Etikett: kommunfullmäktige

Angående utförsäljningen av Bostadens hyresrätter

Av , , 2 kommentarer 43

I. Politiskt
Motståndet mot en utförsäljning av ”AB Bostaden i Umeås” hyresrätter har varit en bred förankrad ståndpunkt hos alla utom hos vissa av de borgerliga partierna i Umeå.

Nu har emellertid även Socialdemokraterna svängt i denna fråga. Det finns inga långsiktiga garantier för att inte den nya ägaren kommer att omvandla lägenheterna till bostadsrätter – efter valet 2018. Det parti som hårdast drivit kravet på utförsäljning av Bostadens hyresrätter har varit Moderaterna under Anders Ågren. Socialdemokraterna har argumenterat emot efter två linjer: dels den ideologiskt, dels den praktiska (Bostaden HAR de pengar som företaget behöver för att klara den planerade nybyggnationen). Det senare har även bland annat Centerpartiet hållit med om vid minst ett av de senare tillfällen då en utförsäljning har diskuterats i fullmäktige. Bostadens soliditet (eget kapital i förhållande till låneandelen) är varit mycket god. Detta innebär att Bostaden kan klara ett ökat behov av ökat nybyggande genom att ta större lån än tidigare – och ÄNDÅ ligga bra till soliditetsmässigt vid en jämförelse med riksgenomsnittet för kommunala hyresrättsföretag.

Det handlar inte om några större förändringar vad gäller den praktiska situationen. Det handlar främst om en ideologisk omsvängning från Socialdemokraternas sida – till en uppslutning bakom främst Moderaterna.

II. Brist på demokrati
I formfrågan gränsar detta till en kupp. a) Nästan alla partier har redovisat sina budgetförslag, b) på förra mötet med Umeå Kommunfullmäktige (i maj) diskuterades bostadsförsörjningsprogrammet. INGET sades då om denna utförsäljning. Men det hade självklart varit möjligt att informera fullmäktige om vad som var på gång vid detta tillfälle. c) Kommunstyrelsen är inkallad till ett extra möte i morgon måndagen den 12 juni för att behandla denna fråga (utförsäljningen). Detta är nödvändigt enligt lag för att snabbt kunna driva igenom utförsäljningen måndagen den 19 juni (i samband med budgetfullmäktige). men det finns inget som helst beslutsunderlag i sakfrågan i handlingarna till detta möte, d) tidpunkten är omsorgsfullt vald för att undvika en offentlig debatt – midsommarhelgen följer ju direkt efter, e) de partier som ligger bakom detta – Socialdemokraterna samt borgarpartierna – har givetvis känt till detta under en längre tid. Men de har medvetet valt att undanhållit övriga – i och utanför fullmäktige – information om denna djupgående ideologiska vindkantring mot en borgerlig, löntagarfientlig, politik.

Arbetarpartiet går emot utförsäljning och vill samarbeta med andra som tycker likadant.
AP har tidigare – precis som socialdemokraterna, MP samt (V) – alltid aktivt och skarpt motsatt oss alla borgerliga förslag om utförsäljning av ”allmännyttan”. För oss är det en självklarhet att stå fast vid vårt motstånd mot en utförsäljning. Vill vill samarbeta med andra partier och grupper – i och utanför fullmäktige – som vill bilda opinion för att stoppa denna utförsäljning.

Personalens möjlighet att påverka sin egen arbetssituation måste öka

Av , , Bli först att kommentera 19

På dagens kommunfullmäktige hade Peder Westerberg (L) ställt en viktig interpellation om den ökade sjukfrånvaron bland kommunens personal till personalutskottets ordförande Christer Lindvall (S). I interpellationen tog Westerberg bland annat upp om personalens möjlighet att påverka sin egen arbetssituation.

När vi har debatterat denna fråga tidigare har många stött sig på rapporter som understrukit just hur viktigt det är att personalen kan påverka sin egen arbetssituation. Möjligheten för personalen att påverka sin egen arbetssituation kan ge både en trivselökning, en produktionsökning och sänka sjukfrånvaron.

I sitt svar talade Christer Lindvall (S) talade mycket om chefernas roll och hänvisade till ett program för att minska sjukfrånvaron som skulle presenteras på fullmäktige i april. Det säger sig naturligtvis självt att en bra chef är bättre än en dålig chef. Och att en närvarande chef är bättre än en frånvarande. Men den stora frågan är hur en chef ska agera för att ta tillvara på personalens kunnande och möjligheter att påverka sin arbetssituation. Det finns inget område där personalen inte kan ha ett ord med i laget. Vi kan ta schemaläggningen som exempel. Ska det vara fyra- eller sexveckorsscheman? Hur tät ska helgtjänstgöringen vara?

