Det råder dubbla måttstockar inom kommunen. Chefer befordras trots misstag och övergrepp. Samtidigt jagas duktiga ek.chefer bort vilket skapar ”stor rädsla bland anställda”. Kommunalråden gömmer sig. Personalinflytandet måste återtas

Av , , 2 kommentarer 85

Förord

Dubbla måttstockar – via uppbackning från kommunalråd som håller sig undan

Det jag syftar på med dubbla måttstockar är naturligtvis den avgrund som skiljer mellan hur de båda ekonomicheferna Aidanpää – Malm har blivit behandlade och hur duon Margaretha Alfredsson samt Birgitta Forsberg har behandlats. Det handlar inte om små skillnader. Det handlar verkligen om just en avgrund.

Förlåt syndarna deras synder – genom att få dem att göra smutsjobbet

 

Del I

De två som utsågs till det smutsiga jobbet att knäcka de två ekonomicheferna och få dem att lämna Umeå kommun var dynamiska duon Margaretha Alfredsson och Birgitta Forsberg.

Det kan ju ha varit en ren tillfällighet att de två som fick detta smutsjobb var just de chefer som inte kunde hantera de mycket stora problem som förekom på de arbetsplatser som de själva ”chefade” för. Själv tror jag emellertid på raka motsatsen. Margaretha Alfredsson och Birgitta Forsberg uppvisade båda en sådan bristande förmåga att hantera de stora problemen på sina  arbetsplatser att detta borde ha föranlett att deras lämplighet och duglighet att leda verksamheterna på samhällsbyggnadskontoret respektive på personalfunktionen borde ha ifrågasatts.

Men istället för att ifrågasättas kunde Birgitta Forsberg tryggt sitta kvar som personaldirektör. Och Margaretha Alfredsson har till och med befordrats! Hon har klättrat från att vara chef för samhällsbyggnadskontoret till tjänsten som t.f. (tillförordnad) stadsdirektör – den högsta befattning som någon chef besitter inom Umeå kommun. Idag.

 

Del II

Det är min uppfattning att vissa politiska makthavarna har utnyttjat Margaretha Alfredsson och Birgitta Forsberg till vad som i mina ögon påminner om en utrensning av oliktänkande. Som tack ifrågasätts inte Alfredssons och Forsbergs bristande duglighet och lämplighet som chefer.

Det sker ett sorts indirekt utbyte. I utbyte mot lojalitet och brutalitet överser vissa politiker när det gäller bristande kompetens. Dessa politiker vill själva hålla en så låg profil som möjligt i utrensningen av ekonomicheferna. Därför har de skaffat sig två torpeder – det vill säga folk som gör sig av med andra ”på beställning”.

Genom att agera torpeder fick Margaretha Alfredsson och Birgitta Forsberg en chans att reparera sina egna misslyckanden som chefer, metoden var att följa höga politikers order och göra sig av med de två ekonomicheferna.

Politikerna ansåg att det blev nödvändigt att göra sig av med ekonomicheferna eftersom deras arbetsmetoder började bli besvärande för makthavarna i en kommun vars ekonomiarbete sällan varit långsiktigt men ofta organiserats för att försvåra insyn. Aidanpää-Malms kunnighet, långsiktighet och transparenta (öppna) arbetsmetoder visade att kostnadsökningarna skulle överstiga inkomstökningarna under de närmaste 10 – 15 åren. Detta innebar i sin tur att ekonomiavdelningen började ifrågasätta – och belysa – kommunens och de kommunala bolagens upplåning och kostnader – inklusive INAB:s.

Vissa av de politiska makthavarna ansåg att ekonomicheferna började att lägga sig i för mycket och därför måste bort. Av politiska skäl. Vem ska styra kommunen. Kommunalråd med kontoret på fickan som på den gamla goda tiden. Eller en alltmer avancerad ekonomiavdelning som började ligga före andra i bedömningarna.

