Barn måste få kosta

Av , , Bli först att kommentera 7

Rubriken i dagens västerbottens kuriren borde vara rubrik varje dag när politikerna diskuterar framtiden.

 

barn

Bli först att kommentera

Vi parkerar och flytt oss int’!

Av , , 2 kommentarer 15

Idag har Individ- och familjenämnden beslutat att ställa sig bakom Socialdemokraternas förslag att gå in med extra resurser till IFO barn och unga. Vi är nu helt överens i nämnden att en gång för alla ska problemet lösas med handläggningstiderna i ärenden rörande barn. Ingen barnavårdsutredning ska pågå längre än lagkravet på 120 dagar. Punkt.

Den viktigaste anledningen till att utredningstiderna inte klaras är den höga rotationen på personal. Under 2014 slutade nästan hälften av personalen på IFO Ungas specialistavdelning, många på grund av en orimlig arbetsbelastning. Nyexaminerade socionomer anställs och kastas rakt in i de svåraste ärendena utan tillräckligt stöd vilket gör att många slutar. En ohållbar situation för den enhet som har kommunens viktigaste arbete.

Nu är det slut med det. Nämnden går in med nya resurser för att bryta den onda cirkeln. Fyra nya tjänster tillskapas vilket mostsvarar över 10% i personalförstärkning för att bygga upp en stödstruktur av erfarna handläggare som ska fungera som handledare. Nämnden kommer att noga följa upp denna satsning och hålla i tills vi får effekt. Vi har parkerat och flyttar oss inte förrän detta är löst.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

2 kommentarer

Sverigedemokraterna förvanskar

Av , , 2 kommentarer 12

Sitter på Kommunfullmäktige och har just sett Sverigedemokraterna ställa sin första enkla fråga till kommunalrådet Hans Lindberg. Petter Nilsson(sd) frågar först kommunalrådet Hans Lindberg(s) om varför kommunen låter 35 romer bo i lägenheter utifrån vad han läst i en tidningssartikel. Hans Lindberg svarar då att det inte stämmer utan att det är civilsamhället som ordnar boende åt romerna bla i en kyrka. Nilsson(sd) kontrar då med att han läst en uppsats och att 10 barn vräkts och vi kan inte ställa behov mot behov.

Detta är emellertid inte sant. Kanske trodde Nilsson(sd) att detta skulle gå obemärkt förbi men undertecknad och Hans Lindberg har koll på siffrorna. Sanningen är ju att inga barn vräktes i Umeå under 2014. Däremot förekommer det ibland att siffran skulle vara 3 och det beror på att en förälder som hade umgängesrätt avhystes men inga barn vräktes från sitt hem.

Jag konfronterar därför Nilsson och undrar vart han fått siffran ifrån. Nilsson svarar, vilket i och för sig hedrar honom, men säger att han läst den i en uppsats från 2008(!). Det är obehagligt hur Sverigedemokraterna ställer behov mot behov med siffror som passar sin främlingsfientliga argumentation. Detta är inte bra och det är viktigt att Sverigedemokraterna förstår att deras förvillande argumentation kommer att granskas.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

2 kommentarer

Strunta i barn kostar

Av , , Bli först att kommentera 4

För första gången finns det nu nya forskningsresultat som visar den konkreta kostnaden för vad som händer när samhället fallerar i att satsa på barn och ungdomars hälsa. Tidigare har beräkningar och uppskattningar använts för att beskriva kostnader men i studien ”Barnavårdskarriärer…”(Nygren et al 2015) från Umeå universitet används verkliga fallbeskrivningar av unga på glid för att få reda på verklig kostnad. Urvalet är 20 unga som forskarna följt och studerat via omfattande dokumentation hur samhällets insatser sett ut, när risktecken visats upp och när någon reagerat.

