Upphandling av hemtjänst via LOU är varken bra eller ”vänster”. Tillsvidare-anställningarna kan öka med LOV.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

__________________________________

 

Ingress

Den 28/1 avgör fullmäktige om hemtjänsten i Umeå även fortsättningsvis ska regleras genom lagen om valfrihet (LOV). Eller om det blir nya spelregler via lagen om offentlig upphandling (LOU). Valfrihet har gällt inom hemtjänsten sedan 2005. Socialdemokraterna vill att de privata ska utföra 50 % av hemtjänsten i framtiden. Idag utför de privata 54 % av hemtjänsten. Utifrån vad som sagts av partierna i Umeå kommunfullmäktige kommer LOV att bli kvar med siffrorna 34-31.

 

I. Det har aldrig varit ”vänster” att kräva upphandling av offentlig verksamhet.
Tvärtom. Ett viktigt skäl är att de privata aktörer som vinner en upphandlingarna aldrig kan vara säker på att även vinna nästa gång, exempelvis 3 år senare. För de tidigare, av staten drivna, järnvägarna inom vissa EU-länder har upphandlingar alltför för ofta inneburit ett förfall av infrastrukturen. Viljan att investera i underhåll och förnyelse av exempelvis räls, växlar, vagnpark, data- och säkerhetssystem minskar, naturligtvis, då företaget kan förlora nästa upphandling och förlora värdet av sina investeringar redan efter ett i sammanhanget fåtal år! Det har därför aldrig varit en ”vänsteråsikt” att det är bra med upphandling av vissa offentliga verksamheter. ”Vänsteråsikten” har tvärtom varit att upphandling av offentlig verksamhet är dåligt. Bland annat av nämnda skäl.

När det gäller hemtjänsten är principen densamma fast här handlar det om personalen. Någon kanske invänder att kommunen kan ta över allt. Men detta är inte vad Socialdemokraterna och Vänsterpartiet (i Umeå) föreslår. Delvis för att 94 % är nöjda med den hemtjänst den får. Socialdemokraterna vill alltså att de privata utförarna ska ombesörja hälften umebornas framtida hemtjänst. Men samtidigt vill S använda LOU så att det sker en ”omförhandling” vart tredje år när det gäller vilka av de privata utförarna (hemtjänstföretagen) som ska få bedriva hemtjänst. Detta innebär att företagen riskerar att gå i konkurs vart tredje år – om de förlorar nästa upphandling. Idag med LOV behåller däremot företagen sina brukare så länge brukarna är nöjda med den privata eller kommunala utföraren. Men införs upphandling enligt LOU tvingas företagen börja tänka i korta 3-årsetapper. Och detta kommer att minska viljan att satsa på en bättre personalpolitik i form av exempelvis utbildning och tillsvidareanställningar.

 

II. Det finns saker som kan bli bättre inom hemtjänsten.
Men detta kan ske inom ramen för dagens lagstiftning. Vi tänker bland annat på möjligheten att öka andelen tillsvidareanställda samt på behovet av en bättre grundutbildning för de som inte är undersköterskor (uskor).

Umeå kommun har, på mycket oklara grunder och på eget (nyckfullt) initiativ, infört en  ”ume-regel” som innebär att hela 70 % av de tillsvidareanställda måste vara undersköterskor (uskor)! Regeln hindrar naturligtvis personal att få en tillsvidareanställning. Logiken lyser med sin frånvaro. För de som inte är utbildade ”uskor” erbjuds dessutom en otillräcklig utbildning samtidigt som kommunen även accepterar helt outbildad personal med – dåliga språkkunskaper (gäller både kommun och privata). Glappet mellan ”uskor” och de anställda med ringa eller ingen utbildning har blivit väldigt stor. Alltför stor.

Till detta ska läggas att det råder en stor och ökande brist på undersköterskor. Inom sjukvården dominerar naturligtvis inslaget av vård. Inom hemtjänsten dominerar inslaget av omsorg. ”Uskor” bör därför gå till sjukvården, på lasarett och vårdcentraler, i första hand samt till särskilda boenden inom kommunerna. Även i Umeå. Men självklart ska det finnas kvar undersköterskor inom hemtjänsten. Dessa behövs och det finns uskor som gillar att jobba inom just hemtjänsten.

Samtidigt krävs en kraftfull nysatsning på en vårdbiträdesutbildning – med målsättningen att denna ska utgöra grunden för personalen inom hemtjänsten. Detta skulle höja basnivån på kunskaperna. Den omotiverade regeln om att hela 70 % av de tillsvidareanställda måste vara utbildade ”uskor” måste bort. Resultatet kommer att bli fler tillsvidareanställningar.

Låt mig visa hur fel denna regel kan slå.