Den uppkomna situationen kunde ha skötts på olika sätt. Om Hans Lindberg, S, haft mod nog att sätta sig ned med Aidanpää och Malm och förklara att deras arbetsmetoder säkert var bra – fast inte i Umeå. Då hade detta kunnat lösas relativt odramatiskt.  Inga chefer, som får höra att de politiska makthavarna saknar förtroende för dem, håller sig kvar. Detta är ett av villkoren med att vara en högt uppsatt chef.

Men varken Hans Lindberg, S, eller Anders Ågren, M, vågade tillstå att de ville ha bort Aidanpää – Malm. De ville hålla sig i skuggan. Istället släppte de loss den dynamiska duon Margaretha Alfredsson och Birgitta Forsberg. Och här tappade Hans och Anders kontroll över händelseutvecklingen.

Det var naturligtvis bra om Alfredsson och Forsberg var med på noterna. Här skulle inga nya ekonomiska processer bestående av kunnighet, långsiktighet och transparens hota sedan länge upparbetade informella beslutsprocesser. Men det som var mindre bra var, visade det sig, att denna dynamiska duo – Alfredsson och Forsberg – hyste ett personligt agg mot ekonomicheferna. Kanske ansåg de att ekonomiavdelningen hade börjat väga för mycket på deras verksamheters bekostnad. Sålunda: utrustad med politikernas uppdrag att ”rensa ut” satte Alfredsson och Forsberg sin personliga prägel på denna utrensning som nu har inneburit ytterligare en personalpolitisk katastrof i form av en ”STOR RÄDSLA BLAND ANSTÄLLDA” (VK 2/6)..

Umeå kommuns medborgare är förlorarna när duktiga ekonomichefer som Aidanpää och Malm jagas på porten genom den ståndrätt som anställts av Alfredsson och Forsberg. Men anstiftarna håller sig envist i skuggorna.

 

Del III

Beställarna av utrensningen måste ut i ljuset – de har skadat den kommunala organisationen

I lördagens VK fanns ett helt mittuppslag kring de frågor som avstängningen kring ekonomicheferna rest. Huvudrubriken löd: ”Tjänstemän vittnar om en skakad organisation”. Den inledande meningen i ingressen var formulerad på följande sätt: ”Stor rädsla bland de anställda”.

Detta är resultatet av den ledarstil som kännetecknar Margaretha Alfredsson och Birgitta Forsberg.
Den kallas ”Management by fear”.
Jag har beskrivit den i mina bloggar sedan den 11 april. Jag har tagit upp, och kritiserat, denna ledarstil i Umeå kommunfullmäktige.

Men för mig är det alltid de politiska makthavarna som bär det yttersta ansvaret.

Detta gäller definitivt för denna process som manifesterade sig första gången redan i mitten av mars. Alltså för snart tre månader sedan. Det fungerar helt enkelt inte så att den starkaste direktören stänger av svagare direktörer från sin anställning efter armbrytning.

Bakom avstängningen finns antingen en formell beställning från de fem partier innehållande sju ordinarie ledamöter som ingår i kommunstyrelsen arbetsutskott (KSau). Det handlar om följande partier och följande ledamöter.

* Socialdemokraterna: Hans Lindberg, Margareta Rönngren, Christer Lindvall,
* Moderaterna: Anders Ågren,
* Vänsterpartiet: Ulrika Edman,
* Miljöpartiet: Nasser Mosleh,
* Liberalerna: Peder Westerberg.

 

Eller så har avstängningen av Aidanpää och Malm beställts informellt  – ”i bastun”.

Men avstängningen av de båda ekonomicheferna har nu resulterat i en ytterligare en personalpolitisk katastrof.
Och i slutänden ligger ansvaret för detta på den högsta politiska nivån.

Antingen via en formell ”beställning” eller en informellt. Och oavsett vilket så har kommunalråden Hans Lindberg, S, och Anders Ågren, M, deltagit i beställningen. Det är oklart vilka andra som ”informerats”.

