Anser Hanna Lundin Jernberg (L) att socialtjänsten står över lagen? Är detta också vad övriga politiker i IFN och socialtjänstens chefer anser?

”If you’re going to kick authority in the teeth,
you might as well use both feet”. Keith Richards

Försvara yttrande- och tryckfriheten

____________________

 

Svar på Hanna Lundin Jernbergs inlägg 3 september

Inledning
Anser Hanna Lundin Jernberg (L) att socialtjänsten står över lagen? I sitt blogginlägg den 28 augusti skriver hon bland annat följande: ”Jag vill tro och hoppas att socialnämnder runtom i Sverige trotsar domar [och] ser till barnets/barnens bästa och kan trotsa domar om umgängesrätt om det är det bästa för barnets skydd och säkerhet”.

Jag inledde debatten med Hanna Lundin Jernberg (HLJ) av följande skäl:
a) hon behöver lära sig att det faktiskt går att förena socialtjänstens oro för barns säkerhet med juridiska principer,
b) det går även att förena socialtjänstens oro med hänsyn till föräldrar,
c) som vice ordförande i i Individ- och familjenämnden (IFN), och därmed en makthavare i bland annat LVU-ärenden, är det inte acceptabelt att hon uppmanar till Domstolstrots.

Hennes svar har endast stärkt mig i dessa uppfattningar.

 

Del ett
HLJ började sitt blogginlägg med att referera en VK-artikel. Denna artikel handlade om en dom i Kammarrätten i vilken domstolen återgav en förälder umgängesrätt med sina barn – en umgängesrätt som tidigare hade begränsats av socialtjänst och IFN i Umeå kommun. Eftersom domen i Kammarrätten inte överklagades av politikerna i IFN vann beslutet i Kammarrätten laga kraft. Detta innebär alltså att socialtjänstens och IFN:s tidigare beslut att begränsa förälderns umgängesrätt undanröjs och att föräldern därmed har rätt att träffa sina barn. Men trots att det hade gått nästan en månad sedan beslutet vunnit laga kraft hade föräldern ännu inte fått träffa sina barn. Det är mot denna bakgrund som debatten mellan mig och HLJ ska ses. HLJ uppmanar socialtjänsterna ”runtom” i Sverige till Domstolstrots då juridiska instanser som exempelvis Kammarrätten ”dömer fel”. HLJ försvarar socialtjänstens metod att inte låta föräldern träffa sina barn trots att Kammarrättens beslut ger föräldern denna rätt.

Här uppstår frågan om socialtjänst och IFN – utan att hemfalla till Domstolstrots – kan förhindra att föräldern återfår sin umgängesrätt. Detta ifall socialtjänsten anser att en fortsatt inskränkning av förälderns umgänge är ”det bästa för barnets skydd säkerhet” (för att citera HLJ)?

Svaret på detta är JA! Men bara under vissa förutsättningar. Vi har formulerat dessa förutsättningar efter att ha talat med en jurist på SKR (Sveriges kommuner och regioner). Se nedan.

 

Del två
Om socialtjänsten anser att en domstol har fattat ett felaktigt beslut måste socialtjänsten fatta ett nytt beslut – som då inte får vara detsamma som det beslut domstolen har upphävt. Vill socialtjänsten stoppa en förälder från umgänge kan den, exempelvis, i sitt nya beslut fastställa att föräldern får träffa sitt barn – i närvaro av en stödperson! Detta beslut kan då föräldern antingen acceptera eller, återigen, överklaga.

Denna metod står i samklang med rättsstatens principer. Redan i mitt första blogginlägg berättade jag om att socialtjänsten och IFN kunde agera enligt ovanstående. Tyvärr tog HLJ inte till sig den kunskap som Arbetarpartiet fick från juristen på SKR. Istället fortsätter HLJ att försvara ett tillvägagångssätt som innebär följande:
* föräldern blir rättslös,
* en uppmaning till Domstolstrots.

Detta innebär att HLJ öppet förespråkar att socialtjänsten ska ställa sig över lagen. Detta är verkligt farligt för en person som sysslar med myndighetsutövning. Använder man sig av LVU – för att hämta barn ur hemmen och placera dessa på SiS-boenden eller i HVB- och familjehem – bör man akta sig väldigt noga för att hävda att socialtjänsten ska ställa sig över lagen. Bland annat genom att uppmana till Domstolstrots. Genom att inte retirera lyckas HLJ ytterligare undergräva förtroendet för socialtjänst och IFN – i Umeå kommun.

 

Del tre
Tror HLJ själv på att alla Sveriges socialtjänster, hur länge som helst, kan strunta i alla domstolsbeslut? I sitt svar den 3 september fortsätter hon nämligen att hävda att socialtjänsten kan trotsa beslut från exempelvis Kammarrätten. Hennes nya argument för denna metod är att det finns ett ”kryphål i lagen”.