Man konstaterar att det finns en tendens att riskfaktorer dyker upp tidigt men att samhällets insatser till barn dröjer. Det ställer frågan om resurserna använts på rätt sätt och om barn i Sverige idag verkligen får det stöd man har rätt till tidigt för att slippa hamna i ohälsa i sitt framtida liv. Forskarna kan se att kostnaderna för varje enskild varierar från i fall till fall från ett par hundratusen upp till mångmiljonbelopp. Placeringar kostar men mycket resurser läggs också på utredningar och möten. Att göra fel kostar enorma pengar.

Vi är skyldiga att se till att barnen får hjälp i tid och att insatser sätts in så fort vi märker att något är fel. Det ska inte vara en väntan och inte heller ska fel hjälp ges. I Umeå kommun pågår just nu ett arbete där socialtjänsten tar ”armkrok” med skolan och möter den unge gemensamt med en bred arsenal av kompetens och åtgärder för att undvika att saker hamnar fel och öka samordningen. Det är rätt utveckling och kommunens personal gör ett strålande jobb i att vi ska bli bättre.

Men socialtjänst och skola behöver också smörjmedel för sitt utvecklingsarbete. Jag tycker det är dags att börja diskutera en återskapad form av social investeringsfond. En fond där skola och socialtjänst kan söka pengar åt för att utveckla nya typer arbetssätt med tidiga insatser som det annars inte finns ekonomiskt utrymme till. Den kan börja i blygsam skala på ett par miljoner som ligger fast varje år, säg 5 mkr(inte 120 mkr som den fond som tillsattes 2010) med tydliga direktiv och uppföljningskrav. På så sätt kan vi snabbare bli ännu bättre på att möta barn och ungdomar, minska mänskligt lidande och tjäna stora summor till kommunen.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Stäm i deltidsbäcken

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag går socialdemokraterna i Umeå kommun ut och markerar en tydlig uppskärpning av arbetet kring att skapa heltider. Sedan tidigare har heltidsarbete varit norm i kommunen men det har varit svårt att åstadkomma heltider då inflödet av deltider hela tiden fortsätter. Det behövs därför skärpta politiska direktiv så att deltider ”paketeras” till heltider innan de utannoseras.

Detta kommer nu lagom till att den socialdemokratiskt styrda majoriteten i Sveriges Kommuner- och Landsting(SKL) aviserat att rätten till heltid ska skrivas in i kollektivavtalet med de fackliga organisationerna. Det kommer i Umeå händanefter inte vara möjligt att utannonsera på deltid utan att det sanktionerats eller att Personalutskottet granskat detta. Christer lindvall, ordförande i personalutskottet, har full uppbackning av det socialdemokratiska partiet att genomdriva denna hållning.

Det som dock blir viktigt är att detta följs av en analys av vilka effekter det blir på arbetsmiljön. Tar man äldreomsorgen exempelvis så arbetar bara 43% heltid, men många har höga sysselsättningsgrader och att skapa fler heltider kan innebära tuffa villkor med mer helgtjänstgöring exempelvis. Det är därför viktigt när Personalutskottet agerar att vi också inte tillåter arbetsvillkor som blir omöjliga att jobba under.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden
Ledamot Personalutskottet

 

Bli först att kommentera

Gjut en platta för arbetsmiljö

Av , , 1 kommentar 10

Arbetsmiljön i Umeå kommun ser idag väldigt olika ut beroende på vilken arbetsplats du har. Det finns yrken och arbetsplatser som har en väldigt tung och slitsam arbetsmiljö medan andra yrken har det betydligt bättre. Det är naturligtvis inte bra att förutsättningarna ser så olika ut och att arbetsplatsen för vissa är en friskhetsfaktor och för andra en risk för ohälsa.

Alla medarbetare i Umeå kommun har rätt att ha en god arbetsmiljö – det säger även lagen och hur åstadkommer vi det? Traditionellt har vi i kommunen jobbat med riktade insatser och krävt av varje nämnd att prioritera arbetsmiljön på arbetsplatser som har problem. Men den ekvationen har aldrig tagit hänsyn till nämndernas olika ekonomiska förutsättningar och fungerat dåligt. Det är väldigt svårt för exempelvis äldrenämnden att stärka upp arbetsmiljön för hemtjänsten då man saknar resurserna för det.