Det är definitivt dags för ”Hans och Anders” att komma ut ur garderoben och ta sitt ansvar.

 

 

Del IV

Kanske finns det de som tycker att jag går för hårt fram när jag påstår att dynamiska duons lämplighet och duglighet borde ha ifrågasatts. Kanske finns det de som tycker att det låter otäckt att de verkliga politiska makthavarna har sett mellan fingrarna med Birgitta Forsbergs och Margaretha Alfredssons misstag, och nu istället använder sig av dessa som ”torpeder”.

Jag tänkte låta er avgöra själva, kära läsare, om detta är chefer som ni vill ha.

Jag tänkte börja med att visa på de väldiga problem som fanns på personalfunktionen som personaldirektör Birgitta Forsberg var (och är) ansvarig för. Jag ska också göra en kort repetition av den blandning av Vilda västern, och släpphänthet med skattebetalarnas pengar, som rådde under Margaretha Alfredsson regim på samhällsbyggnadskontoret.

 

 

Del V

De omfattande problemen på personalfunktionen under Birgitta Forsbergs styre

Vi har skannat in en ”Framställan enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen om begäran om arbetsmiljöåtgärd”

Jag börjar med några egna kommentarer till huvudskyddsombudets begäran om arbetsmiljöåtgärd.

A.. Huvudskyddsombudet beskriver bakgrunden till sin framställan om arbetsmiljöåtgärd på följande sätt:
”Inom verksamheten lön och pension, stödfunktion personal, är arbetsbelastningen sedan införandet av det nya lönesystemet Personec orimlig i förhållande till de resurser som finns. Den orimliga arbetsbelastningen har påtalats vid upprepade tillfällen, punktinsatser har gjorts, men arbetsbelastningen är fortsatt orimligt hög”.

B. Därefter följer en lång uppräkning av en rad mycket allvarliga brister i arbetsmiljön. Några exempel:

Arbetstagarna på Lön och Pension har sedan den 1 maj 2017 haft en orimligt hög arbetsbelastning, ca 3000 ej avslutade ärenden. Arbetstagarna har tillsammans ca 2800 övertidstimmar. Arbetstagarna upplever att de är underbemannade till arbetsmängden. Arbetstagarna på Lön och Pension har ett flertal sjukskrivningar på grund av hög stress och utmattning samt sömnrubbningar som gör det svårt att somna och sova.

C. Därefter kräver huvudskyddsombudet att tre mycket allvarliga åtgärder vidtas – detta med stöd av 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen. Jag ber dig, käre läsare, att själv studera huvudskyddsombudets tre krav (i Bilaga 1 här nedan) i syfte att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö.

D. Lägg slutligen märke till huvudskyddsombudet avslutning
”Jag vill ha besked senast den 30 november 2017. Om jag inte får tillfredställande svar kommer jag att vända mig till arbetsmiljöverket och begära deras ställningstagande”

Sammanfattning
– Det huvudskyddsombudet alltså beskriver är en ”orimlig arbetsbelastning” under sju månader (1/5 — 30/11  2017).
– Effekterna av denna orimliga arbetsbelastning finns både beskriven i hårddata och på annat sätt. Jag tänker på de 3000 oavslutade ärendena och de 2800 övertidstimmarna.
– Jag tänker på de omnämnda sjukskrivningarna på grund av den höga stressen, utmattningen samt på sömnrubbningarna som gör det svårt att somna och sova.
– Jag vill understryka huvudskyddsombudet avslutande ord:
Jag vill ha besked senast den 30 november 2017. Om jag inte får tillfredställande svar kommer jag att vända mig till arbetsmiljöverket och begära deras ställningstagande.

