De privata utförarna ökade sin andel av hemtjänsten från 2 % till 54 % åren 2007-2018. Idag röstade vi för att de skulle få likvärdiga förutsättningar

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

____________________________

Inledning
Idag diskuteras återigen frågan om de privata utförarna av hemtjänst i Umeå kommun. I januari 2019 beslöt en majoritet av ledamöterna i fullmäktige från alla partier, utom S och V, att lagen om valfrihet (LOV) skulle behållas och inte ersättas av lagen om offentlig upphandling (LOU) när det gäller hemtjänsten i Umeå kommun.
För drygt två år sedan röstade alltså Arbetarpartiet för att lagen om valfrihet (LOV) skulle behållas, i Umeå kommun, när det gäller hemtjänsten.

Jag vill återigen betona vad debatt och beslut handlade om i januari 2019. Den handlade om hemtjänsten – i Umeå kommun. Speciellt Vänsterpartiet har nämligen haft väldigt svårt att hålla sig till ämnet. De har, titt som tätt, talat om riskkapitalister, vårdskandaler på bland annat vårdcentraler i södra Sverige. Och sedan om riskkapitalister igen. Under minst tio år. Men sällan om just hemtjänsten i Umeå.

 

Del ett
*Vi har blivit kritiserade för vårt ställningstagande i denna fråga. Kritiken har kommit från ett fåtal socialdemokrater samt från Vänsterpartiet.
*Vi brukar svara på följande sätt: För oss i Arbetarpartiet sitter ideologin främst i att facklig verksamhet och kollektivavtal inte motarbetas av privata utförare av hemtjänst. Det avgörande är att anständiga löner och anställningstrygghet för löntagarna garanteras,
*Våra kritiker inom S och V har
genom att aktivt rösta för (eller indirekt godkänna) Januariavtalet 2019 – tagit stora steg mot att underminera just anställningstryggheten genom att acceptera de försämringar av LAS som Centern och Liberalerna krävde i Januari 2019,

 

Del två
År 2005 beslutade S tillsammans med M, C, Kd och L att införa fritt val inom hemtjänsten i Umeå kommun (jag minns inte hur Mp röstade för drygt 15 år sedan). Innebörden var att äldre och/eller funktionshindrade fritt skulle kunna välja även privata utförare av hemtjänst. Vid detta tillfälle röstade vi emot detta beslut. Beslutet antogs dock av Umeå kommunfullmäktige. År 2005.
*Det är en sak att rösta emot ett förslag. Det är en helt annan sak att rösta för att avskaffa ett system sedan systemet väl har ”satt sig”. Och dessutom visat sig fungera bra. Detta är vad som har hänt här i Umeå. Vi röstade alltså emot införandet av privata utförare av hemtjänst 2005, men av detta följer INTE att vi kom att rösta för att avskaffa de privata utförarna 2019. Tvärtom. I januari röstade Arbetarpartiet för att behålla de privata utförarna. Dessa har på drygt tio år ökat sin andel av de som fått beslut om hemtjänst från två procent till 54 procent.
*Nästan alla privata utförare i Umeå kommun är tidigare kommunanställda som har trott sig om att kunna bedriva hemtjänst mer effektivt än kommunen och därför har startat eget – något som Socialdemokraterna alltså öppnade för år 2005 (vilket var innan LOV infördes 2020).

Del tre
Det är alltså en sak att rösta emot ett förslag – det är en helt annan sak att vilja avskaffa ett system sedan detta har ”satt sig” – och dessutom visat sig fungera bra. Låt mig repetera detta. Det händer stundtals att ett parti kan ha fel. Detta händer stundtals även oss i Arbetarpartiet !!