Låt mig upprepa den väsentliga delen av det HLJ skrev i det blogginlägg som jag angriper. Hon skrev så här: ”… Jag vill tro och hoppas att socialnämnder runtom i Sverige trotsar domar …”. Det verkar som om Hanna Lundin Jernberg, genom att hon vänder sig till socialtjänster runtom i hela Sverige, på allvar tror att socialtjänsten i Sveriges 290 kommuner verkligen skulle kunna bygga sitt framtida agerande på Domstolstrots – att alla socialtjänster skulle kunna sätta i system att trotsa domstolsbeslut de inte gillar.

Har HLJ tänkt på hur stort antalet Domstolstrots då skulle hinna bli på ett år? På två år, på tre?

Hanna Lundin Jernberg verkar också, på allvar, tro att exempelvis den jurist på SKR som vi talat med – och tusen andra jurister inklusive de högre rättsliga instanserna – inte skulle lägga märke till ett sådant agerande från socialtjänsterna ”runtom” i Sveriges många kommuner. HLJ tror uppenbarligen inte heller att det skulle bli några reaktioner på ett sådant systematiskt Domstolstrots.

 

Del fyra
Hanna Lundin Jernberg försöker dra bort uppmärksamheten från den principiella frågan: kan socialtjänsten fortsätta att uttrycka sin oro för barns säkerhet även efter ett domstolsbeslut som socialtjänsten anser vara felaktigt – och samtidigt agera i enlighet med rättsstatens principer och utan att göra föräldrar rättslösa? Jag svarar JA på denna fråga. Och har redan visat hur. Men tillåt mig ändå att repetera:

Om socialtjänsten anser att en domstol har fattat ett felaktigt beslut måste socialtjänsten fatta ett nytt beslut – som då inte får vara detsamma som det beslut domstolen har upphävt. Vill socialtjänsten stoppa en förälder från umgänge kan den, exempelvis, i sitt nya beslut fastställa att föräldern får träffa sitt barn – i närvaro av en stödperson! Detta beslut kan då föräldern antingen acceptera eller, återigen, överklaga”.

Men HLJ vill inte ta till sig något. Hon skriver istället att hon inte vill ha något barns allvarliga skador eller död på sitt samvete. Sedan skriver hon: ”Det tror jag inte Hägglund skulle vilja heller”. Det har hon naturligtvis rätt i. Det är bra att HLJ har förstått detta. Däremot är det mindre bra att HLJ inte förstår att hela utgångspunkten i hennes i blogginlägg den 28 augusti är fel. Hon har fel då hon uppmanar till Domstolstrots; hon har fel då hon försvarar ett agerande som gör föräldrar rättslösa.

 

Avslutning
Debatten handlar nu om socialtjänsten ska stå över lagen eller inte. Kammarrättens beslut att återge en förälder umgängesrätt med sina barn måste antingen leda till att socialtjänsten och IFN fattar ett nytt, ej likalydande, beslut som inskränker umgängesrätten men som föräldern kan överklaga. Eller så ska dessa myndighetsutövare (socialtjänst och IFN) se till att föräldern får träffa sina barn.

I slutet på augusti hade varken det ena eller det andra inträffat i det ärende som VK skrev om. Nu har det gått ytterligare en halv månad sedan beslutet trädde i laga kraft. OM socialtjänsten fortfarande varken har fattat ett nytt beslut, som kan överklagas av föräldern, eller låtit föräldern träffa sina barn, visar detta att socialtjänsten och IFN anser sig stå över lagen. Jag hoppas verkligen att så inte är fallet.

Till sist: När det gäller Hanna Lundin Jernberg har hon, i samband med denna debatt, visat att hon personligen anser att socialtjänsten verkligen står över lagen (förhoppningsvis delar de övriga inom IFN inte hennes åsikter). I mina ögon agerar HLJ som en rättshaverist. Jag anser att Hanna Lundin Jernberg bör avgå och JO-anmälas (som representant för en nämnd).

41 kommentarer

 1. Undrar

  Vad jag har hört så saknar verksamhetschef myndighetsutövning Vivianne Dannelöv formell kompetens för sin tjänst? Så vem rådfrågar Hanna när det gäller svårare frågor, rådfrågar Hanna, Vivianne?

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Undrar 15/9-23
   Jag vet inte vilken utbildning olika personer har och inte heller vad som krävs för olika tjänster. Däremot tror jag inte att Hanna Lundin Jernberg har rådfrågat NÅGON innan hon började a) uppmana socialtjänsterna i Sverige till Domstolstrots, b) och agera så att föräldrar riskerar att bli rättslösa, c) framställa sig själv som en rättshaverist, d) förespråka att socialtjänsterna i landet ska försöka ställa sig över lagen – i strid med principerna i en rättsstat.
   Det hade inte behövts någon utbildning alls för att avråda HLJ från att vandra den väg som hon har slagit in på. Tyvärr verkar Hanna Lundin Jernberg inte inse att hon behöver råd i svårare frågor.