Detta är en ytterst allvarlig kritik som drabbar personaldirektör Birgitta Forsberg – som är ansvarig personalfunktionen där Lön och Pension ingår. Denna kritik kommer ”från golvet” och har kanaliserats via huvudskyddsombudet för tjänsteorganisationen. Och lägg märke till att problemet har varat under hela sju månader (1/5 — 30/11). Därför denna närmast ultimativa skrivning – med hot om att vända sig till arbetsmiljöverket.

Fråga: Har denna kritik för en misskötsel som pågått under sju månader inneburit att Birgitta Forsberg ifrågasatts.
Svar: Nej.
Finns det någon motsvarande kritik, från golvet, kanaliserad via huvudskyddsombudet riktad mot Aidanpää?

Svar: Nej.
Kritiken mot Aidanpää kommer någonstans ifrån – och denna har lett till en avstängning. Men de som har beställt avstängningen håller sig gömda i skuggorna.
Detta understryker att det råder dubbla måttstockar i Umeå kommun.

Denna framställan från huvudskyddsombudet återfinns i sin helhet näst längst ned i detta blogginlägg.
Under rubriken Bilaga 1

 

Del VI
Kort repetition av den blandning av Vilda västern, och släpphänthet med skattebetalarnas pengar, som rådde under Margaretha Alfredsson regim på samhällsbyggnadskontoret.

Vi citerar rubriken från VK 6 / 12 – 2016:
”Nöjesresor för över en miljon”. Sedan följer ingressen: ”På papperet kallas det värdegrundsarbete och personalfokusdagar, men VK:s granskning visar att över en miljon kronor gått till vad som till stor del är rena nöjesresor för personalen på Umeå kommuns it-kontor – samtidigt som ansvarig nämnd tvingats spara miljontals kronor. Skotersafari, badtunnor, downhill-cykling, spa, shower … är bara ett urval av vad Umeås skattebetalare stått för”.

Tidningens slutsats rörande samhällsbyggnadskontorets resande sammanfattas i en annan rubrik: ”Umeå sticker ut i sitt resande”.

VK vände sig sedan till en utomstående.
Professor i förvaltningsrätt: ”Det är fel på många plan”.
Det förekom även utlandsresor, bland annat till Dublin, samt nöjesresor med whiskey-provning. VK lät professorn i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, Olle Lundin, ta del av tidningens uppgifter. Lundin uttalande sig på följande sätt: De verkar ju fullständigt ha tappat insikten om att det är någon annans pengar. Eller så har de förstått att det är någon annans pengar och bara ”nu kör vi”

Det jag redovisat är utdrag ur en artikelserie från VK under hösten 2016. Troligen började tidningen gräva efter mer fakta efter tips ”från golvet”.


Fråga: Har denna misskötsel av kommunens skattepengar inneburit att Margaretha Alfredsson ifrågasatts?

Svar: Nej
Fråga: Finns det någon motsvarande kritik, från golvet, kanaliserad via lokala media riktad mot Aidanpää?
Svar: Nej.
Kritiken mot Aidanpää kommer någonstans ifrån – och har lett till en avstängning. Men de som har beställt avstängningen håller sig gömda i skuggorna.
Detta understryker att det råder dubbla måttstockar i Umeå kommun.

Ett utförligare referat av VK:s artikelserie finns längst ned i detta blogginlägg.
Under rubriken Bilaga 2.


_______________________________________________________________

 

Bilaga 1.
Huvudskyddsombudets ”Framställan enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen om begäran om arbetsmiljöåtgärd”

(Sedan följer Bilaga 2).

 

 

6-6a-16-6a-2

 

Bilaga 2.

Margaretha Alfredsson som chef på samhällsbyggnadskontoret

Låt oss börja med att citera en rubrik från Västerbottens-Kuriren 6 dec  2016:
”Nöjesresor för över en miljon”.

