. Det är regionerna som ansvarar för sjukvården. Trots coronapandemin har regionerna oftast stått fast vid dessa, ofta fleråriga, nedskärningsprogram – även om speciella coronapengar har skjutit upp de allra värsta effekterna av de planerade nedskärningarna. De som drabbas är naturligtvis patienterna men självklart också den sjukvårdspersonal som nu kramas ur, likt citroner, genom den förlängda pandemin som av allt att döma blir resultatet av den nya omikron-varianten.

Det krävs ett kraftfullt trendbrott – inte endast i United Kingdom utan även i Sverige. Ett av tusentals exempel som understryker behovet av ökade resurser för den offentliga sektorn i Sverige är antalet anmälningar från den statliga myndigheten IVO riktade mot bland annat politikerna inom Individ- och familjenämnden (socialtjänsten) i Umeå.

Bli först att kommentera

VK:s presentation av viktig forskning rörande vaccinets effekt mot corona är olycklig. Den riskerar att spelar anti-vaccinrörelsen i händerna..

Av , , 4 kommentarer 66

Polio, smittkoppor, mässling är virussjukdomar – som corona.
Organiserade anti-vaxxare är ofta högerextremister, de försöker
sabotera
kampen mot corona och öppna för gamla farsoter.
Vaccinera Dig direkt då samhället ger Dig chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att skydda andra.
_   _   _

Idag diskuterar vi:
Varför det är så viktigt att vaccinera sig samt att
immunförsvaret består av mycket mer än ”endast” antikroppar.
_______________

 

Texten under DN-rubrikerna är skriven av en partikamrat till mig.

 

Ingress (av mig / Janne)
I dagens Västerbottens-Kuriren (27 december 2021) publiceras viktiga forskarrön om de vaccin, bland annat PfizerBioNTech, som skyddar de personer som kommer i kontakt med coronaviruset från att utvecklar covid. Bakom den internationellt uppmärksammade studien, som VK refererar innehållet i, står de tre umeforskarna Anna Nordström, Marcel Ballin och Peter Nordström. Denna studie understryker forskning som tidigare redovisats. Detta bland annat i DAGENS NYHETER i augusti i år – se rubrikerna nedan.

Det olyckliga med artikeln i dagens VK är att den riskerar att ge läsarna intrycket att det inte skulle vara lönt att vaccinera sig. Ansvaret för detta ligger absolut inte på forskarna och på de data som presenteras i deras värdefulla studie. Ansvaret ligger helt på VK. Det handlar om tidningens olyckliga presentation av forskarnas studie.

Därför återpublicerar jag ett tidigare blogginlägg i syfte att förebygga de missförstånd jag anser att VK-artikeln öppnar för.

 

I ingressen till VK-artikeln kan bland annat följande läsas: ”Effekten av två doser av Pfizers vaccin mot covid är halverad efter sex månader – och efter nio månader kvarstår ingen effekt …”.
Titta nu nedan på rubrikerna i DN. Vad som tidigare forskning har visat – och vad som de tre umeforskarnas studie bekräftar – är att antalet anti-kroppar sjunker med tiden. (Till VK:s försvar kan sägas att artikeln understryker behovet av en tredje spruta – men detta räcker inte).

VK borde ha ställt betydligt högre krav på sin egen rapportering. Skälet är inte minst den intensiva diskussionen kring vaccinerna – och förekomsten av en organiserad anti-vaccinrörelse som, bland mycket annat, hänsynslöst tar alla tillfällen som står till buds för att skrämma folk för de olika vaccinerna. Detta är något som för övrigt antyds i VK-artikeln: ”Vissa tycker sig kunna se tecken i forskarnas data på att vaccin skulle öka risken för död”.

Med anledning av denna vantolkning av studien säger en av de tre forskarna följande: ”Jag tror att de vet att det inte stämmer och ändå gör de det. Det är svårt att begripa varför”. Forskarnas studie missbrukas alltså för att skrämma folk från att vaccinera sig – med argumentet att de som vaccinerar sig löper en större risk att DÖ…

 

Mot denna bakgrund borde VK, för det första, ha förklarat att vad som ”klingar av” över tid är det antal anti-kroppar som de människor får som har vaccinerat sig mot coronaviruset. För det andra borde tidningen, exempelvis i en kortare sidoartikel, ha förklarat att anti-kropparna endast utgör en del av kroppens immunförsvar.
Det är nämligen så att vaccinerna inte ”bara” skyddar de som har tagit två sprutor från att bli smittade – även om skyddet avtar med tiden (och detsamma gäller för risken att smitta andra). Vaccinationerna bidrar dessutom till att mildra effekterna för de som verkligen smittas och utvecklar covid. Och det är en stor skillnad mellan att få en mild förkylning och att hamna på intensiven – eventuellt i en respirator…

Vaccinerna har varit ovärderliga.

VK borde ha förklarat att immunförsvaret inte endast består av anti-kroppar utan även av exempelvis T- och B-celler. Det är dessa som bidrar till att lindra infektionens effekter för de som drabbas av covid. Vaccinerna spelar alltså även en positiv roll för andra delar av immunförsvaret. Det finns mig veterligen ingen forskning som påstår att vaccinets positiva effekter för de övriga delarna av immunförsvaret skulle avta i den takt som VK-artikeln riskerar att skapa intrycket av. Tidningen gör helt enkelt ingen skillnad mellan anti-kropparna och övriga delar av immunförsvaret. Det är detta som jag anser utgör den största bristen i VK-artikeln.

Därför återpublicerar jag alltså ett tidigare blogginlägg, detta i syfte är att bemöta de missförstånd som jag anser att VK-artikeln olyckligtvis öppnar för.