Vi i Arbetarpartiet anser att frågan om hur personalinflytandet ska öka måste ha en egen rubrik i ett program för att minska sjukfrånvaron i Umeå kommun. Men Christer Lindvall ville inte svara på om kommunledningen ansåg att detta skulle finnas med eller ej. Jag anser att Lindvall är svaret skyldig.

Vardagsverksamheterna kommer i kläm då S och V fullföljer skrytprojekten

Av , , Bli först att kommentera 4

Det finns ett stort behov av att öka personaltätheten inom äldreomsorg och skola. I den budget som S och V lägger för 2014 uteblir dessa satsningar. Istället fullföljs linjen av att satsa på skrytprojekt. Skrytprojekt som dessutom inte är finansierade! Den totala kostnaden för att bygga kulturhuset ”Väven” på kajen beräknas öka från 700 miljoner kr till 910 miljoner kr (varav Umeå kommun står för hälften). Den årliga driftskostnaden för kulturhuset har i budgethandlingarna uppgivits vara 148 miljoner kronor – per år, varje år. I det ingår hyra och drift. För att täcka dessa kostnader ska Stadsbiblioteket och några andra verksamheter tvingas flytta in i det stora huset på kajen. Detta beräknas ge 50 miljoner kr. Hyran kommer att gå på 65 miljoner per helår (för 2014 blir det 32,5 miljoner). Utgifterna för detta skrytbygge är inte finansierade i den budget som S och V lägger.

Detsamma gäller för Äventyrsbadet på Mimerskolans fotbollsplan. Kostnaden för detta bygge ligger strax under 400 miljoner kr. Ansvariga tjänstemän uppger att den årliga driftskostnaden kommer att ligga på 25 miljoner kr mer än dagens badhus. I den budget som S och V har lagt är inte dessa 25 miljoner kr finansierade fullt ut.

Det är mycket som blir lidande på grund av detta. Satsningen på skrytbyggena sker bland annat på bekostnad av upprustning av gamla fastigheter, som exempelvis Sofiehemsskolan, Rödängsskolan och Tegs Centralskola.

Skrytprojekten prioriteras alltså före vardagsverksamheterna. Detta gäller i form av utebliven satsning på mer personal, bättre vikariesituation och ett avskaffande av de så illa omtyckta delade turerna. Men även i form av att det nödvändiga underhållet av äldre byggnader, som inhyser skolor, förskolor och äldreboenden, eftersätts. Detsamma kommer att gälla för gator, cykelstråk samt snöröjning.

I våras fick Vänsterpartiets gruppledare Tamara Spiric, och hennes vapendragare Lasse Jacobsson, närmast krupp då tjänstemännen i Umeå kommun presenterade de ekonomiska förutsättningarna för budgetarna för år 2014 och framöver. S och V hade nämligen lagt beslag på cirka 200 miljoner kr i en form av ”utspelspengar”. Ett av skälen till att Tamara Spiric smutskastade två kvinnliga chefstjänstemän var att dessa föreslagit att ”utspelspengarna” skulle användas inom den ordinarie verksamheten (skola, förskola, äldreomsorg). Men det som hindrar att 2014 års budget blir en total katastrof är att just detta tjänstemannaförslag omsätts i verkligheten. Som vanligt försöker Vänsterpartiet dölja sanningen. Dels berömmer man sig av att ha använt dessa 200 miljoner till ungdomsjobb, satsningar inom äldreomsorgen, m.m, dels berömmer man sig av att ha dämpat stålbadet genom att följa tjänstemannaförslaget och satsa pengarna inom just den ordinarie verksamheten. Men det går inte att använda samma pengar två gånger.

Denna budget är en seger för de kvinnliga tjänstemän som Tamara Spiric angrep så hårt i våras. Något som för övrigt ledde till att hon blev anmäld för kränkande särbehandling (Spiric hade påstått att de båda kvinnliga ekonomerna hade ”manipulerat” siffrorna i budgetunderlaget).