Låt oss sedan följa upp med ingressen
”På papperet kallas det värdegrundsarbete och personalfokusdagar, men VK:s granskning visar att över en miljon kronor gått till vad som till stor del är rena nöjesresor för personalen på Umeå kommuns it-kontor – samtidigt som ansvarig nämnd tvingats spara miljontals kronor. Skotersafari, badtunnor, downhill-cykling, spa och shower med Wallmans salonger och Roger Pontare är bara ett urval av vad Umeås skattebetalare stått för”.

It-avdelningen låg vid denna tid under samhällsbyggnadskontoret. Chefen hette Margaretha Alfredsson. VK följde upp detta med en djupare granskning. Tidningen var i kontakt med samtliga samhällsbyggnadskontor i alla mellanstora städer i norra Sverige för att höra hur många studieresor utomlands deras ledningsgrupp gjort och de ger alla samma svar: inga!

Tidningens slutsats rörande samhällsbyggnadskontorets resande sammanfattas i en annan rubrik:
”Umeå sticker ut i sitt resande”.

Sedan vände sig VK till en utomstående.
Professor i förvaltningsrätt: ”Det är fel på många plan”

Det förekom alltså även utlandsresor, bland annat till Dublin, samt nöjesresor med skotersafari och whiskeyprovning. VK lät professorn i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, Olle Lundin, ta del av tidningens uppgifter. Lundin uttalande sig på följande sätt: De verkar ju fullständigt ha tappat insikten om att det är någon annans pengar. Eller så har de förstått att det är någon annans pengar och bara ”nu kör vi”

Detta är en ytterst allvarlig kritik mot förhållandena på samhällsbyggnadskontoret under Margaretha Alfredsson.

2 kommentarer

Uppdaterad söndag: Vi var uppåt femhundra som markerade mot nazisterna idag. Vi klarade att skilja på förhärdade medlemmar i NMR och högstadieelever som vi måste diskutera med istället för att stöta bort – rakt i armarna på just NMR

Av , , 13 kommentarer 55

UPPDATERING

Vissa av mina bloggar har sitt största intresse i vilka som känner ett oemotståndligt behov att kommentera det jag skriver. Och hur jag bemöter de kommenterar jag får. Detta är en sådan blogg.
Någon kanske undrar varför jag besvarar vissa inlägg. Skälet är att jag gör det för att en eventuell publik ska kunna ta del av hur vissa åsikter kan bemötas. Jag började diskutera dessa frågor på mellanstadiet. Vi var ett gäng som alla gillade historia. Detta skapade en drivhuseffekt. En i gruppen hade svårt att skilja på sin beundran för den tyska krigsmaskinen och Hitler. Jag var elva år. Han ett år äldre. Sedan dess har jag fortsatt att diskutera. Kanske kan någon ha nytta av det jag lärt mig under alla dessa år.
______________________________________________

 

Vissa dagar svänger humöret från en extrem till en annan, och sedan tillbaka igen, på mycket kort tid.

Dagen började MYCKET illa.
Jag slog upp VK och påmindes om Umeås undermåliga personalpolitik då jag läste om hur illa de två ekonomicheferna Aidanpää och Malm behandlats. Jag kopplar alltid ihop övergreppen mot dessa två med brutaliteten som visades över tusen undersköterskor, och andra, då nya heltidsmodellen infördes. Då lät det så här: ”Skriv under inom fem arbetsdagar eller så riskerar du att få sparken”.

Men sedan blev dagen MYCKET bättre – titta gärna på bilderna längst ned
* Vi var uppåt femhundra umebor på Renmarkstorget som markerade mot nazisternas försök att slå rot på Umeås grundskolor och skapa anti-semitiska (judehatande) miljöer där rasbiologiska myter odlas och Förintelsen förnekas. På samma sätt som jag skäms för Umeås personalpolitik blir jag stolt över att vi i Umeå kan mobilisera uppåt 500 personer på mindre än tre dygn – trots både sommarstugeväder och brännbollsyra.

