Bättre personalpolitik och endast lagstadgade basverksamheter – slutsatser från Umeå kommuns bokslut för 2020

Polio, smittkoppor och mässling är virussjukdomar som corona.
Anti-vaccinrörelsen saboterar kampen mot corona – öppnar för gamla farsoter.
Vaccinera dig direkt du erbjuds chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att rädda liv!
____________________________

Ingress
Förra måndagen hade Umeå kommunfullmäktige möte. Den som läste blogginläggen efter kommunfullmäktige kunde tro att den viktigaste debatten handlade om Svenska Rallyt. Men så var det inte. Den viktigaste fråga som debatterades på fullmäktige handlade om årsredovisningen för år 2020. En årsredovisningen innehåller viktig information i siffror rörande kommunens ekonomiska utveckling. En årsredovisning handlar även om hur exempelvis sjukskrivningarna hos kommunens anställda har utvecklats under förra året samt hur arbetsmiljöarbetet har fungerat under det gångna året.

I Arbetarpartiet har vi dragit ett antal viktiga slutsatser av årsredovisningen som hjälper oss att förstå läget i Umeå kommun. Här följer några av dessa slutsatser.

 

1. Coronapandemin har byggt upp en väldig ”omsorgsskuld”. Coronapandemin innebär att fjolårets ekonomiska siffror är svåra att jämföra med tidigare år. Pandemin har, något motsägelsefullt kan tyckas, inneburit att kommunen gått med ett stort överskott under år 2020. En av de verksamheter inom Umeå kommun som rapporterade stora överskott var äldreomsorgen. Men detta beror bland annat på att många äldre har avstått från att ansöka om hemtjänst eller en plats på ett särskilt boende för att inte riskera att smittas av coronaviruset. Denna ”äldreomsorgsskuld” kommer kommunen med största sannolikhet att få betala tillbaka under kommande år. Till detta kommer ett behov av att rusta upp äldreomsorgen, främst genom en ökad personaltäthet, och bättre anställningsvillkor.

Utöver äldreomsorgen finns det även en rad andra kommunala verksamheter som har byggt upp liknande ”skulder” till behövande umebor i sin verksamhet. Ett exempel är skolan. Där måste elever som har halkat efter på grund av distansundervisningen få hjälp med att hinna ikapp.

 

2. Skatteintäkterna har minskat med hela 200 miljoner! Årsredovisningen visar även att Umeå kommuns skatteintäkter blev drygt 200 miljoner kr lägre än beräknat under 2020. Denna minskning av skatteintäkterna täcktes denna gång genom att kommunen fick tillskott av statliga pengar. Men i det här sammanhanget vill jag påminna om det växande ”krokodilgapet” som utgör ett hot mot kommunens ekonomi i framtiden. Det vi menar med krokodilgapet är följande:
*Även om skatteintäkterna kommer att växa så kommer kostnaderna att växa snabbare – år för år. Detta beror på att antalet barn i skola/ förskola samt andelen äldre som behöver äldreomsorg ökar som andel av Umeås befolkningen under de kommande tio åren. Omvänt kommer andelen umebor som arbetar och betalar skatt att minska.
Se bilden nedan.

Mot denna bakgrund är det mycket oroväckande att skatteintäkterna i Umeå kommun blev drygt 200 miljoner lägre än beräknat under 2020. Speciellt med tanke på den ”äldreomsorgsskuld” som byggts upp samt behovet av ökad personaltäthet och bättre arbetsvillkor inom bland annat äldreomsorgen. Detta understryker att kommunen måste prioritera de lagstadgade basverksamheterna allt hådare. Det kan inte bli fråga om nya skrytprojekt.