Ett företag har 100 anställda. Sju av dessa är undersköterskor. Då sju av tio som får tillsvidareanställning ska ha undersköterskeutbildning kan endast tio av de 100 anställda få tillsvidareanställningar. Detta på en helt omotiverad regel av Umeå kommun. Men sedan måste vi fråga oss. Vilken utbildning har de övriga 93 ? Här råder det rena vilda västern. Ett skäl är att Umeå kommun själv måste fixa och tricksa för att klara sina egna krav. Ett annat skäl är att det inte finns någon rejäl basutbildning som är kortare än undersköterskeutbildningen. I alla fall som bjuds ut av Umeå kommun. För en bättre personalpolitik krävs bland annat två saker:
a) en vårdbiträdesutbildning: det ska finnas en strävan att alla inom hemtjänsten ska gå denna – då skulle alltså baskunskaperna och självkänslan öka för de inom hemtjänsten,
b) den omotiverade ”ume-regeln” som säger att sju av tio som kan få tillsvidareanställningar måste bort – vilket skulle öka antalet som kan få tillsvidareanställningar.
Båda dessa förbättringar kan genomföras med LOV. Frågan är varför dessa förbättringar inte redan är gjorda?

 

 III. S och V blandar äpplen och päron

S och V utnyttjar rädslan för att internationella privata storföretag, som undanhållit pengar från beskattning efter att ha tagit över verksamhet som tidigare varit offentlig, ska komma och ”ta” hemtjänsten i Umeå. Men nu måste vi förbanne mig vara ärliga nog att skilja på äpplen och päron. Det är en väldig skillnad mellan att låta privata utförare driva lasarett och vårdcentraler och skolor å ena sidan, och hemtjänst å den andra. Sjukvården behöver väldiga kapitalresurser för att hålla igång ett lasarett eller en vårdcentral med läkare, sjuksköterskor och avancerade instrument för att kunna genomföra både svåra och enkla operationer. Skolan påminner om detta fast det handlar om lärare och läromedel. Men hemtjänsten är något helt annat. Den är inte alls lika kapitalkrävande.

Jag har träffat ett personalkooperativ som endast hade sina egna kunskaper, en samlingsplats samt cyklar som kapital. Av 18 privata utförare i Umeå är 17 lokala. Det finns endast ett enda internationellt storföretag kvar i hela Sverige (av totalt 530 privata utförare). Och detta internationella företag startade, och har sin bas, i Sverige. De övriga internationella större företagen kom, insåg att det inte fanns några pengar att göra inom hemtjänsten, och försvann. Det fanns helt enkelt inga pengar för lycksökare inom hemtjänsten. Jag repeterar: av 18 privata utförare i Umeå är 17 lokala. Det 18:e är det internationella företaget.

De enda argument som jag anser att S och V lever på är att de blanda äpplen och päron. Eller får umeborna att tro att samma hot gäller för hemtjänsten som för de mer kapitalkrävande verksamheterna som lasarett, vårdcentraler och skolor. Men så är det alltså inte.

 

IV. Brukarna har fått välja fritt sedan 2005
Detta har resulterat i att drygt 1600 brukare har valt privata utförare. Detta beror inte på att kommunens personal är dålig, men på att kommunen som utförare av hemtjänst använder för många nya och okända ansikten, exempelvis vid toalettbesök då gamla och svaga behöver hjälp med väldigt känsliga och intima bestyr. Då så många har valt privata utförare, eftersom valfrihet har varit tillåtet sedan 2005 och det funnits en stark önskan om att ha färre personer i hemmet och med in på toaletten, blir det helt orimligt att att plötsligt säga ni har valt fel och sedan ändra spelreglerna. Dessutom utan att tala om vilka de nya spelreglerna ska bli! Socialdemokraterna vägrar erkänna orimligheten i detta. Vänsterpartiet gjorde bort sig, så kapitalt, men det framgick att de egentligen vill göra sig av med alla privata utförare.

 

Avrundning

De förbättringarna jag ser behovet av kan ske inom ramen för LOV. Jag har redogjort för några. Det är inte ”vänster” att rösta för upphandling via LOU. Det finns helt enkelt inga, av S (eller V) redovisade skäl som motiverar att byta ut LOV mot upphandling via LOU. Däremot finns det väldigt starka skäl som talar för att behålla LOV och inte införa LOU.

_________________________________________

Du som vill läsa mina hittills åtta blogginläggen
om den svenska politiska fegheten kan
göra det här.
Gå bara in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

Det kommer fler inlägg om den svenska politiska fegheten.