* Jag har arbetat aktivt för att hålla nazisterna borta från Umeå under cirka 35 år. Den första organisationen som på allvar försökte etablera ny-nazismen i Umeå hette Bevara Sverige Svenskt (BSS). Men kampen mot apartheid i Sydafrika och fascistdiktaturen i Francos Spanien har ännu äldre rötter. Jag tror att vi, de i min ålder och äldre, tillsammans har lyckats skapa ett klimat i Umeå som gör det svårare för nazister att agera i, om vi jämför med en rad andra städer.

* Men det kommer hela tiden nya UNGA som stärker denna anti-nazistiska kamp-tradition som så länge existerat i Umeå. Jag blev väldigt positivt berörd och imponerad av den beslutsamma tjej som tidigare gått på Tegs Central, och som nu kom till manifestationen, för att slå vakt om sin gamla skola. Hennes betoning låg, som jag uppfattade det, på att vi måste hjälpas åt att diskutera med dessa ungdomar. Detta eftersom de ofta bär på ett berättigat missnöje mot många inslag i samhället men tyvärr har kanaliserat sin energi fel. Och i helt fel organisation. Detta är klokare tänkt och uttryckt än vad många i min generation står för.

* Jag vill ansluta mig till denna uppfattning. Vi ska inte överge högstadieelever, genom att lämna dem i händerna på mer förhärdade NMR:are, utan vi ska diskutera vidare med dem i syfte att kanalisera deras missnöje och energi i mer sunda riktningar. Och via helt andra organisationer.

* I mina ögon är detta den ena sidan av myntet. Den andra består av de, i åsikter och arbetsmetoder, stelnade och brutaliserade nazister som angrep Umeå den 7 september 2013 – och som marscherade i Göteborg hösten 2017. Dessa medlemmar i NMR var skrämmande att se här i Umeå för snart fem år sedan. Det var en festival i centrum och det stod stora grupper av folk längst gågata och Rådhustorg. Nazisterna slängde glasflaskor in i dessa folksamlingar och kunde ha dödat spädbarn i barnvagnar. Som tur var hände inte detta. Men splittret från krossat glas skar upp benen på en kvinna medan nazisterna stötte käpparna till sina fanor in i vecka livet på lördagsflanerande umebor. Om jag mins rätt tvingades tre umebor uppsöka sjukhus.

* Själv stod jag under en period ensam, öga mot öga, med de tjugo NMR:arna (som då kallade sig Svenska Motståndsrörelsen). Jag sade bland annat att de inte var välkomna i Umeå. Det var garanterat ingen rolig situation. De ville slåss. Och självklart var jag rädd. Men det som måste sägas, det måste sägas.
* Det är en sak att tala med ungdomar i högstadiet. Det är, det kan jag gå i god för, helt annorlunda att tala till män i 30-årsåldern iklädda ”uniform”. Dessa förstår endast ett språk och det är maktspråk. Det är därför det är så viktigt att vi visar styrka genom att samlas, många och snabbt, för att visa att vi är fler än medlemmarna i NMR.

* Poängen här är inte att vi tror att vi, genom att vi samlas snabbt och många, kan omvända de mer förhärdade nazisterna (annat än i undantagsfall). Poängen är att eleverna i högstadiet ofta ser upp till NMR:are av den typ som angrep Umeå den 7 september 2013 eller marscherade i Göteborg i höstas. Och då vi visar att vi, umebor, är fler och starkare än de som redan är medlemmar i NMR sänder vi en signal till de yngre. Vi är inga mesar.

* Denna signal utgör sedan den grund på vilken vi står då vi diskuterar vidare med högskoleeleverna. Men låt mig tala klarspråk. Även dessa diskussion måste föras från en form av fredlig, men dock, styrkeposition. Därför är jag övertygad om att när nazister genomför manifestationer krävs det motmanifestationer som är många gånger större. Skulle vi ”lämna gatan fri” för NMR finns det risk för att de högstadieelever, som just nu befinner sig i en fas av livet då de ser upp till ”hårdheten” hos NMR, skulle komma att förakta oss anti-nazister.

