Det folkliga deltagandet i myndighetsutövningen måste stärkas – inte raderas ut som Hanna Lundin Jernberg och liberal ungdom vill

 

Ingress
Hanna Lundin Jernberg vill, tillsammans med Liberalernas ungdomsförbund i Västerbotten, att tjänstemännen ensamma ska få sköta myndighetsutövningen i Sverige – utan inblandning från politiker (VK, papper, 10 nov). Istället vill de att STATEN ska utöva insyn. Detta är en föga ”liberal” ståndpunkt. Men låt oss inte rusa händelserna (eller analysen) i förväg. Låt oss ta detta steg för steg.

 

Steg 1
Förslaget från denna ”liberala” fraktion innebär ett mycket långtgående angrepp på dagens ordning. Jag undrar om HLJ och ungliberalerna förstår hur långtgående konsekvenser som deras fraktions ståndpunkt skulle få om den förverkligas. Det är min avsikt att förklara dessa konsekvenser. Men främst att lägga fram ett mer folkligt, för att inte säga liberalt, alternativ.

Låt oss börja med att konstatera att det inte endast är inom Individ- och familjenämnden, i Umeå, som politiker sysslar med myndighetsutövning. Även politikerna inom Sveriges äldrenämnder sysslar med myndighetsutövning. Men även landets alla domstolar sysslar med myndighetsutövning. Det finns politiskt valda nämndemän i Sveriges alla a) tingsrätter, b) hovrätter, c) förvaltningsrätter och d) kammarrätter.

Jag är tveksam till om den ”liberala” fraktionen runt Hanna Lundin Jernberg har förstått poängen med politikernas deltagande i myndighetsutövningen.

 

Steg 2
Det folkliga inslaget i myndighetsutövningen måste förstärkas – inte avskaffas. Naturligtvis är det svårt att syssla med myndighetsutövning. Det är svårt att besluta om umgängesbegränsningar för föräldrar via LVU. Det är svårt att besluta om tvångsvård av missbrukare via LVM.

Men det kan, naturligtvis, vara ännu mycket svårare att syssla med myndighetsutövning genom döma mördare, våldtäktsmän och gängkriminella (som ibland både sysslar med knarkaffärer och ekonomisk brottslighet). Det är detta som politiskt valda nämndemän regelbundet gör. Svårigheten i all myndighetsutövning ligger inte endast i behovet av (eller bristen på) kunskap. Svårigheten handlar även om behovet av (eller bristen på) mod.

Ska den folkliga traditionen bort vad gäller deltagande i, och insyn i och kontroll över, socialtjänsten måste de naturligtvis även bort inom domstolarna. Detta då domstolarnas verksamhet är ännu svårare. Så blir logiken av HLJ-fraktionens ”liberala” tänkande.

 

Steg 3
Som jag förstår det är tanken att politikerna ska bidra med två saker när det gäller myndighetsutövningen: de ska bidra med livserfarenhet och därmed med en insikt om proportioner, de ska även bidra genom att utöva nödvändig insyn i och kontroll av myndigheternas verksamhet. Denna delaktighet i, och insyn i och kontroll över, myndigheterna och deras verksamhet måste varje folk ha.

Det finns brister i dagens system.
Men dessa brister ”avhjälps” inte genom att ”vi” helt avskaffar politikernas roll när det gäller myndighetsutövningen – genom att ”vi” raderar ut traditionen av folkligt deltagande, insyn och kontroll helt och hållet (som HLJ-fraktionen vill). Ska dagens problemen avhjälpas måste istället det folkliga inflytandet förstärkas (som Arbetarpartiet vill)!

 

Steg 4
USA och Sverige – samma misstro mot ”de professionella”. Låt oss studera USA. Detta land brukar ofta utgöra en förebild för liberaler (dock ej för HLJ-fraktionen). USA innehåller viktiga folkliga inslag även när det gäller ”tung” myndighetsutövning som kan, och borde, tjäna som en inspiration även för socialister (till vilka jag hör) som ser med största misstänksamhet och motvilja på den utvidgning av statens befogenheter som äger rum idag.

Dessa folkliga inslag i USA:s myndighetsutövning borde även utgöra en inspiration för liberaler.