  • Messerschmitt

   Även politiker borde så klart söka råd från andra när det gäller beslut i olika ärenden. Men kom ihåg att sedan man avskaffade tjänstemannaansvaret så är politikerna i Socialnämnden ytterst ansvariga för de beslut som fattas – exempelvis när det gäller omhändertaganden av barn. Om beslut som de fattar bryter mot lagen är politikerna ytterst ansvariga för detta lagbrott.

 2. brorson

  HLJ är direkt ohederlig som debattör och går till angrepp med anspelning på kritikerns psykiska tillstånd, Agerar hon på samma sätt som vice ordf, i en kommunal nämnd? I debatten om gårdsförsäljning på hennes blogg skrev hon: ”Oj brorson, vet inte om jag trampat på en öm tå här hos dig för jag upplever dig i affekt när du skriver. Mitt inlägg handlar varken om att köra rattfull eller tvångsomhändertaganden av någons barn.” Jag hade skrivit: ”Och för att anknyta till föregående diskussion, så är det väl bättre att befria föräldrarna från drogerna än att tvångsomhänderta deras barn?”

  Om HLJ har minsta insikt i den lagstiftning, som styr tvångsomhändertagande av barn, så borde hon veta att det kan göras p.g.a. ”annat förhållande i hemmet”, vilket vanligen syftar på att en ensam mamma har träffat en ny man. som p.g.a. grovt missbruk utgör en fara för barnet. Och i de fallen är det enklare att tvångsomhänderta barnet än den vuxna missbrukaren. Detta p.g.a. att en (tillfälligt) tillnyktrad missbrukare kan vara oerhört talför och talar väl för sin sak. Till skillnad mot en svårt chockad förälder, som just mist sitt barn. Till den obalansen bidrar också den oerhört påstridiga alkohol- och droglobbyn. vars ärenden jag anser att HLJ går. Gårdsförsäljning är inte slutmålet för densamma.

  Diskussionen här handlar om skillnaden mellan de lege lata (den lag vi har och ska följa) och de lege ferenda (den lag vi borde ha). Som medlem i ett riksdagsparti, som dessutom sitter i regeringen, har HLJ alla möjligheter, inte minst genom en motion till den egna partikongressen att kämpa för att det hon anser är de lege ferenda blir ny lag. Varför gör hon inte det, i stället för att uppvigla till brott mot den lag vi har?

  Som jag tidigare har skrivit har en dom av en förvaltningsdomstol samma rättsverkan som en dom av en brottmålsdomstol. Den ska följas. Jag vill också tipsa om att domstolen kan bestämma att domen ska följas omedelbart eller först efter överklagandetidens utgång. Titta efter vad som har bestämts i det aktuella fallet. Om HLJ har medverkat till att domen inte har följts, bör hon polisanmälas för grovt tjänstefel. Om en dom inte har följts, kan man begära hjälp av Kronofogden, som i så fall begär handräckning av polisen.

  Verkligen inte lätt för en enskild drabbad, men flera drabbade kan gå samman om en ”grupptalan”. För att lyckas med det,. måste man ta hjälp av en advokat med speciell kompetens inom detta rättsområde. De advokaterna är tyvärr ytterst få. I övrigt vill jag intyga att det, som Hägglund har skrivit, är helt rätt.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från broson 15/9-23
   Tack för att du understryker att ”en dom från en förvaltningsdomstol har samma rättsverkan som en dom av en brottmålsdomstol. Den ska följas”.

 3. Tomas

  Det skulle vara intressant att vara en fluga på väggen i diverse kontor på stadshuset. Vad anser IFN:s ordförande och övriga ledamöter i frågan om huruvida IFN i Umeå kommun står över lagen eller ej?

  Jag börjar tycka att det är dags att de bekänner färg. I en så pass principiellt viktig fråga (Står IFN över lagen, ja eller nej?) duger det inte att bara vara tyst i väntan på att folk ska glömma. Kan det rent av vara så att HLJ har sagt högt vad andra i IFN har vett nog att bara viska om? I väntan på svar från övriga i IFN är vi nog så illa tvungna att ha sådana misstankar.

  Sen har jag i tidigare inlägg tagit upp om den förbannade kårandan politiker emellan som gör att de håller varann om ryggen. Att vara politiker är ett förtroendeuppdrag och ska betraktas som ett sådant, inte ett yrke, och nånstans måste förtroendet ta slut när nån gått för långt över gränsen.

 4. Frank Pettersson

  Det vore väl inte så svårt att offentligt ta avstånd från denna uppmaning till trots av domstolsbeslut? Eller hur herrar och damer i Umeå kommunfullmäktige?