* Jag och många andra har alltså bekämpat ny-nazisternas försök att etablera sig i Umeå under minst 35 år. Om vi skulle lyfta bort hela denna epok av motstånd så skulle nazisterna ha en mycket starkare position i dagens Umeå. Jag säker på att det vi gjorde tillsammans idag, då vi upprätthöll denna långa tradition av aktiv kamp mot nazisternas försök att etablera sig i Umeå, har spelat en väldigt viktig roll i att hålla tillbaka tillväxten hos en grupp som NMR.

* Jag är tacksam för att jag fick vara med och tala på Renmarkstorget idag. Jag vill också tacka alla andra som hade modet att tala på Renmarkstorget. Och framförallt vill jag tacka de uppåt femhundra umebor vars närvaro gav våra ord mening och tyngd.

 

Till sist: Det har varit de som ifrågasatt hur många som deltog på torget i lördags. Se bilderna nedan. Detta var antalet människor som fanns på torget då första talaren började. Sedan anslöt sig 150-200 ytterligare under manifestationens gång.

IMG_2839IMG_2840IMG_2841IMG_2842

—————————

Nu är det kväll. Det är ljust ute men mörkt i mitt sinne. Och jag förbereder ett nytt blogginlägg mot bakgrund av  VK:s mittuppslag.

____________________________________________________

Stöd en kunnig och orädd opposition, som bekämpar skrytprojekt, att återerövra personal- och medborgarmakt i Umeå – hjälp Arbetarpartiet nå 10 % i kommunvalet för att med råge klara 3-procentspärren etablissemanget satt för att bli av med oss.

 

13 kommentarer

Vi ses på manifestationen mot nazism på Renmarkstorget i morgon kl 13.00

Av , , 22 kommentarer 47

 

IDAG är det exakt 100 dagar kvar till valet den 9 september. Jag hade förberett en presentation om vad det Arbetarparti som jag tillhör vill genomföra. Nu får detta vänta. Istället vill jag att du OMEDELBART läser vad som står nedan.

——————————————————————————————–

 

I morgon lördag 2 juni klockan 13.00 hålls en blixtinkallad anti-nazistisk manifestation på Renmarkstorget.

Jag vill att du som läser detta gör ditt allra, allra, bästa för att komma själv och även ta med dig så många arbetskamrater och vänner som möjligt.

Det är nog få umebor som missat att nazister från Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) återigen visat upp sig i Umeå. Sju nazister från genomförde en aktion utanför Tegs Centralskola i onsdags med banderoll och fanor. De protesterade mot att skolan agerat mot spridning av nazistisk propaganda. Deras aktion var alltså, i praktiken, en aktion för att få sprida nazistisk propaganda på skolan. Nazistisk propaganda brukar bestå av att förneka Förintelsen, av sjuka konspirationsteorier rörande ett judiskt världsherravälde, av rasbiologiska idéer och av hets mot folkgrupp. Och inte sällan av hat mot aktiva folkvalda inom partier och facket som stått upp mot nazismen samt mot antirasister i allmänhet.

Just nu är deras övergripande mål att ”normalisera” nazismen.

Men vi får aldrig låta nazismen normaliseras. Nazisternas aktioner måste besvaras – snabbt och bestämt. De nazister som finns i Umeå är ännu inte av samma kaliber som de slagskämpar som marscherade rakt in i polisens avspärrningar i Göteborg i fjol. Eller som det tillresta gäng som invaderade Umeå den 7 september 2013 och löpte amok på gågatan. Tre umebor fick söka sjukhusvård den gången. Om de nazister som finns i Umeå, oemotsagda, får genomföra sina aktioner och föra fram sina idéer riskerar deras självförtroende att växa. Och därmed ökar risken att de 15-åriga grundskoleeleverna kommer att stelna och anta samma attityder som de 30-åringar som marscherade i Göteborg.
Jag hoppas att Du följer den diskussion som uppstår då jag besvarar de kommentarer som detta blogginlägg från mig ger upphov till.