I USA har de ett jurysystem. Genom jurysystemet är det allmänheten/folket som avgör om någon är skyldig eller oskyldig – då domstolar krävs – i brottmål. Detta gäller även när det handlar om mord, våldtäkter, rån, kidnappning, knarklangning och annan grov brottslighet. I Sverige har vi politiskt utsedda nämndemän i domstolar och i vissa politiska nämnder. Här är tanken att allmänheten/folket ska representeras av politikerna. Det gemensamma i USA och Sverige är tanken att myndigheterna inte själva ska tillåtas hantera de frågor som kräver myndighetsutövning. Varken i USA eller Sverige förutsätts att myndigheterna är ofelbara – därför de olika systemen med folkligt deltagande i, och insyn och kontroll över, myndighetsutövningen. Detta är i grunden mycket sunt.

I både USA och i Sverige är alltså tanken den att allmänheten dels ska utgöra en del av själva myndighetsutövningen, dels ska ha insyn i och kontroll över hur myndighetsutövning sköts. I båda länderna har lagstiftarna velat ha en motvikt till den kollegialitet som riskerar att skapas mellan jurister inom domstolsväsendet  – åklagare, advokater och domare.

Samma risk för kollegialitet finns naturligtvis även inom socialtjänsten. I Umeå och i hela Sverige. Men HLJ-fraktionen är uppenbarligen blind för denna, mer eller mindre oundvikliga, kollegialitet bland ”de professionella”. De vill, liksom i förbifarten, ersätta behovet av folklig delaktighet, insyn och kontroll – när det gäller socialtjänstens myndighetsutövning – med ”Staten”. HLJ-fraktionen kan med fördel kallas för ”statsliberaler”. Och det som gäller för socialtjänsten måste även gälla för domstolarna. Logiken i HLJ-fraktionens tänkande att det folkliga deltagandet måste bort även i dessa – med väldigt långt gående konsekvenser.

 

Steg 5
Var finns huvudproblemen med myndighetsutövningen inom socialtjänsten?
Två avgörande problem när det gäller myndighetsutövning inom socialtjänsten handlar om att 1) socialsekreterarna och deras chefer saknar utbildning för att göra rättssäkra utredningar, 2) de saknar även resurser i form av tid och pengar för att göra rättssäkra utredningar.

Men detta var ursprungligen varken socialsekreterarnas eller deras chefers ”fel”.

Vi måste arbeta tillsammans för (minst) två saker när det gäller socialtjänsten:
a) för att ämnet ”rättssäker utredningsmetodik” ska ingå i socionomutbildningen och, som en följd därav, för att socialtjänstens personal ska erbjudas betald vidareutbildning i samma ämne,
b) för ökade resurser till socialtjänsten i form av tid och pengar.

Men om socialtjänstens chefer vägrar acceptera brister i sin verksamhet – om de går till angrepp mot alla kritiker och mot alla utifrån kommande utrednings- och förändringsförslag – då omvandlar de sig själva till en del av problemet. Detsamma gäller för socialpolitiker som Hanna Lundin Jernberg.

 

Steg 6
Hanna Lundin Jernberg-fraktionen gör den existerande socialtjänsten till norm. Denna fraktion ser inte problemen med dagens rättsosäkra utredningar och bristande resurser. Eller problemet med ett minskande förtroende för socialtjänsten inom stora delar av samhället. I HLJ-fraktionen verkar se socialtjänstens chefer, och dagens utredningsmetodik, som ofelbara. Det är därför som HLJ-fraktionen föreslår att utesluta dagens politiker från myndighetsutövningen och istället vill ersätta det folkliga deltagandet med Staten.

Återigen: Deras attityd skulle inte endast drabba socialtjänsten. Skulle deras attityd slå igenom skulle det folkliga deltagandet även raderas ut från domstolsväsendet. Myndighetskulturen skulle tillåtas ”sluta sig” i alla sammanhang.  Bevara oss för stats-liberalerna!

 

Steg 7
Viktiga myndighetsutövare borde ställa upp i val – för ökat folkligt inflytande. Även Arbetarpartiet anser att det finns brister i dagens folkliga deltagande, insyn och kontroll när det gäller myndighetsutövning. Men vi vill öka det folkliga inslaget – inte radera ut det genom att ersätta det med Staten. Hur då?