Låt oss titta på följande siffror och argument:

1. År 2007 var det endast två procent av umeborna som blivit beviljade hemtjänst som valde privata utförare. År 2018 hade denna siffra ökat till hela 54 procent!
2. Både de brukare / vårdtagare som hade valt någon av de olika privata utförarna, för att få sitt behov av hemtjänst tillgodosett, och de som hade valt Umeå kommun som utförare av hemtjänst, var nöjda med kvaliteten. I båda fallen låg ”brukarnöjdheten” på hela 94 procent. Detta visar att de privata utförarna av hemtjänst såväl som Umeå kommun, samt de anställda, gör ett bra jobb.
3. Men de privata utförarna av hemtjänst hade ändå ökat sin andel av de som blivit beviljade av hemtjänst från två till hela 54 procent på drygt tio år. Detta är en dramatisk och häpnadsväckande ökning och ökningen måste få en förklaring.
Då vi i Arbetarpartiet talade med brukare, anhöriga, anställda, f.d. anställda, Umeå kommun, fackförbundet Kommunal samt de privata företag som utförde 54 procent av den beviljade hemtjänsten under hösten 2018 framträdde en klar bild: även om Umeå kommun också var en bra utförare bestod de privata utförarnas stora fördel i att de, i större utsträckning än kommunen, kunde erbjuda samma personal!
4. Debatten och besluten handlar enbart om hemtjänsten – här i Umeå kommun. Debatten och besluten handlar INTE om att låta privata utförare få ta över exempelvis ett lasarett; debatten handlare INTE om hur privata  riskkapitalister har betett sig i någon kommun eller region i någon av Sveriges storstäder. Det har ständigt visat sig nödvändigt att påminna om detta. Vänsterpartiet har, för att kunna hota i debatterna, ständigt avlägsnat sig både från Umeå kommun och från hemtjänsten.

Kommentar. De äldre och/eller fysiskt handikappade människor som ofta även behöver hjälp med det allra mest intima som toalettbesök och dusch befinner sig i en väldigt utsatt situation. För dessa betyder det ofta oändligt mycket – det kan handla om skillnaden mellan att kunna behålla sin värdighet eller inte – att inte behöva ta hjälp av nya och okända personer alltför ofta – även om även dessa är duktiga. Det är inte svårt att förstå varför valet i första hand faller på de privata utförarna då dessa oftare kan erbjuda den nödvändiga hjälpen via ”kända” personer. Detsamma gäller de (oftast) äldre som har drabbats av demens samt ungdomar som exempelvis lider av aspergers syndrom. Vikten av att den nödvändiga hjälpen, så ofta som möjligt, utförs av kända ansikten är ofta helt avgörande. Detta var den helt avgörande förklaringen bakom varför de privata utförarna hade kunnat öka sin andel av de som blivit beviljade hemtjänst (av Umeå kommuns handläggare) inför det beslut som togs i fullmäktige i januari 2019.

 

Del fyra
Umeå kommun kan lära sig en del av de privata utförarna. Även om vi som idag representerar Arbetarpartiet alltså röstade emot införande av privata utförare inom hemtjänsten i Umeå kommun, då detta infördes av Socialdemokraterna och de fyra dåvarande allianspartierna (Mp?), är det alltså något helt annat att bryta upp ett fungerande system som fått tid att ”sätta sig”. Det är det ena. Det andra är att om de privata utförarna hade ökat sin andel av brukarna/vårdtagarna från två procent till 54 procent på elva år måste alla känna både respekt och ödmjukhet inför detta. Det är uppenbart att Umeå kommun har något som de kan lära av de privata utförarna av hemtjänst.

 

Del fem
Hur mycket kostar det om kommunen ska ta över? Umeå kommun klarade ekonomin år 2020, och sannolikhet även för 2021, på grund av de extra statliga ekonomiska bidrag som följt i coronapandemins spår. Men det rör sig om tillfälliga ekonomiska förstärkningar till kommunerna från statens sida. Ifall Umeå kommun skulle ta över den an del av hemtjänsten som idag utförs av de privata utförarna skulle detta kosta Umeå kommun 50-55 extra miljoner kr per år. Förra gången frågan var uppe till omröstning i Umeå kommunfullmäktige (januari 2019) var det 1600 människor som hade valde de privata hemtjänstföretagen.

De partier som, sedan frågan kom upp på agendan under hösten 2018, varit mest aggressiva är Vänsterpartiet och (vissa) Socialdemokrater. Detta trots att det i praktiken var S som öppnade för de privata utförarna år 2005. Idag var det i stort sett endast Lasse Jacobsson (V) som gick över styr. I övrigt hölls argumentationen på en rätt saklig nivå.