 

3. Långtidssjukskrivningarna har ökat. Coronapandemin har föga förvånande inneburit att sjukfrånvaron ökat. Det är många som har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stannat hemma vid förkylningssymptom. Detta skulle kunna förklara en del av ökningen vad gäller sjukskrivningarna. Men inte allt.
Det som vi finner mycket oroväckande är att det inte har skett något trendbrott när det gäller långtidssjukskrivningarna. Vi anser att ökningen av långtidssjukskrivningarna inte kan förklaras av att anställda har följt Folkhälsomyndighetens råd och stannat hemma vid förkylningssymptom på grund av pandemin.  Andelen anställda i kommunen som varit sjukskrivna under en sammanhängande tid av 60 dagar, eller mer, ökade från 4,5 procent år 2019 till 4,8 procent år 2020. Denna ökning tror vi inte kan förklaras med pandemin (även om statistiken naturligtvis kan innehålla vissa personer som drabbats av s.k. långtids-covid). En av de viktigaste frågorna för Arbetarpartiet är att få långtidssjukskrivningarna att vända nedåt. Här behövs ett trendbrott. Tyvärr tyder årsredovisningen på att detta trendbrott tyvärr fortfarande är långt bort. Arbetarpartiet kommer att prioritera frågan om att sänkta sjuktalen ännu mer i våra kommande Alternativbudgetar. Men också i alla våra samtal med umeborna – på stadens torg och i trapphusen.

 

4. Allvarliga brister i kommunens arbetsmiljöarbete. Kommunens revisorer påpekade att det finns flera, både tydliga och allvarliga, brister i kommunens arbetsmiljöarbete. Bland annat finns det ett mörkertal som beror på att vissa händelser aldrig rapporteras. Kommunens revisorer såg så allvarligt på situationen att de anlitade en extern firma (Ernst & Young) för att granska kommunens arbetsmiljöarbete. EY konstaterade att viss personal inte vågar redogöra för de verkliga förhållandena på arbetsplatsen i kommunens medarbetarenkät samt att många anställda i Umeå kommun inte vågar, eller hinner, rapportera in brister i arbetsmiljön.

Detta understryker det vi i Arbetarpartiet länge har varnat för.

Detta är att Umeå kommun uppmuntrar en auktoritär ledarskapskultur. Denna skapar i sin tur skapar en tystnadskultur bland personalen. Detta motverkar en kreativ och positiv stämning. Ta exempelvis sättet på vilken den nya heltidsmodellen infördes för drygt fem år sedan. Detta var ett skräckexempel på hur något som var viktigt – och som kunde ha inneburit en uppmuntran för de anställda i Umeå kommun – förvandlades till något negativt.

Den kommunledning som hotar sin omsorgspersonal med uppsägning – om de inte skriver på sitt nya anställningskontrakt inom fem (5) dagar – kommer att få svårt att skaffa kompetent och väl utbildad personal.

Umeå kommuns bristfälliga personalpolitik har även återspeglats under coronapandemin. Inom Region Västerbotten har undersköterskor, som smittas med coronaviruset på jobbet, i regel fått stanna hemma med full lön. Men i Umeå kommun har undersköterskor istället fått gå hemma med smittbärarpenning. Detta innebär knappt 80 procent av lönen …

 

Slutsatser
A. Under debatten om årsredovisningen var det flera politiker som betonade hur svårt det var att dra några slutsatser av pandemiåret 2020. I Arbetarpartiet håller vi inte med. Vi anser att de inledande orden i Arbetarpartiets Alternativbudget för Umeå kommun år 2021 står fast:

”Den grundläggande uppgiften för Umeå kommuns politiska ledning är att klara de lagstadgade basverksamheterna samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna försämras påtagligt. Denna uppgift är inte möjlig att lösa utan krismedvetenhet”.

B. Coronapandemin borde ha ruskat om även de mest insuttna och omedvetna politikerna i Umeå kommun. Men debatten om årsredovisningen, i samband med Umeå kommunfullmäktiges möte den 26 april, avslöjade att det tyvärr saknas krismedvetenhet.

C. Vi måste sannolikt gå till val nästa år med följande paroller:

ARBETARPARTIET – det snålaste partiet.
* Inte en krona till skrytprojekt,
* Sänkta politikerarvoden,
* Konferenser via länk – istället för via resor – långt efter att coronapandemin är över.

*Satsa endast på lagstadgade basverksamheter – med ökad personaltäthet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.