Varför det s.k ”stålbadet” mot kommunens verksamheter mildras år 2014 beror på att S och V skjuter problemen framför sig. Detta genom att använda engångsinkomster för just detta år. Ska Umeå kommuns vardagsverksamheter, såsom skola, barn- och äldreomsorg samt underhåll av gator och fastigheter, kunna upprätthållas måste det sparas någonstans. För oss är sparmålen självklara: kommunen måste göra allt för att dra sig ur kulturhuset på kajen; kommunen måste också låta bli att bygga äventyrsbadet mitt i centrala Umeå – detta både av ekonomiska och miljömässiga skäl. Som alla vet är luften i centrala Umeå farlig att andas. Ett äventyrsbad kommer att göra den än värre. Och vi får betala 400 miljoner kronor för nöjet.

Lennart Holmlunds återremiss räddade ofrivilligt motionen om att införa F6-skolor – men har Miljöpartiet övergett förslaget?

Av , , 1 kommentar 6

1. Jag och övriga i Arbetarpartiet beklagar djupt att föräldrar och personal samt eleverna i skolor som Brännland och Sörfors inte fick uppleva beslutet att omvandla deras F5-skolor till F6-skolor då Umeå kommunfullmäktige sammanträdde måndagen 17 juni. Vi beklagar även att andra berörda skolor, både de som finns idag och de som kommer att byggas i framtiden, inte kan dra nytta av ett beslut om att införa F6-skolor. De som är emot saknar riktiga argument. Argument som att reformen kostar pengar, och inte är finansierad, håller inte. Det handlar om väldigt små summor sett över en tioårsperiod. Och om man håller med om inriktningen i motionen kan man skriva så här: ” vi stödjer motionen – återkom i samband med budgeten så ska vi hjälpas åt att lösa kostnadsfråga. Men så skriver inte (S) och (V). Faktum är att de saknar riktiga argument för att gå emot denna reform.

2. Kampen för att driva igenom denna viktiga lokala skolreform måste fortsätta. Reformen går ut på att eleverna i grundskolan ska få gå kvar i samma skola de sex första åren. Idag får de endast gå i samma skola de fem första åren. Så är det exempelvis i Sörfors och Brännland. Tanken som vi i Arbetarpartiet stöder är att eleverna ska slippa flytta till en högstadieskola redan i sjätte klass och då byta lärare för att sedan, redan i sjuan, byta lärare en andra gång. Detta innebär nämligen en uppsättning lärare i femman, en andra i sexan och en tredje uppsättning lärare i sjuan. Detta är naturligtvis inte bra. Dessa nackdelar utgör ett av flera skäl till att vi i Arbetarpartiet stödjer FP-motionen om att införa F6-skolor i Umeå kommun.

3. Media har gett en felaktig bild av vad som hände på kommunfullmäktige måndagen den 17 juni. Verkligheten är mycket mer komplicerad. Och oroande. Enligt media skulle Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ha förlorat om det blivit en omröstning för eller emot Peter Sedlaceks (FP) motion att införa F6-skolor i Umeå kommun. Media för ut budskapet att motionen skulle ha vunnit med stöd av sammanlagt 33 röster (av fullmäktiges 65), från följande 6 partier: FP, M, C, KD samt Miljöpartiet och Arbetarpartiet. Men detta är HELT fel. Om det verkligen hade blivit en omröstning så hade motionen om att införa F6-skolor förlorat!

4. Skälet till att motionen från Peter Sedlacek (FP) skulle ha förlorat omröstningen beror på att en moderat och en miljöpartist var frånvarande – utan ersättare! Detta innebär att motionen, i bästa fall, hade kunnat få 31 röster. Men mot motionen hade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tillsammans kunnat ställa 32 röster. Detta innebär att OM det verkligen hade blivit en omröstning så skulle motionen om att införa F6-skolor ha blivit nedröstad. Föräldrar och lärare samt elever, bland annat i Sörfors och Brännland, hade fått vidkännas ett svidande nederlag. Nederlaget skulle ha berott på ett svek från Moderaterna och Miljöpartiet – som inte sett till att vara fulltaliga då denna viktiga fråga skulle avgöras.

Det verkligt ironiska i situationen är alltså detta: Lennart Holmlund, kommunalråd (S), räddade FP-motionen om att införa F6-skolor genom att föreslå en återremiss – vilket betydde att frågan inte avgjordes på fullmäktige den 17/6!