4 kommentarer

  1. Fredrik

    Från en som jobbat i hemtjänsten i 11 år som uska så håller jag inte med om ” att omsorg dominerar hemtjänsten”. Det var nog så för 10 -20 år sen. Tvärtom är det en stor andel multi-sjuka äldre ( ialla fall var det så inom Umeå Kommuns hemtjänst där jag jobbade, hur friska/ sjuka kunderna inom privat hemtjänst är vet jag inte ) som behöver utbildad personal som kommer och ge dom den vård dom behöver. Andelen ökar hela tiden dessutom, eftersom det krävs att man är i princip döende numera för att få plats på särskilt boende om man önskar det, vilket innebär att det numera ofta är svårt sjuka människor hemtjänsten möter . Jag tycker mig ana lite fördomar och okunskap från dit håll vad hemtjänst är, det är inte en verksamhet som kan prioriteras ner vad gäller utbildningsnivå, tvärtom är det min bestämda uppfattning att uska utbildning behövs som kompetens – dessutom sätter det press på arbetsgivaren att höja lönerna och statusen på yrket. Men då var det ju då den lilla detaljen då att det är lönerna som är den mest kostsamma biten för privata företag som vill gå med vinst inom välfärds-branschen…

    • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

      Du har missuppfattat allt. Idag finns inga krav på hur stor andel undersköterskor som ska arbeta inom hemtjänsten – i förhållande till det totala antalet anställda för varje utförare av hemtjänst – oavsett om utföraren är Umeå kommun eller de privata hem-tjänstföretagen! Regeln som handlar om 7 undersköterskor av tio (70 procent) gäller endast i förhållande till vilka som ska få tillsvidareanställningar. Eller omvänt: Av de som får tillsvidareanställningar måste sju av tio vara undersköterskor (uskor). Däremot finns det, idag, inga krav på hur många uskor (undersköterskor) som det ska finnas i förhållande till alla inom anställda hemtjänsten. Du förstod uppenbarligen inte den mycket enkla matematiken i mitt blogginlägg. Därför ska jag ge dig en ny chans: om ett företag har 100 anställda och sju av dessa är undersköterskor så är det endast tio av dessa hundra som kan få tillsvidare-anställningar. Detta då sju av tio som får tillsvidareanställningar ska vara uskor. De övriga 93 kan arbeta med bristfällig utbildning eller utan utbildning alls – samt ofta med bristande språkkunskaper. Och dagens regler tillåter mer än så. Om en utförare av hemtjänst bestämmer sig för att inte ha några tillsvidareanställda alls, utan endast driva verksamheten med visstids-anställda, går detta i princip bra. Och dessa visstidsanställda kan alltså helt sakna utbildning, eller ha en bristfällig sådan, tillsammans med dåliga språkkunskaper. Detta är inte acceptabelt anser jag. Som tur är har jag inte träffat någon sådan utförare. Arbetarpartiets strävan efter att alla ska ha en vårdbiträdesutbildning (minst) samt goda språkkunskaper skulle höja nivån på basbaskunskaperna inom hemtjänsten. Regeln om att det behövs sju undersköterskor för att tio ska få tillsvidareanställning säger ingenting om den allmänna utbildningsnivån. Det enda som regeln innebär är att hindra anställda som inte är utbildade uskor att få tillsvidareanställning. Detta är negativt eftersom visstidsanställningar stärker trenden att göra arbetet inom hemtjänsten till ett genomgångsyrke. Du säger att du anar ”lite fördomar och okunskap” från min sida. Tillåt mig säga att du ÄR okunnig och HAR fördomar, detta då du uppenbarligen har blandad ihop andelen undersköterskorna (7 av tio ) med alla anställda – istället för med de som får TILLSVIDAREANSTÄLLNING! I det jag skrev föreslog jag inte någon minskning av antalet undersköterskor – i förhål-lande till det totala antalet anställda. Om andelen uskor i förhållande till det totala antalet anställda finns inga krav idag och jag har heller inte föreslagit någon sänkning. Jag skrev uttryckligt att det skulle finnas undersköterskor inom hemtjänsten även i fortsättningen. Våra två poänger är A) en strävan efter att alla ska ha en vårdbiträdesutbildning (minst), istället för dagens tricksande med utbildningskraven, vilket kommer att höga snittnivån på kunskapen inom hemtjänsten B) att avskaffa kravet på att sju av tio, som ska få tillsvidareanställning, måste vara en uska. Detta behöver inte alls innebära att antalet uskor minskar – i förhållandet till det totala antalet anställda. Däremot skulle antalet anställda med tillsvidareanställning komma att öka. Vilket minskar karaktären av att arbetet inom hemtjänsten ses som ett genomgångsyrke. Detta kommer att öka kunskapernas inom hemtjänsten även det. Du verkar förneka att undersköterskorna har ett större inslag av vård i sitt arbete om de återfinns på lasarett och vårdcentraler än inom hemtjänsten, och att de uskor som arbetar inom hemtjänsten har en större andel av omsorg. Ditt argument är att de äldre idag är multisjuka. Detta har jag aldrig förnekat. Men samtidigt har antalet multisjuka inom sjukvården ökat. De kommer ju ofta från hemtjänst och särskilda boenden och har nu blivit sämre och behöver sjukvård. Detta är ingen tävling om vilka som har det mest krävande jobbet. Det jag påstod var att de som arbetar inom sjukvården har ett större inslag av vård i sitt arbete än de som arbetar inom hemtjänsten. Samtidigt vill jag slå ett slag för en vårdbiträdesutbildning. För råder det brist på uskor måste dessa, i första hand, i framtiden gå till sjukvården.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.