 5. Helene

  En myndighet där sekretess gör att nästan ingen insyn finns och som inte låter sig granskas blir till sist maktfullkomlig. Då faller deras verkliga uppdrag och funktion. Detta verkar vara något som HLJ och resten av IFN anser vara helt i sin ordning. Det är skrämmande att HLJ på allvar står för att dessa står över lagen. Att de självklart ska gå emot domar när domen i fråga inte passar deras agenda. Om föräldrarna skulle göra samma sak så begår de ett brott.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Helene 16/9-23
   Ja, HLJ verkar inte alls förstå att det redan delvis undergrävda förtroendet för socialtjänsten och IFN i Umeå kommun självklart kommer att undergrävas än mer när en politiker som utrustats med makt att använda LVU själv argumenterar för Domstolstrots = lagbrott. Hon tillhör de politiker som beklagar att förtroendet för socialtjänst och IFN i Umeå kommun har undergrävts. HLJ är sin egen värsta fiende. Och hon är inte ensam om detta, varken bland politiker eller bland socialtjänstens chefer.

   • Helene

    Ja verkligen, jag håller med. Socialtjänsterna runt om i landet och så även Umeå, går ut med att föräldrar för fram desinformation. Att de är rättshaverister. Soc och IFN vill påtala desinformationakamanjen osv. Att det är viktigt att öka förtroendet för Socialtjänsten. Så går hon själv ut och uppmanar till domstolstrots, kryphål I lagar och förnekar inte alls att de jobbar som att de är maktfullkomliga. Det stärker inte förtroendet för Socialtjänsten. Hon förstärker snarare att förtroendet för socialtjänsten undergrävs mer, precis som du säger!

 6. Gracchus

  Om hon menar vad hon säger borde hennes valprogram gå ut på att ändra i lagstiftningen så att socialtjänsten är den enda instans som behöver ta beslut och avsluta domstolarnas inblandning. Om det ändå bara är domarna som faller till socialtjänstens fördel som ska följas.

  Tänk om polisen agerade likadant. Efter ett friande domslut bestämmer sig polisen att fortsätta hålla personen i arrest med hänvisning till att de fortfarande tycker att personen är farlig och inte vill ha en oskyldigs blod på sina händer.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Gracchus 16/9-23
   Hej igen romare. Din jämförelse med polisen är slående. Ett skäl till att HLJ inte vill ändra i lagstiftningen är att hon inte vill ha någon lagstiftning att följa. Ett annat är att hon förstår att detta skulle vara omöjligt. Bättre då att fortsätta att manövrera inom dagens lagstiftning – en lagstiftning som tillämpas släpphänt på grund av fegheten hos domstolarna och deras övertro på socialtjänstens utredningar.

  • Helene

   Lysande exempel!
   Och det är sorgligt och skrämmande nog slående sant. Socialtjänsten håller barn och unga inlåsta på SIS-hem trots att de inget brott begått samt många gånger mot både barnets och föräldrarnas vilja. Får igenom LVU beslut som är långt ifrån rättsäkra. Där kan barnen sitta i VIE (vård i enskildhet) med en liten rastbur de kan gå ut till. Och en liten toa som är värre än en häktestoa. Fruktansvärda förhållanden.

  • Jan Sjöström

   Hej Gracchus!

   Att obstruera i tjänst för egen vilja är envälde. Egen vilja
   i beslutsrätt är diktatur.

   I ett demokratiskt samhälle vilar det yttersta ansvaret på
   dess regelverk, regelverk som har till syfte att utgöra ett
   försvar för den demokratiska ordningen om likhet inför
   regel.

   Grundläggande i alla Länder som ser nytta i rättsstatens
   principer är allas respekt för statens makt monopol. Vi
   är således alla undersåtar i aktuell ordning.

   Enär (S) Sverige numera kraftigt försvårat individens rätt
   till rättelse vad gäller övertramp i b la förvaltningsärende
   återstår i praktiken nu endast en grupptalan.

   En åtgärd som hämtar styrka ur antal drabbade individer
   kräver kostsam tidsinsats. Vilket är hela anledningen till
   (S) borttagandet av det tidigare ämbetsmannaansvaret.

   Att rösta är vår möjlighet till förändring. Vi folket har i val
   beslutat nuvarande ordning. Vi har ansvaret för sakernas
   tillstånd, i Umeå och i landet. Låt oss en gång för alla inse
   att ur oordning kommer korruption i alla dess former.

   Ett återställande av just funktion i tjänst är basalt, att utge
   vägran i folkets vilja är att omgående se sig om efter en
   annan syssla. Ansvaret måste återinsättas.

 7. Adde

  I sin replik till ditt förra inlägg så tycker jag inte att HLJ hade något vettigt att säga. När det är viktigare att skydda sig själv än att se till rättssäkerheten för medborgarna, då är det illa. Det måste till en förändring av socialtjänsten och kvalitén på IFN. Att HLJ nu gjort detta otroligt korkade uttalande, att socialtjänsten självklart ska gå emot domar visar ju på att hon anser sig själv stå över alla. Man kan ju fråga sig varför det är så svårt för henne att göra om och göra rätt sas. Varför överklagades inte domen? Jo, de är så vana att kunna köra sitt eget race. Och denna gången hoppas jag att de kört rakt in i väggen!