5. Men det förekom ytterligare konstigheter under mötet med fullmäktige som media inte verkar ha förstått – eller uppmärksammat. Då Lennart Holmlund föreslog återremiss, för att förhala frågan, röstade partierna i fullmäktige på följande sätt:

För återremissen:
S = 25, alla röstade för, vilket är naturligt om man vill förhala,
V = 7, alla röstade för, vilket är naturligt om man vill förhala,
M = 1, det är inte naturligt och väcker frågor,
C = 1, detta är inte naturligt och väcker frågor,
MP = 3, detta är inte alls naturligt och väcker stora frågor.

Mot återremissen:
M = 11, dessa röster är naturliga då M sagt sig stödja motionen,
FP = 5, dessa röster är naturliga då det är FP:s motion,
C = 2, dessa röster är naturliga då C sagt sig stödja motionen,
KD = 4, dessa röster är naturliga då KD sagt sig stödja motionen,
MP = 2, dessa röster är naturliga då MP sagt sig stödja motionen.
AP = 1, denna röst var naturlig eftersom AP stöder motionen.

Nedlagda röster:
C = 1, denna röst var konstig, eftersom partiet sagt sig stödja motionen.

6. Kommentarer:
Om omröstningen genomförts hade alltså motionen från Peter Sedlacek förlorat. Detta då en moderat och en miljöpartist var frånvarande. Men låt oss titta närmare på just Miljöpartiet. Tre av MP:s totalt sex ledamöter röstade tillsammans med Lennart Holmlund (S) och Tamara Spiric (V). Detta väcker frågan om MP håller på att dra tillbaka sitt stöd för motionen?

Centerpartiets agerande är också konstigt. En ledamot röstade med (S) och (V) medan en annan lade ned sin röst. Frågan måste ställas: är något på gång även inom (C) eller var detta bara misstag?

7. Dessa frågetecken måste rätas ut. Vi i Arbetarpartiet är oroliga för att Socialdemokraterna har bearbetat Miljöpartiet. Detta parti (MP) är inte pålitligt. När det gäller regeringsfrågan har partiets språkrör tydligt sagt att den regering som ska bildas efter valet 2014 ska innehålla ministrar från Miljöpartiet. Det spelar uppenbarligen ingen roll för MP om det är en Alliansregering som man tar säte i eller om det är en S-regering. MP kräver inte att få igenom sina viktigaste miljökrav för att stödja ett av de två huvudpartierna – de ställer krav på att få sitta med vid maktens grytor.

Tänker vi oss att denna strategi tillämpas på lokalplanet i Umeå så kan vi inte undgå att oroa oss för att MP är på väg att överge sitt stöd till F6-reformen – i utbyte mot något. Vi hoppas verkligen att vi har fel och att MP:s stöd till motionen står fast. Men MP:s svek vad gäller närvaron, och det faktum att halva partiet röstade med (S) och (V), gör att vi anser att alla som stöder motionen om att införa F6-skolor har anledning att oroa sig.

8. Mitt råd till alla föräldrar och lärare som vill se motionen om F6-skolor genomförd är följande:
a) Ge inte upp – förslaget återkommer till fullmäktige,
b) Ta kontakt med partierna igen och kolla ”tempen” på alla som tidigare har sagt sig stödja motionen,
c) Kolla speciellt tempen på Miljöpartiet.

Ska umeborna behöva inandas dålig luft under 50 år?

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Luftföroreningarna i centrala Umeå har diskuterats vid många tillfällen i Umeå kommunfullmäktige. En kombination av tre saker ligger bakom att vi i Arbetarpartiet anser oss föranledda att återigen ta upp frågan om luften.
1. beskedet i handlingarna inför förra kommunfullmäktige där det bl a skrivs att umeborna löper ”stora risker” att tvingas att leva med överskridanden av Miljökvalitetsnormen ”även under kommande tioårsperiod”,
2. den undersökning som gjorts vid Umeå universitet och som visar på helt oacceptabla risker för barn att drabbas av astma om de vistas i förskolor som ligger nära E4,
3. nya uppgifter som vi fått fram om hur länge luftmätningar gjorts i Umeås centrala delar med anledning av farhågor om effekterna av den dåliga luften:
 
* 1969: Av ”Handlingsprogram för miljövård i Umeå Kommun” från 1973 framgår att man i Umeå haft luftmätningar ända sedan 1969! I programmet framgår att ”större panncentraler, motorfordon och större industrier” var de största förorenarna.
 