 

 

 

”I slutet av september rapporterade en rad medier om en svensk studie som visade på kraftigt minskade antikroppsnivåer hos vaccinerade. Sju månader efter vaccinering med Pfizer-Biontechs vaccin hade antalet antikroppar minskat med hela 85 procent. Innebär detta att man bara har kvar 15 procent av immunförsvaret mot coronaviruset efter sju månader?

Det snabba svaret på den frågan är nej. Antikropparna utgör bara en del av skyddet mot coronaviruset. Människans immunförsvar består av fler delar.

Antikroppar

Antikropparna kan jämföras med en form av ”skalskydd”. De är programmerade att angripa och oskadliggöra alla coronavirus som tar sig in i kroppen. Finns det tillräckligt många antikroppar i blodet innebär detta oftast att viruset inte hinner ta sig in i kroppens celler. Någon sjukdom bryter därför aldrig ut.

Antalet antikroppar har en tendens att minska med tiden. Att så är fallet har varit känt inom forskarvärlden en längre tid. Ett australiensiskt forskarteam beräknade redan för sex månader sedan att de som vaccinerats mot coronaviruset skulle ha förlorat runt hälften av antikropparna efter ca tre månader. Studier i Storbritannien och Israel har senare bekräftat att antikropparna minskar i ungefär den takt som det australiensiska forskarteamet beräknade. Den nya studien från Sverige bekräftar denna, sedan tidigare kända, trend.

Det måste dock tilläggas att forskarna inte vet exakt var gränsen går för att en person ska ha så få antikroppar att detta påverkar skyddet mot att smittas med covid-19. Men immunförsvaret mot coronaviruset består av fler delar som alla samverkar med varandra.

T-celler

Om antikropparna utgör kroppens ”skalskydd” utgör T-cellerna dess interna säkerhetsstyrkor. T-cellernas uppgift är att angripa och oskadliggöra de celler i kroppen som redan infekterats av coronaviruset. Antalet T-celler förblir förhållandevis stabilt även efter längre tid (även om vissa studier kunnat se en liten minskning). Enligt immunologen Annika Karlsson vid Karolinska Institutet kan antalet T-celler innebära skillnaden mellan att drabbas av en mildare infektion och att bli så sjuk att man tvingas uppsöka sjukhusvård.

Minnesceller – ”träningsläger” för antikroppar

Slutligen finns en del av immunförsvaret som kallas för B-celler eller minnesceller. Minnescellerna lagrar information om coronaviruset som kroppen kan använda för att skydda sig vid ett senare tillfälle. När en vaccinerad person angrips av coronaviruset börjar minnescellerna en frenetisk produktion av nya antikroppar. Dessa antikroppar angriper sedan viruset. Det tar ett tag för denna produktion att komma igång, så personen kan hinna insjukna i covid-19. Men infektionen blir i de allra flesta fall mild.

En studie från University of Pennsylvania visade att antalet minnesceller ökade stadigt i antal under minst sex månader efter vaccinationen. Minnescellerna blev dessutom bättre på att bekämpa viruset med tiden. Det är därför vissa immunologer kallar minnescellerna för ”träningsläger” för antikroppar!

Vaccinationen ger ett långsiktigt skydd

Låt oss sammanfatta. Den som vaccinerats mot coronaviruset (eller som insjuknat i covid-19) har inledningsvis ett stort antal antikroppar. Detta innebär att personen har ett starkt ”skalskydd” mot att smittas över huvud taget. Vaccinationen sätter även igång produktionen av T-celler som kan angripa celler som redan infekterats samt av minnesceller som med tiden blir både fler och bättre på att bekämpa viruset. I takt med att antalet antikroppar minskar blir skalskyddet sämre och man riskerar både att bli sjuk och att sprida viruset vidare. Forskarna vet dock ännu inte var gränsen går, dvs när en person har ”för få” antikroppar. Men eftersom minnescellerna blivit fler och bättre med tiden, och eftersom T-cellernas antal fortsätter att vara relativt stabilt, har den som blir smittad trots vaccination ett starkt skydd mot att utveckla svåra symptom eller att dö även sju månader efter andra sprutan.

Vaccinforskaren Ali Mirazimi, adjungerad professor vid institutionen för laboratoriemedicin vid Karolinska Institutet sammanfattar det hela på följande sätt: ”Med höga halter antikroppar kan man vara skyddad mot sjukdom, men T-celler och minnesceller kan bidra till att skydda mot svår sjukdom. Det tar ett tag innan minnescellerna kommer igång, men sedan kommer de och rensar”.

Mirazimi säger även i en intervju med DN att personer som inte tillhör någon riskgrupp inte behöver vara oroliga för ett minskat antal antikroppar, då immunförsvaret består av så mycket mer än bara antikropparna. Däremot vill han lyfta fram behovet av att börja titta på en tredje spruta till personer som befinner sig i någon riskgrupp, då höga halter av antikroppar är extra viktiga för dessa.

Till sist: Att antalet antikroppar minskar med 85 procent innebär alltså inte att bara 15 procent av immuniteten mot coronaviruset finns kvar. Antikropparna utgör bara en av flera delar i immunförsvaret. De allra flesta som har vaccinerat sig mot covid-19 behöver alltså inte oroa sig för att antalet antikroppar minskar. Däremot kan äldre personer, och andra som tillhör någon riskgrupp, behöva en ”boost” i form av en tredje spruta när antikroppsnivåerna sjunkit tillbaka.”

Källor:

https://www.nature.com/articles/d41586-021-02532-4

https://www.nature.com/articles/d41586-021-00367-7

https://www.dn.se/sverige/antikroppar-minskar-med-85-procent-pa-sju-manader-bara-en-del-av-skyddet/

4 kommentarer