 8. Lars

  Självklart så kan socialtjänsten uttrycka sin oro för barns säkerhet även efter ett domstolsbeslut socialtjänsten anser vara felaktigt. Klart att de samtidigt kan agera i enlighet med rättsstatens principer och utan att göra föräldrar rättslösa.
  Men dom vill inte. Deras prestige är viktigare.

 9. Cornelia

  Socialtjänsten ska definitivt inte stå över lagen! Att detta ens ska behöva ifrågasättas är helt galet. Nu måste vi gå samman och protestera mot dessa maktfullkomliga förtroendevalda IFN politiker. Om vi är tillräckligt många som höjer våra röster borde de väl rimligtvis måsta avgå tillslut.
  Och nu bör alla berörda uttala sig om huruvida de håller med HLJ eller inte. Märkligt tyst om detta.

  • Millan

   Jag tror tyvärr att de berörda kommer tiga ihjäl detta också. Sin vana trogen. HLJ har gjort bort sig totalt. Men det kanske är så pass illa att resten av nämnden är eniga med henne.

 10. Mille

  Som vice ordförande i Individ- och familjenämnden med makt i LVU-ärenden, är det helt oacceptabelt att hon uppmanar till Domstolstrots! Men hon säger högt det de andra håller tyst om. Vi som har insikt på ett eller annat sätt vet att det är så det går till. Många som hamnat i socialtjänstens våld har bittert fått erfara hur rättslös man känner sig.
  Socialtjänsten måste börja utreda rättsäkert och sluta med sitt maktmissbruk. Det här är ett problem i hela Sverige men Umeå är en av kommunerna som sticker ut, på ett dåligt sätt. Titta på Älvsbyn, det går att göra om och göra rätt. Vad HLJ beträffar så bör hon avgå och ta Andreas Lundgren med sig när hon går.

 11. Lasse

  Att HLJ skriver att hon inte vill ha något barns allvarliga skador eller död på sitt samvete. Är magstarkt, som att insinuera att familjen det handlar om skulle ta död på sitt barn. Att hon sedan skriver ”Det tror jag inte Hägglund skulle vilja heller”. Är riktigt dåligt. Kan hon inte replikera bättre än så, ja då har hon inte mkt att komma med. Tyckte att hennes svar på blogginlägget va dåligt. Pinsamt dåligt.

 12. Marie

  Hanna Lundin Järnberg skriver i sitt svar till dig att hon ”i samtal med andra sakkunniga så verkar det finnas kryphål i lagen.”
  Är det sånt folkvalda politiker i individ och familjenämden ska syssla med? Hitta kryphål i lagarna? Hon avslöjar inte bara att de trotsar domar, de letar kryphål också. Det visar väl ganska tydligt att människorna de har makt över inte betyder något. Att slänga sig med begrepp som att hon/dom skulle göra detta för ”barnens bästa” är befängt. Att skydda sig själva och deras makt är det viktigaste. Det står ganska klart kan jag tycka. Bra att du och AP säger ifrån! Alla andra verkar vara tystare än muren.

  • Viktoria

   Väldigt bra skrivet av dig Marie. Skandal, och som fler skrivit här innan, varför går ingen ut och tar avstånd?

   • Marie

    Ja det är en bra fråga, varför tar ingen avstånd från detta? Man kan inte tolka det på något annat sätt än att de håller med Hanna Lundin Järnberg!

 13. En tacksam person

  Hannas oro om att konsekvenser om ”att medborgare inte vågar ta kontakt med socialtjänsten om de har oro för sig själv eller någon annan” är helt befogad.

  Men jag vill betona att det INTE är media som orsakar socialtjänstens problem med att utföra sitt uppdrag och bygga upp tillit till sina kommunmedborgare.
  Dessa problem beror till största delen på socialtjänstens och IFN:s egna brister i form deras agerande mot och bemötande av oss ”hjälpsökande” eller ”drabbade”.
  Men även i deras bristande ansvarskänsla och deras uttalanden i media, i vilka de försöker minimerar de problemen som finns istället för att ta ansvar och ta problemen på allvar.
  Ett av de STÖRSTA problemet inom socialtjänsten anser jag är deras rättsosäkra utredningar.
  Men också de brister och de missförhållanden som finns inom hela vårdkedjan, det vill säga socialtjänsten, IFN och de olika boendeformerna som barn/ungdomar som omhändertas med hjälp av LVU eller SOL placeras på.

  Jag syftar förstås på exempelvis brist på personal, bristande kunskap/rutiner, samt att rutiner, regler och lagar inte följs av socialtjänstens handläggare och dess chefer, av politikerna i IFN samt av dom som anställs för att ta hand om och vårda de placerade barn och unga.