* 1973: Vad gäller biltrafiken oroade man sig vid denna tidpunkt främst för utsläpp av koloxid, kolväten och bly. Man kan också utläsa att man redan 1973 förstod att biltrafiken orsakade ökad halt av partiklar i luften. I utredningen påpekas också att ”bilar skiljer sig från de flesta andra föroreningskällor genom att utsläppen sker i marknivå, vilket…betyder dålig utspädning”. Slutsatserna i programmet var att nya mätningar av stoft och koloxid måste göras vid starkt trafikerade trafikkorsningar.
 
* 1977: kom ett direktiv gällande bilavgaser från regeringen. Detta ledde fram till att Umeå kommun 1981 genomförde en utredning om luftföroreningar och trafik kallad ”Umeå år 2000”. I ledningsgruppen fanns kända representanter Umeås maktpartier som Bo Sjöstedt (S), Nils Häggström (C) och Ingemar Dahlgård (M). Här framgår att ”vid god ekonomisk tillväxt och mild politisk styrning uppstår på de mest trafikerade gatorna…en avgaskoncentration som klart överstiger WHO:s rekommendationer”.
 
I slutet av 70-talet hade man också börjat oroa sig för utsläpp av kvävedioxid. I utredningen från 1981 pekas Västra Esplanaden, Järnvägsallén och Östra Kyrkogatan ut som problemområden vad gäller höga halter av kvävedioxid. I utredningen föreslås höjda parkeringsavgifter och en minskning av antalet arbetsplatser i centrala delarna av Umeå som åtgärder för att minska utsläppen. Men för Umeås makthavare sätts det stora hoppet, redan 1981, till byggande av ringleder och teknikförbättringar av fordonsparken. Det vill säga, för över 30 år sedan lät argumentationen från Umeås makthavare exakt som idag – år 2012!
 
På 1990-talet antogs EU:s riktvärden för kvävedioxid och partiklar också som svenska riktvärden och 2006 blev de lag i de s.k. Miljökvalitetsnormerna (MKN). Ända sedan 2003, och eventuellt ännu längre tillbaka, har luftföroreningarna brutit mot gränsvärdena vid Västra Esplanaden. Eftersom MKN är att betrakta som lag så har Umeås ledande politiker systematiskt brutit mot lagen under hela sex år, från 2006 – 2011 (under förutsättning att MKN överskridits även det sista året – vilket vi kan utgå ifrån). Men än värre: samma politiska makthavare har, helt medvetet, utsatt umebornas hälsa för ökande risker under flera årtionden!
 
Idag har vi år 2012. Luftmätningar har genomförts i Umeå från 1960-talet till 2010-talet – det innebär under 5-6 decennier. Oron för luftföroreningar har alltså funnits sedan 1960-talet, d v s i över 40 år! Ändå kan vi i Miljökonsekvensutredningen för Kv Magne läsa att risken är stor för att MKN kommer att fortsättas att brytas – d v s för fortsatta lagbrott som drabbar umeborna i form av en ökad risk för exempelvis cancer och astma (speciellt barn) – i ytterligare 10 år! Och vi får höra att Umeås politiska makthavare knyter hoppet (vad gäller renare luft) till ringleder och teknikförbättringar – precis som för 30 år sedan!
 
Detta är varken mer eller mindre en skandal.
 
Mot denna bakgrund bör kommunledningen besvara följande frågor: 
* Känner kommunledningen till LUCAS-studien från Stockholm, som visar på ett tydligt samband mellan en ökad förekomsten av cancer och en hög förekomst av kvävedioxid?
* Anser kommunledningen det acceptabelt att umeborna, i ytterligare tio år, ska leva med hotet av ökad risk att få cancer?
* Anser kommunledningen det acceptabelt att barn, som vistas i närheten av E4:an löper påtagligt större risk att få astma än andra barn i kommunen?
* Är kommunledningen – mot bakgrund av sambanden mellan höga koncentrationer av kvävedioxid och cancer samt närheten till E4:an och ökad förekomst av astma bland barn – beredd att minska den tid som Miljökvalitetsnormerna bryts till mindre än tio år?
* Anser kommunledningen att det är acceptabelt att Umeå, genom att år efter år bryta mot MKN, även år efter år bryter mot lagen?
* Tycker kommunledningen att det är acceptabelt att umeborna, då de vistas i kommunens centrala delar, ska tvingas inandas hälsovådlig luft under en period på 50 år. Minst!