Uppdat 18.15 Umeå är snålast i hela Sverige vad gäller ersättning /utförd hemtjänsttimme. Det är hemtjänstens problem + minimal kunskap om LOV

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

__________________________________

 

Del A.

Detta är mitt blogginlägg nr 20 om hemtjänsten sedan debatten om LOV vs LOU började i november.

Jag anser att det är dags att inleda en avslutning på DEBATTEN om LOV vs LOU och återuppta arbete med att VIDAREUTVECKLA hemtjänsten i Umeå – i syfte att göra denna ännu bättre. Vi får inte glömma att brukarnöjdheten ligger på 94 procent! Med ett sådant utgångsläge borde det vara en tacksam uppgift att gå vidare. Men några måste gå före. Gå före i syfte att bryta den ”förlamning” som den stundtals hårda debatt som pågått sedan i november ifjol har skapat. Tyvärr verkar resultatet av omröstningen den 28 januari ha gjort att vissa, personer och partier, har svårt att komma över sin bitterhet och arbeta vidare för att utveckla hemtjänsten för brukarnas och de anställdas skull.

Detta oavsett om det handlar om de kommunala eller privata utförarna med sina anställda och sina brukare.

Vi i Arbetarpartiet kommer att göra vårt bästa för att dra igång arbetet med att vidareutveckla hemtjänsten, både för brukare och anställda, för anhöriga och utförare, oavsett om det handlar om kommunen eller privata.

Hur snabbt utvecklingsarbetet kan komma igång, och hur framgångsrikt detta arbete blir, beror naturligtvis på hur många andra som vill vara med och bryta den förlamning som (nästan) är oundviklig efter en både lång och hård debatt. Men ansvaret att sätta hemtjänstens kvalitet – dess brukare och dess anställda, privata och kommunala – i centrum ligger på alla som har deltagit i debatten. Alla individer som berörs går före den egna personliga och politiska prestigen.

 

Del B.

Men jag vill även besvara en fråga från signaturen Sven.

Frågan lyder som följer:

”Jag har inte hittat något som tyder på att ”de privata alternativen är dyrare redan i grunden”. ”

Umeå kommuns egen statistik? Har väl tom redovisats i vk?

Ang ”plocka russinen” – hur ser det ut att välja geografiskt?

Mitt svar:
Mot bakgrund av mina tidigare svar förstår jag inte riktigt de två första meningarna i Svens fråga. Antingen har Sven inte läst vad jag har skrivit eller också är det ett försök att vara ironisk. Som sagt: jag förstår inte riktigt.

Däremot ska jag göra ett seriöst försök att svara på den fråga som finns i den tredje av Svens meningar. Alltså: hur ser det ut för de privata utförarna när det gäller de geografiska områden inom vilka de kan erbjuda hemtjänst?

Enligt Umeå kommuns regler, som Socialdemokraterna varit med om att utarbeta, finns det för närvarande tio hemtjänstområden. Enligt samma regler får en privat utförare välja precis hur de vill – dels hur många områden de vill driva sin hemtjänstverksamhet i, dels i vilka hemtjänstområden de vill verka.

Den privata utföraren kan alltså, enligt de idag rådande reglerna, erbjuda sina tjänster till brukarna i alla tio hemtjänstområden. De kan även erbjuda sina tjänster i ett enda hemtjänstområde eller i fem områden. Det råder full valfrihet här. Den privata utförare som väljer att erbjuda hemtjänst i ett enda område kan göra detta. Och detta enda område kan både ligga i Norra Sävar – där vi har Botsmark – eller i centrala Umeå. Det finns heller inga krav som säger att en privat utförare av hemtjänst måste bedriva verksamhet i minst tre, eller fem, områden varav ett visst antal ska ligga utanför Umeås centrala delar. Det finns inte någon regel som begränsar antalet hemtjänstområden som den privata utföraren får bedriva verksamhet i. Exempelvis till högst åtta. En privat utförare kan bedriva hemtjänst i alla tio hemtjänstområdena om de ekonomiska och personella musklerna finns.

Men detta har INGENTING med LOV att göra!

 

Del C.

Om Socialdemokraterna hade velat har det inte funnits några hinder att, inom ramen för LOV, ställa krav både på att en privat utförare måste bedriva hemtjänst i minst två, eller fyra, hemtjänstområden. Det går även att inom ramen för LOV sätta ett tak på hur många hemtjänstområden som en privat utförare får bedriva hemtjänst i. Det går att begränsa antalet hemtjänstområden till tre eller till fem hemtjänstområden. För mig framstår det som om de socialdemokrater (och vänsterpartister) som röstade för att LOV skulle ersättas med upphandling enligt LOU inte vet vad som går att göra inom ramen för LOV. (Och vad som inte går att göra). Denna insikt har vuxit fram hos oss i Arbetarpartiet under debattens gång.