I USA tvingas både de mest ledande åklagarna samt domare att ställa upp i val!

Ja, det är sant. Folk kan alltså rösta bort de viktigaste representanterna inom rättssystemet: åklagare och domare. Detsamma gäller även för chefen för vad som i Sverige skulle kallas för ordningspolisen – sheriffen. Många av de mest ledande åklagarna, domarna och polischeferna måste alltså först förklara för väljarna varför de förtjänar sitt jobb och sedan – inför nästa val – varför de förtjänar att omväljas.  Klarar de inte detta blir de varken valda eller omvalda. Skälet till denna ordning är bland annat att dessa tjänstemän anses bestämma i så viktiga frågor. De bestämmer nämligen ofta över liv och död.

Dessa myndighetsutövande politiker-tjänstemän kan kandidera till sitt jobb under något politiskt partis ”färg”. Men ofta kandiderar de till sitt jobb som ”oberoende”. Och detta kanske skulle vara det allra bästa.

 

Steg 8
Arbetarpartiet arbetar för att införa ett system som är inspirerat av det amerikanska när det gäller viktiga myndighetsutövare inom både stat och kommun. Vi arbetar för ett system där exempelvis två-tre (helst partipolitiskt ”oberoende”) personer skulle kandidera till jobbet som socialchef eller socialdirektör i kommunerna. Naturligtvis även i Umeå.

 

Steg 9
Socialdirektören borde tvingas ställa upp i val – och till omval.
Vad skulle ett sådant system innebära? Skulle exempelvis en socialdirektör som tvingades svara inför umeborna i samband med valen bli mer noggrann när det gäller rättssäkra utredningar och när det gäller vidareutbildning av sin personal i utredningsmetodik? Eller skulle socialdirektören kunna vidmakthålla attityden av ofelbarhet? Var och en förstår naturligtvis svaret.

En socialdirektör som tvingas ställa upp i val, och till omval, skulle absolut inte kunna upprätthålla skenet av ofelbarhet. Kravet på att möta väljarna skulle tvinga alla som kandiderar till jobbet som socialdirektör att prioritera frågan om rättssäkerhet – om detta var en av de svaga punkterna i socialtjänstens verksamhet.

 

Steg 10
Ska även den minst kunniga kunna ställa upp i valet till socialdirektör? Det är en möjlighet. Men vem skulle rösta på den minst kunnige? Själv anser jag dock att det vore bättre om det i förväg slogs fast en miniminivå när det gäller de kunskaper som skulle krävas för att någon ska kunna ställa upp i val till positionen som socialdirektör. Kommunfullmäktige skulle exempelvis kunna besluta att en socialdirektör i Umeå ska ha:
a) socionomutbildning,
b) med vidareutbildning vad gäller rättssäkra utredningar,
c) tio års erfarenhet av arbete inom socialtjänst eller med socialtjänst jämförbart arbete.

Sedan kan endast de som har dessa meriter ställa upp i valet.

 

Avslutning
Det är denna politiska attityd av ökat folkligt deltagande i, och inflytande och kontroll över, myndighetsutövningen som jag ställer mot Hanna Lundin Jernberg-fraktionens strävan att radera ut det folkliga deltagandet i, samt inflytande och kontroll över, myndighetsutövningen i Sverige.

Nej till HLJ-fraktionens stats-liberalism.

21 kommentarer

 1. Tomas

  Ett synnerligen oliberalt förslag från HLJ ”med vänner”.
  Om vi släpper den folkliga insynen och kontrollen över myndigheter kommer dessa att bli monster som lever sitt eget liv. Ytterligare ett steg mot en mer auktoritär stat.

 2. Karin

  Vivianne Dannelöv saknar formell kompetens för sin tjänst. Är det lika illa ställt med socialdirektör Karolina Lundqvist? Vilka anställer för dessa tjänster? Umeå har ett överflöd av utbildade personer så jag förstår inte hur outbildad fått tjänsten ? Det är betydligt lättare att kontrollera en person som inte har kunskap att sätta emot och det kanske är viljan hos dem som anställt?
  HLJ förstår nog inte hur systemet är uppbyggt och ser bara till egen sak, att nu är hon minsann kränkt och vill lämna sandlådan bara därför.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Karin 19/11-23
   Jag tror du har rätt då du skriver: ”HLJ förstår nog inte hur systemet är uppbyggt och ser bara till egen sak, att nu är hon minsann kränkt och vill lämna sandlådan bara därför”.