 

Del sex
Budgeten antas 21 juni – hosta upp pengarna

Arbetarpartiet förutsätter att det, eller de, partier som är emot att de privata utförarna inom hemtjänsten ska få fortsätta har avsatt 50-55 miljoner kr extra i sina budgetar för nästa år. Detta är alltså, som jag skrivit ovan, den extra årliga kostnad som skulle belasta Umeå kommun ifall den skulle ta över de uppåt 1600 personer som valt privata utförare år 2018. (Siffrorna kan ha förändrats tillfälligt p g a coronapandemin). Jag syftar på S, Mp och V. Om dessa partier däremot inte har avsatt denna summa blir en argumentation om att avveckla de privata utförarna inom hemtjänsten i Umeå kommun inte trovärdig – den reduceras endast till tom luft.

 

Avslutning
Självklart finns det brister inom hemtjänsten.
Låt mig nämna några exempel  på varför:
a)
Umeå kommun har varit den av Sveriges 290 kommuner som varit absolut snålast vad gäller ersättningen för varje utförd timme hemtjänst. Kommunen ligger förfarande i den absoluta botten när det gäller ersättningsnivån.
b) Umeå kommun har även haft ett helt omotiverat krav på andelen undersköterskor på varje tiotal anställda (samt på hur denna andel räknas ska räknas fram) vilket har inneburit att de privata utförarna av hemtjänst har förhindrats att tillsvidareanställa många som annars hade kunnat få fast anställning,
c) Umeå kommun bör börja betala anständigt för varje utförd timme hemtjänst – något som skulle kunna göra den redan höga kundnöjdheten ännu högre.

Det är mot denna bakgrund som Arbetarpartiet idag röstade för följande två att-satser på mötet med Umeå kommunfullmäktige:
att  kommunfullmäktige beslutar att LOV-systemet i Umeå ska garantera likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla utförare, såväl de privata hemtjänstföretagen som den kommunala hemtjänsten,
att  ge i uppdrag till Aldrenämnden samt Individ- och familjenämnden att justera ersättningsnivåerna så att de privata hemtjänstutförarna och den kommunala hemtjänsten får samma ersättning och kan konkurrera på lika villkor.

Vi avstod inte ifrån att stödja dessa båda att-satser endast för att de lagts fram av de fyra traditionella borgerliga partierna.

 

PS. Debatten och besluten handlar enbart om hemtjänsten – här i Umeå kommun. Debatten och besluten handlar INTE om att låta privata utförare få ta över exempelvis ett fler vårdcentraler; debatten handlare INTE heller om att försvara hur privata riskkapitalister har betett sig i på olika håll i anslutning till Sveriges storstäder.
Det vi i Arbetarpartiet har haft att ta ställning till är ett system för hemtjänsten i just Umeå kommun som Socialdemokraterna och Alliansen införde i Umeå med början 2005.
Vi är övertygande om att vi tog rätt beslut i januari 2019. Vi är även övertygade om att vi stödde rätt förslag till beslut idag. Det betyder inte att Arbetarpartiet vill låta privata utförare ta över exempelvis vårdcentralerna. År 2019 tillhörde vi den segrande sidan. Idag tillhörde vi den förlorande. Förändringen berodde på att Miljöpartiet övergav de privata utförarna inom hemtjänsten i Umeå. DS.

4 kommentarer

 1. Björn

  Beklämmande med människor som vägrar se verkligheten och vilka ekonomiska konsekvenser deras ställningstagande skulle få, utan är helt inne i sitt tänk av idiologiska skäl (V och S).

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till WC den 1 juni 2021
   Det tycker jag inte. Att facken tillkämpar sig kollektivavtal och anställningstrygghet är och förblir helt avgörande för varje riktigt arbetarparti.

 2. Annan Björn

  Jag har pratat med ett mindre antal vänner som haft kommunal hemtjänst men drivits till privat. Det känns inte som någon överraskning att andelen har växt till 54% under den här tiden om man har den faktan.
  Kommunens hemtjänst gör precis det som de beskyller den privata för att göra, plocka russinen ur kakan. Om det blir svårt på något sätt för den enskilda eller för kommunens hemtjänst att utföra insatserna så hänvisas den enskilda till privat utövare. Jag har varit med om det och andra jag känner har också varit med om det. Diana Holma var först med förslaget privat hemtjänst istället för kommunal i de fall jag pratat med.
  Att sedan börja tjata om att de privata utförarna plockar russinen ur kakan känns väldigt falskt. Tappar helt förtroendet för politiken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.