  Dessutom råder det brist på familjehem, behandlingsfamiljer och platsbrist på HVB-hem och SiS boenden. Men viktigt är också att komma ihåg att även den vård och rehabilitering som utlovas inte är en garanti! Barn och unga vittnar gång på gång om den otrygghet som finns och att många upplever att de bara förvaras och inte får vård, behandling och den rehabilitering som utlovas.
  Barn och unga som placeras utsätts till och med för ett eller flera trauman under sin placering, vilket är helt oacceptabelt. Men ändå fortsätter socialtjänsten och IFN att placera barn och unga på dessa hem.

  Att allt detta förekommer är inte medias fel, och de är ansvarslöst att ett flertal politiker i Umeås IFN och inom socialtjänsten väljer att ta på sig offerkoftan och skylla på media, för att media gör så att de utsatta får komma till tals för att på så sätt tvinga ansvariga lyssna och agera.
  Att det blir mer och mer tydligt hur viktig medias roll är för ”barnens bästa”, då det visar sig att de som bestämmer om t ex LVU och umgängesbegränsningar anser sig stå överlagen. Media visar hur rättslösa vi medborgare kan bli i vår kontakt med socialtjänsten.

  Att utredningarna inte är rättssäkra är inte heller medias fel. Detta är ett av de STÖRSTA problemen inom socialtjänsten och något som denna måste jobba med. Förutom utredningarna är rättsosäkra kan jag tillägga att handläggarna som utreder är stressade och tidspressade då utredningarna görs.
  Men också att handläggarnas chefer kan härja fritt och ändra i journaler och göra ”beställnings jobb” samt utsätter medborgare och anställda
  för repressalier. Jag vill påstå att detta är allvarligare än att media rapporterar om att det ofta går till på fel sätt i Umeå och i andra kommuner.

  • Jan Sjöström

   Hej, En tacksam person!

   En väl formulerad sammanfattning av tillståndet inom
   Svensk socialtjänst. Umeå kommun sticker ut, detta
   genom att kontinuerligt välja bort ett agerande enligt
   aktuella lagar.

   Allt myndigheten företar sig börjar med en utredning i
   sak och omständighet. Problemet i Umeå är att detta
   tillvägagångssätt anses vara av en ”frivillig” karaktär!

   I Umeå skriver vi ner eller rättare sagt, vi tillrättalägger
   samt justerar journaler utifrån i förväg givet perspektiv.

   En myndighet som ser nackdel i utredning, som i allt
   ser försvaret av den egna agendan – är förödande för
   alla.

   Att vägra utreda eller att tillföra journalen egennyttans
   syn i sak genererar motstånd mot formella beslut. (det
   är naturligtvis inte möjligt att fatta beslut som tydligt
   obstruerar mot gällande lag) Det vet alla inblandade!

   Av dessa skäl ”uteblir” många gånger den formella och
   prövningsbara konklusionen enär den upplevs riskeras
   via en process i överprövning.

   Det är precis som du säger – det finns bara förlorare i
   det av korruption präglade miljöer. Priset betalas som
   bekant alltid av ”någon annan” i detta fall av oss alla.

   En förlorad ungdom blir lätta rekryter in i de parallella
   strukturer vi nu så tydligt ser växa fram. Vill vi ”folket”
   verkligen detta måste bli slutlig konklusion.

 14. brorson

  Det verkar råda missförstånd om vad lagen säger. Domstolen har ALLTID sista ordet om ett barn ska tvångsomhändertas eller ej. Försöker nämnden besluta enväldigt är det tjänstefel . De juridiska begreppen kan vara snarlika till ordalydelsen, men de praktiska skillnaden kan vara stor.- Eller borde vara stor. I normalfallet tas beslutet av domstolen efter utredning och ansökan av nämnden. Om utredningen eller domstolens beslut inte kan avvaktas, får den besluta om omedelbart tvångsomhändertagande. Om nämndens sammanträde inte kan avvaktas, får nämndens ordförande plus en tjänsteman ta beslutet. Ett beslut om omedelbart tvångsomhändertagande gäller tills domstolen tagit beslut i frågan, vilket ska ske inom en vecka, om domstolen inte beviljat längre utredningstid. Om så inte skett, upphör tvångsomhändertagandet automatiskt (utan att något nytt beslut har tagits) och barn och föräldrar ska återförenas så fort det bara går.

  Om handlingarna i ärendet har inkommit till domstolen i rätt tid, ska domstolen ta ställning till 1) om det omedelbara tvångsomhändertagandet var befogat vid tidpunkten när det beslutet togs, och 2) om tvångsomhändertagande ska fortsätta. Som nämndeman har jag varit med m fall, när domstolen sagt ja till pkt . 1, och nej till punkt 2. Detta kan verka obegripligt för verksamma inom socialtjänsten, men torde för en person med vanligt sunt förnuft vara självklart. Det omedelbara tvångsomhändertagandet bygger ju på ett ofullständig beslutsunderlag. eftersom beslutet togs före utredningen. Den. som gjort anmälan till Socialtjänsten kan ju helt ha missbedömt situationen – eller varit en illvillig person, som velat skada familjen.