 3. En tacksam person

  Vi är många flera precis som du är ”tveksam till om den ”liberala” fraktionen runt HLJ har förstått poängen med politikernas deltagande i myndighetsutövningen”. Jag tycker att ditt inlägg var bra skrivet och kan inte mer än hålla med dig.
  Jag gillar ditt förslag på problemet!

  • Jan Sjöström

   Hej Pia!

   Nej, kritiken är inte ny. Den har funnits med i alla delar,
   under århundrande. Exempelvis – barnhemsbarnen
   och deras fruktansvärda öden.

   Även det ett resultat av ”enväldet” i Svensk kommunal
   social funktion. (Fri tolkningsrätt)

   Att via en lagtext hantera den för individen existensiella
   omständigheten, kräver garantier i oberoendets alla
   delar. Likhet inför lag får aldrig någonsin riskeras.

   Umeå kommuns beslutsfunktionärer är ofta ett resultat
   av långvarigt maktinnehav. En stelnad organisation blir
   således vana att styra via koncensus, den egna.

   Att erhålla kritik är obekvämt. Kaffebords kaptenerna är
   inte förtjusta i ifrågasättande tillmälen. Därav obstruerar
   felens ursprung. Allt i enlighet med Svenskt regelverk.

   Reducerandet av ansvar i tjänst – såldes ut i skäl tagna
   ur upplevd orimlighet i att göras ansvarig för egna fel!

   Tjänstepersoner blir nu betraktade som ofelbara tjänare
   i folket(s) alla nyttor. En omständighet som ger vår (s)
   anarki den luft nuvarande o ordning garanterar.

   Arbetarpartiets tankar i och omkring en lösning i sak,
   är i sig en väg fram, dock kommer omformning av hela
   vårt demokratiska system att krävas. Frågan blir om
   inte en bättre väg är att återigen kraftfullt sanktionera
   dagens alla oegentligheter.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Bamsepojken 19/11-23
   Är det Umeå kommun som beskriver kraven på en socialdirektör på det sätt som du citerar, eller är det någon annan kommun.

 4. Bamsepojken

  Både VD&KL har INTE formell kompetens för deras roller! som jag påpekat tidigare och efterfrågat:
  Hur får/förtjänar man titeln SOCIALDIREKTÖR??? Kanske min CV är mera lämpad för uppdraget
  ca 70000:- kr i månaden och så här beskriver en kommun tjänsten:Bör vara kommunikativ ledare-strategisk-i samverkan se möjligheter-arbetar tillitsbaserat -bidrar till gott samarbetsklimat såväl internt & externt! Grunden är : Akademisk utbildning+flerårigt chef&ledarerfarenhet van att leda genom andra-tidigare erfarenhet inom soc är ett krav liksom god kunskap om aktuell lagstiftning-offentlig sektor-förståelse för politiska/demokratiska processer-skapar gott samarbete i verksamheten och arbetstagarorg. samt är van att hantera media och sist men INTE minst- VILL FÖRBÄTTRA VARDAGEN-FRAMTIDEN OCH LIVSKVALITEN FÖR VÅRA MEDBORGARE!

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Bamsepojken 19/11-23
   Är det Umeå kommun som beskriver kraven på en socialdirektör på det sätt som du citerar, eller är det någon annan kommun.

 5. Jonsson

  Har behovet ökat kraftigt avseende stöd till barn och unga i Umeå kommun?
  Hur tillför man mer tid för att nå rättssäkra utredningar?
  Det är oundvikligt att politiker medverkar, men varför inte även jurister (även om det blir dyrt).
  Jag är inte särskilt positiv till att omplaceringar av minderåriga görs i privat regi. Det låter gammaldags. Jag hoppas att externa psykologer finns att tillgå för regelbundna samtal och hembesök.
  Det framgår inte vilka utbildningar de två omnämnda kritiserade cheferna har. Vilka akademiska meriter vore önskvärt, då socionomprogrammet verkar bristfälligt?
  Gissar att medlen styr socialtjänsten, inte målen.
  Liberalerna vill antagligen spara pengar.