Men bristen på kunskap, och bristen på en uttalad målsättning för hemtjänsten i Umeå kommun, kan socialdemokraterna inte skylla på oss i Arbetarpartiet. Eller på något annat parti. Detsamma gäller för det bittra vänsterpartiet. Bristen på kunskap om vad som kan göras med hjälp av LOV, samt bristen på en uttalad viljeinriktning, kan socialdemokraterna endast skylla på sig själva.

Jag upprepar: Till skillnad från vad många tror, även de ledamöter i Umeå kommunfullmäktige som har deltagit i debatten, har  krav, varav jag nämnt vissa, kunnat ställas under alla år som LOV har gällt! Men Socialdemokraterna har valt att avstå.  

Socialdemokraterna har alltså, tillsammans med andra partier, skapat exakt de förutsättningar som de har velat ha. Och detta har inneburit att inga, eller få, regleringar har införts. Detta borde alla så kallade radikaler inom S tänka på. Och det är deras skyldighet att känna till det som jag beskrivit ovan. Men det har under hela den över tre månader långa debatten märkts att bl a Socialdemokraterna har saknat väsentliga kunskaper.

Det är därför debatten i så stor utsträckning har handlat om en sak och omröstningen i fullmäktige den 28 januari om en annan. Det vi skulle rösta om var lagstiftningen som satte ramarna för hemtjänsten – i Umeå. Men de okunniga har, i debatten, ständigt kommit dragandes med exempel och antydningar som varken har haft med hemtjänsten eller med Umeå att göra. Det har handlat om skolnedläggelser här, och vanvård på ett boende, där. Men de som har velat avskaffa LOV har nästan aldrig förmått komma med exempel som visar på varför upphandling via LOU skulle ha varit en fördel inom hemtjänsten – i Umeå. Alltså: debatten har till väldigt stor del handlat om skolan och särskilda boenden på andra orter. Omröstningen handlade om hemtjänsten, här, i Umeå. Men vi i Arbetarpartiet – som träffat anställda, både inom kommunen och hos privata utförare, anhörigas föreningar, representanter för kommunen och de privata hemtjänstföretagen samt representanter både från Socialdemokraterna och Alliansen – var väldigt medvetna om vad vi skulle rösta om. Och det var exakt det som vi har debatterat om. (Fast vi har ofta blivit angripna för ”vanvården” på ett boende, för åratal sedan i en helt annan del av Sverige.

Ibland har detta känts som att arbeta i en uppförsbacke. Och det är därför som detta är mitt tjugonde blogginlägg i frågan om hemtjänsten – i Umeå.

 

Del D.

Därför var det inte mer än rätt att utgången blev som den blev.

Det måste sägas: Idag gnäller vissa inom S på de förutsättningar som gäller för de privata utförarna trots att de själva är huvudansvariga för hur systemet för hemtjänsten ser ut i Umeå kommun. Men låt mig upprepa detta, så att inga missförstånd uppstår: Systemet (begränsningar eller brist på begränsningar) beror inte på lagstiftningen LOV. Utformningen av systemet för hemtjänsten inom Umeå kommun, när det gäller exempelvis reglerna för de geografiska områdena (eller bristen på regler), beror på att Socialdemokraterna själva har valt dagens utformning!

Återigen: Detta val har ingenting med lagstiftningen LOV att göra! Det har med en politisk viljeinriktning, eller brist på politisk viljeinriktning, att göra.

Detta kommer säkert som en chock för många. För mig har insikten kommit stegvis, i takt med att jag har lärt mig mer och mer, under sdebatten. Men jag häpnar över den bristande kunskapen om vad som kan åstadkommas – inom ramen för LOV.

Det är nu dags för Socialdemokraterna att gå från ord till handling.

Jag vet att Vänsterpartiet, och den tidigare ordföranden i Kommunal Umeå, numera S-politikern Alejandro Caviedes, inte ville ha några privata utförare alls inom hemtjänsten i Umeå. Men Socialdemokraternas fullmäktigegrupp, i Umeå kommunfullmäktige, gick in i debatten om hemtjänsten med två utgångspunkter:
a) det ska finnas privata utförare av hemtjänst i Umeå kommun,
b) det borde vara 50-50 när det gäller hur många brukare som kommunen levererar hemtjänst till, och som de privata utförarna levererar hemtjänst till. Idag har de privata 54 procent av brukarna och kommunen följaktligen 46 procent.

Med tanke dels på brukarnöjdheten med hemtjänsten (som vid den senaste mätningen låg på 94 procent för både kommunen och de privata utförarna), dels med tanke på att antalet äldre som behöver hemtjänst kommer att öka (något som innebär att kommunen har goda chanser att behålla en stor andel av det totala antalet brukare) finns det ingen anledning att sitta still. Detta även om trenden är att de privata ökar och kommunen minskar. Men metoden att ändra denna balans till kommunens fördel kan inte vara:
a) att avskaffa alla privata hemtjänstföretag som V och S-politikern Caviedes ville,
b) att göra det svårare för de privata.