  När HLJ skriver att hon inte vill ha ett barns liv på sitt samvete, och det verkligen finns skäl att befara att barnets liv är i fara. så har hon befogenhet att tillsammans med en annan person besluta om ett omedelbart tvångsomhändertagande. Men om detta inte godtas av domstolen, så är det ju inte hon, utan domstolen (domare och nämndemän) som har barnets liv på sina samveten, om domstolen har dömt fel. Domstolen har givetvis dömt på det underlag den fått från nämnden.

  Om nämndens utredning har verkat trovärdig. men varit så undermålig så att domstolen har dömt fel, borde HLJ, i egenskap av vice ordf. ta reda på vad detta beror på, vilka brister som finns hos nämnden, i stället för att sätta sig över lagen. Ett tvångsomhändertagande är inte heller riskfritt. I själva verket handlar det om att väga olika risker mot varandra. Det visar inte minst fallet med de två tvångsomhändertagna 14-åringarna. som hittades mördade, sedan de tvångsomhändertagits och rymt från placeringen.

  • Jan Sjöström

   Hej Brorson!

   En i allt riktig beskrivning av ett rättssäkert tillvägagångssätt.

   Problemet är att Umeå kommun ”vägrar” delge de beslut på
   vilket de fattat beslut om bistånd.

   Att obstruera i detta ger den utsatte små eller inga möjligheter
   till överprövning, vilket naturligtvis är hela meningen och
   således del av problemet.

   Våra tillsynsmyndigheter agerar som du vet inte preventivt
   utan endast reaktivt. Det duger inte i ett sammanhang där
   fel i tjänst utgör formell grund. Att anmäla kräver utredning,
   en åtgärd omgärdad av den tidsspillan saken inte tål.

 15. Johan Eriksson

  Suck. Man blir bara så trött på dessa inkompetenta politiker som finns i Umeå kommun. Det ena stolpskottet efter det andra. Är det inte märkligt att två av de mest inkompetenta innehar de två högsta posterna i en och samma nämnd. Hur gick det till?
  Du Jan, ska dock inte ta åt dig av detta. Du är typ den enda vettiga politikern med stor kunskap och med ett stort rättspatos. All heder till dig.

  Förresten..ni som inte läst den senaste artikeln om skandalen inom socialtjänsten bör göra det. Den finns i Folkbladet. Skrämmande läsning är bara förnamnet. Politikerna duckar.

 16. Inte ensam

  För ett år sedan kunde du Jan rapportera om hur individ och familjenämndens ordförande Andreas Lundgren stod och ljög i kommunfullmäktige.
  Och nu rapporterar du om hur vice ordförande Hanna Lundin Jernberg uppmanar alla socialtjänster i landet till domstolstrots via sin blogg. Detta är viktigt att ni inte tillåter dem att komma undan med saker som de påstår och inte är utifrån ”barnens bästa”!
  Men de man vill veta nu är ju hur övriga i individ och familjenämnden ställer sig till Hannas utalande.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Inte ensam 17/9-23
   Ja, det vore väldigt bra ifall någon socialpolitiker vågade bryta mot den ”kollegialitet” som vuxit fram mellan politiker från olika partier. Inför val och budgetdebatter framställer sig politikerna som om det står väldigt långt ifrån varandra. Då formerar sig olika block som exempelvis S, MP och V på ena sidan och M, KD, L och SD på den andra (medan C snubblar omkring i ”den breda mitten”). Men när det gäller de uppenbara problemen inom socialtjänsten sluter alla dessa riksdagspartier upp bakom varandra. Det intryck som detta ger är att socialpolitikerna ser a) alla utredningar från IVO, b) all undersökande journalistik från medias sida c) och alla rapporter från enskilda som ett enda gigantisk uttryck för DESINFORMATION – spridd från utlandet samt åsikter från föräldrar som är rättshaverister. Riksdagspartiernas lokala företrädare i Umeå kommun ser helt enkelt inte bristerna inom socialtjänsten som ett politiskt problem. Och så länge så är fallet kommer det inte att ske någon förändring.

   • Helene

    Att inte Riksdagspartiernas lokala företrädare i Umeå kommun ser bristerna inom socialtjänsten som ett politiskt problem, är svårt att förstå. Hur ska man få dem att förstå att detta är en mycket viktig fråga och definitivt en politisk sådan. Ett politiskt problem, minst sagt.

 17. Skattebetalare

  Men allvarligt vad kan vi göra åt saken?!
  Vad mer behöver hända/ framkomma för att någon politiker faktisk VÅGAR ta ställning och våga gå mot strömmen och se och våga agera på den dysfunktionella socialtjänsten i Umeå?

  • Carro

   Jag undrar detsamma! Både VK och VF har gjort granskningar och artiklar senaste åren. Där det framkommer allvarliga brister och sorgliga personliga öden. Och då får man ha i åtanke att långt ifrån alla missförhållanden kommer fram till media. IVO, JO granskar dessutom väldigt få anmälningar. Så mörkertalet på brister och drabbade personer är stort.