Jag skulle vilja att Umeå kommun la fast en platta för vad som ingår i en god arbetsmiljö. Det måste till en likvärdighet bland kommunens anställda i förutsättningar och det kan inte krävas av nämnderna utan redan i kommunens budgetarbete måste gjutas en platta för arbetsmiljö. I tjänstemannaunderlagen till budgetberedningen bör finnas ett fördelningsförslag som fastslår en fördelning av resurser så att alla har samma arbetsmiljö, precis som görs kring löner och lönereserv, så att den politiska värderingen av budgeten handlar om verksamhetens övriga kvalitet, utan att medarbetares arbetsmiljö läggs i potten.

Man kan jämföra hur kommunen kommit långt i att systematisera lönearbetet. Där är reglerat mellan vilka spann olika löner ska ligga och man vidtar åtgärder när snedsitsar uppkommer. Något liknande finns inte kring arbetsmiljö och politiken skulle ta banbrytande steg inte minst mot villkoren i kvinnodominerade yrken om angreppssättet blev mer systematiskt redan i budgetarbetet.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

1 kommentar

Ett steg i taget…

Av , , 2 kommentarer 12

Det är bra att det nu blir en stor politisk diskussion om handläggningstiderna för barnutredningar inom individ- och familjeomsorgen. Överskridandet av handläggningstiderna på 120 dagar är oerhört allvarligt och har pågått i många år. Mycket har gjorts men det räcker inte. Idagsläget överskrids 18% av utredningarna och den siffran ska vara noll.

Jag har ägnat mycket tid sedan mitt tillträde i december åt studiebesök och möte med medarbetare ute i organisationen. Bilden är samstämig, det har varit för mycket omorganisationer och det man nu eftersöker är lugn och ro. Att därför lägga en pålaga på IFO Barn & unga att lösa detta inom ram är fullständigt orealistiskt och skulle bara utlösa ytterligare turbulens. Det behövs därför att nämnden lägger dit de extra resurser som krävs över en begränsad eller längre tid och hålla i.

Jag är 100% övertygad om att det största problemet kring utredningstiderna är att IFO aldrig hinner få stabila arbetsgrupper. En stor del av personalen slutar varje år pga de oacceptabla arbetsförhållandena och nyexaminerade socionomer måste rekryteras och kastas rakt ut i tuffa barnutredningar. Det kostar 2-2,5 miljoner för varje handläggare som slutar i kostnader. Handläggarna behöver därför få mer stöd för att orka med detta så vi kan bryta den onda cirkeln med personal som slutar och utredningar som drar ut på tiden. Det som behövs nu är att skapa en stödstruktur kring handläggarna så man får arbetsro och stabilitet. Vi ska ge IFo Barn & Unga de resurser som man inte kan lösa själv och sen ska nämnden vara tydlig i att hålla i detta.

Jag har fått synpunkter kring om utredningstiderna verkligen är det viktigaste, är det inte viktigt vilket stöd barnen får sen? Jo det är viktigt, men ska vi skapa stabilitet inom IFO måste vi ta en sak i taget och stabilisera innan vi tittar vidare. Nu tar vi det här först.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

2 kommentarer

Satsning på barn och unga

Av , , 3 kommentarer 13

Pressmeddelande 2015-02-09

Socialdemokraterna föreslår nu en satsning på extra resurser till handläggarna för Individ- och familjeomsorgen. Socialdemokraterna vill tillskapa resurser till särskilda handledartjänster till personalen som arbetar med barnutredningar. Bakgrunden är Individ- och familjeomsorgens svårighet att klara handläggningstiderna på högst 120 dagar för en barnutredning. Under sommaren 2014 räknades att 31% av utredningarna inte färdigställdes i tid. Den siffran är nu nere på 18% då 66 av 358 utredningar överskridit 120 dagar. Men det finns inget utrymme alls för försenade utredningar anser Socialdemokraterna.