ÅTERIGEN. Jag uppmanar alla att sluta upp på Renmarkstorget – i morgon lördag kl 13.00.

 

Jag vill i sammanhanget även passa på att publicera ett tal som en partikamrat höll på fjolårets manifestation den 9 november till minne av Kristallnatten i Tyskland 1938. Talet beskriver på ett bra sätt hur jag anser att man bör bemöta ungdomar som lockats av nazistiska idéer.

 

 ——————————————————————————————————————-

Jag besökte en högstadieskola i Umeå för två veckor sedan.

Eleverna berättade att de fått Nordiska Motstånsrörelsens flygblad i sina skåp, och att det var några på skolan som delade ut dom. När jag packade ihop mina saker och skulle ge mig av började det tisslas och tasslas. Fram till bordet kom två tuffa grabbar och började ställa frågor om manifestationen den 9 november.

Jag berättade att den handlade om att hedra offren för nazisternas övergrepp mot judar i Tyskland på 30-talet, men att manifestationen även handlade om att försvara demokratiska fri- och rättigheter i dagens Umeå. Judiska Föreningens rättigheter angrips idag i Umeå av nazister och anti-semiter.

Det är folkvalda samt ordningsmakten som bestämmer i den här stan. Inte nazisterna i Nordiska Motståndsrörelsen.

Killarna berättade aldrig att de hade något med nazisterna i NMR att göra. Däremot blev de nervösa när jag sa att jag hört att NMR hade medlemmar på skolan. Men jag vill att alla ska komma ihåg detta. Sedan 2015 har NMR en lokalgrupp i Umeå med namnet ”Kampgrupp 602”. De är aktiva. De är ambitiösa. Och de försöker att växa, bland annat genom att värva medlemmar på högstadieskolorna.

Vad kan NMR erbjuda?

De försöker just nu – under hösten 2017 – att sprida sitt material till alla hushåll i Umeå. Och de ser ut att vara på god väg att klara av det. De har redan delat ut materialet på delar av:

– Berghem,
– Ersboda,
– Carlshem,
– Tomtebo,
– Böleäng,
– Marieberg,
– Röbäck,
– Ålidhem
-Centrala stan,
-och Holmsund!

Ta och tänk efter ett ögonblick – så att vi alla kan ta in detta.

Umeå har länge skilt ut sig från andra städer. Ända sedan 1980-talet har nazisterna försökt organisera sig här – men utan att lyckas. Det har funnits individer som varit nazister. Men det har inte funnits någon aktiv grupp. Men det gör det tyvärr idag.

Polisen kan inte vara överallt. Någon ”annan” än du kommer inte heller att vara överallt – för att ta debatten. Situation kräver att vi – du, jag, alla här – tar ett personligt ansvar.

Jag uppmanar ingen att debattera med marscherande våldsverkare som de vi såg i Göteborg. Men, ska vi stoppa NMR:s tillväxt måste vi klara en diskussion med högstadieelever – som fortfarande är påverkbara. Vi måste ta denna diskussion innan elever som knutit kontakt med NMR har ”stelnat” och kanske deltar i angrepp på ett flyktingboende eller hotar medlemmar i  Judiska Föreningen.

För att klara den diskussionen måste vi känna till, och kunna bemöta, NMR:s nazistiska idéer.
Vad svarar du på anklagelsen att du är en rasförrädare?

Vad svarar du om du vill vinna högstadieeleven till en annan åsikt – och har 30 sekunder på dig? Vet du inte svaret på den frågan är det dags att läser på. Vi får nämligen inte överge såna killar som dom jag mötte på högstadieskolan.

Vårt mål måste vara att dom killarna ska stå här tillsammans med oss – med våra värderingar – på Kristallnatten nästa år.”

22 kommentarer