  • Jan Sjöström

   Hej!

   Svaren på dina frågor behöver ses i ett historiskt färgat
   perspektiv. (Genus är största förklaringsmodell).

   I Svensk offentlig förvaltning har egen agenda frodats ur
   perspektivet – inget formellt eget ansvar. En påföljd av
   ”antal år” efter borttagandet av det samma.

   Socionomutbildning är i huvudsak baserat i känslostyrda
   omständigheter. Utredningar i enlighet lagtext blir således
   sekundär. Att utreda utifrån skriven regel – ex BBIC, är i
   sig en åtgärd som kräver skyndsamhet. Max tid för hela
   åtgärden är normalt 4 månader.

   Av b l a detta skäl avstås ofta en lagstadgad utredning. I
   saken hör att en grannlaga utredning kräver respekt för
   en likhet inför lag och inte bara ett genus. Att avstå ett
   formellt beslut i bistånd blir då en upplevd nödvändighet.

   En besvärande omständighet enär överprövning riskeras.

   En prövning som inte utfaller i nämndens intresse är då
   endast kontraproduktiv.

   Aktuella chefer skall – är formellt utbildade i förvaltningsrätt
   förutom sedvanlig familjerätt. (En kompetensnivå som
   rimligtvis fortfarande gäller samtliga formaliserande
   utbildningar) Eller?

   Uppenbart finns organisationer där annan, mer adekvat
   nytta ser dagens ljus. (Läs: Politisk lokal Värdegrund)

   Psykolog eller terapeutisk resurs av annat slag existerar
   inte. Det förutsätts att en utsatt individ tar egen kontakt
   med ”regionens omfattande” resurser. En omöjlighet…

   Nej, medel styr sällan eller aldrig i socialtjänst. Aktuella
   fel har avsändare endast i tillåtandet av icke lagbunden
   egen eller lokal agenda. Brist i kompetens får aldrig ges
   ursäkt i offentlig verksamhet.

   Att göra fel betyder omfattande omtag. Risken för onödigt
   lidande ”för alla inblandade” är till detta empiriskt faktum.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på Jonssons kommentar 20/11-23
   Behovet har ökat kraftigt när det gäller behovet av stöd till barn och unga. Detta ligger inom socialtjänstens verksamhetsområde. Idag (27 nov) begär IFN 80 miljoner mer av Umeå kommunfullmäktige, totalt sett. IFN vill använda 40 miljoner av denna summa för att finansiera nya EU-regler för dygnsvilja och 40 miljoner till ökade placeringar av ”barn och unga”. Jag vet inte HUR stor del av detta som kommer att bevilja? Men en sak är klart: behovet av stöd till barn och unga ökar.

 6. Nathalie

  Det blir fler och fler medborgare som drabbas av Socialtjänstens Rättsosäkra utredningar. Den stora ökningen av orosanmälningar gör att fler och fler drabbas av Socialtjänstens inkompetens. Hur länge till kan politiker påstå att kritik mot socialtjänsten är desinformation? Det finns många facebookgrupper med ständigt ökande medlemmar som talar om ett rättsövergrepp mot familjer både i Umeå och i resten av Sverige. Det gäller INTE bara invandrare som vissa försöker få det till. Att bortförklara befogad kritik från medborgare som desinformation är inte demokratiskt. Hanna Lundin Jernberg har inte förstått sin roll i myndighetsutövningen och borde genast lämna sitt uppdrag. Hon borde också fundera på om Liberalism verkligen är den ideologi som står henne närmast.

 7. Jonsson

  Sverige omhändertar flest barn per capita. Förvaltningsrätten dömer till över 90% enligt Socialtjänstens utredningar. Enligt paneldebatt i SvT idag, med bland andra Stina Oscarson.
  Rätt folk på rätt plats borde vara självklart? Lekmannajuryer i Förvaltningsrätt har sina svagheter. Vad säger forskning på området?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.