-        Det är helt oacceptabelt att barn som far illa inte får sina behov utredda i tid. Vi har därför krävt att förvaltningen helt enkelt får ta fram extra personella resurser för att stötta handläggarna säger Andreas Lundgren(s), Individ- och familjenämnden.

Bakgrunden till svårigheterna är en kraftig ökning av antalet anmälningar. Under 2014 ökade antalet anmälningar om barn som far illa till 1928 stycken, en ökning med över 30% på ett år. Utvecklingen med att utredningar inte hinns avslutas i tid ser likadan ut över landet men i Umeå är Socialdemokraterna beslutsamma att få stopp på detta.

-        Personalen arbetar under väldigt hög press. Det leder till att många väljer att söka sig från att arbeta med barnutredningar. In kommer nyexaminerade socionomer och kastas rakt in i de svåraste ärendena som rör barn som far illa. Vi kommer inte tillåta detta fortsätta utan agera, kommenterar Andreas Lundgren(s), ordförande i Individ- och familjenämnden.

På Individ- och familjenämndens arbetsutskott under onsdagen kommer ärendet upp. Totalt föreslås resurser till två handledartjänster omprioriteras till IFO Barn & Unga och Socialdemokraterna utgår från att förslaget kommer att gå igenom.

-        Detta borde vara ett förslag som samtliga partier kan ställa upp på. Vi räknar med fullt stöd i nämnden för denna omprioritering avslutar Andreas Lundgren(s).

 

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

3 kommentarer

Vräkningar av barn

Av , , Bli först att kommentera 10

Västerbottens kuriren gör idag en granskning av vräkningar av barnfamiljer i Västerbotten under 2014. Den tidigare socialnämnden, och nuvarande Inivid- och familjenämnd som övertagit ansvaret för ifo-verksamheten efter valet, ser detta som en prioriterad fråga. Politiken har varit tydlig med att barn inte ska vräkas och kommunens personal arbetar på ett bra sätt efter denna instruktion med stöd till den enskilda familjen. Kommunfullmäktige har vidare antagit detta som sin riktlinje vilket visar den tyngd kommunen lägger i att detta ska fungera.

Sen är det så att det finns omständigheter som komplicerar detta arbete och visionen om noll vräkta barn. Det kan handla om störningar där hyreslagen träder in eller omständigheter där kommunen inte har full vetskap om hela förloppet. Det är dock viktigt att veta att i Umeå kommun skedde inga vräkningar av barn under 2014 där barn ställdes på bar backe utan ett hem.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Fokus på jämställdhet!

Av , , Bli först att kommentera 8

Individ- och familjenämnden beslutade den 28 januari att inrätta en särskild beredning för jämställdhet och HBTQ-frågor. Detta gjorde nämnden till den första politiska instans inom Umeå kommun att lyfta jämställdhet men även HBTQ-frågor i fördjupad form.

Det är ingen slump att vi valt denna modell. Umeå kommun har de senare åren genom olika projekt lyft blicken mot hur just politiken styr jämställdhetsarbetet och resultaten har varit uppenbara. I de nämnder där politiken valt att prioritera detta arbete så syns tydligt effekt i uppdragsplan och styrkort. När politiken abdikerar och ser frågorna som några i mängden så tappar man styrfart. Det är inget konstigt då både jämställdhet och HBTQ kräver långsiktigt attitydarbete för att vara framgångsrikt.

Socialdemokraterna var mot bakgrund av detta drivande i inrättandet av beredningsgruppen. Alliansen var emot och hänvisade att detta skulle kunna få vara en fråga för arbetsutskottet. Det är mot bakgrund av kommunens egna erfarenheter ett högst tveksamt motalternativ då kommunens egen erfarenhet visar vikten av att detta inte ska drunkna i den dagliga ärendehanteringen.

Nästa steg blir nu för den nya beredningsgruppen att formulera tydliga mått för hur nämnden ska styra sitt arbete samt lokalisera verksamheter av strategisk betydelse att fördjupa sig i. Tanken är att på sikt så ska det tydligt märkas för dig som medborgare att socialtjänsten blivit ännu bättre på bemötande och stöd.

 

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se