 18. brorson

  Som jag skrivit i tidigare kommentar, är det domstolen och inte nämnden som fattar det slutgiltiga beslutet om tvångsomhändertagande av barn. Så även om det varit ett omedelbart omhändertagande, som ska fastställas av domstolen, som kan välja att inte fastställa .I så fall blir nämndens beslut ogiltigt. Men i så fall har skadan redan skett. Naturligtvis ska barnet i så fal återförenas med föräldrarna så fort det bara går.

  Läste om ett fall i Högsta förvaltningsdomstolen, att socialnämnden hade vägrat lämna ut hela utredningen till Förvaltningsdomstolen p.g.a. ”sekretess”. Nämnden hade alltså hemlighållit den mest väsentliga delen av domstolen, som trots det hade dömt i fallet. som nämnden ville. Det skulle vara som om en åklagare skulle hemlighålla bevis i ett brottmål för domstolen, som trots det dömt till fängelse! Ännu värre var att Kammarrätten gjort på samma sätt, dömt som nämnden ville utan hatt ha fått se hela utredningen. Högsta förvaltningsdomstolen bestämde att rättegången måste göras om.

  Hur vanligt är det här, att två domstolar som ska pröva ett överklagande, själva bryter mot lagen? Hur vanligt är det att socialnämnder – i strid mot lagen – vägrar lämna ut beslutsunderlag till de enskilda, som berörs av besluten? Om du är drabbat ska du inte nöja dig med muntligt svar om ”sekretess”. Du ska begär att få ett ”överklagningsbart” (exakt den formuleringen) beslut, som ska vara skriftligt och undertecknat av myndighetens chef, Får du inte det inom högst en vecka, gör omedelbart JO-anmälan. När du har fått beslutet och det är negativt, ska du överklaga det beslutet till Kammarrätten. Överklagandehänvisning ska finnas i beslutet.

  Nämnden måste då skicka alla handlingar, som den påstår inte får lämnas ut till dig, till Kammarrätten. som beslutar om sekretess. eller ej. Naturligtvis finns inge sekretess i förhållande till en domstol. Om nämnden skyller sin vägran på att du inte har preciserat vilka handlingar du vill ha, bör du använda formuleringen ”alla handlingar som rör mig och mitt barn”. Obs. att det i undantagsfall kan finnas sekretess om ett barn i förhållande till en förälder. men det är en sak som bör prövas av Kammarrätten. sedan du fått ett överklagningsbart beslut.

  Om det finns sekretessbelagda uppgifter i en handling, vars övriga delar får lämnas ut, ska de sekretessbelagda delarna göras oläsliga, varefter handlingen ska lämnas ut. Även i detta fall kan du överklaga till Kammarrätten. Om du misstänker att det finns fler handlingar, vars existens du inte känner till, kan du begära ut diariet, som är en förteckning över alla handlingar, som har inkommit till, skickats från eller har upprättats hos en myndighet. Du kan också skriva en fullmakt för en annan person att få ut handlingar om dig, vilket jag dock inte rekommenderar.

 19. Jan Sjöström

  Hej Igen!

  Återigen, så har demokratin sett skäl till en ordning präglad
  av allas rätt till likhet inför lag och regel. Det är ju bristen på
  myndighets insikt (vilja) i förvaltningsfrågan som är saken.

  Umeå kommun socialtjänst har i snart 30år obstruerat i just
  beskriven ordning. Aktuell nämnd tar inga fångar, d v s de
  ”icke beslut” som formar deras verklighet är ett faktum som
  präglats av och i fikarummens agendor.

  I demokratisk ordning har vi beslutat att frångå utkrävande
  av ansvar i tjänstemannaledet. Delegation är verksamhet
  i drift. Umeå har via sina chefer rådighet som överstiger den
  sociala nämnd som ytterst står som ansvarig.

  Politiken sitter med närmast som åhörare endast när behov
  av nödvändigt signum krävs. Att vi nu möter politiker som
  ser nytta i uppslutning bakom tjänstemannakåren är en fråga
  som ytterst handlar om ställningstaganden i typen ”sitt still i
  båten”, så går det över!

  Vi bestämmer, är budskapet som åter och återigen låter sig
  höras. Signaturen Brorson har i detalj förklarat regelverket i
  alla dess delar. I ett tillägg kan konstateras att regelverk göre
  sig inte besvär i Umeå kommun.

  I ett av många fall kan nämnas 62 tillfällen över en tidsperiod
  om tio år, i begäran om utfående av fattade beslut resulterat
  i ingenting annat än obstruktionens tystnad. Kontinuerliga
  tillsynsärenden som endast genererat uppgiven kritik saknar
  givetvis nytta när obstruktionen är så total.

  Spillan av tid i situation med tidsnöd är ytterst kontraproduktivt
  för samtliga inblandade. Därav kommer förklaringen i nämnds
  strategier. Uttryck som ”vi bestämmer” får så sin allra yttersta
  konsekvens.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.