Det främsta skälet till att de privata utförarna har ökat, från endast två procent 2007 till hela 54 procent 2018, beror på att kommunen har använt sig av alltför många olika anställda när de kommit hem till brukarna och hjälpt dem med bl a det allra mest intima vid toalettbesök. Det har inte berott på att kommuns personal har varit sämre. Men de privata utförarna har representerats av färre ”ansikten”.

Och detta måste Umeå kommun ta till sig.

 

Del E.

De två verkliga hoten mot äldreomsorgen (i vilken hemtjänsten ingår tillsammans med särskilda boenden), individ- och familjeomsorgen, skolan, underhållet av vägar och byggnader är dels det växande gapet mellan kostnader och intäkter i allmänhet. Det vi i Arbetarpartiet brukar kalla för ”krokodilgapet”. Dels de ledande politikernas olyckliga dragning, väldigt olyckliga dragning, att satsa på skrytprojekt istället för på basverksamheter som hemtjänst.

Hotet kommer inte från ett antal privata utförare inom hemtjänsten! Tala om att sila mygg och svälja elefanter.

 

Del F.

Jag vill avsluta med att påminna om att Umeå kommun är snålast i hela Sverige – Umeå är den snålaste av de totalt 290 kommuner som finns i landet – när det gäller storleken på ersättningen per per utförd hemtjänsttimme! Detta samtidigt som den politiska majoriteten – inklusive Vänsterpartiet – har slängt oändligt mycket pengar i sjön genom Väven och det överdimensionerade Navet.

För de socialdemokrater som har någon politisk vilja, och som förmår att samarbeta med de privata utförare som man säger sig vilja slå vakt om när det gäller just hemtjänsten i Umeå, är det bara att sätta igång och vidareutveckla hemtjänsten. Och samtidigt komma ihåg att det främsta skälet till att varför så många brukare har valt bort Umeå kommun som utförare beror på att kommunen använder sig av för många olika personer hos de olika brukarna av hemtjänst (inte att kommunens personal skulle vara sämre).

Tillsammans med mitt blogginlägg den 7 februari har jag försökt att göra mitt när det gäller att avhjälpa den brist på sakkunskap som jag anser har präglat denna debatt. Men det finns naturligtvis mycket som jag inte kan. Men som tur är finns det ytterst kompetent personal som arbetar just med de frågor som jag har skrivit om i detta och andra blogginlägg.

Exempelvis i mitt blogginlägg den 7 februari.

Jag hoppas att jag, i samband med detta blogginlägg, i någon mån har besvarat Svens fråga om möjligheten för de privata utförarna att ”plocka russinen” ur kakan när det gäller de geografiska områden där de privat utförarna får verka. Och här vill jag upprepa det jag skrev den 7 februari: de privata utförarna kan inte neka att ta en brukare som de har blivit tilldelad.
Har de åtagit sig att leverera hemtjänst i hemtjänstområde Norra Sävar måste de privata utförarna också leverera hemtjänst i exempelvis Botsmark. Idag är det tre privata utförare som har erbjudit sig att bedriva hemtjänst i Norra Sävar där Botsmark ligger. Men det är ingen privat utförare som gör det. Varför? Därför att de som bor där har valt Umeå kommun som utförare!

Så, kamrater socialdemokrater, ge inte upp hoppet.
Det finns ett liv efter voteringsnederlaget den 28 januari som innebar att LOV blev kvar.

Jag och de övriga i Arbetarpartiet kommer att samarbeta med alla som vill vidareutveckla hemtjänsten till förmån för brukare, anhöriga samt de anställda både hos kommunen och hos de privata utförarna. Samt med representanter för kommunen och de privata utförarna.

Och vi hoppas att vi inte är ensamma om att vilja komma igång snarast.

2 kommentarer

  1. Björn

    Efter att ha läst en hel del bloggar från diverse politiker på s och v-sidan så har jag totalt tappat förtroendet för båda partierna. De uppför sig som översittare i skolåldern med för mycket testosteron, ljuger och försöker sprida sin egen okunnighet till övriga samhället. Och så tycker ledningen att en av dem är lämplig som ordförande? Man tar sig för huvudet. Tack och lov att jag röstade AP, annars hade jag haft stor ånger nu.

    • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

      Jag blir glad när jag hör att folk inte ångrar sig. När det gäller det absoluta antalet väljare gick vi fram nästan 40 procent i jämförelse med valet 2014. I procent blev det mindre på grund av att Umeå vuxit. Vi ska fortsätta vår kamp med att avslöja bluffar men framför allt med att försöka förbättra för alla som berörs av exempelvis hemtjänsten. Det gäller även i landstinget som idag är omdöpt till Region Västerbotten. Varför ska dom studera Hong Kong istället för någon ort som påminner om Umeå i Finland. Detta har sagt av andra tidigare. Men det måste upprepas. Vi hörs.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.